Verspeck, Pouwel Jacobsz (1580/81-1662)

Pouwel Jacobsz Verspeck, alias de Loose, schout van Ruijven (1657-1662), volger van de Zuidpolder onder Delfgauw (1617), zoon van Jacob Pouwelsz Verspeck (de Loose) en Maritgen Jans van der Wilt, geboren 1580-1581 te Hof van Delft, overleden 1662

Ondertrouwd 24 december 1600 en gehuwd 29 december 1600 te Delft (#) met

Jaepgen Adriaens Overgauw, dochter van Adriaen Harmensz Overgauw en Geertje Jacobs Vrancken, geboren ca. 1580 te Pijnacker, overleden (?) september 1669 te Delfgauw

 

Bronnen: 1) stadsarchiefdelft.nl, 2) hogenda.nl, 3) Giftboek Hof van Delft 1621-1645. GA Delft – Ambacht Hof van Delft inv. 91, Teun van der Vorm, versie 0.3, d.d. 13-7-2008, 4) Giftboek Hof van Delft 1645-1682. GA Delft – Ambacht Hof van Delft inv. 92, Teun van der Vorm, versie 2.0, d.d. 10-5-2010, 5) Weesboek B 1655-1676. Amb. Hof van Delft inv. 142, Teun van der Vorm, versie 1.0, 13-8-2016, 6) ORA Vrijenban 518/f. 213v

Op 31 januari 1613 hebben Harmen Ariensz, Jacop Ariensz, Cornelis Lenertsz als getrouwd hebbende Maritgen Ariensdr, Cornelis Pietersz als getrouwd hebbende Lijsbet Ariensdr, Lenert Ariensz [moet zijn: Jansz] als getrouwd hebbende Aeltgen Ariensdr, Pouwels Jacopsz de Loese als getrouwd hebbende Jacobgen Ariensdr en Dirck Dircxsz als getrouwd hebbende Neeltgen Ariensdr, alle als erfgenamen van Arien Harmensz Overgaeuw gift gewonnen van de helft van 19 morgen 3 hond land, zo groot en klein hetzelve lest bij Adriaen Harmensz verzworen is. 

Op 13 januari 1619 wint Pouwels Jacopsz de Loese tot Delfgauw als getrouwd hebbende Jacopgen Ariensdr gift van 3,5 morgen onvrij hofland die hem aanbestorven zijn van Geertgen Jacopsdr zijn huisvrouwen moeder leggende in de hoefslag van de Oude Laen.

Op 29 februari 1620 wordt de nalatenschap van Geertgen Jacobs verdeeld. Erfgenamen zijn Harman Ariensz, Jacob Ariensz, Maritgen Ariensdr met haar voogd Cornelis Lenertsz van der Hoeff, Jaepgen Ariens met haar voogd Pouwels Jacobsz de Lose, Neeltgen Ariens met haar voogd Dirck Dircksz van der Claeu, en Aeltje Ariens met haar voogd Lenert Jansz.

Op 27 maart 1621 is Pouwels Jacobsz Lose koper van eigendom van Jacob Adriaensz Paeu. Op 11 augustus 1622 verklaren Willem Jacobsz de Lose int Noorteijnde en Pouwels Jacobsz de Lose int Zuijteijnde van Delffgauw een schuld te hebben.  Op 13 augustus 1625 is de inventaris opgemaakt van de overleden Jan Cornelisz. Hierin staat Pouwel Iacobsz Verspeck op Ruiven genoemd als schuldenaar met een schuld van 14 carolus gulden. Op 19 april 1628 is Pauwels Jacobsz de Loose genoemd als huurder en belender.

Op 18 februari 1629 winnen Pouwels Jacobsz de Loose, Willem Jacobsz Hogewerff, Dirck Jacobsz de Loose, Harmen Arijensz Overgaeu getrouwd hebbende Arijaentgen Jacobsdr vervangende Pieter Foppen tot Rotterdam getrouwd hebbende Trijntgen Jacobsdr, Arijen Cornelisz Molenaer getrouwd hebbende Barbara Jacobsdr, mitsgaders de voorsz. Willem Jacobsz vervangende Jan Koenen getrouwd hebbende Maertgen Jacobsdr, en nog de voornoemde Pouwels en Dirck Jacobsz de Loose als voogden van het weeskind van Neeltgen Jacobsdr gewonnen bij Arijen Cornelisz Molenaer aan de Geerwech tot Delft, gift, elk voor een gerecht achtste part van de navolgende hoflanden nagelaten bij Jacob Pouwelsz de Loose zaliger haar vader. 

Op 14 maart 1630 treden Pouwel Jacobsz Verspeck en Harman Ariensz van Overgaeu op als voogd van Neeltgen Ariens (zijn schoonzus) bij de verkoop van goederen. Een week later, op 21 maart 1630, is hij getuige bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden van Neeltgen Ariens met Claes Vranckensz van Cralingen.

Op 25 mei 1633 staan Pouwels Jacobszoon de Loose alias Losen en Harman Arijens Overgaeu alias Overgaeuw borg voor Jacob Adriaenszn alias Arijensz Overgaeu alias Overgaeuw.

Op 8 januari 1640 hebben Dirck Jacobsz de Loose, mede gezworene voor hem zelf en last hebbende van Pieter Foppen getrouwd met Trijntgen Jacobsdr de Loose, Jan Cornelisz. Coenen als getrouwd hebbende Marijtgen Jacobsdr de Loose, Arijen Cornelisz Molenaer als getrouwd hebbende Barber Jacobsdr de Loose, Arijen Pouwelsz als getrouwd hebbende Adriaentgen Jacobsdr de Loose, mitsgaders Pouwels en Dirck Jacobsz de Loose als testamentaire voogden van de nagelaten goederen van Jacob Pouwelsdr de Loose en Marijtgen Jans voor zo veel Cornelis Ariensz nagelaten zoon van Neeltgen Jacobsdr de Loose daar mede toe gerechtigd is, te samen erfgenamen van voornoemde Jacob Pouwelsdr de Loose en Marijtgen Jans, en winnen giften van 3 morgen land genaamd de Hogeweij in Russensloot, 2 morgen 3 hond genaamd de Keijsercamp gelegen in de hoefslag van Pijnacker, de werf daar de huizen op staan tot Delfgauw.

Op 5 februari 1640 Dirck Jacobsz de Loose, oud- gesworene van het Hof van Delft wonende tot Delfgauw voor hem zelf, Pieter Foppen wonende in het ambacht van Blommersdijck getrouwd hebbende Trijntgen Jacobsdr de Loose, Jan Cornelisz  Coenen tot Delft als getrouwd hebbende Marijtgen Jacobsdr de Loose, Adriaen Cornelisz Molenaer tot Delft als getrouwd hebbende Barber Jacobsdr de Loose, Arijen Pouwelsz wonende tot Delfgauw als getrouwd hebbende Arijaentgen Jacobsdr de Loose, wonende tot Delfgauw, Pouwels Jacobsz de Loose en Dirck Jacobsz de Loose als haar bij testament van Jacob Pouwelsdr de Loose en Marijtgen Jansdr gerefereerd zijnde de voogdij voor zo veel de nagenoemde erfenis aangaat van Cornelis Ariensz, nagelaten zoon van Neeltgen Jacobsdr de Loose gewonnen bij Arijen Cornelisz Molenaer in zijn leven gewoond hebbende tot Delft, alle kinderen en kindskind en te samen erfgenamen van voornoemde Jacob Pouwelsdr de Loose en Marijtgen Jansdr, in haar leven gewoond hebbende tot Delfgauw, en geven gif aan de rentmeester Johan Hanneman ten behoeve van jhr. Willem van de Werve heer van Nieuwerkerk wonende tot Amsterdam van een stuk vrij hofland genaamd de Keijserskamp groot omtrent 2,5 morgen gelegen in Hof van Delft in de hoefslag van Pijnacker.

Op 27 mei 1640 Pieter Foppen wonende in het ambacht van Blommersdijk getrouwd hebbende Trijntgen Jacobsdr de Loose, Jan Cornelisz Coenen tot Delft als getrouwd hebbende Marijtgen Jacobsdr de Loose, Adrijaen Cornelisz Molenaer tot Delft als getrouwd hebbende Barber Jacobsdr de Loose, Arijen Pouwelsz wonende tot Delfgauw als getrouwd hebbende Arijaentgen Jacobsdr de Loose, mitsgaders Pouwels Jacobsz de Loose wonende in Ruijven als hem bij testament van Jacob Pouwelsz de Loose en Marijtgen Jansdr mede gedefereerd zijnde de voogdij voor zo veel de nagenoemde erfenis aangaat van Cornelis Ariensz, nagelaten zoon van Neeltgen Jacobsdr de Loose gewonnen bij Arijen Cornelisz Molenaer in zijn leven gewoond hebbende tot Delft, alle kinderen, kindskind en te samen erfgenamen voor vijf zesde parten van de voornoemde Jacob Pouwelsz de Loose en Marijtgen Jansdr in haar leven gewoond hebbende tot Delfgauw, geven de gift aan Dirck Jacobsz de Loose, medegezworene van Hof van Delft, van vijf zesde paerten van een werf met huis, schuur, barg en geboomte zijnde de groot onvrij hofland verongeld voor 1 hond, daarvan het resterende zesde part hem als mede-erfgenaam is toebehorende. 

Op 12 mei 1641 Jan Cornelisz Coenen als getrouwd hebbende Marijtgen Jacobsdr de Loose tot Delft, Arijen Cornelisz Molenaer tot Delft als getrouwd hebbende Barber Jacobsdr de Loose, Pieter Foppen wonende in het ambacht van Blommersdijk getrouwd hebbende Trijntgen Jacobsdr de Loose, Dirck Jacobsz de Loose voor hem zelf en nog beneffens Pouwels Jacobsz de Loose wonende in Ruijven als bij testament van Jacob Pouwelsz de Loose en Marijtgen Jansdr gerefereerd zijnde voogden van Cornelis Ariensz, nagelaten minderjarige zoon van Neelten Jacobsdr de Loose, te samen erfgenamen voor vijf zesde parten van Jacob Pouwelsz de Loose en Marijtgen Jansdr, geven gift aan Adriaentgen Jacobsdr de Loose nu weduwe van Arijen Pouwelsz mede erfgenaam voor een zesde part van dezelve Jacob Pouwelsz de Loose en Marijtgen Jansdr, van vijf zesde parten van 1 morgen land met huis, schuur, berg en geboomte daarop staande, daar van haar koopster het resterende zesde part in de voorsz. kwaliteit competeert, staande en gelegen in de hoefslag van Russensloot. 

Op 3 januari 1656 comp areert voor baljuw, schout en gezworenen van Absrecht Arijaentgen Pouwelsdr, weduwe van Dirck Dircksz de Hoogh, wonende op Schie in deze jurisdictie geassisteerd met Pouwels Jacobsz de Loose,s schout van Ruiven haar vader, en Jan Pouwelsz Verspeck baljuw en schout van De Lier haar broeder ter eenre, Cornelis Dircksz de Hoogh wonende in het ambacht van Pijnacker, Michiel Cornelisz Hoorn wonende te Berkel en Cornelis Pouwelsz de Loose mede wonende in deze jurisdictie omen en voogden van Adriaen oud omtrent 12 jaar, Dirck oud 9 jaar, Marijtgen oud 6 jaar en Jacob Dircksz de Hoogh oud 4 jaar, alle kinderen en erfgenamen van de voornoemde Dirck Dircksz de Hoogh bij hem in huwelijk verwekt aan de voornoemde Arijaentgen Pouwelsdr ter andere zijde en verklaarden met elkaar geaccordeerd te zijn nopende de uitkoop van de boedel en goederen door de voornoemde Dirck Dircksz. de Hoogh met de dood nagelaten als volgt […].

Op 28 januari 1657 geeft Pouwels Jacobsz de Loose, wonende tot Delfgauw, als getrouwd hebbende Jaepje Arijensdr, dochter en mede-erfgenaam van Arijen Harmansz Overgaeu, en als het navolgende uit de boedel van dezelve Arijen Harmansz bij erfenis aangekomen zijnde, gift aan Jan Pietersz Oosteralen wonende tot Pijnacker van 3 morgen 3 hond onvrij hofland gelegen in deze jurisdictie in de hoefslag van de Oude Laen staande de morgen op 6 ponden schots.

Op 10 mei 1670 Jan Pouwelsz. Verspeck, Cornelis Arentsz Olsthoorn man en voogd van Aeltgen Pouwelsdr, Isbrant Philipsz van der Meer in huwelijk hebbende Annetgen Pouwelsdr, Arijen Pouwelsz Verspeck, Jacob Pouwelsz Verspeck, Jacob Cornelisz Verspeck vervangende voor Harman en Adriaen Cornelisz Verspeck als mede voor Jacob Jansz van der Arent getrouwd met Maertgen Cornelisdr, Sijbrant Davidsz Suijderhoeck getrouwd met Belijtgen Cornelisdr, Cornelis Sijbrantsz van Ruijven getrouwd hebbende Arijaentgen Cornelisdr, nog de voornoemde Jacob Cornelisz Verspeck vervangende voor Frans Claesz Berckhout getrouwd met Geertgen Cornelisdr, nog voornoemde Jacob Cornelisz Verspeck als voogd van Cornelis en Neeltgen kinderen van Trijntgen Cornelisdr te samen kinderen en kindskinderen van Cornelis Pouwelsz Verspeck, Jacob Jansz van der Wild vervangende voor Harmen en Dirck Jansz van der Wild, en voor Neeltgen Jansdr van der Wild en voor Arris Simonsz Prins getrouwd met Marijtgen Jansdr van der Wild alle kinderen van Geertgen Pouwelsdr, nog voornoemde Jan Pouwelsz Verspeck vervangende voor Pieter Arentsz korenmolenaar getrouwd met Jannetgen Corssen en dezelfde met Arijen Pouwelsz Verspeck als voogden van Pouwels Corssen beide kinderen van Corstiaen Pouwelsz Verspeck, nog dezelfde Jan en Arijen Pouwelsz Verspeck als voogden van de acht minderjarige kinderen van Lijsbeth Pouwelsdr in haar leven huisvrouw van Abraham Gerritsz Luchtigheijt, Adriaen Dircxsz de Hoogh voor hem zelf en vervangende voor Harmen Adriaensz Overgaeuw getrouwd met Marijtgen Dircxsdr, nog de voornoemde Jan en Arijen Pouwelsz voogden van Dick en Jacob Dircxsz alle vier kinderen van Arijaengen Pouwelsdr aan haar verwekt door Dirck Dircxsz de Hoogh, nog de gemelde Jan en Arijen Pouwelsz Verspeck als voogden van Arijen en Arijen Jacobsz Overmeer en voor Pieter Jacobsz Oostermeer kinderen van Trijntgen Pouwelsdr in haar leven huisvrouw van Jacob Arentsz Oostermeer, alle kinderen, kindskinderen en erfgenamen van zaliger Jaepje Adriaensdr van Overgaeuw in haar leven weduwe en boedelhoudster van Pouwels Jacobsz Verspeck in zijn leven schout van Ruiven bekenden aan Cornelis Adriaensz Verduijn linnewever te Delfgauw verkocht te hebben een huis en erf in Vrijenban aan de Laan et Delfgauw, volgens de drie brieven de jongste d.d. 3-1-1660.

Op 12 juni 1670 hebben schout en gerecht van Hof van delft vermits het overlijden van Cornelis Pouwelsz Verspeck in plaats van dezelve tot voogden over de voorsz. minderjarige kinderen van Lijsbet Pouwelsdr gesteld der kinderen vader Abraham Gerritsz Luchtigheijt en Adriaen Pouwelsz Verspeck oom, dewelke comparerende de voogdij geaccepteerd hebben. Op dito hebben de voorsz. voogden overgeleverd staat en scheiding van de boedel van Jaepje Adriaensdr van Overgauw weduwe van Pouwels Jacobsz Verspeck de voorsz.
kinderen grootmoeder. 

 

Uit dit huwelijk:

Maritge Pouwels Verspeck, geboren ca. 1601 te Delfgauw, overleden (?) 1680 te De Lier. Gehuwd 5 mei 1631 te De Lier met Adrijaen Jorisz van Velden, bouwman, overleden < 4 februari 1670

Annetje Pouwels Verspeck, geboren ca. 1603. Ondertrouwd 10 juli 1632 te Delft en gehuwd te ’t Woud met Isbrant Philipsz Groenevelt

Geertje Pouwels Verspeck, geboren ca. 1605, overleden < 23 mei 1654. Gehuwd 25 februari 1629 in de Nieuwe Kerk te Delft met Jan Dircx van der Wilt, zoon van Dirck Jansz van der Wilt en Aaltje Jacobs Clapwijck, geboren ca. 1605 te Delfgauw, begraven 19 oktober 1690 in het Oudemannenhuis te Delft

Cornelis Pouwelsz Verspeck, bouwman, schout van Ruijven, gezworene van Abtsregt, geboren ca. 1608 te Delfgauw, overleden 1661-1670. Gehuwd 13 november 1630 te Delft met Neeltje Jacobs, dochter van Jacob Pleunen van der Kooij en Hilletgen Joosten van der Houff, geboren ca. 1610 te Delfgauw, overleden < 9 juni 1645. Ondertrouwd 28 april 1646 te Delft en gehuwd op 13 mei 1646 te Overschie met Maertje Pouwels van Adrichem, dochter van Pouwel Adriaensz van Dijck van Adrichem en Jannitgen Jans Tou van der Burch, gedoopt 14 juli 1613 te Naaldwijk, overleden > 9 juni 1693. Ondertrouwd 3 oktober 1654 te Delft met Maertgen Isbrants, begraven 9 oktober 1658 te Delft. Ondertrouwd  28 mei 1661 en gehuwd op 12 juni 1661 te Delft met Maertge Jans

Jan Pouwelsz Verspeck

Ariaantje Pouwels Verspeck, geboren ca. 1612 te Delfgauw, overleden < 16 januari 1666. Ondertrouwd 25 oktober 1636 te Delft en gehuwd te Pijnacker met Dirck Dircxz de Hoogh, bouwman, overleden 1652-1656. Ondertrouwd 3 juni 1656 en gehuwd 18 juni 1656 te Delft met Sijmon Fransz van der Zijl, zoon van Frans Dircksz van der Zijl en Aefien Dircks, gedoopt 17 juni 1629 te Pijnacker, begraven 24 november 1704 te Delft

Aeltje Pouwels Verspeck, geboren ca. 1614 te Delfgauw. Gehuwd met Cornelis Ariensz Oltshoorn

Arijen Pouwelsz Verspeck, geboren ca. 1615, overleden 1674-1680. Ondertrouwd 10 oktober 1643 te Delft met Annetgen Cornelis Roodenburg, dochter van Cornelis Pietersz Rodenburch en Marijtje Leenderts van der Chijs, overleden > 14 februari 1680

Claes Pouwelsz Verspeck, gedoopt 28 juni 1617 te Delft (get: Trijntgen Dircixdr), begraven 15 februari 1676 te Delft. Ondertrouwd 18 november 1651 te Delft en gehuwd te Pijnacker met Marijtgen Corssen, overleden maart-juni 1653. Ondertrouwd 16 oktober 1655 te Delft met Aeltgen Jacobs, geboren te Schiedam

10  Claesgen Pauwels Verspeck, gedoopt 28 november 1618 te Delft (get: Lijsbeth Bruijne)

11  Jacob Pouwelsz Verspeck, bouwman, schepen van Ruijven, geboren ca. 1620 te Delfgauw, overleden > 1683. Ondertrouwd 29 april 1645 te Delft en gehuwd 14 mei 1645 te Pijnacker met Maertgen Abrahams de Bij, overleden 1661-1672. Ondertrouwd  13 februari 1672 en gehuwd 28 februari 1672 te Delft met Annitge Jans van der Burch

12  Lijsbeth Pouwels Verspeck, geboren te Delfgauw, gedoopt 13 maart 1622 in de Nieuwe Kerk te Delft (get: Jaepge Ariens, Trijntje Dircxdr), overleden december 1658 te Hof van Delft. Ondertrouwd 23 september 1645 en gehuwd 11 oktober 1645 te Delft met Abraham Gerritsz Lugtigheijt, bouwman, schepen van Hof van Delft (1664, 1678), geboren ca. 1620 te De Lier, begraven 13 september 1681 te Kethel

13  Trijntie Pouwels Verspeck, gedoopt 23 april 1623 te Delft, overleden < 4 februari 1670. Gehuwd 3 april 1642 te Delft met Jacob Arentsz Oostermeer, zoon van Arent Jacobsz Oostermeer en Neeltgen Hillebrants, geboren ca. 1620 te Pijnacker, begraven 3 januari 1701 te Delft