Stichter, Aert Dircksz (1605-1673)

Aert Dircksz Stichter, bouwman, zoon van Dirck Jansz Stichter en Geertgen Rochus, gedoopt 24 augustus 1605 te Hoornaar (#), overleden 1673 te Hoog Blokland

Gehuwd ca. 1630 met

Maijken Peters, dochter van Peter Ariensz en Wunneke Cornelis, geboren ca. 1610, overleden 1643-1647

Gehuwd op 24 februari 1647 te Hoornaar met

Jannigje Huijgen, dochter van Huijgh Baijense en Ariaentje Jacobs, gedoopt (?) 21 december 1608 te Hoornaar, overleden > 30 juni 1687

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Hoornaar. Gezinnen 1604-1695. H. de Bruin, 3) Hoogblokland, rekeningen kerkmeesters 1615, 1660-1704. Ir. A.I. Grabowky, 4) Hoogblokland, ontvangsten van het begraven 1628-1735. B. de Keijzer, 5) Gorcum, notarieel archief 1603-1694. Inv.nrs. (oud) 3968-4000. Ir. A.I. Grabowsky, 6) Gorcum, rechterlijk archief 1620-1649. Ir. A.I. Grabowky, 7) Gorcum, rechterlijk archief 1634-1735. Ir. A.I. Grabowky, 8) Gorcum, rechterlijk archief 1649-1740. Ir. A.I. Grabowky, 8) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1628-1646. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer

Op 30 oktober 1630 Dirck Peterss Sterck, te eenre en Cornelis Ariense en Thijs Geritse als omen en bloedvoogden van Griettien en Maijke Peters, zijnde de kinderen van Wunnichie Cornelis za x Peter Ariense, te andere; deling van 4 morgen op Hoog Leerbroek, en wel als volgt: Dirck Peterss Sterck: de achterste camp, de kinderen: de voorste camp met het ackertje Hoogland.

Op 10 november 1633 transporteren Aert Dircxs Stighter, wonende te Blokland x Maeijke Peters, en Heijmen Bastiaenss van Nieukerk, burger te Gorcum x Grietge Peters, kinderen en erfgenamen van Peter Adriaens, in zijn leven gewoond hebbende in het hoogland van Middelcoop, aan Adriaen Hendricxs, wonende te Noordeloos de gerechte helft in 3 morgen gemeen met voornoemde Adriaan Hendricxs op Blokland, strekkende van de Minckelisse dijk af tot de halve wetering toe.

Op 12 april 1638 transporteren Cornelis, Rochus, Aerdt en Jan Dircxs de Stighter, elk voor zichzelf en zsm voor hun zus Aerdtge Stighter Dircxsdr, aan Willem Joris en Thonis Janss, beiden wonende te Blokland, 3 morgen op CortScheijweijk, strekkende van de sloot van Adriaen van Slingelant tot de halve Scheijwijckse vliet toe. 

In het lidmatenregister van Hoornaar is vermeld ‘Huisvrouw van Aert Dirckszn Stichters, op belijdenis aangenomen op 8 april 1640, op Paeschdach’.

Op 22 januari 1647 Cornelis Dircxs Stighter, wonende op Hoog-Blokland, Rochus Dircxs Stighter, burger te Gorcum, Aert en Jan Dircxszoonen Stighter, beiden wonende te Hoornaar, en de ongehuwde Aertge Dirxdr Stighter geassisteerd met haar oom Adriaen Janss Stighter, wonende te Vianen, alle 5 kinderen en alleen erfgenamen van hun vader zaliger Dirck Janss Stighter, deling als volgt:

  • Cornelis Stighter: huis en hofstede in Hoog-Blokland, strekkende voor van de dijk af tot zuidwaarts tot de achterweg toe,
  • Jan Stighter: 8 hont op ’t oude land onder Hoog-Blokland, strekkende van de halve dwarssloot van Fredrick Willemss Korvers af zuidwaarts tot de halve kniewetering toe.

Op 11 mei 1648 transporteert Aert Dircxs Stighter, wonende in den dorpe van Hoornaersdam, aan Gerrit Dionijssen, wonende te Gijbeland, een huis en erf staande op Hoornaar. Op 18 mei 1648 transporteert Aerdt Dircxs Stighter, tegenwoordig won te Hoog-Blokland, aan Anthonis Cornelis Bous (?), wonende te Noordeloos, een werfke gelegen op de hoef tot Hoornaar, strekkende van de herenweg zuidwaarts tot het erf van Bernd Anthoniss van Muijlwijck. Op 8 juni 1648 transporteren Anna Aertsdr x Hendrick Thielen zaliger, wonende op de beempt onder Hoog-Blokland en hun mondige kinderen Daem Hendricxs en Corstiaen Hendricxs en Jannichje Hendricxsdr, mitsgaders Thonen Corneliss Boef,  wonende aan de Bazeldijkonder Blokland als oom en bloedvoogd van de onmondige kinderen van eerst genoemd echtpaar met name Neeltgen, Geertgen, Herber, Ariaentge en Thiel Hendricxs, aan Aert Dircxs Stighter, wonende op Blokland, een huis en hofstad groot 16 hont op de lage beempt aan de beemptse weg, strekkende oostwaarts van de halve beemptweg af tot de eerste halve dwarssloot toe.

Op 17 mei 1649 Huich Baijenss x Ariaentje Jacobsdr, wonende te Hoornaar testeren; erfgenamen elkaar en hun kinderen Aertge Huigen x Thonis Jacobs Maeslandt, Marichje Huigen, Jannichje Huigen x Aert Dircxs Stighter, Jaepke Huigen x Pieter Ariens van H(?)omber, Aentge Huigen x Willem Claess en de weeskinderen van Neeltgen Huigen.

Op 15 mei 1656 transporteren Antonis Jacobs Maeslant x Aertjen Huigen, Jan Roelen x Maijke Huijgen, Aert Dircxs Stichter x Janneke Huigen, Willem Claes x Aeltge Huigen, nog dezelfde mannen voornoemd als procuratie hebbend van Pieter Ariens van Sevenbergen x Jaepke Huigens, mitsgadrs Cornelis Floris x als voogd over de nagelaten kinderen van Arien Jansen x Neeltge Huigen, allen kinderen en erfgenamen van Huich Baijens x Adriaentge Jacobs, aan Rocus Dionijs de Vries, wonende te Slingelant, een huis en hofstad groot 5½ hont op Hoornaar, strekkende van de opslag van de vaart af achterwaarts tot de halve sloot van de Donck toe. Op 24 juni 1658 transporteren Aert Dircxs Stichter, Antonis Jacobs Maeslant, Jan Ariens en Willem Claessen, tesamen erfgenamen van Maijke Huijgen zaliger, aan Samuel Leenders, won op Hoornaar, een huis en hofstede op Hoornaar, strekkende voor van de halve heerenweg af achterwaarts tot de vaart toe.

Op 30 april 1663 treden Jan Jacobss en Aert Dircxs Stighter op als omen en voogdn van Jacob Arienss en Floris Thoniss x Mariege Ariensdr, tesamen wonende in de Lage Giessen, als kinderen en erfgenamen van Arien Janss zaliger x Neeltge Huijgendr zaliger.

In de periode 1660-1663 is in de rekeningen van de kerkmeesters van Hoogblokland opgenomen: Aert Stighter, won. Hooge Beempt, voor 11 hond in ’t Oude land. In de periode 1663-1665: Aert Stighter, won. inde Hooge Beemot, voor pacht van 11 hond in ’t Oude land, en Aert Stighter voor pacht van 8 hond in ’t Oude land. In de periode 1665-1667: Aert Dircxse Stighter voor de pacht van 4 hond in ’t Oude Land. In de periode 1671-1673: Aert Dircxse Stighter voor de pacht van 11 hond in ’t Oude land, en tevens: ontvangen van Jannichje Huigen, weduwe van Aert Dircxs Stighter zalr., voor de pacht van 11 hond land op ’t Oude land.

Op 14 maart 1670 Geertgen Ariensdr van Muijlwijck, wonende te Blokland geassisteerd met haar oom en voogd van moederszijde Peeter Lambertss wonende te Middelcoop, te eenre en Dirck Aertss Stichter jm wonende op Blokland geassisteerd met zijn vader Aert Dircxs Stichter, te andere; Aert Dircxs Stichter voornoemd zal voor zijn zoon betalen de geneeskundige kosten van Sr IJsaack de Bruijn chirurgijn te Giessen-Nieuwkerk om de hand te genezen van de voornoemde Geertge die met een snede verwond is op 26 december 1669 door de voornoemde zoon.

Op 18 september 1673 Cornelis Rocus Stichter, burger te Gorinchem zoon en erfgenaam van Rocus Dircxs Stichter die een mede-erfgenaam was van Arien Janss Stichter zaliger out-burgemeester van Vianen en Jannetje Huigen x Aert Dircxs Stichter zaliger voorhaarzelf en procuratie hebbende (schepenen St Anthonis polder) van Pieter, Leendert en Gerit Aerts Stichter voorhenzelven en caverende voor hun halve broer Dirck Aertss Stichter mitsgaders Adriaentge Aerts Stichter hier mede comparerende, allen kinderen van de voornoemde Aert Dircxs Stichter zaliger, die neffens Rokus Dircxs Stichter mede-erfgenaam was van de voornoemde Adriaen Janss Stichter zaliger, machtigen IJken Otten de Leeuw, dienstmaagt en meerderjarige jd van de voornoemde Cornelis Rokuss Stichter om te compareren voor schout en schepenen van Vianen om te cederen aan Adriaen Janss een huis te Vianen waarin deze reeds woont.

In 1674 is in het begraafboek van Hoogblokland opgenomen: Lenaert Aertssen, voor zijn vader Aert Stichter, op ’t kerckhoft 0-10-0.

Op 30 juni 1687 testeren Pieter Aertse Stichter, Leender Aertse Stichter, Tomas Hendriks x Jenneke Jans x Gerit Aertse Stichter zaliger, Claes Willemse x Ariaantje Aerts Stichter, kinderen en erfgenamen van zaliger Aert Dirks Stichter en de voornoemde Claes Willems, last hebbende van Jeannetje Huigens, en transporteren aan de voornoemde Leendert Aerts Stichter een huis en hofstad groot 16 hont op de lage Beempt aan de Beemptse weg, strekkende van de beemptweg af tot de eerste halve dwarssloot toe.

 

Uit het 1e huwelijk:

Pieter Aartsz Stigter, geboren ca. 1632, overleden 12 februari 1689 te Strijen. Gehuwd met Annetge Pieters Barendregt, dochter van Pieter Heijndricksz Barendregt en Leentge Heijndricks Prins, gedoopt 26 juli 1627 te Barendrecht, overleden 9 maart 1706 te Strijen

Jan Aartsz Stichter, gedoopt 21 oktober 1635 te Hoornaar (get: Cornelis Jansz, Belichien Jans, Jan Gerritsen)

Leendert Aartsz Stighter

Geertgen Aarts Stichter, begraven 20 mei 1640 te Hoornaar

Cornelis Aartsz Stichter, gedoopt 2 juni 1641 te Hoornaar (get: Jan Dircksz, Peter Cornelisz, Grietie Peers)

Gerrit Aartsz Stichter, gedoopt 30 augustus 1643 te Hoornaar (get: Beernt Gerritsz, Jan Ariensz, Eijmichien Cornelis), overleden < 30 juni 1687. Gehuwd Jenneke Jans de Leeuw, geboren ca. 1650 te Leerdam

Uit het 2e huwelijk:

Adriaentje Aarts Stichter, geboren ca. 1648, begraven 20 november 1723 te Hoogblokland. Ondertrouwd te Hoornaar en gehuwd 6 mei 1672 te Hoogblokland met Claes Willems Hertcoorn

Dirck Aartsz Stichter, bootsgezel bij de VOC, met het schip Brederode naar Indië gevaren, geboren ca. 1650, overleden 1673-1676 op Tulpenland