Stichter, Dirck Jansz (1571/72-1640/47)

Dirck Jansz Stichter, timmerman, waard in herberg “In het bonte peert” te Hoogblokland, zoon van Jan Aertsz Stichter en Neeltje Cornelis, geboren 1571-1572, overleden 1640-1647

Gehuwd met

Geertgen Rochus, dochter van Rochus Leendertsz en Janneke Willem Becken, geboren ca. 1575 te Hoornaar, overleden < 22 maart 1638

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Hoornaar. Gezinnen 1604-1695. H. de Bruin, 3) Hoornaar, Berend van Doorn, maart 2021, 3) Gorcum, notarieel archief 1603-1694. Inv.nrs. (oud) 3968-4000, Ir. A.I. Grabowsky, 4) Gorcum, rechterlijk archief 1545-1633, Ir. A.I. Grabowsky, 5) Gorcum, rechterlijk archief 1598-1663, Ir. A.I. Grabowsky, 6) Gorcum, rechterlijk archief 1600-1619, Ir. A.I. Grabowsky, 7) Gorcum, rechterlijk archief 1634-1735, Ir. A.I. Grabowsky, 8) Gorcum, rechterlijk archief 1649-1700, Ir. A.I. Grabowsky

Op 22 april 1602 is Dirck Stichter Jansz, timmerman op Hoornaar, genoemd als belender.

Op 7 juli 1605 transporteert Dirck Stichter Janss timmerman op Hoornaar aan Adriaen Janss te Hoornaar, 3 morgen op Cort Scheijwijk, strekkende van de Clovertse weg tot de halve dwarssloot toe. 

Op 20 januari 1609 Dirck Jansz Stichter, gehuwd met Geertgen Rochusdr, mede voor Lenaert Rochusz en de kinderen van Jan Willemsz bij Maijken Rochusdr, mede-erfgenamen van hun zuster Jaepken Meeusdr, contra Meeus Jacobsz aan de Lage Giessen, vader van Jaepken, zijn dochter bij Janneken Willem Beckendr.

Op 11 februari 1610 transporteert Dirck Janss Stichter, wonende Blokland, aan Lenardt Rochuss, wonende Hoornaar aan de Lage Giessen, 1½ hont op Hoornaar die hij georven had van zijn halve zuster Jaepke Meeusdr zaliger, strekkende van het schoor van de Giessen af tot achter tot de Schelluindse landscheidinge.
Op 27 februari 1610 eist Joost Janss won op Hoornaar van Dirck Janss Stighter op Blokland in verband met arbeidsloon.
In april 1610 compteren ten huize van Dirck Janss Stighter, waard op Hoog-Blokland, Floor Cornelissen te eenre en Adriaen Adriaenssen te andere, deling van erfenis hun aangecomen door dode van Pelgrom Willemss za  x Marijken Florendr za.

Op 10 maart 1614 transporteert Dirck Jansz Stichter, weerd op Blokland, aan Anthonis Cornelisz, wonende op Hoog Blokland, twee griendingen in het oude land: de ene groot 1 hont, strekkende van de vliet van de Hoge giessense weg tit de dijksloot; de andere strekkende van de voornoemde vliet tot Jan van Muijlwijcks griend.
Op 2 april 1614 transporteert Adriaen Adriaensz, wonende op Blokland, aan Dirck Jansz Stichter, weerd op Hoog Blokland 8 hont in ’t oude land, strekkende van de Verckenscamp tot de “luije” wetering te weren met 4 hont achter Arkel, strekk, etc.
Op 25 mei 1614 transporteert Dirk Jansz Stichter voor schepenen van Vianen als medeerfgenaam van zijn vader Jan Stichter, oud burgemeester van Vianen, aan zijn zwager Jasper Cornelisz Gout een morgen land, gelegen in het Jansconvent onder het schoutambt van Vianen, gemeen met een morgen land, welke reeds eigendom was van Jasper Cornelisz.

Op 10 april 1617 transporteert Dirck Jansz Stichter, wonende op Blokland, aan Adriaentge van Muijlwijck Willemsd, ook wonende aldaar, een rentebrief groot 11 karolus gulden sjaers te heffen uit 3 morgen op Cort-Scheiwijk.
Op 3 juni 1617 eist Willem van Muijlwijck Adamss van Dirck Janss Stighter op Blokland 3 jaren landpacht. 

Op 3 juli 1626 competeert Jan Cornelis Swart, wonende aan de Baseldijk oud ca 38 jaar, Baeijen Hendricxs tegenwoordig wonende op Blokland oud ca 38 jaar, Hendrick Hendricks oud ca 20 jaar wonende aan de Baseldijk, Joris Adriaenss oud ca 20 jaar ook wonende aan de Baseldijk; zij allen getuigen op verzoek van Aerdt Robbrechtss als vader van Robbrecht Aerdtss omtrent een vechtpartij op zondag 28 juni 1626 ca 5 uur ’s middags voor de deur van de weerd Dirck Janss Stichter op Blokland tussen voornoemde Robbrecht Aerdtss en Tonis Bastiaenss de Huijt. De laatste sterft de zelfde avond nog.

Op 11 juli 1629 verklaren Dirck Janss Stichter, oud ca 60 jaren, en Hendrick Thielen, oud ca 35 jaren, beiden wonende op HoogBlokland op verzoek van Adriaen Aertss Baert dat op Pinkster-maandag in 1628 ten herberge van voornoemde Dirck Janss Stichter genaamd In ’t bonte peert op Blocklandt geweest is Hendrick Thielen en Cornelis Corneliss alias Mijnheer, wonende in de Menckelis, alwaer voorbijkwam Adriaen Aertss Baert met zijn zwager Adriaen Corneliss; vechtpartij.

Op 30 mei 1632 verklaren Cornelis Dircxs Stighter, oud 35 jaren wonende op de Haar, Cornelis Anthoniss Smith en burger van Gorcum oud 34 jaren, en Cornelis Leendertss de Zeeuw, wonende op de Haar oud 25 jaren, op verzoek van Adriaen Imbertss van Noorthorn burger te Gorcum, procuratie hebbende van Deonijs Adriaan Baert, wonende in de Menckelis onder Noordeloos dat deze Deonijs Adriaan Baert trekpaarden op zijn naam had staan en niet zijn zwager Thonis Willemss Baert.

Op 9 januari 1634 verklaren Dirck Janss Stichter, oud 60 jaren won op Blokland sinds 27 jaren herbergier, Anthonis van Rijswijck, oud 54 jaren wonende te Arkel sinds 10 jaren als herbergier en Philips van Schooneveldt, oud 37 jaren wonende op de Dam sinds 7 jaren herbergier, op verzoek van Cornelis Janss Boxman, herbergier te Hardinxvelt, dat hij nooit aan de pachters van de impost van bieren betaald hebben de impost van de 13 tonnen in ’t halve jaar.

Op 8 mei 1636 verklaren Dirck Janss Stichter, oud 64 jaren, Mr (??) Jasper Claess, oud 23 jaren, en Huich Franckenss, oud 25 jaren, allen wonende op Blokland, op verzoek van Claes Jacobss Sleeuwenhoek en Teunis Joriss, als heiligegeestmeesters van Blokland, dat op 6 april j.l. dezen werden uitgescholden door Adriaen Aertss Baert als schelmen en dieven omdat het verhuren van land niet eerlijk gebeurde.

Op 22 maart 1638 Dirck Janss Stighter, wonende te Hoog-Blokland, x Geertge Rocusdr zaliger te eenre en Cornelis, Rocus, Aert, Aertgen en Jan Dircxs Stighter, allen kinderen en erfgenamen van eerstgenoemd echtpaar te andere. Deling als volgt: de kinderen 3 morgen op Cort-Scheijwijk, strekkende van de halve sloot van Adriaen van Slingelant tot de halve Scheijwijkse vliet; nog een berg en werf zijnde de gerechte helft van een hofstede op Hoog-Blokland, strekkende van de Bloklandse weg tot de achterweg toe.
Op 12 april 1638 transporteren Cornelis, Rochus, Aerdt en Jan Dircxs de Stighter, elk voor zichzelf en zich sterk makende voor hun zus Aerdtge Stighter Dircxsdr, aan Willem Joris en Thonis Janss, beiden wonende te Blokland, 3 morgen op CortScheijweijk, strekkende van de sloot van Adriaen van Slingelant tot de halve Scheijwijckse vliet toe.

Op 24 januari 1647 Cornelis Dircxs Stighter, wonende op Hoog-Blokland, Rochus Dircxs Stighter, burger te Gorcum, Aert en Jan Dircxszoonen Stighter, beiden wonende te Hoornaar, en de ongehuwde Aertge Dirxdr Stighter geassisteerd met haar oom Adriaen Janss Stighter, wonende te Vianen, alle 5 kinderen en alleen erfgenamen van hun vader zaliger Dirck Janss Stighter. Deling als volgt:

  • Cornelis Stighter huis en hofstede in Hoog-Blokland, strekkende voor van de dijk af tot zw tot de achterweg toe,
  • Jan Stighter 8 hont op ’t oude land onder Hoog-Blokland, strekkende van de halve dwarssloot van Fredrick Willemss Korvers af zw tot de halve kniewetering toe.

Op 2 juni 1650 transporteren Peterken Jacobs x Cornelis Dircxs Stighter zaliger, wonende op Blokland geassisteerd met haar neef de voerman Aelbert Arienss de Leeu als gekozen voogd, en Rochus Dircxs Stighter burger te Gorcum als oom en voogd van de 3 nagelaten weeskinderen van eerstgenoemd echtpaar met name Geertje, Lijntge en Jacob Cornelis Stighter, aan Dingman Thoniss, wonende op Blokland 1⁄8 part van 10 hont op Blokland in ’t oude land, strekkende van de eerste halve dwarssloot af tot de knie(?)wetering toe.

Op 18 september 1673 Cornelis Rocus Stichter, burger te Gorinchem zoon en erfgenaam van Rocus Dircxs Stichter die een mede-erfgenaam was van Arien Janss Stichter zaliger out-burgemeester van Vianen en Jannetje Huigen x Aert Dircxs Stichter zaliger voorhaarzelf en procuratie hebbende (schepenen St Anthonis polder) van Pieter, Leendert en Gerit Aerts Stichter voorhenzelven en caverende voor hun halve broer Dirck Aertss Stichter mitsgaders Adriaentge Aerts Stichter hier mede comparerende, allen kinderen van de voornoemde Aert Dircxs Stichter zaliger, die neffens Rokus Dircxs Stichter mede-erfgenaam was van de voornoemde Adriaen Janss Stichter zaliger, machtigen IJken Otten de Leeuw, dienstmaagt en meerderjarige jd van de voornoemde Cornelis Rokuss Stichter om te compareren voor schout en schepenen van Vianen om te cederen aan Adriaen Janss een huis te Vianen waarin deze reeds woont.

 

Uit dit huwelijk:

Cornelis Dircksz Stichter, geboren 1596-1597, overleden 1648-1649. Gehuwd met Peeterke Jacobs de Leeuw, overleden > 12 juni 1651

Rochus Dircksz Stichter, overleden > 12 juni 1651

Aerdtge Dircks Stighter, overleden > 24 januari 1647

Aert Dircksz Stichter

Jan Dircksz Stighter, geboren 1606-1610 te Hoogblokland, overleden 24 januari 1663 te Hoornaar. Gehuwd 4 december 1639 te Hoornaar met Aeltien Beernts, geboren te Hoornaar, overleden 1641-1642. Gehuwd op 27 februari 1642 te Hoornaar met Ariaentien Ariens, dochter van Adriaan Dircks en Neeltgen Lenarts, gedoopt 15 juli 1617 te Hoornaar, overleden 1655-1656. Ondertrouwd 3 september 1656 en gehuwd 24 september 1656 te Hoornaar met Ariaentien Pieters, geboren te Sleeuwijk, overleden 15 juni 1663 te Hoornaar