Ariensz, Peter (-1609/11)

Peter Ariensz, overleden 1609-1611

Gehuwd met

Wunneke Cornelis, overleden < 30 oktober 1630

Gehuwd met

Hermen Bauwensz, zoon van Bauwen Aelbersse en Maria Anthonis, overleden 1654-1655. Gehuwd met Jenneke Jans de Groot

Uit dit huwelijk:

Cornelis Hermen Bouwensz, overleden 1671-1674

Aalbert Hermansz, overleden 25 februari-1 augustus 1665

Meijnske Hermens, overleden 1667-1671. Gehuwd Jan Ariensz Coijman, overleden 1667-1671

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1602-1611, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 3) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1611-1614, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 4) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1615-1627, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 5) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1628-1646, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 6) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1655-1661, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 7) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1661-1666, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 8) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1665-1682, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer

Op 30 oktober 1606 Cornelis Dircxsz Sterck eertijts x Maike Jansd zaliger, te eenre en Peter Adriaensz x Wunneke Cornelisd voorhemzelf; Bernt Jansz als oom en voogd van zijn zusters weeskinderen en Jan Adriaensz als neef en voogd van vaderszijde van Jantge, Nijeske en Theuntge Cornelisdrs, te andere. Vertichting als volgt:

 • Cornelis Dircxsz Sterck 6 morgen 2 hont op Hoog Middelcoop waarin ons lieve Vrouwen vicarie ingeland is met ½ morgen, eertijts gecomen van Theunis Jacob Robben, strekkende van het Loosdorper kijlspit tot de Huibert,
 • Peter Adriaensz als man en voogd met de 3 voornoemde weeskinderen: de helft van huis waarin bovengenoemd echtpaar woonde; nog 11 hont op Hoog Middelcoop achter Jan Adriaensz; nog 7 hont achter Cornelis Aertsz; nog 14 hont op Hoog Oosterwijk eertijts gecomen van Bernt Roup (Coup??).

Op 10 oktober 1611 Wunneke Cornelisd x Peter Ariensz zaliger, wonende Hoog Middelcoop, geassisteerd met haar oom en bloedvoogd Beernt Jansz, wonende op Hoornaar, mitsgaders als gekozen voogden haar neven Jan Ariensz en Willem Aelbertsz, te eenre en Cornelis Ariensz als broer van de voornoemde Peter Ariensz zaliger en als bloedvoogd van Grietge en Maeijke Petersdrs zijnde de 2 onmondige nagelaten weeskinderen van eerst genoemd echtpaar en “hare” neef Gijsbert Jansz in Nieuw Schaik, en Aert Petersz als oom van de 2 kinderen, te andere. Scheiding van de gemene goederen als volgt:

 • de kinderen de helft van 3 morgen in de lage beempt in het Land van Arkel,
 • Wunneke Cornelisdr de verder goederen. Zij moet kinderen onderhouden.

Op 24 november 1625 Hermen Bauwenss x Wunneke Cornelis zaliger, te eenre en Cornelis Aertss wonende in de Minckelis, Aert Peterss wonende op Hoog Blokland, Berndt Janss en Jan Arienss als omen en bloedvoogden van Griettie en Maijke Peters zijnde de 2 onmondig nagelaten voorkinderen van Peter Ariens x Wunnike Cornelis te andere. Deling als volgt:

 • Hermen Bauwenss 2 morgen 2½ hont op Hoog Middelcoop; nog 3 delen in 7 hont op Hoog Middelcoop,
 • de 2 weeskinderen 2 morgen onverdeeld met Dirck STERCK in 4 morgen op Hoog Leerbroek

Eveneens op 24 november 1625 Hermen Bauwenss x Wunneke Cornelis zaliger, te eenre en Bernt Janss van Hoorn, Jan Arienss, Mathijs Gerritss en Arien Sebastiaens als omen en bloedvoogden van Cornelis en Meijnske Hermens, te andere. Deling als volgt:

 • Hermen Bauwenss een hofstede groot 2 morgen 2½ hont op Hoog Middelcoop; nog 3 delen in 7 hont op Hoog Middelcoop,
 • hun kinderen 14 hont op Middelcoop, strekkende van de middelwetering tot de Hubersse opslag.

Op 30 oktober 1630 Dirck Peterss Sterck, te eenre en Cornelis Ariense en Thijs Geritse als omen en bloedvoogden van Griettien en Maijke Peters, zijnde de kinderen van Wunnichie Cornelis za x Peter Ariense, te andere; deling van 4 morgen op Hoog Leerbroek, en wel als volgt: Dirck Peterss Sterck: de achterste camp, de kinderen: de voorste camp met het ackertje Hoogland.

Op 10 november 1633 transporteren Aert Dircxs Stighter, wonende te Blokland x Maeijke Peters, en Heijmen Bastiaenss van Nieukerk, burger te Gorcum x Grietge Peters, kinderen en erfgenamen van Peter Adriaens, in zijn leven gewoond hebbende in het hoogland van Middelcoop, aan Adriaen Hendricxs, wonende te Noordeloos de gerechte helft in 3 morgen gemeen met voornoemde Adriaan Hendricxs op Blokland, strekkende van de Minckelisse dijk af tot de halve wetering toe.

Op 6 november 1650 Jan Vense (?) x Grietge Pieters als moeder van Bastiaen en Pieter Heijmenss zijnde haar kinderen verwekt door Heijman Bastiaens van der Nieukerck, te eenre en Bastiaen Elbertss van der Nieukerck als grootvader en voogd van de voornoemde Bastiaen en Pieter Heijmenss, te andere, deling.

Op 17 juni 1658 Jenneke Jans x Herman Bouwenss zaliger x Aalbert Joosten te eenre neffens de 6 onmondige kinderen verwekt door de voornoemde Herman Bouwenss zaliger genaamd Wunneke, Grietgen. Bouwen, Hendrick, Jan en Cornelis Hermans (verwekt aan Jenneke Jans) met nog 3 voorkinderen van Herman Bouwenss zaliger x Wunneke Cornelis zaliger, met name Cornelis Hermanss, Aalbert Hermanss en Jan Arienss Coijman x Meijnske Hermans, te andere; deling en wel als volgt:

 • Aalbert Joosten als man en voogd van Jenneke Jans 20 hont op Hoog Leerbroek, strekkende van Peter Gijsbertss tot Barent Thijmanss; nog 1½ morgen mede aldaar, strekkende van de aelgraef tot de middelwetering; nog een vogelkoij en een akker tesamen 9½ hont, strekkende van Claes Claess tot de middelwetering,
 • de 6 onmondige kinderen een huis en hofstede groot 2 morgen 3 hont, strekkende van de Hoogeindse middelwetering tot het kijlspit van Leerbroek; nog 14 hont op HoogLeerbroek, strekkende van het Hoogeindse kijlspit tot de voornoemde Aalbert Hermanss.

Eveneens op 17 juni 1658 transporteren Aalbert Joosten x Jenneke Jans x Herman Bouwenss zaliger, Arien Bouwenss als oom en bloedvoogd van de nagelaten onmondige weeskinderen van de voornoemde Herman Bouwenss zaliger X Jenneke Jans, Cornelis Hermanss voor zichzelf, Jan Arienss Koijman x Meijnsken Hermans, Aalbert Hermanss, voorkinderen van voornoemde Herman Bouwenss zaliger x Wunneke Cornelis zaliger, aan Dirck Corneliss Sterck 7 hont op Hoog Middelcoop, strekkende van de weduwe van Dirck Dircxs tot Dirck Corneliss Sterck (300 cg).

Op 14 maart 1662 transporteren Cornelis Hermen Bouwenss, Aelbert Hermenss voor hemzelf en Jan Arienss de Groot x Meijnsken Hermens, aan Gerrit Sebastiaenss, wonende te Schoonrewoerd ½ morgen op Nieuw Schaijk, strekkende van de Nieuw Schaijkse wetering tto de kijlspit van de Hoogeindse cade (200 cargul).

Op 16 mei 1663 Arien Bouwenss, Corstiaen Bouwenss, Bouwen ende Jan Toniss, Arien Vassen x Stijntie Tonis meerderjarige en Cornelis, Aeldert en Dirck Toniss als minderjarigen bij haar hebbende, Cornelis Arienss van Osch x Anna Claes die ook moeder is van de voornoemde 3 minderjarige kinderen, alle 6 kinderen van Tonis Bouwenss; Cornelis Hermenss en Aelbert Hermenss, Jan Arienss de Groot x Meijnske Hermens, mondige, en Bouwen, Hendrick, Wunneke, Jan, Cornelis en Griettie Hermens zijnde 6 onmondige kinderen en alle 9 kinderen van Hermen Bouwenss zaliger en erfgenamen van Aeldert Bouwenss zaliger (testament 17 juli  1662). Deling als volgt:

 • Bouwen Toniss 5 hont in Hoog Leerbroek, strekkende van de Hoogeindse dijkopslag tot de voorn Tonis Pieterss,
 • Arien Bouwenss en de kinderen van Tonis Bouwenss 2½ morgen op ’t Hoogeind en 3 morgen op Hoog Leerbroek,
 • Corstiaen Bouwenss met de kinderen van Hermen Bouwenss rentebrief groot 400 cargul dd 30 mei 1649 ten laste van Abram Toniss Cooll. Etc, etc.

 

Uit dit huwelijk:

1  Maijken Peters

Griettien Peters, overleden > 6 november 1650. Gehuwd 1630-1633 met Heijmen Bastiaensz van der Nieukerck, zoon van Bastiaen Elbertsz van der Nieukerck, overleden 1648-1650. Gehuwd met Jan Vense