Snellenberch, Oth van (ca. 1560-1632)

Oth van Snellenberch, mandenmaker, zoon van Anthonis Willemsz van Snellenberch en Catrina van Drongelen, geboren ca. 1560, overleden mei 1632 (aangetekend 28 mei 1632 te Utrecht), begraven in de Buurkerk te Utrecht (#)

Ondertrouwd op 19 juni 1591 en gehuwd op 26 juni 1591 voor het gerecht te Utrecht (#) met

Christina Melchiors Weijman, dochter van Melchior Weijman en Marrichgen Jacobs Nobel, geboren 1563-1564, overleden maart 1645 (aangetekend 10 maart 1645 te Utrecht), begraven in de Buurkerk te Utrecht (#)

 

Bron: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 14 oktober 1592 Steven van Valckenborch, ruijter tot Nijeumegen garnisoen houdende en gehuwd met Elijsabeth van Snellenberch, stelt Jan Ghijsbertsz Portengen aan om met Ott van Snellenberch, comparants zwager, aan Wouter van der Does, der medicijnen docter, en aan diens huisvrouw Catharina Buijsers te transporteren een rentebrief van f 200-0-0 ten laste van Margriet NN, weduwe van Jan Loeffsz van der Meer, en van Wouter van der Does te ontvangen een huis of kamer omtrent het Duitse Huis gelegen die comparant tegen de rentebrief geruild of ervoor gekocht heeft.

Oth woont aan de westzijde van de Oude Gracht ’tusschen de Smeede en Reguliersbruggen’. Hij koopt dit op 7 januari 1614 van Gijsbert Gerritsz van Overmeer. Zij komen bij de koop overeen dat Gijsbert ‘den straet en het erf voer de tijd van 6 jaer nog zal gebruijken en onderhouden zonder huur te betalen’. Oth sluit tussen 1614 en 1620 diverse plechten af, onder andere bij het St. Bartholomeus Gasthuijs en de St. Geertruijdenkerck. Zijn zoon Anthonis Ottens van Snellenberch staat daarbij borg. Het huis wordt op 9 september 1635 door Stijntje, zijn weduwe, verkocht aan haar zoon Johan van Snellenberch en diens vrouw Trijntgen Jans van Cervel.

Op 28 september 1618 Alidt Schipperius, huijsvrouw van Anthonis van Voerst, borger te Utrecht, 55 jaar, verklaart ten verzoeke van Gerardt de Roij, vader en voogd van Thijman de Roij, als possessor van een vicarie in de Buerkerck, dat zij kende Aert Nobel, oom, broer van haar moeder, die 4 morgen bezat in Benschop van de vicarie van die van Luttikenhuijs, na dode van Aert op Cornelis, diens broer, … Genoemd Marichgen Jacob Nobelsdr, zuster van Aert en Cornelis, met als kinderen Christina Melchior Weijmansdr, 54 jaar, gehuwd met Oth van Snellenberch, en Marichgen Melchior Weijmansdr, 47 jaar, gehuwd met Ellert Lubberts van Oldenburch.

Op 12 juli 1621 Oth van Snellenberch, mandemaker, 71 (?) jaar, Willem Gerritsz van Cleeff, cuijper, 47 jaar, borgers van Utrecht, verklaart ten verzoeke van Hans Pieters Craemer, wonend te Utrecht, dat hij kermissen afreist etc. maar al 25 jaar in hun buurt woonachtig is.

Op 15 oktober 1624 wordt de erfpacht van 2 hofsteden aan de borchwal van Tollesteech buijten de Ganspoorte bij Utrecht, oorspronkelijk uitgegeven door Melchior Weijman aan Dirck de Ridder, vervallen verklaard wegens het niet nakomen van verplichtingen. Als belanghebbenden worden genoemd Oth van Snellenberch, Christina Melchior Weijmants oudtste dochter, Dirck de Ridder, Melchior Weijman, Andries Willemsz Lijndraijer, Jan Jansz de Lijndraijer, Cornelis Woutersz van Merevelt, Matheus Cornelisz van Vianen, Claes Jacobsz, Maria de Ridder en Anthonis de Ridder.

Op 9 januari 1642 stelt Josina Melchiors Weijmans, gehuwd met Beernt Janss van Oldenseel, wonende in de Elijsabethstraet te Utrecht, haar testament op. Ze wijst aan als erfgenamen haar zusters Stijntgen Melchiors Weijmans, weduwe Oth van Snellenberch, en Margareta Melchiors Weijmans, weduwe Wernert Versteech. Op last van lijftocht voor haar man, erfportie van Stijntgen Weijmans onder fideï-commissair in verband met seclusie van de momberkamer.

 

Uit dit huwelijk:

Anthonis Otten van Snellenberg, groefbidder, geboren ca. 1592, overleden september 1647 (aangetekend 13 september 1647 te Utrecht), begraven in de Buurkerk te Utrecht. Gehuwd op 14 mei 1615 in de Geertekerk te Utrecht met Annetgen Willems van Deijll, dochter van Willem Jansz van Deijl en Anna Jans, overleden november 1668 (aangetekend 16 november 1668 te Utrecht), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

Cornelis Otten van Snellenberg, geboren ca. 1595, overleden augustus 1657 (aangetekend 10 augustus 1657 te Utrecht), begraven in de Buurkerk te Utrecht. Gehuwd op 15 april 1621 in de Jacobikerk te Utrecht met Marichen Melchiors van der Horst, overleden 25 november 1661, begraven in de Jacobikerk te Utrecht

Jan Otten van Snellenbergh

Jacob Otten van Snellenberg, groefbidder, geboren ca. 1600, overleden oktober 1663 (aangetekend 5 oktober 1663 te Utrecht), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd op 5 april 1624 in de Buurkerk te Utrecht met Trijntgen Hermans van Schorel, overleden oktober 1647 (aangetekend 11 oktober 1647 te Utrecht), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd op 26 november 1648 in de Jacobikerk te Utrecht met Margriet Stempels, overleden 9 juni 1688, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht