Rijs, Claes Willemsz (ca. 1565-1609/14)

Claes Willemsz Rijs, zoon van Willem Claesz en Marij NN, geboren ca. 1565, overleden 1609-1614

Gehuwd met

Aecht Arents, dochter van Aernt Huijgen, overleden > 17 mei 1630

 

Bronnen: 1) velehanden.nl, 2) Assendelft, register van transportakten 1585-1588. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 1995. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 3) Assendelft, register van transportakten 1588-1592. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 1996. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 4) Assendelft, register van transportakten 1597-1600. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 1998. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 5) Assendelft, register van transportakten 1600-1607. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 1999. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 6) Assendelft, register van transportakten 1607-1614. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2000. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 7) Assendelft, register van transportakten 1628-1630. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2005. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum

Op 7 juni 1585 Tamis Dircxz schuldich aen Huijch Aernts ende Aecht Aerntsdr naegelaten weeskinderen van Aernt Huijgen s.g. een jaerlicxe losrente van ƒ 12, hooftsomme ƒ 200.
Onderpande een stucke landts groot anderhalff morgen genaempt “Jan Tamissen Boeveech” leggende in Jan Tamissen weer, streckende voorts van de wech off totten Delft toe. Borg is Jan Dircxz Tamissen Schepen zijnen broeder.
Op dito Claes Claesz Nommelen als man ende voocht van Maerij Cornelisdr weduwe van Jonge Jacop Jacopsz ende verclaerde hoe dat eertijts die voors. Jonge Jacop Jacopsz ende met Cornelis Jacopsz gebroeders gepasseert hadde voor de gerechte een jaerlicxe losrente van ƒ 24 ten behoeffe van Huijch Aerntsz ende Aecht Aerntsdr, naegelaten weeskinderen van Huijch Aerntsz s.g., losbaer met ƒ 400. Tschijnt dat nu ƒ 200 vande zelve hooftpenningen voor Cornelis Jacopsz aenpaert bij eenen Jan Gerit Huijgen die dzelve is coope van landt bij hem van Cornelis voors. gecoft tzijnen laste genomen hadde gelost es. Ende naerdien dzelve Jan Gerit Huijgen, tgecofte landt mette geheele ƒ 400 belast was, gelost wilde hebbe. Twelck bij weesmeesteren van Assendelft van wegen die voors. kinderen toegestaen is. Midts een nuwe brieff van de helft der voors. hooftpenningen van ƒ 400 bij de voors. Claes Claesz gepasseert zoude werden. Zulcx dat Claes Claesz nomine uxoris alsvooren bekende indie zelver qualijte schuldich te wezen die voors. Huijch Aerntsz ende Aecht Aerntsdr oft den gerechte houder van deze een jaerlicxe losrente van ƒ 12 tstuck te 40 grooten vlaams. Gelijck Cornelis Jaep Heijnen (mede voor ons compareerende) verclaerde die zelve renten van ƒ 12 tesaemen ende hooftsomme vandien te staen loopende coers te hebben tot laste van den boell van Jonge Jacop Jacopsz zijnen overleden broeder ende Marij Cornelis voors. Welcke Marij die zelve boell tot haeren leven lanck in lijftochte besittende is. Onderpande een stucke landt groot een koeven leggende in Jaep Heijnen weer, leggende voorts besloeten op zijn doellen in Cornelis Jaep Heijnen landt. Noch drie hondt landts leggende achter Cornelis van de Lange Laens werff in Steffens weer, streckende voorts van de voors. werff tot Dirck Steffens binner Delft toe.

Op 25 mei 1590 verkoopt Engel Henricxz aen Claes Willemsz een worff bijde voorn. Claes tegenwoordich bewoendt genaempt “Gerit Jongerden werff” leggende int noort eijnde, streckende voorts van de Wechsloot off tot des zelven Engel Henricxzs landt toe.

Op 13 juni 1600 verkoopt Bouwen Pietersz aen Claes Willemsz Rijs een stucke landts genaempt ‘Mannen ven’ groot een morgen landts leggende in Mannen weer.

Op 9 maart 1601 verkoopt Claes Willemsz als man ende voocht van Aechtgen Aerntsdr aen Huijch Aerntsz, zijn wijffs broeder, die gerechte helft van twee perceelen landts leggende ten ende aen malcanderen groot drie maeden genaempt “Louwen landt” met zijn uijterdijck leggende int zuijt endt, streckende vande Wech off tot Willem Geritszs ende Claes Geritszs kinderen buijtendijcx landt toe. Midts dat die cooper tot zijnen laste sal neemen midtsdezen ƒ 216 hooftgelt op tzelve landt veronderpandt competerende Guerte Huijpen kindt. Huijch Aerntsz heeft tzelve weder vercoft aen Aerian Jansz voor de somme van ƒ 2.185, te betaelen ƒ 785 op meij toecomende ende die reste op twee meijdagen daer eerst aenvolgende elcke meij ƒ 700.

Op 14 februari 1614 verkoopt Jacob Willemsz voor hem selven ende als voocht van zijn moeder Neel Jacobs, wedue wijlen Willem Jaep Heijnen, Claes Henricxz ende Willem Jansz elcx van wegen haer huijsvrouwen poorteren ende poorterse tot Haerlem, kinderen ende erffgenaemen wijlen Willem Jaep Heijnen haeren vader ende schoonvader respective, Huijch Aerentsz voor hem selven ende vervangende Aecht Aerents weduwe Claes Reijssen met haer kinderen onse inwoonderen kinderen kintskinderen ende erffgenaemen wijlen Imme Jaep Heijnen, aen Cornelis Dercxz vande Lange Laen, een stucke landts groot 450 roeden leggende in Steffens weer, voor de somme van f 1296, te betaelen op drie toecomende meijen.

Op 23 februari 1629 verkoopt Willem Claes Rijs voor hem selve ende voor Aecht Arents sijn moder mitsgaders voor sijn broder ende susters aen Dirck Claes Mol een huijs ende erff int noort eijnde. Voor de somme van ƒ 600.

Op 17 mei 1630 is Aecht Arents met haer kinderen genoemd als belender.

 

Uit dit huwelijk:

Willem Claesz Rijs

Neel Claes, overleden > 19 februari 1638. Gehuwd met Pieter Bouwesz, overleden < 9 maart 1635

Duijf Claas Rijssen, overleden 1638-1643. Gehuwd met Jan Simonsz, overleden < 27 februari 1643

Arent Claasz Rijssen, overleden > 10 april 1645. Wonende in Wormer

Marritje Claas Rijssen