Huijgen, Aernt

Aernt Huijgen, overleden < 24 mei 1581

 

Bronnen: 1) velehanden.nl, 2) Transporten van Assendelft, deel 1 van 8 juni 1579 t/m 16 juni 1581. O.R.A. 1993. Samengesteld door L. Muts en H. Rijswijk, 3) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 3 van 7 juni 1585 t/m 19 maart 1588, O.R.A. 1995. Samengesteld door L. Muts en H. Rijswijk, 4) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 11 van 31 maart 1620 t/m 20 september 1624, O.R.A. 2003. Samengesteld door L. Muts

Op 24 mei 1581 verkoopt Cornelis Jaep Heijnen aen Jan Gerit Huijgen een stuck landt “Die Dijckmeed” groet twee maeden meedts leggende in Jaep Heijnen weer, streckende van hem comparants Willem zijn broeders ende Trijn Heijnen landt off noortwestwerts totten Dijck toe. Midts dat Jan Gerit Huijgen tot zijne laste sal nemen ƒ 150 hooftpenningen, competerende Aelbert van Schaghen tot Haerlem, staende van ƒ 9 jaerlicx. Noch ƒ 200 hooftpenningen competerende Aernt Huijghen weeskinderen van ƒ 12 jaerlicx staende. Noch ƒ 100 hooftpenningen competerende Heer Florissen kinderen van ƒ 5.5.-. jaerlicx. Noch ƒ 100 hooftpenningen competerende eenen Gerberich tot Haerlem staende van ƒ 6 jaerlicx. Noch ƒ 40 hooftpenningen competerende Maerten Geritges staende van ƒ 2.10 jaerlicx.

Op 7 juni 1585 Tamis Dircxz schuldich aen Huijch Aernts ende Aecht Aerntsdr naegelaten weeskinderen van Aernt Huijgen s.g. een jaerlicxe losrente van ƒ 12, hooftsomme ƒ 200. Onderpande een stucke landts groot anderhalff morgen genaempt “Jan Tamissen Boeveech” leggende in Jan Tamissen weer, streckende voorts van de wech off totten Delft toe. Borg is Jan Dircxz Tamissen Schepen zijnen broeder.
Op dito Claes Claesz Nommelen als man ende voocht van Maerij Cornelisdr weduwe van Jonge Jacop Jacopsz ende verclaerde hoe dat eertijts die voors. Jonge Jacop Jacopsz ende met Cornelis Jacopsz gebroeders gepasseert hadde voor de gerechte een jaerlicxe losrente van ƒ 24 ten behoeffe van Huijch Aerntsz ende Aecht Aerntsdr, naegelaten weeskinderen van Huijch Aerntsz s.g., losbaer met ƒ 400. Tschijnt dat nu ƒ 200 vande zelve hooftpenningen voor Cornelis Jacopsz aenpaert bij eenen Jan Gerit Huijgen die dzelve is coope van landt bij hem van Cornelis voors. gecoft tzijnen laste genomen hadde gelost es. Ende naerdien dzelve Jan Gerit Huijgen, tgecofte landt mette geheele ƒ 400 belast was, gelost wilde hebbe. Twelck bij weesmeesteren van Assendelft van wegen die voors. kinderen toegestaen is. Midts een nuwe brieff van de helft der voors. hooftpenningen van ƒ 400 bij de voors. Claes Claesz gepasseert zoude werden. Zulcx dat Claes Claesz nomine uxoris alsvooren bekende indie zelver qualijte schuldich te wezen die voors. Huijch Aerntsz ende Aecht Aerntsdr oft den gerechte houder van deze een jaerlicxe losrente van ƒ 12 tstuck te 40 grooten vlaams. Gelijck Cornelis Jaep Heijnen (mede voor ons compareerende) verclaerde die zelve renten van ƒ 12 tesaemen ende hooftsomme vandien te staen loopende coers te hebben tot laste van den boell van Jonge Jacop Jacopsz zijnen overleden broeder ende Marij Cornelis voors. Welcke Marij die zelve boell tot haeren leven lanck in lijftochte besittende is. Onderpande een stucke landt groot een koeven leggende in Jaep Heijnen weer, leggende voorts besloeten op zijn doellen in Cornelis Jaep Heijnen landt. Noch drie hondt landts leggende achter Cornelis van de Lange Laens werff in Steffens weer, streckende voorts van de voors. werff tot Dirck Steffens binner Delft toe.

 

Kinderen:

Huijch Aernts, overleden > 19 februari 1622

Aecht Arents