Rijs, Willem Claesz (ca. 1590-1636)

Willem Claesz Rijs, zoon van Claes Willemsz Rijs en Aecht Arents, geboren ca. 1590, overleden april-december 1636

Gehuwd < 17 februari 1623 met

Griet Jans

Gehuwd met

Claes Willemsz

 

Bronnen: 1) Assendelft, register van transportakten 1607-1614. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2000. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 2) Assendelft, register van transportakten 1614-1617. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2001. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 3) Assendelft, register van transportakten 1617-1620. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2002. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 4) Assendelft, register van transportakten 1620-1624. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2003. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 5) Assendelft, register van transportakten 1624-1628. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2004. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 6) Assendelft, register van transportakten 1628-1634. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2005. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 7) Assendelft, register van transportakten 1634-1638. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2006. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum

Op 1 maart 1613 verkopen Claes Dercxz Moll, Cornelis Jansz Moellenaer ende Pieter Aerntsz als voochden vande naegelaten kinderen wijlen Pieter Jan Aerians ten overstaen ende consent van Jan Claesz Coen ende Cornelis Jansz Biersteecker weesmeesteren, aen Willem Claesz Rijssen onse buijerknecht, een omloopgen groot 125 roeden leggende int noort endt, voor de somme van f 80, te betaelen op twee toecomende meijen.

Op 16 mei 1614 verkoopt Willem Claesz Rijssen voor hem selven, vervangende zijn moeder broeder en zuster, aen Jan Dercxz Haesserden, een perceel uiterdijcx leggende over die Leegendijck groot 123 roeden, streckende vande Dijck off tottet Meertgen toe, voor de somme van f 150. Op 23 februari 1616 verkoopt Jan Dercxz Haesserden aen Willem Claesz Rijs een perceeltgen uiterdijcx leggende buijten die Leegendijck, mette Leegendijck ende Meertgen beslooten, voor de somme van f 134 gereet gelt.

Op 24 november 1617 verkoopt Willem Claesz Rijssen voor hem selven ende vervangende zijn moeder aen Jan Allertsz een stucke landts groet 123 roeden leggende buijten den Leegendijck, streckende vande Meer totten Leegendijck toe, voor de somme van f 145. Op 6 maart 1618 verkoopt Jan Willemsz aen Willem Claesz Rijs een omloop ackerlandts mette tuijntges groet 266 roeden gecomen van Derck Jell leggende int noort endt, voor de somme van f 266. Op 1 februari 1619 verkoopt Claes Jansz Backer aen Willem Claesz Rijs midtsgaders Dirck Cornelisz, Thoenis Gerritsz, Cornelis Garbrantsz ende Henrick Claesz zijn medestanders, een huijs ende erff daer voorschreven Backer nu in woont mitte geheele sloot besuijden aende worff geleegen ende gestaen int noot endt, streckende van sHeerenwech off tot het achterslootgen toe, voor de somme van f 1062.

Op 17 februari 1623 verkopen Jan Willemsz, nu woenende inde Beemster, Sijmon Claes Conincx als voocht van Guertgen Willems, ende Baert Jans als voocht van Michiel Willemsz, tsaemen erffgenamen wijlent Claes Willemsz, Willem Claesz Rijs getrout hebbende Griet Jans weduwe wijlen Claes Willems voornoemd, aen Alidt Jan Thijssen weduwe wijlent THijs Jans, een huijs hoijhuijs ende erff int noort endt, te weeten van Jan Willemsz vier twaelffde paerten, Sijmon Claes ende Baert Jansz als voochden voorschreven twee twaelffde paerten, ende Willem Claesz Rijs ses twaelffde paerten, voor de somme van f 670. Op 13 december 1623 verkoopt Willem Claesz Rijs nomine uxoris (swaeger vande cooper) aen Jacop Jansz onsse buijrvrijer, de gerechte helft vant hoijhuijs ende erff onverdeelt ende gemeen met die cooper int Kerckvierendeel, streckende vande Wechsloot off tot tachter lant toe, voor de somme van f 250.

Op 12 januari 1624 verkopen Willem Claesz Rijs nomine uxoris, Cornelis Engelsz vant Hoff als voocht van Jacob Jansz onmondige soon van Jan vande Caijck ende de Weesmeesteren van Assendelft, aen Claes Roeloff Zijmons, die gerechte helft van een stucke landts genaempt ‘die Vooruijts ven’ geleegen in Jaep Heijnen weer aende Wech vant Wecheijnde groot die selffde helft 695 roeden, voor de somme van f 2120. Op zelfde datum verkopen Willem Claes Rijs nomine uxoris, Cornelis Engelsz vant Hoff en Adriaen Jansz als voochden van Jacob Jansz, aen Garbrant Theuwes, een acker veen landt genaempt ’tOpper omloopgen’ groot 180 roeden geleegen in Jaep Heijnnen weer over den Delft, voor de somme van f 126.

Op 18 april 1625 verkoopt Willem Claesz Rijs aen Pieter Ghijsbertsz een acker landts groot 70 roeden geleegen achter Jan Souboutsz uijt, voor de somme van f 30 gereedt gelt. Op zelfde datum verkoopt Heijndrick Engelsz aen Willem Claesz Rijs een ackertgen lants groot 50 roeden geleegen in Oukes weer, voor de somme van f 25 gereedt gelt. Op 23 mei 1625 verkoopt Niel Cornelisz nomine uxoris voor hem selven ende voor Dirck Pieters Allerden zijn swaeger, aen Willem Claesz Rijs, een ackertgen ofte ommelopgen landts groot 161 roeden geleegen achter Kees Steffens uijt, voor de somme van f 162.

Op 6 januari 1626 verkoopt Jacop Claesz als vader ende voocht van Alijt Jacopsdr met haer kindt, aen Willem Claesz Rijs, twee veenackers geleegen in Oukes weer sijd op sijde groot tsaemen 340 roeden, voor de somme van f 518. Op 10 juli 1626 verkoopt Harmen Rutgersz voor hem selven, Cornelis Cornelisz alias Cornelis Mieussen als voocht van Guertgen Harmensdr sijn susters dochter en ten overstaende van Weesmeesteren, aen Aecht Arents weduwe wijlent Claes Willemsz Rijssen ende Willem Claesz Rijs haer soon, elck die gerechte helft van een stucke lant genaemt die ‘Buijtkaijck ven’ gelegen achter Heijnrick Engelsz uijt groot 1164½ roeden, voor de somme van f 2312.

Op 12 februari 1627 verkoopt Willem Claesz Rijs nomine uxoris aen Willem Pieters den Ouwes een veenacker groot 112 roeden geleghen in Heijndrick vande Laens weer, voor de somme van f 70. Op zelfde datum verkoopt Willem Claesz Rijs aen Marij Michiels, weduwe met haer kinderen wijlent Willem Jans, een acker landts genaempt het ‘Schapen kampgen’ groot 106 roeden gelegen achter Piet Nomelen uijt, voor de somme van f 28. Op 30 april 1627 verkoopt Arent Claes Rijs ons buijrvrijer uit naem van Willem Claes Rijs zijn broeder, aen Dirck Claesz Mol, twee veen campen deen gelegen in Oukes weer binner Delft groot 140 roeden, ende dander over den Delft groot 65 roeden int selffde weer, voor de somme van f 160 gereedt gelt.

Op 23 februari 1629 verkoopt Willem Claes Rijs voor hem selve ende voor Aecht Arents sijn moeder, mitsgaders voor sijn broeder ende susters, aen Dirck Claes Mol, een huijs ende erff int noort eijnde, voor de somme van f 600. Op 5 mei 1629 verkoopt Jan Jansz Peet, onse collega int Schepenampt van weghen Cornelis Jansz sijn broeder, Gerrit Dircxz ende Gerrit Arisz beijde buijerluijden tot Crommenie soo voor haer selven mitsgaders haer oock voorde meerdere erffgenaemen wijlent Hillegundt Gerrit Aris haere respective saliger moije, aen Willem Claesz Rijs ende Jan Jansz Peet, het erff met deene helft ende Gerrit Dircxz ende Gerrit Arisz dander helft van huijs twelck Hillegundt Gerrit in haer leven bewoondt heeft, streckende met sijn erff vande Heerenwech off tot achter slootgen toe, voor de somme van f 222.

Op 15 februari 1630 verkoopt Arent Claesz Rijs, onse buijervrijer, uijt naem ende van weghen Willem Claes Rijs sijn broeder, aen Jan Gerrit Thuenis mede onse buijrvrijer, een acker landts groot 190 roeden gelegen achter Aecht Arents uijt, voor de somme van f 237.10. Op 16 mei 1630 verkoopt Willem Jan Baernden nomine uxoris aen Willem Claesz Rijs ende Jan Gerrit Huijghen, een gerechte vierdepaert van twee de leste termijnen van seecker custingbrieff monterende int geheel f 1035, spreckende op Claes Cornelisz te betalen op drie deerst comende maij daghen, voor de somme van f 151.10. Op 17 mei 1630 verkoopt Willem Claesz Rijs, vervangende Reijm Pietersz buijrman tot Uijtgeest, aen Claesz Jansz tot Crommenie, alsulcke eijgendoom ende aenpaert als Reijm Pietersz competeerde in een stucke lants genaemt het uijtereijnde van ‘Rijssen ven’ groot tselvige uijtereijnde 998 roeden gelegen in Claes Heijnnen weer onverdeelt met de kooper gemeen, voor de somme van f 900.

Op 26 september 1631 verkoopt Willem Claesz Rijs aen Engel Gerritsz een huijs ende erff opt noort eijnde, streckende vande Heerenwech off tot het achterlandt toe, voor de somme van f 305. Op 2 januari 1632 verkoopt Sijmon Claesz Wildeboer aen Willem Claes Rijs (Arent Claes Rijs onse buijrvrijer voor sijn broeder) een stucke landts groot 1407½ roeden gelegen achter Niel Kees Ebben uijt over de Kaijck, voor de somme van f 1689. Op zelfde datum verkoopt Arent Claesz Rijs, onse buijrvrijer uijt den naem ende van wegen Will Claesz Rijs sijn broeder, aen Heijnrick Maertsz, de rechte helft van een stucke landts genaemt ‘Harmens ven’ vant uijtereijnd in groot dvoorschreven helft 583 roeden gelegen voor de voornoemde Rijssen uijt, voor de somme van f 1056.13.12. Op 20 februari 1632 verkoopt Dirck Simons, soo voor hem selven als oock voor sijn moeder broeders ende susters ende Pieter Claesz tot Westsanen, aen Willem Claes Rijs ende Jan Cornelis Roeloeven, een huijs ende erff gelegen aende Leegendijck, voor de somme van f 144.

Op 2 april 1632 verkoopt Claes Jansz vanden Dam tot Crommenie aen Willem Claesz Rijs een vijfdepaert vant huijs ende erff leggende aende Leegendijck onverdeelt ende gemeen met de kooper ende Pieter Jansz den Ouwes, voor de somme van f 36 gereet gelt. Op zelfde datum verkoopt Willem Claesz Rijs, soo voor hem selven als oock voor Jan Cornelis Roeleven, aen Jan Sijmonsz nu ter tijd woonende tot Crommenie, een huijs ende erff aende Leegendijck, voor de somme van f 180. Op 7 oktober 1632 verkoopt Arent Claes Rijs ende oock voor Willem Claes Rijs sijn broeder, aen Jan Cornelis Roeleven onse buijrvrijer, de gerechte helfte van Gerrit Rijssen huijs de vierdepaert vant hoijhuijs met een gerechte vierdepaert vande worff aende Leegendijck met Pieter Jansz den Ouwes cum socijs gemeen ende onverdeelt, voor de somme van f 200.

Op 19 maart 1634 verkoopt Pieter Allerden aen Willem Claesz Rijs een ackertgen lant genaemt ‘Koppes kampje’ groot 135 roeden leggende achter Evert Lauwen uijt, voor de somme van f 105 gereet gelt. Op 16 juni 1634 verkoopt Arent Claesz Rijs uijt naem ende van wegen Willem Claesz Rijs sijn broeder, aen Claes Cornelisz Steffens, twee veenackers leggende achter Cornelis Dircksz uijt sijd op sijd binner Delft, voor de somme van f 280 gereet gelt. Op 2 september 1634 vindt de verkoop plaats van 6488 roeden vijf voeten lants affgedolven van verschaijden parceelen lants wesende nu tegenwoordich den Twischdijck, streckende van Nauwertnae aff tot de banschaijt van Crommenie, aen de Hooftingelanden, Dijckgraeff ende Hemraeden vande Schermer door de landeijgenaren, waaronder Aerent Claes Rijs voor Willem Claes Rijs, sijn broeder. Op 4 maart 1635 verkoopt Lambert Jacobsz, bode van Nieuwkoop met procuratie van Ed. heer Johan Buijtenwech heere van Nieuwkoop Noorden, aen Willem Claesz Rijs, een stucke lants leggende inde noorderste Hondert Gaerden groot 500 roeden voor de somme van f 750.

Op 9 maart 1635 verkoopt Willem Claesz Rijs aen Neeltgen Gerritsdr, weduwe van Laurens Laurensz ende aen Simon Laurensz haer soon, elck de gerechte helft van een stucke lants genaemt de ‘Buijtkeijck’, groot int geheel 1407 roeden achter Niels Kees Ebben uijt, voor de somme van f 2100. Op dezelfde datum verkoopt Willem Claesz Rijs, als broeder ende voocht van Neel Claesdr weduwe wijlen Pieter Bouwesz, aen Hendrick Maertsz, het uijtereijnde van een stucke lants genaemt ‘Mannen ventgen’ tot de gerechte helft toe groot int geheel 786 roeden leggende in Mannen weer, voor de somme van f 660 gereet gelt.

Op 26 maart 1635 verkoopt Jan Cornelisz Baernden nomine uxoris aen Willem Claesz Rijs een stucke lants genaemt de Boeveech leggende opte Wechsloot groot 1080 roeden int noord eijnde, voor de somme van f 1520 gereet gelt. Op 9 november 1635 verkoopt Claes Cornelisz Steffens aen Willem Claesz Rijs ende Jacob Gerritsz elck een gerechte helft van een stucke landts genaemt het ‘Achter ventgen’, groot 511 roeden leggende in Neel Gijsen weer, voor de somme van f 550. Op 25 april 1636 verkoopt Claes Jacobsz Stose, als voocht van Pieter Jacobsz sijn saliger broeders dochter geprocreert bij Lijsbet Evertsdr ende Cornelis Baertsz opte Niewendam nomine uxoris, aen WIllem Claesz Rijs, 251 roeden genaemt het ‘Halff madt’ opte noort hoeck leggende vande camp onverdeelt ende gemeen met Dirck Everts in Dam weer, voor de somme van f 450.

Op 21 december 1636 attesteren Arent Claesz Rijs, als oom ende voocht vande naegelaten kinderen van Willem Claesz Rijs saliger ter eenre, ende Engel Gerritsz ter andere sijde. Ende bekende met malcander verruijlt gemangelt ende gepromitteert te hebben de landen hijer nae genoempt. Soo bekende Arent Claesz aende voornoemde Engel Gerritsz gegeven te hebben de gerechte helfte van een stucke lants genaemt het ‘Ventgen’ leggende aende Worven in Henrick Gijsen weer groot dvoornoemde helft 305 roeden. Op 6 maart 1637 verkoopt Arent Claesz Rijs, als voocht van de nagelaten kinderen van Willem Claesz Rijs ende de weesmeesters Jan Adriaensz ende Simon Claesz Wildeboer als oppervoochden, aen Jan Simonsz Coninck ende Engel Dircxz Mol, een stucke lant genaemt het ‘Ventgen’ leggende in de noorderste Hondert Gaerden, voor de somme van f 710.

 

Uit dit huwelijk:

Claas Willemsz Rijs

Crelis Willemsz Rijs