Mol, Engel Dircksz (ca. 1610-1666/67)

Engel Dircksz Mol, zoon van Dirck Claesz Mol, geboren ca. 1610, overleden 1666-1667

Gehuwd met

Guerte Remmen, dochter van Rem Jansz en Aechte Pieters, geboren ca. 1610, overleden > 10 december 1678

 

Bronnen: 1) velehanden.nl, 2) Transcriptie ORA Assendelft 1628-1634, 3) Transcriptie ORA Assendelft 1634-1638, 4) Transcriptie ORA Assendelft 1647-1653, 5) Transcriptie ORA Assendelft 1666-1677, 6) Transcriptie ORA Assendelft 1677-1684

Op 24 januari 1631 verkoopt Pieter Jansz nomine uxoris aen Pieter Dircxz ende Engel Dircxdr (Dirck Claesz voor sijn soon ende dochter) 80 roeden uijterdijck leggende over Niel Sieuwen weer voor de somme van ƒ 100.

Op 2 september 1634 vindt de verkoop plaats van 6488 roeden vijf voeten lants affgedolven van verschaijden parceelen lants wesende nu tegenwoordich den Twischdijck, streckende van Nauwertnae aff tot de banschaijt van Crommenie aen de Hooftingelanden, Dijckgraeff ende Hemraeden vande Schermer door de landeijgenaeren, waaronder Engel Dircxz Mol nomine uxoris.

Op 15 februari 1636 verkoopt Engel Dircxz Mol aen Gerrit Hendricxz onse collega int Schepenampt een veenkamp genaemt de “Halve acker” groot 117 roeden leggende in Claes Heijnen weer voor de somme van ƒ 167.8.-..

Op 6 maart 1637 verkoopt Arent Claesz Rijs als voocht van de nagelaten kinderen van Willem Claesz Rijs ende de weesmeesters Jan Adriaensz ende Simon Claesz Wildeboer als oppervoochden aen Jan Simonsz Coninck ende Engel Dircxz Mol een stucke lant genaemt het “Ventgen” leggende in de noorderste Hondert Gaerden voor de somme van ƒ 710.

Op 8 februari 1648 verkoopt Engel Dircxsz Mol aan Trijntgen Claes buervrijster (hyp. Willem Claes Walichsis voor sijn suster) een stuckje landt inde Leve zee groot 497 roeden. Op 6 maart 1648 verkoopt Engel Dircxsz Mol aan Jan Claesz Reael een stuckje landt genaemt Jonge Claesz ventge groot 942 roeden in Aukis weer.

Op 20 februari 1666 verkoopt Jasper Jansz en Jan Aldertsz met de weesmeesteren als oppervoochden van Meijnsje Jans en de kinderen van Claes Dirck Niels aan Engel Dircxsz Mol een vierde part in een Hennipcloppermolen staende op de molensloot op het lant toebehoorende aan Roeloff Claesz de Winter voor ƒ 114. Op 30 april 1666 verkopen Jasper Jansz Cuijper, Jan Aldertsz Grooteman als man en voocht van Aeffje Jans mitsgaders Engel Dircxsz als voocht en weesmeester van de kinderen van Claes Dirck Niels alle erfgenamen van Aldert Dirck Niels aan Cornelis en Jan Lourusz broeders een huijs en erff int Noort endt inde Heijt.

Op 13 januari 1667 verkoopt Guertje Gemme weduwe van Engel Dircxsz Mol mitsgaders Jasper Engelsz en Claes Dircksz Mol als oom en voocht vande onmondige kinderen van voornt Engel Dircksz Mol aan Herck Claesz Grootsant een stuck landt genaemt het Calver ventje groot 1017 roeden int Noortendt.

Op 10 december 1678 verkoopt Guerte Remmen weduwe van Engel Dircks, geassisteerd met haar soon Jasper Engels, aan Cijtje Maerten Heijnen weduwe van Jan Engels Mol,  twee stucken landt genaemt het eene de Boveegh in Pierke neelen weer groot 230 roeden het ander genaamt de Boveegh in Aeghte nielen weer groot 325 roeden.

 

Uit dit huwelijk:

Jasper Engelsz Mol

Aagje Engels, overleden december 1697 (impost 12 december 1697 te Assendelft). Gehuwd met Jan Cornelisz

Jan Engelsz Mol, geboren ca. 1645. Ondertrouwd op 3 januari 1672 en gehuwd op 19 januari 1672 voor het gerecht en 17 januari 1672 RK te Assendelft met Sijtje Maartens

Meinoutje Engels Mol, geboren ca. 1650, overleden juni 1704 (impost 18 juni 1704 te Assendelft). Ondertrouwd op 19 augustus 1674 en gehuwd op 2 september 1674 voor het gerecht en RK te Assendelft met Simon Klaasz