Mol, Dirck Claesz (ca. 1585->1653)

Dirck Claesz Mol, zoon van Claes Dircxz Mol en Marij Wouters, geboren ca. 1585, overleden > 9 augustus 1653

Gehuwd met

NN

Gehuwd met

Aechte Pieters

 

Bronnen: 1) velehanden.nl, 2) geneaknowhow.net, 3) Assendelft, register van transportakten 1607-1614. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2000. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 4) Assendelft, register van transportakten 1614-1617. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2001. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 5) Assendelft, register van transportakten 1620-1624. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2003. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 6) Assendelft, register van transportakten 1624-1628. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2004. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 7) Assendelft, register van transportakten 1628-1634. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2005. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 8) Assendelft, register van transportakten 1634-1638. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2006. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 9) Assendelft, register van transportakten 1638-1641. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2007. Bewerking van de heer J.P. Ouweltjes, Sint-Pancras, 10) Transcriptie ORA Assendelft 1653-1658 OA-0005 2010, 11) Transcriptie ORA Assendelft 1677-1684 OA-0005 2013

Op 1 maart 1613 verkoopt Huijch Aerntsz aen Derck Claesz [vader is Claes Dercxz Moll] een acker landts groot 144 roeden gecomen van Gerrit Engelsz leggende int noort endt. Voor de somme van ƒ 85, te betaelen op twee toecomende meijen.

Op 15 oktober 1615 verkoopt Derck Claesz Moll aen Jan Claes Ouwe Jans van Crommenije twee ackertges landts groot 62 roeden leggende int noort endt. Voor de somme ƒ 18 gereet gelt.

Op 19 februari 1622 verkoopt Engel Engelsz als gemachtichde van Engel Roeloffsz zijn vader aen Dirck Claesz Moll een ackertgen veenlandts geleegen achter Huijch Aerentsz uijt groot 100 roeden. Voor de somme van ƒ 100.
Op 23 december 1622 verkoopt Dirck Claesz Moll van weghen zijn kinder ende hem starckmaeckende voor Kees vande Laens voorkinderen aen Heijndrick Maerts een stucke landts genaempt “Mannen ventgen” groot 490 roeden geleegen in Mannen weer. Voor de somme van ƒ 1132.
Op dito verkoopt Heijndrick Maerten Heijndrick Ghijssen aen Dirck Claes Moll een acker landts geleegen in Cornelis Muessesz weer groot 160 roeden. Voor de somme van ƒ 150 gereedt gelt.

Op 7 maart 1623 verkoopt Mr. Gerrit de Jonge met procuratie vande Ed. Erntfeste Joncheer Johan van Meerten van Abcoude aen Dirck Claesz Moll een stucke landts genaempt “tUijt ventgen” groot 990 roeden geleegen aende Clamdijck. Voor de somme van ƒ 740. Hij verkoopt dezelfde dag een deel door aen Pieter Maertsz buijervrijer tot Crommenie, te weten een stucke landts genaempt “tUijt ventghen” groot 890 roeden geleegen aende Clamdijck. Voor de somme van ƒ 768.

Op 3 januari 1625 verkoopt Heinrick Engelsz aen Engel ende Dirck Claesz Moll eerst een stucke lants genaemt “den Hoogen veen” off omloop groot 150 roeden geleegen achter
Lau Warnaers uijt. Noch een ackertgen lants groot 101 roeden geleegen achter Claes Rijssen uijt. Voor de somme van ƒ 303.10.-. gereedt gelt.

Op 13 maart 1626 verkoopt Thijs Jacopsz tot Crommenie als soon ende voocht vande weduwe van Jacop Claes Schoenmaecker ende oock vervangende Barent Claesz zijn oom aen Dirck Claes Moll twee campen landts geleegen inde hondert gaerden bewesten de Wech zijd op zijd groot tsaemen 670 roeden, streckende vande Heerenwech off tot die Kaijck toe. Voor de somme van ƒ 1350.
Op dito verkoopt Dirck Claesz Moll nomine uxoris ende voorde kinderen van zijn huijsvrouw Aechte Pieters geprocreert bij Rem Jans s.g. aen:

  • Neel Claes Duijves weduwe ende boelhouster van wijlent Mathis Jacopsz [voocht voor zijn schoonmoeder is Roeloff Claesz] een stucke landts genaempt die “Bincaijcx ven” groot 1501 roeden geleegen in Ghijsen weer. Voor de somme van ƒ 3002,
  • die kinderen Neel Jan Thijssen een stucke landts genaempt die “Binner Delft” groot 460 roeden geleegen achter Jacop Claes Jan Baerts uijt. Voor de somme van ƒ 658, met een lasten van ƒ 4 jaerlijcx conserneerende de Kerck oft Pastorije,
  • Cornelis Aeriansz ende zijn broeders een huijs hoijhuijs ende erff benoorden de Kerck, streckende vande Heerenwech off tot het achterlant toe. Voor de somme van ƒ 720,
  • Jacop Jacopsz Leen de helft van een stucke lants genaempt “Trijn Cuijpers meed” vant uijter eijnde in tot die affdoelinge toe groot 661 roeden in Ghijsen weer. Voor de somme van ƒ 1550.

Op 1 mei 1626 verkoopt Dirck Claesz Moll, als soon en de voocht van Marij Wouten weduwe wijlent Claes Dircxz Moll s.g. ende oock voor zijn broeder ende susters aen Dirck Cornelis Roeleven, 270 roeden van een stucke lants genaempt de Boeveecht geleegen in Aechte Neelen weer voor de somme van ƒ 800. Onder conditie dat die nuwe sloot aende noort sijde tussen Dirck Cornelis ende des comparants lant de voornoemde Dirck Cornelis alleen toe compt tot op dardalve voet aen des comparants zijde.
Op 2 mei 1626 verkoopt Roeloff Claesz aen Dirck Claesz Moll die gerechte helft van een stucke lants genaemt het “Smaijers ventgen” groot dselve helft 700 roeden gelegen met den cooper gemeen in Pieters weer. Voor de somme van ƒ 1250.

Op 30 april 1627 verkoopt Arent Claes Rijs onse buijervrijer uijt naem van Willem Claes Rijs zijn broeder aen Dirck Claesz Mol twee veen campen deen gelegen in Oukes weer binner Delft groot 140 roeden. Ende dander over den Delft groot 65 roeden int selffde weer. Voor de somme van ƒ 160 gereedt gelt.
Op 30 juli 1627 Dirck Claesz Moll ter eenre ende Arent Claesz als voocht van Aecht Arentdr zijn moeder ter andere zijde. Soo heeft Dirck Claesz vermangelt ende getransporteert aende voorn. Arent Claesz vier veenackers deerste gelegen achter Kees Steffens uijt groot 160 roeden. De tweede achter Willem Rijsen uijt groot 101 roeden. De derde voor Dirck Claesz uijt groot 153 roeden, De vierde genaempt de “Halve veen van Gerrit Engelen” groot 172 roeden compt tsaem tot 586 roeden. Daer aen dvoorn. Dirck Claesz van de voorn. Arent Claesz vermangelt ende getransporteert wert een stucke landts genaempt de “Neske uijterdijck” gelegen over “Rijsen ven” bijtendijck groot 420 roeden. Getacxeert bij desen in gereedt gelt waerdich te wezen de somme van ƒ 801.10.-.
Op 6 augustus 1627 verkoopt Claes Jansz Backer aen Dirck Claesz Mol een stucke landt genaempt de “Broeckacker” gelegen binner Delft achter Jan Sijboutsz uijt. Voor de somme van ƒ 1000 gereedt gelt.

Op 23 februari 1629 verkoopt Willem Jansz voor hem selven ende voor de kinderen ende meerdere erffgenamen van Beert vande Laen sijn comparants schoonmoeder aen Dirck Claesz Moll een acker landts groot 147 roeden gelegen voor Nel Wouten uijt. Voor de somme van ƒ 95.
Op dito verkoopt Dirck Claes Mol aen Jan Cornelisz een huijs met erff, streckende vande Heerenwech tot het achter landt toe. Voor de somme van ƒ 850.
Op dito verkoopt Willem Claes Rijs voor hem selve ende voor Aecht Arents sijn moeder mitsgaders voor sijn broder ende susters aen Dirck Claes Mol een huijs ende erff int noort eijnde. Voor de somme van ƒ 600.

Op 24 januari 1631 verkoopt Pieter Jansz nomine uxoris aen Pieter Dircxz ende Engel Dircxdr (Dirck Claesz voor sijn soon ende dochter) 80 roeden uijterdijck leggende over Niel Sieuwen weer voor de somme van ƒ 100.
Op 11 juni 1631 verkoopt Dirck Claesz Moll aen Cornelis Sijbouts onse buijervrijer een acker ofte omloop landts groot 144 roeden gelegen over de Delft in Oukes weer. Voor de somme van ƒ 125 gereet gelt.

Op 15 september 1634 verkoopt Pieter Allerden aen Dirck Claesz, Engel Claesz Mol ende Engel Pietersz des comparants soon een Olijmolen huijs ende erff leggende int noort eijnde. Voor de somme van ƒ 912.10.-. gereet gelt.

Op 13 april 1635 verkoopt Dirck Engelsz voor hem selven ende Jan IJsbrantsz als oom ende voocht vande meerder kinderen van Jonge Engel Engelsz ende Anna Pietersdr sal. aen Dirck Claesz Mol ende Trijn Pieters weduwe wijlen Garbrant Cornelisz een huijs ende erff int noort eijnde, streckende vande Heerenwech off tot het achterlant toe. Voor de somme van ƒ 180.
Op 22 juni 1635 verkoopt Dirck Claesz Mol aen Jan Willemsz Schuijtvoerder een gerechte derdendeel van een Olijmolen huijs ende erff int noort eijnde onverdeelt ende gemeen met Engel Claesz Mol cum socijs. Voor de somme van ƒ 300 gereet gelt.
Op 18 augustus 1635 verkoopt Dirck Claesz Mol voor hem selven ende voor Jan Willemsz aen Abram Lorijn brouwer inde Drie Sterren tot Haerlem een leegen erff int noort eijnde, streckende vande Heerenwech aff tot het achterlandt toe. Voor de somme van ƒ 130 gereet gelt.

Op 19 februari 1638 verkoopt Cornelis Cornelisz Mues onse collega int Schepenampt als voocht van Elsgen Jansdr aen Dirck Claesz Mol een acker lants genaemt het “Middelste lant” leggende achter Thijs Kees Heijnen uijt groot 278 roeden. Voor de somme van ƒ 522.
Op dito verkopen Cornelis Cornelisz Mues ende Dirck Claesz Mol als voochden vande weduwe ende kinderen van Pieter Bouwesz aen Arent Claesz Rijs een acker lants genaemt “Hoeckmans veen” groot 80 roeden. Noch een acker lants genaemt “Claes Cuijpers campge” leggende achter Cornelis Mues groot 842 roeden. Noch een acker gecomen van Bastiaen Cijten groot 90 roeden. Voor de somme van ƒ 218 gereet gelt.
Op 5 april 1638 verkoopt Jochem Pietersz aen Dirck Claesz Mol een erff off worff. Voor de somme van ƒ 368 gereet gelt.

Op 28 februari 1642 verkoopt Claas Lourensz van ’t Hoff thans wonende in de Purmer aan Meijne Dirks zijn schoonzuster, vertegenwoordigd door Dirk Claasz Mol, haar vader en
voogd een stuk land genaamd “’t maijers ven” 808 roe liggende in het Noordeinde.

Op 9 augustus 1653 hebben Willem Pietersz en Adriaen Pietersz wonende tot Alkmaer en voor Gerberich Pietersdr haer suster ontvangen van Dirck Claesz Mol ƒ 2000, voor Willem Pietersz ƒ 1400, Adriaen Pietersz voor ƒ 400 en Gerberich Pietersdr voor ƒ 200 onder verband de erffenise van wijlen Claes Willemsz van Egmont gelijck als het tegenwoordig bij Trijntje Claesdr zijn nagelaten wed. in lijftocht wordt gebruikt.

 

Uit het 1e huwelijk:

1   Engel Dircksz Mol

Jan Dircksz Mol, overleden > 10 februari 1640

Claes Dircksz Mol, overleden > 7 april 1684

Meijne Dircks, overleden > 28 februari 1642