Jansz, Rem (ca. 1585-1620/23)

Rem Jansz, geboren ca. 1585, overleden 1620-1623

Gehuwd met

Aechte Pieters, dochter van Pieter Cornelisz en Trijn Claes Cuijpers, overleden > 13 maart 1626

Gehuwd met

Dirck Claesz Mol

 

Bronnen: 1) velehanden.nl, 2) geneaknowhow.net, 3) Assendelft, register van transportakten 1607-1614. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2000. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 4) Assendelft, register van transportakten 1614-1617. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2001. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 5) Assendelft, register van transportakten 1617-1620. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2002. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 6) Assendelft, register van transportakten 1620-1624. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2003. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 7) Assendelft, register van transportakten 1624-1628. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2004. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum

Op 8 juli 1610 verkoopt Henrick Jansz aen Rem Jansz zijn broeder een nijeuwe worff geleegen int noort endt. Midts dat Rem Jansz alleen toecompt die sloot aende noortoost zijde vande voors. worff geleegen als alleen uijte voors.gecochte worff gedolven.

Op 15 april 1612 verkoopt Rem Jansz aen Henrick Jansz zijn broeder die noorder acker vande omloop leggende in Everts weer groot 171 roeden. Voor de somme van ƒ 192, te betaelen op twee toecomende meijen.

Op 27 mei 1613 verkopen Derck Willemsz, Abraham Willemsz, Jan Willemsz ende Jacob Willemsz kinderen ende erffgenamen wijlen Willem Derck van Zaennen ende Marijtgen Jan Vrericx haer overleden vader ende moeder in haer leven buijerluijden tot Crommenie ende vervangende haer andere broeders aen Rem Jansz een hennipcloppermoellen met zijn toebehoorte ende erff volgende die roijpaelen gestaen ende gelegen opt noort endt, streckende met zijn erff vande inner Wechsloot off tot Isaac ende Maerten Dercxz wedue ende kinderen lant toe.

Op 3 maart 1616 verkoopt Rem Jansz aen Henrick Thijsen woenende tot Westzaenen inde Middel een ackertgen lants groet 60 roeden int noort endt aent Twisch, streckende van Berckenroedts ende Bardesens lant off zuijtoost werts tottet Twisch toe. Voor de somme van ƒ 60 gereet gelt.

Op 20 februari 1618 verkoopt Pieter Allerden als voocht van Neel Pieters zijn moeder aen Rem Jansz een acker landts groet 166 roeden leggende inde noorderste hondert geerden. Voor de somme van ƒ 140.
Op dito Jan Claesz als voocht van Marij Pieters ende Rem Jansz nomine uxoris ter eenre ende Cornelis Aerians als voocht van Trijn Claes wedue wijlen Pieter Cornelisz haer laeste man ter andere zijde ende bekende ten weerzijden dat opte grontcavelinge van haer landen bevoorwaert is dat Marij ende Rem sullen uijtraijcken ende betaelen aen Trijn Claes voors. ƒ 58.

Op 17 januari 1620 verkoopt Jacob Claesz als voocht van Anna Jans wedue wijlen Jan Claes Pietersz mitsgaders van voorn. Jan Claes Pieters naegelaeten kinderen ende Cornelis Jansz voor hem selven aen Rem Jansz die gerechte helft van een stucke landts genaempt “die Bincaijck” in Ghijssen Weer wesende die helft vant Caijckend inne, ende die voors. Cornelis Jansz noch tvierndeel vant voors. lant geleegen ande voors. helft. Voor de somme van ƒ 2530.
Op dito verkoopt Rem Jansz nomine uxoris aen Michiel Willemsz die gerechte helft van een stucke landts genaempt “Heijntges Ventgen” geleegen in Heijntges weer groot die voors. helft 547 1/2 roeden. Voor de somme van ƒ 1600.
Op dito verkoopt Rem Jansz aen Wouter Phillipsz tot Crommenie een acker landts groot 116 roeden leggende int noort endt. Voor de somme van ƒ 100.
Op dito verkoopt Cornelis Maerten Allertsz nomine uxoris aen Rem Jansz zijn swaeger dat gerechte vierndeel van een meede vant dijckeijndt inne geleegen in Ghijssen weer. Noch die gerechte helft van een “Boeveech” geleegen achter Jacob Claes Jan Baerts. Noch drie achte paerten van seecker huijs ende erve geleegen benoorden de Kerckbuijert, streckende vande Wech off tot Allert Claes Allerden lant toe. Midts dat die cooper tot zijn laste sal neemen ƒ 2 tsjaers onlosbaere renten aen die Kerck. Voor de somme van ƒ 1600.
Op dito verkoopt Cornelis Jansz aen Rem Jansz dat gerechte drie achte paerten van een huijs ende erff geleegen benoorden de Kerckbuijert, streckende vande Wech off tot Allert Claes Allerden lant toe. Voor de somme van ƒ 90 gereet gelt.
Op 7 februari 1620 verkoopt Rem Jansz aen Henrick Cornelisz een stucke landts groot 450 roeden leggende int noort endt. Noch een perceel landt genaempt “die Dooster vennen” groot 130 roeden veen landts leggende als vooren. Voor de somme van ƒ 1146.10.-.
Op dito verkoopt Rem Jansz aen Henrick Jansz zijn broeder dat gerechte vierndeel van een meede landts leggende in Pieters weer groot int geheel 1192 roeden. Voor de somme van ƒ 490.
Op 14 februari 1620 verkoopt Rem Jansz aen Engel Cornelisz een huijs ende erff int noort endt, streckende met zijn erff vande Wech off tot Henrick Jansz lant toe. Voor de somme van ƒ 800.
Op 6 maart 1620 verkoopt Cornelis Aeriansz voor hem selven ende vervangende zijn moeder ende broeders aen Rem Jansz dat gerechte achte paert vant huijs ende erff soet Pieter Cornelis Pieters met zijn aencleven plach te bewoennen. Midt expresse conditie ende voorwaerde dat soe de coopers als vercoopers tsaemen sullen gebruijcken die sloot leggende aende noortoost zijde van het gecofte erff midts dat soe zij lieden gelijckelijc inde sloot incomen tsaemen ofte elckander moeten opruijmen te weeten Rem Jansz zuijtoost werts totte pael dienmen tot dien eijnden tot eenen merck teijcken daer sullen setten. Voor de somme van ƒ 90.

Op 17 februari 1623 verkoopt Heijndrick Jansz rechte besturven voocht vande kinderen wijlent Rem Jans ende hem mede starckmaeckende voor Aechte Pieters [Aecht Trijn Cuijpers] weduwe vande voorn. Rem Jansz aen Jacob Claesz ende Gerrit Heijndricx 370 roeden landts vant uijterendt in van een stucke landts genaempt “de Breeven” geleegen in
Claes Heijnnen ende Geritges weer. Voor de somme van ƒ 800.
Op 3 maart 1623 verkoopt Jacob Jacobsz Leenen aen Aechte Pieters weduwe ende kinderen wijlendt Rem Jansz [voocht is Heijndrick Jansz broeder van Rem Jansz] het rechte vierde paert in een stucke landts genaempt “Trijn Cuijpers binne Caijck ven” groot int geheel 1500 roeden geleegen in Ghijssen weer. Voor de somme van ƒ 850.

Op 13 maart 1626 verkoopt Dirck Claesz Moll nomine uxoris ende voorde kinderen van zijn huijsvrouw Aechte Pieters geprocreert bij Rem Jans s.g. aen:

  • Neel Claes Duijves weduwe ende boelhouster van wijlent Mathis Jacopsz [voocht voor zijn schoonmoeder is Roeloff Claesz] een stucke landts genaempt die “Bincaijcx ven” groot 1501 roeden geleegen in Ghijsen weer. Voor de somme van ƒ 3002,
  • die kinderen Neel Jan Thijssen een stucke landts genaempt die “Binner Delft” groot 460 roeden geleegen achter Jacop Claes Jan Baerts uijt. Voor de somme van ƒ 658, met een lasten van ƒ 4 jaerlijcx conserneerende de Kerck oft Pastorije,
  • Cornelis Aeriansz ende zijn broeders een huijs hoijhuijs ende erff benoorden de Kerck, streckende vande Heerenwech off tot het achterlant toe. Voor de somme van ƒ 720,
  • Jacop Jacopsz Leen de helft van een stucke lants genaempt “Trijn Cuijpers meed” vant uijter eijnde in tot die affdoelinge toe groot 661 roeden in Ghijsen weer. Voor de somme van ƒ 1550.

 

Uit dit huwelijk:

Guerte Remmen