Mol, Claes Dircxz (ca. 1560-1613/18)

Claes Dircxz Mol , geboren ca. 1560, overleden 1613-1618

Gehuwd met

Marij Wouters, overleden > 1 mei 1626

 

Bronnen: 1) velehanden.nl, 2) geneaknowhow.net, 3) Assendelft, register van transportakten 1581-1585. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 1994. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 4) Assendelft, register van transportakten 1585-1588. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 1995. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 5) Assendelft, register van transportakten 1592-1597. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 1997. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 6) Assendelft, register van transportakten 1597-1600. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 1998. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 7) Assendelft, register van transportakten 1607-1613. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2000. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 8) Assendelft, register van transportakten 1617-1620. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2002. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 9) Assendelft, register van transportakten 1624-1628. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2004. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 10) Assendelft, register van transportakten 1628-1634. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2005. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 11) Assendelft, register van transportakten 1638-1641. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2007. Bewerking van de heer J.P. Ouweltjes, Sint-Pancras, 12) Transcriptie ORA Assendelft 1653-1658 OA-0005 2010

Op 4 juni 1584 verkoopt Dirck Remmen, als man ende voocht Guert Jansdr weduwe van Jan Willemsz Leesten, ende Baernt Jansz als voocht van Jan Pietersz naegelaeten weeskindt van Piet Jan geprocreert bij Griete Leesten s.g., aen Claes Dircxz Mol een stuckgen landts achter Leesten werff groot 350 roeden, streckende van de voorschreven werff off totte Caijck toe. Op zelfde datum bekent Claes Dircxz Mol schuldich te wesen aen Dirck Remmen ende Jan Pietersz, beijde woonachtich tot Haerlem, die somme van f 230 als custing penningen te betaelen op vier meij daegen. Van eerst een stucken landts leggende achter Leesten werff groot 350 roeden, streckende van de voorschreven werff off totte Caijck toe. Noch van een acker landts genaempt Wouterken acker groot mede 350 roeden.
Op 22 september 1598 attesteert Jan Pietersz, universeele erffgename van wijlen Griet Willem Leesten, zijn moeder, in haer leven woenende tot Assendelft ende verclaerde hoe wel dat hij comparant Claes Dercxz Mol seeckere questie gemoveert hadde ter causse van twee pereeltges lants breeder gemenchioneert inde beseegelde quijtscheldinge in date dan 4e junij 1584. Welcke coope van de voorschreven landen geschiet die wijle hij een weeskindt was sonder decreet vande REchter nijet mochte valideren. Soe bekende nochtans hij comparant nu mondich ende tot zijnen jaeren gecomen zijnde van nijens die voornoemde Claes Dercxz opgedragen ende quijtgeschonden te hebben nidts deze tot eenen vrijen eijgen trecht ende eijgendoemme hem comparant aende voorschreven lande competerende.

Op 17 juni 1585 verkoopt Claes Dercxz Moll aan Jan Henricxz een stucke landts groet 313 roeden leggende int noort eijnde achter Allert Heijn Gerit Jans uijt, streckende van Duijf Heijn Gerit Jans lant off tot Willem Heijn Gerit Jans kinderen lant toe.

Op 6 december 1595 compareren Mr. Willem Bardesz, out burgermeester der steede van Amstelredam, als man ende voocht van Aechte Willemsdr ende Reijer vanderHorst, poorter tot Haerlem, als man ende voocht van Grietgen Zijbrandts van Berckenroed, Claes Beerten onsse buerman ter eenre, ende Cornelis Heijnricxz voor hem selven ende als actie ende transpoort hebbende van weduwe wijlen Mr. Jacob Boll inden Haege vervangende ende hem starckmakende voor zijn moeder ende broeders kinderen Egbert Cornelis ende Pieter Cornelis gebroeders onsse mede gebuijeren ter andere zijde. Ende verclaerden hoe dat zij comparanten inder voorschreven qualijte gemeder aerde ende voer mit sekere perceelen van landen geleegen hadde in tSmaijers weer in Pieters weers in Ger Jans huijs weer ende Suerts weer in desen banne int noort eijnde tsaemen begroot tot sesthien end een halve gaerden te weeten. Mr. Willem Baerdese met drie gaerden landts. Daer onder gereeckendt een vierndeel geerts van Zijbrandt van Berckenroed overgeset ende die voorschreven Vander Horst mit vijff gaerden landts ende die voorschreven Cornelis Heijnricxz cum socijs  zeven gaerden ende een vierdeel. Ende Claes Dercx Mol met Claes Baertsz een vierendeel van een gaerde waer inne bij lootinge ende oock cedullen seekere grondt scheijdinge is gedaen den laesten martier anno 1578 ende bij lootinge toegevallen Sijbrandt van Berckenroed voorschreven gaerden den voorschreven Mr. Willem voor drie gaerden ende Claes Dercxz cum socijs voorschreven voor een vierendeel gaers te weeten eerst een stucke landts genaempt die Uijter meed geleegen in Pieters weer aenden Lagendijck groet gemeeten 1565 roeden 9 duijm belent.

Op 1 maart 1613 verkopen Claes Dercxz Moll, Cornelis Jansz Moellenaer ende Pieter Aerntsz als voochden vande naegelaeten kinderen wijlen Pieter Jan Aerians ten overstaen ende consent van Jan Claesz Coen ende Cornelis Jansz Biersteecker, weesmeesteren, aen Willem Claesz Rijssen onse buijerknecht, een omloopgen groot 125 roeden leggende int noort endt, voor de somme van f 80, te betaelen op twee toecomende meijen.

Op 13 februari 1618 zijn ‘die wedue ende kinderen van Claes Dircxz Moll’ belender.

Op 3 januari 1625 vindt de verkoop plaats van een “stucke lants genaempt het Korte Ventgen, groot 316 roeden, geleegen in Mannen weer, door Engel Claesz onse buijrvrijer, als voocht van Marij Woutersdr zijn moeder ende boelhouster wijlen Claes Dircxz Moll, voor de somme van f 620-15. Op 1 mei 1626 verkoopt Dirck Claesz Moll, als soon en de voocht van Marij Wouten weduwe wijlent Claes Dircxz Moll s.g. ende oock voor zijn broeder ende susters aen Dirck Cornelis Roeleven, 270 roeden van een stucke lants genaempt de Boeveecht geleegen in Aechte Neelen weer voor de somme van f 800. Onder conditie dat die nuwe sloot aende noort sijde tussen Dirck Cornelis ende des comparants lant de voornoemde Dirck Cornelis alleen toe compt tot op dardalve voet aen des comparants zijde.

 

Uit dit huwelijk:

Dirck Claesz Mol

Wouter Claesz Mol

Engel Claesz Mol, overleden > 2 juni 1657

Jan Claesz Mol, overleden > 9 februari 1635

Aeff Claes Mollen, overleden > 12 februari 1644