Maerten Ghijsen, Ghijs (ca. 1570-1627/28)

Ghijs Maerten Ghijsen, zoon van Maerten Ghijsen en Aecht Aerians, geboren ca. 1570, overleden 1627-1628

Gehuwd met

Hillegunt Allerts, dochter van Allert Geritsz en Guerte Sijmons, overleden > 15 juni 1628

 

Bronnen: 1) velehanden.nl, 2) Assendelft, register van transportakten 1597-1600. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 1998. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 3) Assendelft, register van transportakten 1614-1617. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2001. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 4) Assendelft, register van transportakten 1617-1620. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 1999. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 5) Assendelft, register van transportakten 1624-1628. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2004. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 6) Assendelft, register van transportakten 1628-1634. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2005. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum

Op 15 mei 1599 verklaart Henrick Gerit Henricx schuldich te zijn aan die wedue wijlen Aelbrecht Pouwelsz, poorteresse van Haerlem, een jaerlicxe losrenten van f 12.10.-, hooftgelt f 100. Onderpande een stucke landts genaempt ‘Oukes camp’, groot 257 roeden, leggende opte Ackersloot int noort endt. Borgen zijn Gherrit Henricxz ende Ghijsbert Maertensz voor de voorschreven Henrick Gerit Henricx haeren respective zoon ende neeff.

Op 20 februari 1615 verkoopt Dirck Jelbrechtsz als man ende voocht van Aelewer Allerts aen Ghijsbert Maertsz zijn swaeger die gerechte helft vant huijs ende hoijhuijs ende schoertgen mette worff sulck Schipper Allert haeren respective schoonvaeder tselve bewoont beseeten ende metter doot ontruijmpt is int noort endt, streckende vande Heerenwech off tot het achter dworsche slootgen. Voor de somme van ƒ 300.

Op 30 mei 1617 verclaerde Derck Jelbrechtsz, getrout hebbende Aellewer Allertsdr, dat zijn schoonvader Allert Geritsz s.g. wille begeert dat die goederen die zijn voorschreven dochter van hem te erven, most subject blijven sonder dat die selve van hem comparant veralleneert te moegen worden, breeder blijckende bijde testamentare dispositie voor notaris ende getuijgen gepasseert den 19e dach in meij anno 1614. Ende dat bij de voorschreven achtergelaeten was een huijsgen met een schuer daer van subject was tvierde paert. Welcke vierde paert onder ander bijde voorschreven comparant met consent vande naeste bloet verwanten vercoft is aen Ghijsbert Maertsz zijn comparants swaeger blijckende bij seeckere beseegelde brieve van quijtscheldinge in date den 20e februarij 1615, onder expresse mondelinge conditie ende voorwaerde nochtans dat hij comparant (alsoe hij bekende) voor de f 150 voort aenpaert onder die subjectie vant voorschreven testament begreepen, soude stellen goet vast suffisant onder speciaell hijpotheecque. Gelijck hij comparant dienvolgende tot eenen speciaele hijpoteecque stelden zijn huijs ende erff daer hij tegenwoordich in woont geleegen int noort endt, streckende vande Heerenwech off tottet achterslootgen.

Op 5 maart 1627 verkoopt Ghijsbert Maertsz als oom ende voocht vande kinderen van Dirck  Jelbertsz mitsgaders Heijndrick Allertsz ende Cornelis Cornelisz regerende Weesmeesteren aen Claes Engel Roeleven een stucke landts genaempt het “Marcken” gelegen in Abts weer groot 497 roeden. Voor de somme van ƒ 637.

Op 15 juni 1628 verklaart Hillegunt Allertsdr weduwe wijlent Ghijsbert Maerts Ghijsen saliger versterckt met Pieter Ghijsberts haer schoonbroeder ende voocht, Maerten Ghijsbertsz voor hem selven ons buijerknecht, Adriaen Maerts nu wonende buijten Schalckwijckerpoort tot Haerlem als rechte besturven voocht vande onmondige kinderen van de voorschreven Ghijs Maertsz zijn overleden broeder, schuldich aen Abraham Loreijn, brouwer inde drie sterren tot Haerlem, de somme van f 400 uijt saecke van goede geleende penningen. Onderpande het huijs met het huijsgen aen de noortwest zijde daer aen midtgaders het erff aen behoorende int noort eijnde, streckende van sHeerenwech tot de voornoemde kinderen lant toe.

Op 9 februari 1629 verkoopt Joost Willemsz Stuijerman als voocht vande kinderen wijlent Ghijs Maertsz aen Griet Jan Dirck Everts met haer kinderen (voocht voor sijn suster is Baert Jansz) twee veenackers geleghen sijd op sijd aent Twisch in Waelighen weer groot tsaem 218 roeden. Voor de somme van ƒ 180.
Op 15 februari 1629 verkoopt Maerten Ghijsbertsz soo voor hem selven als oock voor sijn broeder en susters aen Pieter Maertsz sijn oom, een acker lants genaempt de ‘Lange Acker’ groot 147 roeden gelegen achter Thijs vande Laens, voor de somme van f 100 (Pieter Maerten Ghijsen koopt de acker van de kinderen van zijn overleden broeder Gijs Maertsz).

 

Uit dit huwelijk:

Maerten Ghijsbertsz