Geritsz, Allert (->1624)

Allert Geritsz (alias Schipper Allert), weesmeester (1583-1584), schepen int Brouckvierndeel te Assendelft (1580-1595, 1598, 1603), zoon van Gerit Heijndricxz en Griet Jacobs, overleden > 9 februari 1624

Gehuwd met

Guerte Sijmons, dochter van Sijmon Maertensz en Brecht Roeloffs, overleden 1587-1597

 

Bronnen: 1) velehanden.nl, 2) Transporten van Assendelft, deel 1 van 8 juni 1579 t/m 16 juni 1581. O.R.A. 1993. Samengesteld door L. Muts en H. Rijswijk, 3) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 2 van 17 juli 1581 t/m 7 juni 1585, O.R.A. 1994. Samengesteld door L. Muts en H. Rijswijk, 4) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 3 van 7 juni 1585 t/m 19 maart 1588, O.R.A. 1995. Samengesteld door L. Muts en H. Rijswijk, 5) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 4 van 15 april 1588 t/m 28 juni 1592, O.R.A. 1996. Samengesteld door L. Muts, 6) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 5 van 24 juli 1592 t/m 3 juni 1597, O.R.A. 1997. Samengesteld door L. Muts, 7) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 6 van 3 juni 1597 t/m 13 juni 1600, O.R.A. 1998. Samengesteld door L. Muts, 8) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 7 van 6 juni 1600 t/m 14 juni 1607, O.R.A. 1999. Samengesteld door L. Muts, 9) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 8 van 12 juni 1607 t/m 18 maart 1614, O.R.A. 2000. Samengesteld door L. Muts, 10) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 9 van 7 maart 1617 t/m 20 maart 1620, O.R.A. 2002. Samengesteld door L. Muts, 11) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 10 van 31 maart 1620 t/m 20 september 1624, O.R.A. 2003. Samengesteld door L. Muts

NB: Er leefde tegelijkertijd nog een Allert Gerritsz, zoon van Gerit Dircxsz en Marij Jacobs. Het is goed mogelijk dat ik informatie hieronder niet aan de juiste Allert Gerritsz heb toegeschreven. Deze Allert Gerritsz wordt op 26 april 1623 aangeduid als ‘onse buijervrijer’ ofwel hij was ongehuwd.

Op 21 juni 1579 compareren Machtelt Geritsdr geassisteert met Willem Geritsz haeren broeders zoene als voocht, Comen Jan Jansz als broeder ende vooch van Wijven Jansdr weduwe van wijlen Maerten Maertsz midtsgaders Pieter Geritsz haeren swaeger Jan Pietersz, Claes Pietersz, gebroeders beijde woenende tot Schalckwijck. Jan Gerit Nijesen, Gerit Geritsz Boet, Claes Geritsz Boet ende Gerit Dircxz Boet woenende tot Assendelft als naaste vrunden ende maegen van Maerten Maertsz s.g. ten eenre. Ende Claes Claesz Cuijper als voocht van Brecht Zijmons weduwe Jacob Willemsz, Cornelis Willemsz, Allert Geritsz ende Cornelis Dircxz als naeste vrunden ende maegen van Gerit Roeloffsz alle van Assendelft ter andere zijde.

Op 19 februari 1580 wordt bij veijling verkocht de desoelaten boel van Willem Jansz Hardt van Crommenie, aen Pieter Claesz Nommelen, een stucke lants groet een halff madt landts ’tSuijer after campge’ In veiling in de harbarch van Dirck Cornelis Coninck geboden door Jan Dirck Everts, Jacob Willem Gerit. Beloopende die somme van den coop f 52.15.-. Borg is Allert Geritsz.
Op 2 augustus 1580 verkopen Jan Geritsz ende Allert Geritsz, gebroeders voor haer zelve ende ook voor Griet Gerit Jans weduwe haere moeder ende voor haer comparanten broeder en zusters met haeren kinderen, aen Jan Pietersz als man en voocht van Imme Wouters, alle sulcke eijgendommen als hem competeert in oft op vijff campen veens int Goelingen weer, groet anderhalff madt ende in of op Goelingen madt maedts leggende int zelve weer. Noch op oft in een stucke landts leggende aen twee parceelen genaempt ‘die Buijtcaijck’ groet vier koeven leggende in Aeres Jan Aeres weer, streckende van de Caijck off tot Aecht Aeres lant toe. Zulcx gemeen met Wouter Dercxz Graven in zijn leven gebruijckt beseeten ende metter doot ontruijmpt ende achter gelaeten heeft.
Op 4 oktober 1580 oorconde Claes Geritsz Boschman, Comen Jan Jansz, Cornelis Heijndricxsz, Jacob Jansz Roed ende Cornelis Pietersz, Schepenen inden dorpe van Assendelft,  dat voor ons gecomen ende gecompareert is o.a. Allert Gerritsz woenende int Brouck vierendel.
Op 20 december 1580 verklaart Maerten Geritsz voor hem zelve ende IJsbrant Jonge Jans als broeder ende voocht van Jannitgen Jans weduwe Engel Geritsz zijn zuster, schuldich aen Allert Geritsz een jaerlicxe losrenten van f 11 hooftgelt 200. Onderpande twee koeven leggende in de Buijtcaijck in tnoordt endt.

Op 3 februari 1582 wordt het testament opgesteld van Brecht Roeloffsdr weduwe Sijmon Maertensz. Erffgenaemen Sijmon Claesz haer comparantes dochters zoone, geprocreert bij Claes Dirck Maertses haeren swaeger s.g. in den somme van een f 300. Item alzoe Gerit Jan Baertsz met des voorschreven comparantes dochter f 100 min ten huwelijck gehadt heeft als die voorschreven Claes Dirck Maertses. Soe institueert zij comparante Marije Gerrits haer comparantes dochters dochter bij den zelve Gerit Jan Baertses geprocreert inde somme van f 400. Verder zijn erffgenamen van haer ongedisponeerde goederen Trijn Sijmonsdr huijsvrou van Cornelis Dircxz, Guerte Sijmonsdr huijsvrou van Allert Geritsz. Ende die vier kinderen van Roeloff Zijmonsz haeren zoon geprocreert bij Aechte Willemsdr, elcke stam in een derde paert.

Op 12 maart 1583 wordt het testament opgesteld van Griet Jacobsdr weduwe van Gerit Heijndricxz. Inden eersten naer behoirlijcke recommandatien van siel ende lichaem, heeft geapprobeert midts deze de affstandt van alsulcke goeden als zij comperante met haeren voochts handt inden jaere ’74 laestleden gedaen hadde ten prouffijt van haeren kinderen voorschreven geschiedt den 22 April anno ut zup. ende wilde expresselijck dat die zelve lootinge effect sal sorteeren volgende treguster van Jan Geritsz haer comparant outsen soene. Institueert Anna Claesdr haer comperantes zoens natuerlijcke dochter geprocreert bij Marij Willemsdr een losrenten brieff van f 400 hooft penningen onder derffgenamen van Willem Jacobsz. Tot universaele erffgenamen van haer over gegeven ende ongedisponeerde goederen Jan Geritsz, Allert Geritsz, die drie kinderen van Willem Geritsz geprocreert bij Aelidt Jansdr, Guerte Gerits weduwe van Claes Duvesz, Maerij Gerits weduwe van Claes Zijmon Heijnen, Duijff Geritsdr ende die twee kinderen van Claes Geritsz deene geprocreert bij Neel Claesdr ende dander geprocreert bij Maerij Willems voorschreven. Elcke stam een zevende paert. Verclaerde zij testatrices voorts dat alsoe Guertgen Claes dochter van Claes Geritsz haere comparante overleden zoene boven zijn quoto portie ende loetinge van de voorschreven overgegeven goeden genoten ende ontfangen heeft een halff madt landts genaempt ‘Die Uuijter hondtlantssen’ in de Mient in voldoeninge van tgeene tzelve Guertgen Claes bij doode van haer testatrice noch zoude moegen opsterven. Welcke halff madt landts zij comparante expresselijcken wilde dat Guertgen Claes wederomme inde gemeene boele van goeden bij haer testatrice achter te laeten sal inbrengen ofte tselve halff madt landts moegen houden voor haer aenpaert van goeden dien hem bij doode van haer comparante in vougen voorschreven sal moegen opsterven daer van Guertgen Claes zijn kuere ende optie sal hebben om een van tween te willen doen oft laeten.

Op 19 juni 1584 verkoopt Sijbrant Cornelisz woenende tot Edam aen Allert Geritsz alias Schipper Allert, een werff gelegen int noort endt met een vrije achtersloot dat men met een groot schuijt in mach vaeren tonderhouden moegen.
Op 22 juni 1584 verkoopt Pieter Jansz de Jonge Schout tot Assendelft aen Allert Geritsz een stucke landts groot anderhalff madt genaempt ‘Die Markus meed’ leggende in Leesten weer. Midts dat Allert Geritsz voorschrevene tot zijnen laste zal nemen f 6 sjaers die Mr. Gerit van Berckenroed Balliu van Kermerlandt daer op gehypoteequeert heeft. Te moegen lossen den penning achtien.
Op 16 oktober 1584 verkoopt Allert Geritsz voor Brecht Sijmons, zijn huijsvrouwen moeder, Cornelis Henricxz voor hem zelve ende voor zijn andere zusters ende broeders, als mede erffgenaemen van Melchior Roeloffsz, Jan Joosten ende Cornelis Jan Floren beijde nomine uxoris als erffgenaemen van Guert Claes weduwe van dei voorschreven Melchior Roeloffsz, aen Mr. Lenert Henricxz, een werff gelegen bij de Kerck daer die voorschreven Melchior plach te woenen, met een vrije waterganck over off op Jannitgen Heeren werff.

Op 22 april 1585: Dit sijn die namen van de geene die dit anstaende jaere beginnende tvrijdachs naer paessche eerstcomende ende eijndende tvrijdachs naer paessche anno 1500 sessentachtich Schepenen ende Schotvangers mijnre heerlijcheijt van Assendelft wesen sullen: Brouckvierndeel – Allert Geritsz.

Op 23 juni 1587 stelt Duijff Geritsdr, onze buijervrijester, haar testament op. Zij institueert tot haeren universaele erffgenaemen in alle haere goederen Jan Geritsz, Allert Geritsz haere broeders, Guerte Geritsdr, Marij Geritsdr haeren zusters, Gerit Willemsz, Hillegent ende Aecht Willems dochters kinderen wijlen Willem Geritsz haeren overleden broeder ende Guert Claesdr trouwen kindt ende Anna Claesdr naetuerlijcke kindt respective wijlen Claes Geritsz mede haeren overleden broeder elcke stam in een gerechte zeste paert.
Op 28 juli 1587 is het testament opgesteld van Brechte Roeloffsdr weduwe wijlen Sijmon Maertsz. Verclaerde zij comparante dat Sijmon Claesz haer dochters soone van haer naegeschreven erffgenamen met haer advijs consent wel believen ende bevel ontvangenheeft f 300 in plaetse van tgene hem Sijmon bij haer testatrice gemaect was ofte soude moegen werden, willende mitsdezen dat die zelve Sijmon daer mede affstaen ende hem te vreeden sal houden sonder ijet vorder van haer comparantes erffenisse te eijsschen. Item alsoe Gerit Jan Baertzes met des voorschreven comperants dochter Trijn Sijmonsdr f 100 min ten huwelijck heeft gehadt als Claes Dirck Maertses vader vande voornoemde Sijmon Claesz. Soe maect ende (est noode) institueert zij comparant Marije Gerits haer dochters dochter bijde voorschreven Gerit Jan Baertzes geprocreert inde somme van f 400 eens. In betaelinge van welcke somme den zelve Marije bij haer comparantes nageschreven erffgenaemen toegerecht sullen moegen werden eenige van de gereeste renten brijven bij haer comperante achter te laeten. Nomineerde voort zij comperante tot haer universaele erffgenamen van haer ongedisponeerde goeden Trijn Simonsdr huijsvrou van Cornelis Dircxz, Guerte Sijmonsdr huijsvrouwe van Allert Geritsz ende die vier kinderen van Roeloff Sijmonsz haeren zoon geprocreert bij Aechte Willemsdr elcke stam een derde paert.

Op 16 april 1590: Dit zijn die namen van die geene die dit tegenwoordige jaere beginnende op vrijdaege naer paessche eerstcomende ende eijndende tot vrijdaechs naer paessche anno 1591 Schepenen ende Schotvangers mijnre heerlijcheijt van Assendelft weezen sullen: Int Brouckvierndeel – Allert Geritsz vandt Endt.

Op 4 juni 1591 verkoopt Galaeijn Aerntsz nomine uxores aen Allert Geritsz alias Schipper Allert een stucke landts genaempt ‘het Marckentgen’ groot 363 roeden.

Op 15 april 1594: Dit sijn die namen vande persoonen die Schepenen ende Schotvangers mijnre heerlicheijt van Assendelft wezen zullen beginnende vrijdaege toecomende ende eijndende vrijdaege naer Paesche 1595: Int Brouckvierndeel – Allert Geritsz.

Op 4 juni 1596 verkoopt Jan Geritsz oudt Schepen voor hem selven ende Claes Roeloffsz als man ende voocht van Trijn Jansdr aen Allert Geritsz mede oudt Schepen zijnen broeder, een stucke landts genaempt ’tOpper ende vande Uijter ven’ groot anderhalff morgen leggen in Heijn Gerit Jans weer.

Op 8 juni 1597 verkopen Jacob Lijclaesz als man ende voocht van Trijn Sijmonsdr, Cornelis Henricxz voor hem selven vervangende ende hem starck maeckende voor sijn broeders ende swaegers kinderen wijlen Neel Sijmons, Sijmon Claesz Conincx mede voor hem selven vervangende ende hem starck maekende voor zijn swaeger kinderen wijlen Claes Sijmonsz, Cornelis Jan Floren als man ende voocht van Trijn Claesdr vervangende ende hem starck maeckende voor sijn swaeger kinderen wijlen Guert Sijmonsdr, Jan Geritsz
Maeijckes als rechtelijcke besturven voocht van de kindts kinderen wijlen Griete Sijmonsdr ende oock als volmachtichte vande weesvaders der stede van Amstelredam oppervoochden vande onmondige kindt kinderen der voors. Griete die bij tvoors. weeshuijs worden onderhouden. Altesaemen inder qualijte erffgenaemen wijlen Anna Sijmonsdr weduwe Willem Gerit Maert Sijmonsz

  • aen Gerit Thonisz mit Trijn Maertens zijn schoonsuster een stucke landts genaempt “die Uijter ven” groot twee morgen landts leggende in Maert Sijmons weer,
  • aen Willem Cornelisz een stucke landts genaempt “die Juddijcken” groot 712 roeden leggende bijden Nuwendam,
  • aen Louris Pietersz een stucke landts genaempt “die Omloop” groot een madt lants geleegen int noort endt.

Op 27 januari 1598 verkoopt Maerten Jansz onsse medebroeder int Schepenampte Baert Dircxz elcx inde naeme van haer huijsvrouwen Cornelis Pietersz als voocht van Trijn Willems wedue wijlen Aerian Cornelisz ende Pieter Cornelisz als oom ende rechtelijcke besturven voocht vande kinderen vande voors. Aeriaen geprocreert bijde voors. Trijn Willems gesamentlijck erffgenaemen wijlen Willem Pieter Maerts aen Allert Geritsz drie hondt landts meed gemeen mitte voors. Allert Geritsz leggende int noort endt.
Op 19 maart 1598: Dit zijn die persoonen die in deze toecomende jaere beginnende tvrijdaechs nae paessche eerstcomende ende eijnde vrijdaechs nae paessche 1599 Schepenen ende Schotvangers mijnre heerlicheijt van Assendelft wezen zullen: Int Brouckvierndeel – Allert Geritsz.
Op 5 juni 1598 is Allert Geritsz onsse medebroeder int Schepenampte borg voor Cornelis Engelsz zijn swager.
Op 9 juni 1598 verkoopt Jan Baernts ende Sijbout Cornelisz inde naeme van haer huijsvrouwen aen Schipper Allert Geritsz een huijs ende erff leggende staende int noort eijnde, streckende vande Weck off tot Schippers werff toe.

Op 7 juni 1600 verkoopt Jan Jansz vande Caijck aen Allert Geritsz vande Laen alias Schipper drie perceeltgens landts genaempt ‘die Groote omloop’ met twee tuijntges daer ten ende aen tsamen groot 230 roeden geleegen int noort endt.

Op 3 juni 1612 verkopen Allert Geritsz ende Derck Dercxz vande Lange Laen, beijde oudt Schepenen, aen Jacob Dercxz Bruijn een perceeltgen uiterdijcx groot 67 roeden geleegen buijten den Leegendijck. Midts dat hij comparant die voornoemde Allert Geritsz daer voore sal geven een vaetgen haering ende die voornoemde Derck Dercxz op twee eerstcomende jaeren van de voornoemde cooper sal ontfangen telcken een vaertgen haering ende een vaetgen visch sonder meer.

Op 30 mei 1617 verclaerde Derck Jelbrechtsz, getrout hebbende Aellewer Allertsdr, dat zijn schoonvader Allert Geritsz s.g. wille begeert dat die goederen die zijn voorschreven dochter van hem te erven, most subject blijven sonder dat die selve van hem comparant veralleneert te moegen worden, breeder blijckende bijde testamentare dispositie voor notaris ende getuijgen gepasseert den 19e dach in meij anno 1614. Ende dat bij de voorschreven achtergelaeten was een huijsgen met een schuer daer van subject was tvierde paert. Welcke vierde paert onder ander bijde voorschreven comparant met consent vande naeste bloet verwanten vercoft is aen Ghijsbert Maertsz zijn comparants swaeger blijckende bij seeckere beseegelde brieve van quijtscheldinge in date den 20e februarij 1615, onder expresse mondelinge conditie ende voorwaerde nochtans dat hij comparant (alsoe hij bekende) voor de f 150 voort aenpaert onder die subjectie vant voorschreven testament begreepen, soude stellen goet vast suffisant onder speciaell hijpotheecque. Gelijck hij comparant dienvolgende tot eenen speciaele hijpoteecque stelden zijn huijs ende erff daer hij tegenwoordich in woont geleegen int noort endt, streckende vande Heerenwech off tottet achterslootgen.

Op 9 februari 1624 zijn Allert Gerritsz cum socijs ende Duijff Gerrit belendend aan twee veencampen landts geleegen besijden den ander in Dirck Hannen weer genaempt “die
Splijtten”.

 

Uit dit huwelijk:

Gerit Allertsz, schepen int Broeckvierndeel te Assendelft, overleden 1624-1626. Gehuwd met Lijsbeth Jaecobs

Hillegunt Allerts

Aellewer Allerts, overleden > 30 mei 1617. Gehuwd met Derck Jelbrechtsz, overleden 1617-1623