Ghijsen, Maerten (-1595/99)

Maerten Ghijsen, zoon van Ghijsbert NN, overleden 1595-1599

Gehuwd met

Aecht Aerians, overleden 1617-1618

 

Bronnen: 1) velehanden.nl, 2) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 2 van 17 juli 1581 t/m 7 juni 1585, O.R.A. 1994. Samengesteld door L. Muts en H. Rijswijk, 3) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 3 van 7 juni 1585 t/m 19 maart 1588, O.R.A. 1995. Samengesteld door L. Muts en H. Rijswijk, 4) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 4 van 15 april 1588 t/m 28 juni 1592, O.R.A. 1996. Samengesteld door L. Muts, 5) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 5 van 24 juli 1592 t/m 3 juni 1597, O.R.A. 1997. Samengesteld door L. Muts, 6) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 6 van 3 juni 1597 t/m 13 juni 1600, O.R.A. 1998. Samengesteld door L. Muts, 7) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 8 van 12 juni 1607 t/m 18 maart 1614, O.R.A. 2000. Samengesteld door L. Muts, 8) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 10 van 18 maart 1614 t/m 7 maart 1617, O.R.A. 2001. Samengesteld door L. Muts, 9) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 9 van 7 maart 1617 t/m 20 maart 1620, O.R.A. 2002. Samengesteld door L. Muts

Op 4 maart 1584 vindt er een erfdeling plaats waarbij Aellidt Jans weduwe van Willem Geritsz met haer kinderen sullen hebben die meed groet 32 madt oft daer omtrent die eertijts Maerten Keijsers volck ende nu bij Aerian Aernt Claesz ende Maerten Ghijsberden gebruijct werde. Verderop is vermeld dat die kinderen van Cornelis van Zanen sullen hebben het land die van ande wech eertijts bij Claes Maerten Keijsers ende nu bij Aerian Aernt Claessen ende Maerten Ghijsberden gebruijct werde.
Op 4 juli 1584 staan Maerten Ghijsberden ende Sijmon Claes Dirck Maerts borg voor Dirck Willemsz Panvis en Engel Claesz.

Op 24 februari 1585 verkoopt Marij Ghijsberts dochter weduwe van Henrick Claesz, verstarckt met Maerten Ghijsbertsz haeren broeder ende voocht in dezen, aen Aechte Joosten, een koeven leggende onverdeelt ende gemeent met Jan Engelsz in Claes Maerte Keijsers weer.

Op 5 maart 1588 verkopen Ghijsbert Geritsz ende Maerten Ghijsberden, als besturven voochden van Allebroet Ghijsbertdr wesende beroeft van sinnen, hem comparanten moeder ende suster respective, aen Cornelis Henrick Geritsz, die helft van een stucke landts groot anderhalff madt leggende in Claes Maerts weer gemeen met Maerten Roeleven, streckende voorts van de sHeerenwech off totten Delft toe.

Op 16 mei 1589 verkoopt Cornelia Ghijsbertus dochter weduwe wijlen Jan Engelsz, verstarckt mit Cornelis Cornelisz haren voocht, aen Maerten Ghijsberden haeren broeder, een koeven leggende onderdeel ende gemeent met Aechte Joosten in Claes Maerte Keijsers weer.

Op 12 juni 1590 verkoopt Maerten Ghijsberden aen Dirck Dircxz vande Lange Laen, twee campen veens leggende achter Claes Heijnen worff uijt over die Reeff groot 207 roeden.

Op 6 juni 1593 verkoopt Comen Jan Jansz aen Maerten Ghijssen een campen veens groot 289 roeden leggende achter Maerten Ghijssen uijt aent Twisch.

Op 11 augustus 1595 verkoopt Maerten Ghijsbertsz aen Claes Sijmonsz een stucke landts groot 364 roeden leggende in Jan Baningen weer genaemdt ‘die Etveen’.

Op 11 juni 1599 zijn Maerten Ghijssen wedue ende kinderen belendend aan een campe veen landts.

Op 28 februari 1614 verkoopt Aerjan Maertsz, als voocht van Aecht Aerjans zijn moeder, aen Joost Willemsz zijn swaeger, een huijs ende erff als Aecht Aerjans (schoonmoeder van Joost Willemsz) tegenwoordich bewoenende es, streckende met zijn erff vand Wechsloot off tot Aecht Willem Gerits lant toe. Voor de somme van f 700, te betaelen f 200 op meij eerstcomende ende die reste op drie meijdaegen daer eerst aenvolgende.

Op 17 februari 1617 is Aecht Aerians met haer kinderen belendend aan een perceel lants leggende buijter Delft in Aernt Claessen weer.

Op 30 januari 1618 verkoopt … Maerten Ghijssen soe voor hem selven ende vervangende zijn broeders ende zijn zuster erffgenaemen van wijlen Maerten Ghijssen ende Aecht Aerians haeren overleeden vaeder ande moeder, aen Jan Sijmonsz, twee derdendeelen ende Claes Sijmonsz ende Meijns Sijmonsdr zijn broeder ende zijn zuster tsamen voor een derdendeel van vier ackeren landts leggende twee zijd op zijde ende ten eijnde malcanderen in Aernt Claessen weer groot tsamen 400 roeden, voor de somme van f 360.
Op 13 februari 1618 verkoopt Aerian Maertsz voor hem selven ende vervangende zijn broeders ende zusters, erffgenamen van Maerten Ghijssen ende Aecht Aeriansdr, aen Pieter Aerentsz alias Piet Joosten, een stucke landts genaempt ‘die Twee Koeven’ leggende in Aerent Claesz weer groot 828 roeden, noch seecker veen landt groot 128 roeden, voor de somme van f 1894.
Op 16 februari 1618 verkoopt Aerian Maertsz voor hem selven, vervangende zijn broeders ende zusters, alle kinderen ende erffgenamen van Maerten Ghijssen ende Aecht Aerians, aen Baert Jan Gaellen, seeckere ackeren landts genaempt ‘die Delft ackertgen’ ende ‘die Hell’ groot tsamen 296 roeden leggende in Aernt Claesz weer, voor de somme van f 230.

 

Uit dit huwelijk:

Adriaen Maertsz, schepen in het Woudtvierndeel te Assendelft, overleden > 1 april 1633. Gehuwd met Neel Jan Duves, dochter van Jan Duves en Griete Baerts

Ghijs Maerten Ghijsen

Pieter Maerten Gijsen, overleden 25 maart-21 december 1636. Gehuwd met Duijffgen Gerits, overleden > 24 februari 1641

Cornelis Maerten Ghijsen, overleden > 14 april 1658. Gehuwd met Neel Willems. Gehuwd met Marijtgen Pieters