Langelaar, Adriaen Mattheusen van (ca. 1590-1652/54)

Adriaen Mattheusen van Langelaar, zoon van Mattheus Gerritsz van Langelaar en Ariaentje Sander Marcelis van Wolfswinkel, beleend met Groot Dashorst (1622) en Natewisch (1644), geboren ca. 1590 te Renswoude, overleden 1652-1654

Ondertrouwd op 12 maart 1615 te Scherpenzeel (#) en gehuwd te Woudenberg met

Maria van Triest, dochter van Frans Adriaensz van Triest en Jannichgen Frans, geboren ca. 1595 te Woudenberg, overleden 1652-1654

 

Bronnen: 1) oudscherpenzeel.nl, 2) Langelaar, Henk van Woudenberg, januari 2009, 3) Triest, van, Henk van Woudenberg, april 2018, herzien januari 2023, 4) archiefeemland.nl, 5) rhczuidoostutrecht.com, 6) Nadere Toegang op inv. nr 2056 uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895. H.J. Postema, maart 2014. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 7) Nadere Toegang op inv. nrs 148-151 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813. H.J. Postema, juni 2013. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 8) hogenda.nl, 9) Repertorium op de lenen en tijnsen van de hofstede Amerongen, 1392-1796, J.C. Kort. In: Historische reeks Kromme-Rijngebied deel 11 (Houten 2010). Historische Kring Tussen Rijn en Lek

Op 13 december 1622 is Adriaan van Langelaar beleend met het erf Groot Dashorst in Renswoude, na dode van zijn vader Matthijs Gerritsz van Langelaar. In 1643 is dit nog steeds het geval. Op 14 november 1643 transporteren de gezamenlijke kinderen van Jan Sarren x Geertruijdt Jans aan Adriaen Mattheusz van Langelaer, hun buurman, 1/3 van het erf de Gemeente, zoals het in zijn geheel gekocht is door Adriaen Mattheusz, Frans Jacobsz en Jan Cornelisz Hootsen. 

Op 15 november 1644 wordt Adriaen Mattheusen beleend met een deel van de tinsheerlijkheid Natewisch onder Amerongen.

Op 7 januari 1648 Jan Matheusz van Langelaer te Woudenberg, Willem Matheusz van Langelaer lakenkoper en borger Amersfoort voor hemzelf en voor Adriaen Matheusz van Langelaer zijn broer te Renswoude, en voor Rijck Gerritsz van Blootenburch wonende op Geresteijn als vader en momber van de vier onmondige kinderen van Rijck bij zaliger Reijertge Matheusdr van Langelaer zijn huisvrouw, Jacob Gerritsz van Blootenburch te Woudenberg met Willemtgen Cornelisdr van Langelaer, noch voor Gerrit van Langelaer Matheusz zijnen swager wonende in de Betuwe, allen erfgenaam ab intestato van Jannitgen Matheusdr van Langelaer in leven huisvrouw van Jacob van Zijll wonende Rhenenseveen Stichtse zijde, constitueren Gerard van Lienden procureur Hof van Utrecht.

Op 29 juni 1648 Adriaen Matheusz van Langelaer wonend opt erve de Grote Dashorst gelegen te Renswoude, is op 15 november 1644 vermits overlijden van zijn vader Matheus Gerrits beleend met stuk veen, thinsweer van de Dom als heren van de Nathewisch int Amerongerveen, eertijts gecomen van Willem Vonck zaliger, strekkend van de Oude Groep tot het Emmichuijserpat, oost de weduwe van zaliger Gerrit Matheusz van Langelaer met veen geheten het Kijffveen, west Roelof Roelofs, noord de Groep. Hij heeft de helft, de andere helft is verdeeld onder de onmondige kinderen van Rijck Gerritsz van Blootenburch bij zaliger Reijertje Matheus van Langelaer, ¼ deel en Jacob Gerritsz van Blootenburch en huisvrouw het andere ¼ gedeelte, waarvan acte.

Op 27 maart 1649 eisen Adrijaen Matheusen van Langelaer en zijn zoon Matheus Adriaensz van Langelaer, als grootvader en oom de mombers van de twee onmondige kinderen opmaak van de boedel van zaliger Reijertje Adriaens.

Op 3 juni 1651 Adriaen Matheus van Langelaer, Rijck Gerritsz en Jacob Gerritsz gebroeders, hebben getransporteerd aan Peter Meusz een erf en goed in de Groep. Op 30 oktober 1651 Adriaen Matheusz van Langelaer als mede-erfgenaam van Sander Matheusz van Langelaar en namens de overige erfgenamen, Hermen Jansz met Stijntge Peters en zij namens de kinderen van Jan Marcelisz bij Stijntje verwekt, transporteren aan Cornelis Petersz en Marritge Rutgers een huis en hofstede met het wei- en bouwland daarbij behorende, strekkende voor uit de Bisschop Davidsgrift tot aan de Cuneraweg toe.

Op 30 juni 1652 Anthonis van Hoeff te Amersfoort mede erfgenaam van Frans van Triest out schout te Woudenberg voor hemzelf en vervangende Adriana en Gijsberta van Triest, Evert Lambertsz met zaliger Meijnsken van Triest bij wie onmondige kinderen, Adriaen Matheusz van Langelaer met Maijcken van Triest, samen mede erfgenamen, constitueren.

Op 30 juni 1654 Willem Ariaensz van Langelaer wonend Veenendaal stichtse zijde, Cornelis Brantss en Jan Cornelisz beiden te Renswoude en Gerrit Aertsz te Scherpenzeel elk als x huisvrouw, Aelbert Cornelisz van Santen wonend Scherpenseel, vader van zijn twee onmondie kinderen bij zaliger Reijertgen Adriaensdr van Langelaer, Anthonis van Hoeff brouwer en Johan Mattheusz van Langelaer jegenwoordig absent, beiden voogd van Thonisge en Adriaentge onmondige dochters van zaliger Adriaen Mattheusz van Langelaer, allen erfgenamen van zaliger Adriaen Mattheusz van Langelaer en Maijcken Fransdr van Triest, constitueren Matheus van Langelaer hun broer en zwager om 2 dammaten lands in Bunschoten te transporteren aan Herbert Henricksz voor 1200 gl.

Op 24 oktober 1655 renuncieren Cornelis Henricksz. Lam ende Goortgen Adriaen Matheusz van Langelaer, echtelieden won. in Veenendael aende Stichtse sijde onder den gerechte van Rhenen, tbv haers Goortgens van Langelaers mede-erffgenaemen van zaliger Adriaen Matheus van Langelaer ende Mayken Frans van Triestdr, in haerl. leven echtelieden haere ouders en mede in de goederen van zaliger Frans van Triest ende desselfs overleden huysfrouwe haers mede comparants beste vader ende -moeder. 

Op 18 maart 1656 Matheus Adriaensz van Langelaer in Veenendael Stichte zijde met Dirckgen Willemsdr, Willem Adriaensz van Langelaer met Anna Jansdr ook aldaar, Goortgen Adriaensdr van Langelaer weduwe van Cornelis Henrickx Lam ook aldaar, Cornelis Brantsz op Groot Dashorst en Jan Cornelisz Spickhorst beijde te Renswoude, Gerrit Aertsz van Daetselaer te Scherpenseel en Jan Willemsz met Thonisge Adriaensdr van Langelaer opt erve de Scheur te Elst gerecht Rhenen, allen voor henzelf en hun huisvrouwen, Aelbert Cornelisz van Santen schoenmaker, vader van zijn twee onmondige kinderen bij Reijertge Adriaensdr van Langelaer constitueren Jan Mattheusz van Langelaer, hun oom en behuwdoom te Woudenberg, en Anthonis van Hoeff, brouwer te Amersfoort behuwdoom, als mombers van Adriaentgen Adriaensdr van Langelaer, om te Bunschoten te compareren en te transporteren aan Henrick Berntsz ter Beeck een huijs en hof, ca 3½ dammat etc. Zij zijn erfgenamen van zaliger Adriaen Mattheusz van Langelaer opt erve Groot Dashorst en constitueren 18 oktober 1656 Willem Martensz van Wolfswinkel om te Amerongen te transporteren aan Aelbert Cornelisz van Santen met Geertge Jacobsdr ¼ van veen land aan Cornelis Cornelisz Hoorn met huisvrouw.

Op 30 december 1658 Willem Adriaens van Langelaer als gemachtigde van Matheus Adriaensz van Langelaer wonende Veenendaal, Cornelis Brantsz wonende Groot Dashorst en Jan Cornelisz van Spickhorst, beide onder Renswoude, mitsgaders Gerrit Aertsz van Daetselaer brouwer tot Scherpenzeel, voor henzelf en voor hun vrouwen, en Jan Willemsz met Thonisgen Adriaens van Langelaer wonende De Scheur te Elst, en Jan Mateusz van Langelaer wonende Woudenberg, en Anthonis van Hoeff burger en brouwer te Amersfoort, als mombers over Adriaentgen Adriaens van Langelaer, alsnoch onmondig zijnde, ende deselve Matheus Adriaensz van Langelaer neffens den voornoemden comparant sijnen broeder als mombers legithime over die twee onmundige naegelaten kinderen van zaliger Reijertgen Adriaens van Langelaer aende selve in echte verwect bij Aelbert Cornelisz van Zanten, erfgenamen van Adriaen Mateusz van Langelaer, in leven gewoond hebbende op Groot Dashorst, transporteren aan Cornelis Cornelisz Hoorn een perceel lants-veen ende velts strekkende van de grift af tot den berg toe.

Op 19 januari 1659 Jan Matheusz van Langelaer met Meijnsge Everts, Jacob Gerritsz van Blotenburg met Willemke Cornelis, en Jan en Jacob als voogden en gestelde curators over het minderjarige kind Adriaantje Rijcks, en verder Willem Adriaensz van Langelaer met Anna Jans, Cornelis Brantsz met Meijnske Adriaens van Langelaer, Jan Cornelisz van Spickhorst met Truijchge Adriaens van Langelaer, Gerrit Aertsz met Triesge Adriaens van Langelaer, Aelbert Cornelisz van Santen als vader en voogd over zijn twee onmondige kinderen van Reijertje Adriaens van Langelaar, Jan Willemsz van der Scheur met Teunisje Adriaens van Langelaer, mitsgaders dan nog Jan Matheusz van Langelaer voornoemd als voogd van Adriaentje van Langelaer, constitueren Geurt Gauda om te transporteren aan Matheus Adriaensz van Langelaer met Dirckje Willems alsmede aan Gijsbert Aertsz met Teunisje Otten, een erf en goed bestaande uit wei-, bouw-, veen- en hooiland in Veenendaal genaamd de Rode Deur, zoals dat tegenwoordig gebruikt wordt door Geurt Hendricksz Bakkenes.

 

Uit dit huwelijk:

Geurtge Adriaen Mattheusen van Langelaer, geboren ca. 1615 te Renswoude, overleden > 22 april 1656. Ondertrouwd op 17 december 1643 te Renswoude met Cornelis Heijnderix Lam, timmerman, geboren ca. 1615 te Veenendaal, overleden < 18 maart 1656

Reijertge Adriaens van Langelaar, geboren ca. 1617 te Renswoude, overleden 1646-1649. Gehuwd in 1643 te Renswoude (get: Arijaen Mateusen van Langelaer) met Aelbert Cornelisse van Santen, schoenmaker, zoon van Cornelis Jansen van Santen en Anna Anthonis van Huijgenbosch, geboren ca. 1620 te Scherpenzeel, overleden 10 mei 1674 te Scherpenzeel

Matheus Adriaensz van Langelaar, geboren ca. 1619 te Renswoude, overleden > 27 juni 1678. Ondertrouwd op 25 oktober 1646 te Renswoude met Dirckge Willems, geboren ca. 1625 te Veenendaal, overleden < 1650. Gehuwd ca. 1650 met Cornelisje Gijsberts, overleden 1670-1671. Ondertrouwd 15 oktober 1671 te Rhenen met Aeltje Hendricks, geboren te Achterberg

Truijtje Adriaens van Langelaar, geboren ca. 1621 te Renswoude, overleden > 19 januari 1659. Gehuwd met Jan Cornelisz Spickhorst, zoon van Cornelis Willemsz en Ariaentgen Albertsen, gedoopt 5 september 1613 te Scherpenzeel, overleden > 31 januari 1674

Theunisje Adriaens van Langelaar, geboren ca. 1623 te Renswoude, overleden > 7 november 1667. Gehuwd op 13 mei 1655 te Rhenen met Jan Willemsz, geboren te Elst (U), overleden > 7 november 1667

Meijnsje Adriaensen van Langelaar

Trijntje Adriaens van Langelaar, geboren ca. 1630 te Renswoude. Gehuwd met Geurt Aertsz, brouwer te Scherpenzeel

Willem Adriaensz van Langelaar, geboren ca. 1632, overleden > 8 maart 1664. Gehuwd met Anna Jans

Ariaentje Adriaens van Langelaar, geboren ca. 1635 te Scherpenzeel. Gehuwd op 24 maart 1667 te Leersum met Willem Hendriksz van Scherpenzeel