Cornelis Aerians, Pieter (-1604/08)

Pieter Cornelis Aerians, gemeene ingelande int Kerck vierndel te Assendelft (1580), zoon van Cornelis Adriaensz en Anna Aernts, overleden 1604-1608

Gehuwd met

Trijn Claes, overleden > 20 februari 1618

 

Bronnen: 1) velehanden.nl, 2) Transporten van Assendelft, deel 1 van 8 juni 1579 t/m 16 juni 1581. O.R.A. 1993. Samengesteld door L. Muts en H. Rijswijk, 3) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 2 van 17 juli 1581 t/m 7 juni 1585, O.R.A. 1994. Samengesteld door L. Muts en H. Rijswijk, 4) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 3 van 7 juni 1585 t/m 19 maart 1588, O.R.A. 1995. Samengesteld door L. Muts en H. Rijswijk, 5) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 4 van 15 april 1588 t/m 28 juni 1592, O.R.A. 1996. Samengesteld door L. Muts, 6) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 5 van 24 juli 1592 t/m 3 juni 1597, O.R.A. 1997. Samengesteld door L. Muts, 7) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 6 van 3 juni 1597 t/m 13 juni 1600, O.R.A. 1998. Samengesteld door L. Muts, 8) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 7 van 6 juni 1600 t/m 14 juni 1607, O.R.A. 1999. Samengesteld door L. Muts, 9) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 8 van 12 juni 1607 t/m 18 maart 1614, O.R.A. 2000. Samengesteld door L. Muts, 10) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 9 van 7 maart 1617 t/m 20 maart 1620, O.R.A. 2002. Samengesteld door L. Muts

Op 3 mei 1580 komen Jan Cornelisz, Pieter Cornelisz ende Adriaen Cornelisz, gebroeders elck voor zich ende Baert Jansz als man ende voocht van Duijff Cornelis haeren zuster, naegelaten kinderen van Cornelis Adriaensz en Anna Aerntsdr s.g., overeen:

  • dat Jan Cornelisz zal hebben een stucke landts, groet twee maeden meedts, noch een hont landts in de Boeveech altesamen gelegen in Ghijssen weer, noch twee campen veen in Baertges weer over die verste Reeff ende noch drie ackertgen int zelve weer binnen die henste Reeff ende is tgundt dat Jan Cornelisz te loote gevallen ende aengecavelt es.
  • dat Pieter Cornelisz sal hebben eerste een stucke lants genaempt ‘Bouwens ven’ groet twee koeven, noch een stucke lants genaempt ‘Jagers camp’ groet twee maeden, noch die twee Boeveech leggende in Gerit Willems weer achter Pieter Vrericken, noch een stucke lants genaempt ‘die Boeveech’ op Maerij Heijnen opten Delft ende is ooc tgeene dat Pieter Cornelis te loote gevallen ende aengecavelt es.
  • dat Adriaen Cornelisz sal hebben eerst twee maeden meedts in de oppermeed in Ghijssen weer, noch een stucke landts groet vier koeven leggende achter Meijnerts uijt, noch een stucke landts groet twee koeven leggende over Luttichwech in Ghijssen weer, noch twee veen campges in Joosten weer ende noch die gerechte helft van Cornelis Aerians worff ende is tgeen dat Adriaen Cornelisz te loote gevallen ende aengecavelt is.
  • dat Duijf Cornelisdr sal hebben eerst een madt meedts in de opper meedt voorschreven, noch twee stucken lants groet tsamen zes koeven gelegen achter Claes Meijnerts uijt, noch drie campen veens leggende binnen die voorschreven Reeff in Ghijssen weer ende, noch twee campen met een tuijntgen int selven weer binnen die henste Reeff ende noch gerechte wederhalft van Cornelis Aerians worff voornoemd ende is tgundt dat Duijff Cornelis te loote gevallen en aengecavelt is. Op deze landen ligt een borgplicht bij de Heijlige Geestmeesters tot Haerlem gelegen in Ghijssen weer, welke is aangegaan door Cornelis Aerians ten behoeve van zijn broer Willem Aeriansz.

Op 4 oktober 1580 compareert Pieter Cornelis Aerjans, woenende int Kerck vierendel, voor de beëdiging als ingelande. De beëdiging vindt plaats ’ten huijsse van Baerent Schout tot Assendelft. Ende verclaerde zijn comparanten dat het zelve accoordt eijgelijck hier in bestaet vervattet ende geobserveert is dat het Brouck vierndel, tKerck vierndel ende tWoudt vierndel, Suijt westwerts streckende tot Madders weer incluijs van elck morgen sullen hebben elff voeten dijck ende dat het overschot voor gemeene dijck bijde vier vierndels onderhouden sal worden. In consormte als den nuwendijck gedaen wordt sonder dat het Nes vierndel om redene voorschreven meerdere laste aende achterkade voorschreven gehouden werdt te draegen’.

Op 4 april 1585 Testament. Ons gevonden hebben voort siecke bedde van Guertgen Adriaens dochter. Dat zij testatrix institueerde ende nomineerde tot universaele erffgenamen van alle haeren goeden die kinderen van Cornelis Adriaensz haeren overleden broeder als Pieter Cornelisz, Adriaen Cornelisz, Duijff Cornelisdr die huijsvrouwe van Baert Jan Gaelen. Cornelis Jansz ende Antgen Jansdr tesamen inde plaetze van Jan Cornelisz haeren overleden vader, bij representatie. Ende die kinderen van Willem Adriaensz mede haer testatrice overleden broeder als Jan Willemsz, Marij Willemsdr ende Aernt Pietersz in de plaetze van Pieter Willemsz zijn overleden vader. Nochtans dat Aernt Pietersz hen sal affstaen met een gerecht vierendeel vande een helft de voors. goeden ende Jan Willemsz met Marij Willemsdr beijde voors. tsamen die drie vierendeel van de voors. helft. Ende wilde zij testatrix dat zulcx elcke stam van haeren voors. twee broeders haeren goeden halff ende halff.

Op 14 februari 1586 verklaart Pieter Cornelis Aerians schuldich aen die Arme Huijssitteren tot Assendelft een jaerlicxe losrenten van ƒ 4.4.-., hooftgelt ƒ 60. Onderpande twee Boechveegen groot tsamen zeven hondt landts gelegen in Jancke Maerts weer, streckende voorts van Sijmon Claeszs, Gerit IJsbrantsz ende Trijn Dirck Everts worff ven off totte
Delft toe.

Op 12 februari 1588 verkoopt Cornelis Heijnrick Geritszs aen Pieter Cornelis Aerians die helft van een stucke landts genaempt “die Cruijs ven” groot twee maeden gelegen in Jan
Baningen weer mitte voors. Pieter Cornelis Aerians gemeen. Midts dat die voorn. Pieter Cornelis Aerians tot zijnen laste zal nemen ƒ 100 hooftpenningen daervan betaelen ƒ 6 sjaers, competerende de erffgenamen van Jan Claes Lonckes.

Op 30 april 1591 verkoopt per veijlinge Comen Jan Jansz als geordineerde curateur van den desoelaten boel van Cornelis Henricxz ende Guerte Cuijpers aen Michiel Jansz ende bijde zelve Michiel weder overgedaen Pieter Cornelis Aerians een huijs ende erff leggende ende staende inde Kerckbuijert benoorden aende zuijer Kerckweel. In veijlinge werd geboden door Jan Willem Aerians, Comen Jan, Michiel Jansz, Maerten Roeleven, Jacob Pouwelsz ende Jan Braer. Beloopende die totale coope ƒ 405. Borg is Gerit IJsbrantsz.

Op 11 oktober 1594 verkoopt Elisabeth Jansdr weduwe wijlen Mouris Jansz in zijn leeven biersteeker woonende tot Sparendam aen Gerit Pietersz Corffmaeker een huijs ende erff mitte vrije ganck tusschen Allert Gijssen ende Pieter Cornelis Aerians worff in welcke ganck die voors. Gerit Pietersz ende sijnen erven ende nacomelingen mach maecken een duer tot zijnen wille midtsgaders dat die voors. Gerit Pietersz sal hebben ende moegen gebruijcken een vrije ganck achter over Allert Ghijssen worff.

Op 27 januari 1598 verkopen Maerten Jansz onsse medebroeder int Schepenampte Baert Dircxz elcx inde naeme van haer huijsvrouwen, Cornelis Pietersz als voocht van Trijn Willems wedue wijlen Aerian Cornelisz ende Pieter Cornelisz als oom ende rechtelijcke besturven voocht vande kinderen vande voors. Aeriaen geprocreert bijde voors. Trijn Willems, gesamentlijck erffgenaemen wijlen Willem Pieter Maerts, aen Allert Geritsz drie hondt landts meed gemeen mitte voors. Allert Geritsz leggende int noort endt.

Op 15 januari 1602 compareren onder andere Pieter Cornelis Aerians voor hem zelven, Louris Harmensz als voocht van Lijsbeth Allert Floris Huijgen dochter, Gerrit Gerrits Floris Huijgen voor hem zelven ende voor zijn moeder broeder ende zuster eensdeels mede possesseurs vande landen van Jan Claes Nijels veen. Ende verclaerde hoe dat seeckere differenten ende geschillen tusschen hemluijden waeren gereessen ter cause vant onderhouden vande Hooftdijck te Meerwaert, over tselve weer geleegen mettet geene daer aen dependeert ende omme alle onutte costen van processen te eviteren ende schouwen. De partijen komen onder andere overeen dat oock die voors. Jan Maijckes mit Gerrit Jansz zijn swaeger vande “Ruijche ven” groot 2694 roeden voor drie vierde paerten ende Roeloff Heijn Roeleven vant uijterendt vande “Breeven” groot 900 roeden ende vande “Vier Ackertjes” groot 323 roeden voor een vierdepaert sullen onderhouden negen gelijcke roeden ende twee voeten dijcx midts dat zij egeen wech en sullen onderhouden maer daervan bevrijt zijn, die nochtans sal comen ten laste vande possesseurs van Derck Claes Jan Oetgers. Item dat die zelve possesseurs van Derck Claes Jan Oetgers landen mitsgaders Guertgen Claes van twee “Reeffcampges” met een tuijntgen groot 352 roeden, noch vande “Griete camp” groot 108 roeden, noch van een acker benoorden daer aen groot 195 roeden, Louris Harmensz als voocht voors. ende Gerrit Geritsz oock inde voorn. qualijte van twee ackertges groot 200 roeden ende Pieter Cornelis Aerians vande “Boeveech” opten Delft groot 440 roeden tsamen noch sullen onderhouden twee der voors. roeden ende seventhien voeten dijcx elcx naer groote vant lant daer onder begreepen sullen onderhouden. Des sullen Guertgen Claes, Louris Harmensz, Gerrit Geritsz ende Pieter Cornelisz van haer laeste gespecificeerde landt geen wech onderhouden maer sullen blijven tot laste vande geene dieste tot noch toe onderhouden hebben.

Op 5 november 1604 is Pieter Cornelis Aerians genoemd als belender van een stucke landts “die Uijter Bovech” leggende voor Schouten uijt in Floren weer, streckende van Trijn Engels lant off tot den Delft toe, en van een stucke lants genaempt “dat Bovechgen” leggende voor Schouten huijs in Floren weer groot een madt lants, streckende vande Wechsloot off totte Uijter Bovech toe.

Op 13 april 1608 zijn Pieter Cornelis Aerians wedue ende kinderen aan een stucke lants genaempt “Boeffven ventgen”.

Op 20 februari 1618 Jan Claesz als voocht van Marij Pieters ende Rem Jansz nomine uxoris ter eenre ende Cornelis Aerians als voocht van Trijn Claes wedue wijlen Pieter Cornelisz haer laeste man ter andere zijde ende bekende ten weerzijden dat opte grontcavelinge van haer landen bevoorwaert is dat Marij ende Rem sullen uijtraijcken ende betaelen aen Trijn Claes voors. ƒ 58.

 

Uit dit huwelijk:

Aechte Pieters