Inhouck, Vranck Oliviersz (ca. 1540->1586)

Vranck Oliviersz Inhouck, zoon van Olivier Adriaensz en Marijtje Vrancken, geboren ca. 1540, overleden > 10 mei 1586

Gehuwd op 1 februari 1575 te Naaldwijk (#) met

Crijntje Jans, dochter Jan Jans Mijnheer en Aeltge Dircks, geboren ca. 1545

Gehuwd met

Arent Jorisz, overleden 1571-1573

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Inhouck te Naaldwijk en Honselersdijk, Mr. G. van Niekerke. In: Ons Voorgeslacht, jaargang 54, 1999, 3) Oud rechterlijk archief Naaldwijk (1555-1565) inv. 1. Bewerkt door Pieter van der Hoeven, 4) Oud rechterlijk archief Naaldwijk (1566-1574) inv. 2. Bewerkt door Pieter van der Hoeven, 5) Oud rechterlijk archief Naaldwijk (1577-1585+enkele oudere akten) inv. 3. Bewerkt door Pieter van der Hoeven, 6) Oud rechterlijk archief Naaldwijk (1581-1587) inv. 4. Bewerkt door Pieter van der Hoeven

Op 22 september 1559 Marijcken Vranckendochter wed(uw)e wijlen Olivier Adriaensz. z:me: mit Cornelis Corvijn haren gecoren voecht in dese saecke ende bekende schuldich te wesen haer twee weeskinderen haer achtergelaten bijden selven Olivier Adriaensz als Vranck Oliviersz ende Willemken Oliviersdr te samen die somme van seven pont groot vls. ter cause an heuren vaderl(icken) erff.

Op 5 november 1562 Marijcken Vranckendr wed(uw)e wijlen Olivier Adriaensz mit Vranck Oliviersz haren soen en(de) gecoren voecht in dese saecke ende bekende vercoft te hebben Cornel(is) Florisz haer dochters man die helft van thuijs en(de) erve daer sij thans in woent. Op 19 mei 1564 Vranck Oliviersz. en(de) bekende schuldich te wesen Marijcken Vranckendr zijn moeder die somma van twee en(de) dertich pont groot vlms. ter cause van(de) coep van haer huijs en(de) erve staen(de) binnen den dorpe van Naeldwijck.

Op 2 februari 1569 stilo co(mmun)i: Heinrick Corn(elis)z schout van Monster onsen buijerman en(de) bekende schuldich te wesen Dirck Claesz van Zwieten als man en(de)
voocht van Immeken Jacobsdr zijn huijsvr(ouw) als wesende eenige erffgen(aem) van Geertgen Korssendr haer moeder en(de) des zelven comparants huijsvr(ouw) z:me: die
somme van hondert en(de) tsestich karol(us) gl. ter cause van(de) zelfde Immeken Jacobsdrs moederl(icke) erve. Compareerde ten zelven dage Ph(ilip)s Jansz wonen(de) anden
Zwartendijck en(de) Vranck Oliviersz wonen(de) tot Naeldwijck dewelcke heml(uijden) hier voor constitueerden borgen.

Volgens de rekening die de weduwe van Willem Moens, in zijn leven rentmeester van het Capittel van St Marie op het Hof te ’s Gravenhage, overlevert aan de rentmeester Joost van Leeuwen, is Vranck Oliviers, in plaats van Joris Willemsz, over het jaar 1572 van de pacht van 5 morgen buitendijks, nog 16 pond verschuldigd, welk bedrag reeds blijkt te zijn voldaan.

Op 22 februari 1578 stilo co(mmun)i Vranck Oliviersz als getrout hebbende die weduwe van Arent Jorisz aende Maesdijck ende bekende sculdich te weesen Corn(elis) Jorisz die
somme van zeven ende tzeventich gulden spruijtende ende als reste van(de) coop vant huijs genaemt De Valck staen(de) binnen onsen dorpe bij zijne voirsaet eertijts gecoft.

Op 20 maart 1578 oorkonden Jacob Pietersz en Sijmond Hendricksz, schepenen te Maeslandt, Corstiaen Pietersz en Jan Huijgensz, schepenen te De Lier, dat Gerrit Jansz van Schipluiden, mede als voogd over de weeskinderen van wijlen Adriaen Claesz in Rijwijckerhouck, Querijntgen Jansdochter gehuwd met Vranck Oliviersz, Jopgen Jansdochter gehuwd met Cornelis Gorisz, en Maritgen Jansdochter gehuwd met Blaserus Jorisz, als erfgenamen van hun moeder Aeltgen Dircxdochter, verkopen aan Hendrick Aemsz van der Burch de helft van een woning met huis, bijhuis, berg en geboomte en van 9 morgen eigen land in Borgersdijck in de jurisdictie van Maeslant en van de Lier, volgens de oude brief dd 20 september 1553 gepasseerd door Cors Jacobsz ten behoeve van Jan Jansz Mijnheer. Bezegeld door Leendert Philipsz, baljuw en schout van de Lijer.

Op 28 juni 1579 Vranck Oliviersz voer hem selven en(de) deene helfte, Joris en(de) Willem Corn(elis)zoonen als mannen en(de) voochden van heurluijder huijsvrouwen voir
dandere helfte bekenden gesamenderhant vercoft te hebben Job Claesz snijer een huijs en(de) erve staen(de) binnen den dorpe voirs (Naaldwijk). Op dito Job Claesz snijer bekende sculdich te weesen Vranck Oliviersz voir deene helft, Joris en(de) W(ille)m Corneliszoonen als mannen en(de) voochden van heurluijder huijsvrouwen voir dandere helft tsamen de somme van twee ende dertich ponden groo(te)n vls. ter cause van coop van een huijs en(de) erve staende binnen den dorpe voirs. Constitueerde hem selven hijer vooren borch Corn(elis) Corn(elis)z scoemaecker.

Op 10 mei 1586 Vranck Oliviersz wonen(de) aende Maesdijck inden ambachte van Sande en(de) bekende sculdich te weesen den voochden van(de) joncksten zone van Adriaen
Woutersz in zijn leven wonachtich up ofte bijde Lee, bij namen P(iete)r Adriaensz de somme van hondert twaelff gulden thijen strs. spruijtende wt saecke van upgeheven penn(ingen) ten behouve des voirs. weeskints ter weescamer van Naeldijck geleijt ter cause van tselve weeskints vaders erve. Compareerde mede Corn(elis) Gorisz wonen(de) inden Hondertlande en(de) Crijn Jansz binnen den dorpe van Naeldijck en(de) constitueerden haer selven borgen.

 

Uit dit huwelijk:

Olivier Francken Inhoeck

Jan Francken Inhoeck, geboren ca. 1578, begraven 1 mei 1611 te Naaldwijk. Gehuwd op 22 november 1609 te Naaldwijk met Maartje Joosten Vercroft