Inhoeck, Olivier Francken (ca. 1580-1644)

Olivier Francken Inhoeck, schepen van Naaldwijk (1613, 1615, 1617, 1629), zoon van Vranck Oliviersz Inhouck en Crijntje Jans, geboren ca. 1580, begraven 13 maart 1644 te Naaldwijk

Gehuwd op 15 februari 1609 te Naaldwijk (#) met

Neeltje Joosten Vercroft, dochter van Joost Jacobsz Vercroft en Geertgen Dircks, geboren ca. 1590, begraven 1 april 1639 te Naaldwijk

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Inhouck te Naaldwijk en Honselersdijk, Mr. G. van Niekerke. In: Ons Voorgeslacht, jaargang 54, 1999, 3) Begraaflijsten Naaldwijk (Westland) 1587-1700, J.H. Brakke. In: Ons Voorgeslacht, jaargang 28, 1973, 4) Oud rechterlijk archief Naaldwijk (1605-1613) inv.nr. 7, Pieter van der Hoeven, 5) Oud rechterlijk archief Naaldwijk (1613-1624, 1626) inv.nr. 8, Pieter van der Hoeven, 6) Oud rechterlijk archief Naaldwijk (1623-1629) inv.nr. 9, Pieter van der Hoeven, 7) Oud rechterlijk archief Naaldwijk (1629-1633) inv.nr. 10, Pieter van der Hoeven

Op 25 april 1609 bekent Olivier Vrancken schuldich te wesen Huijch Lenerts van Houendael een hooftsomme van eenduijsent eenhondert en(de) elff ponden ter cause van coop van sekere twee mergen eijgen landts met die toegifte van twee mergen bruijckwaer in eenen bont gelegen buijten den dorpe van onse heerlijcheijdt. Compareerde mede ter selver instantie [naam niet ingevuld] en(de) constitueerde sich selven als borge. Aansluitend bekent Huijch Lenertsen van Houendael vercoft te hebben Olivier Vrancken sekere twee mergen eijgen landt mette toegifte van twee mergen bruijckwaer leggen(de) buijten den dorpe deser heerlijch(eij)t. Compareerde mede ter selven instantie Huijch Corn(elisz) des comparant(en) stieffvader en(de) stelde sich selven als waerborge.

Op 19 juni 1610 verkopen de erffgenamen van Jan Jorisz backer, in zijn leven gewoont hebbende tot Naeltwijck, aan Olivier Vrancken, wonen(de) tot Naeltwijck zeker huijs ende erve barch ende geboomte mitsgaders zekeren bogaert gelegen besijden en(de) achter tvoors. huijs gecomen van(den) capittele tot Naeltwijck breder blijcken(de) bijden opdrachtbrieff daer van zijnde in date den eersten junij vijftienhondert vier entachtich, voorts alle tgunt in tvoorn. huijs aert ende nagelvast es hun comparanten elcx in qualite voors. opgecomen ende aenbestorven deur doode en(de) overlijden van(de) voorn. Jan Jorisz ende Maritgen Jansdr. Ende tot noch meerder versekerheijt soo hebben Claes Dircxz Vercrocht, bode tot Naeltwijck, den voorn. Sijmon Baerthoutsz, Arent van Leeuwen, Dirck Gerritsz Langevelt, Adriaen Adriaensz glaesmaker, Joris Ja[nsz.? beschadiging] en(de) Robbrecht Heijnrixsz smith mede compareren(de) haer selven als waerborgen verbonden. Aansluitend verklaart Olivier Vrancken, wonen(de) binnen der voors. heerlickheijt, schuldich te wezen (… verkopers als in vorige akte) de zomme van twee en(de) twintich hondert carolus guldens spruijtende uijt coop van zeker huijs erff barch ende geboomte mitsgaders sekeren bogaert.

Op 15 september 1611 zijn metter minne ende vruntschappe te zaemen geaccordeert en(de) verdragen Maritghen Joostendr, wedue ende boelhouster van zaliger Jan Vranckesz in zijn leven gewoont hebbende tot Naeltwijck, geassisteert met Joost Jacobsz Vercrocht haer vader ende gecooren voocht in desen ter eenre, Olivier Vrancken als oom ende bloetvoocht van svaders zijde van tnagelaeten weeskint van(den) voornoemde Jan Vranckesz ende Mees Jorisz mede als oom ende voocht van weghen sijn huijsvrouwe van tselve weeskint ter andere zijde, nopende tonderhouden ende opvoeden van tvoornoemde weeskint ende des selffs weeskints erve ende vaderlicke goet … belooft tselve weeskint genaempt Vranck Jansz, out ontrent een jaer, te onderhouden tot dat tselve kint gecomen zal zijn tot den ouderdom van zijne achtien jaeren ende daer en boven uijt te reijcken de zomme van driehondert vijftich carolus gulden.

Op 24 november 1613 kopen Olivier en zijn zwager Jonge Jan Jansz Foreest, wonende binnen Naaldwijk, van Joost Jacobsz Vercrocht, hun schoonvader, circa achtalff morgen leenland in Honselersdijk.

Op 5 juli 1617 is Olivier Francken schuldig aan Jonge Jansz van Foreest, wonende op de Geest in het baljuwschap Naaldwijk, 1200 Carolus gulden wegens de koop van een vierdalff morgen cloosterland gelegen to Naaldwijk, 600 gulden contact en 100 gulden per jaar per jaar. Olivier verkoopt op dezelfde datum aan Govert Jansz van der Tacq to Naaldwijk de helft van een vierdalff morgen gekomen van Jeronimus to Delft, gelegen bij de watermolen. Govert is Olivier 600 carolus gulden schuldig. Op 13 april 1621 verkoopt Maritge Daniels, weduwe van Govert Jansz van der Tacq, mede namens haar dochtertie Geertje Goverts aan Olivier Vrancken het voornoemde perceel voor 900 carolus gulden.

Olivier Vranckensz verwerft op 13 juni 1624 een leen van 4 hond land op de Opstai van de woning van den Poet, na overdracht door Joost Jacobsz to Naaldwijk.

Op 4 februari 1628 Olivier Vrancken Inhouck als man ende voocht van Neeltgen Joosten ende Jan Jansz van Foreest als man ende voocht van Maritghen Joosten, beijde woonende in de heerlickcheijt van Naeldwijck ende in dier qualite erffgenaemen van zaliger Geertgen Dircxdr, hun comparants huijsvrouwen moeder was ende bekenden in der voors. qualite in vrijen eijgendomme getransporteert te hebben aen de erffgenaemen van zaliger Floris Pietersz Blom de gerechte helfte van seecker huijs ende erve staende en(de) gelegen binnen den dorpe van Naeldwijck waer van de wederhelfte de voorn. erffgenaemen selffs es toebehorende. Comparanten bekenden ter saecke vande opdrachte vande gerechte helfte van tvoors. huijs ende erve all wel voldaen ende betaelt te zijn met de somme van tachtich carolus guldens in gereeden gelde. Op 25 mei 1631 verkopen Olivier Vrancken Inhouck, als man en voogd van Neeltge Joosten, en Jan Jansz Foreest, weduwenaar van Maritge Joosten, aan Leendert Huijgen van der Elst een huis en erf to Naaldwijk, haar aan gekomen door de dood van Joost Jacobsz Vercrocht en Geertge Dircxdr.

Op 12 april 1631 sijn metter minne ende vruntschappe te samen geaccordeert ende verdragen Jan Jansz van Foreest weduwenaer ende boelhouder van zaliger Maritgen Joosten, geassiteert met Antonis Cors van Vliet, Joost Jansz Vos de Hogewerff ende mr. Gillis van Noordergraft ter eenre, Olivier Vrancken Inhouck als oom ende bloetvoocht vande vier naegelate weeskinderen van saliger Maritgen Joosten geassisteert met Jacob Corn(elis)z Vercrocht anders genaempt Toorenburch, Abraham Claesz als man ende voocht van Neeltgen Thonis beijde in dier qualite als neven vande voors. kinderen ende Jan Dircxz. Vercrocht als arbiter.

Op 29 september 1638 verkoopt Cornelis Maertensz, schipper op de Lee, aan Olivier Vrancken Inhouck to Naaldwijk, Maerten Arentsz Lagertvelt to De Lier, en Adriaen Cornelisz van de Burch in Vlaardingerambacht, een huis en erf op de Lee voor f 140, schuit voor f 150 en nog een aantal roerende goederen, alles voor f 800. Er is betaald met een obligatie van f 500 voor de kinderen van zaliger Arent Jansz in De Lier en een obligatie van f 300 voor de kerk van De Lier. Op 9 mei 1639 verkopen Olivier Vrancken Inhouck en Maerten Arentsz Lagervelt, mede namens Adriaen Cornelisz van der Burch en Cornelis Maertensz, schipper op de Lee, aan Jan Korstiaen een huis en erf op de Lee en een marktschuit, een oude zandschuit en een klein schuitje, alsmede nering op voorwaarde dat Cornelis Maertensz dit bedrijf niet meer mag uitoefenen op de (Wester)Lee. Op 26 januari 1641 verkoopt Cornelis Maertensz, gewezen schipper op de Lee, mede namens Olivier Vrancken Inhouck en Adriaen Cornelisz van der Burch, aan Maerten Arentsz Lagervelt het ¾ deel van een kustingsbrief van f 1000 waarvan Lagervelt het resterende ¼ deel bezit voor f 450.

Op 30 juni 1640 verkoopt Olijvier Vrancken Inhouck to Naaldwijk aan Harman van Middelkoop in ’s Gravenhage, voor 2900 carolus gulden 6 morgen 340 roeden geestelick landt gelegen in Santambacht in de Wippolder. Belendend ten oosten Jan Foreest, Vranck Olijviers, de heer van Goudriaan en Harman van Middelkoop, ten zuiden Cornelis Florisz Waelboer, ten westen Cornelis Sijversz van Santvliet, Dirck Augustijn, Louris Arvens en Joris Claesz Verlaen, en ten noorden de voornoemde Joris Claesz Verlaen.

Op 7 februari 1641 is Olivier Vrancken Inhouck aan Jan Mesen schuldig 460 carolus gulden wegens de koop van een huis in de Zuidbuurt waarbij 110 gulden contant en voor de rest 20 gulden ’s jaars. Belend ten oosten Maritgen Jansdr weduwe van Henrick Barent duinmeier, ten zuiden Arent Jorissen van Vliedt, ten noorden Annigje Cornelisdr laatst weduwe Adriaen Engelen, ten westen ’s Herenstraat.

Op 11 januari 1643 verkoopt Olivier Vrancken Inhouck aan Heijle Dirksdr weduwe van Jacob Jansz Goemans, wonend to ’s Gravenhage, 3 morgen 4 hond en 50 roe teelland to Naaldwijk voor 3562 gulden.

Op 21 juni 1644 verkopen Vranck Oliviersz Inhouck, Joost Oliviersz Inhouck en Gerrit Cornelisz Valck, als man en voogd van Crijntje Oliviers Inhouck, kinderen en erfgenamen van Olivier Vrancken Inhouck, allen wonend to Naaldwijk, aan de testamentaire voogden van de kinderen van Cornelis Rosa, in leven secretaris van het Hof van Holland, 2 morgen land in Naaldwijk, alsmede 10 hond 63 roe aldaar voor 3486 gulden 3 stuivers 9 penningen.

Op 20 juni 1663 verkopen Vranck Oliviersz Inhouck en Gerrit Cornelisz Valck, als getrouwd hebbende Crijntje Oliviers, mede namens Joost Oliviersz Inhouck, haar zwager en broeder, samen kinderen en erfgenamen van saliger Olivier Vrancken Inhoucken, voor f 200 een huis to Naaldwijk in de Zuidbuurt, aan Cornelis Jorissen van der Marck, wonende to Naaldwijk.

 

Uit dit huwelijk:

Franck Oliviers Inhouck, gedoopt 27 juni 1610 te Naaldwijk, begraven 2 juli 1610 te Naaldwijk

NN Oliviers Inhouck, begraven 10 mei 1611 te Naaldwijk

NN Oliviers Inhouck, begraven 10 mei 1611 te Naaldwijk

Vranck Oliviers Inhouck

Joost Oliviersz Vercroft, suikerbakker te Leiden, geboren (?) 1614, overleden > 6 september 1663. Ondertrouwd op 16 april 1644 te Leiden met Trijntge Jans van Santen, gedoopt (?) 6 januari 1619 te Pijnacker, overleden > 6 september 1663

Cornelis Oliviersz Inhouck, gedoopt 8 april 1615 te Naaldwijk, begraven 14 oktober 1615 te Naaldwijk

Jan Oliviersz Inhouck, gedoopt 31 januari 1618 te Naaldwijk, begraven 5/15 februari 1618 te Naaldwijk

NN Oliviers Inhouck, begraven 5/15 februari 1618 te Naaldwijk

Crijntje Oliviers Inhouck. Gehuwd in 1642 (huwelijkse voorwaarden 21 mei 1642) met Gerrit Cornelisz Valck, zoon van Cornelis Cornelisz en Gerritje Arents, gedoopt 8 september 1613 te Naaldwijk, overleden > 16 mei 1677

10  NN Oliviersz Inhouck, begraven 14 november 1637 te Naaldwijk