Adriaensz, Olivier (-1555/58)

Olivier Adriaensz, overleden 1555-1558

Gehuwd met

Marijtje Vrancken, geboren ca. 1508, overleden > 3 maart 1573

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Inhouck te Naaldwijk en Honselersdijk, Mr. G. van Niekerke. In: Ons Voorgeslacht, jaargang 54, 1999, 3) Oud rechterlijk archief Naaldwijk (1555-1565) inv. 1. Bewerkt door Pieter van der Hoeven, 4) Oud rechterlijk archief Naaldwijk (1566-1574) inv. 1. Bewerkt door Pieter van der Hoeven

Olivier is vermeld met een huis in de 10e penning van Naaldwijk van 1555. Zijn weduwe is vermeld in 1558 ‘huis Olivier Adriaens wed., pauper’ en 1561 ‘Mari Oliviers een
eijgen huijs, maar alsoe dese van aelmis leeft daerover hier nijet’.

Op 23 september 1559 is Marijken Vranckendr weduwe wijlen Olivier Adriaensz, met Cornelis Corvijn haar gecozen voogd, schuldig aan de twee weeskinderen haar achtergelaten bij dezelve Olivier Adriaensz, te weten Vranck Oliviersz en Willemken Oliviers, te samen de somma van zeven pond wegens vaderlijk erf, elk kind op huwelijksdag 1 pond groot en alle jaren daarop volgend 1 pond onder verband van hypotheek op haar huis te Naaldwijk, oost ’s Herenweg, zuid Neeltje Focken, noord Marijtje Herpers, west heer Jan van Eijndhoven, alsmede hair boomgaard.

Op 17 augustus 1560 Cornel(is) Cornel(is)z schoemaecker, Reijnburch Meijnaertsdr, Nelleken Herpersdr, Marijcken Vranckendr, Geerken Maertijnsdr, Marijcken Adriaensdr en(de) Neelken Claesdr alle inwoenders vanden dorpe van Naeldwijck rechtel(icken) daer toe gedaecht wesende ten versoucke van Aelken Jansdr soe hebben die voirs. comparanten verclaert … ende seijde eerst die voirs. Neelken Claesdr warachtich te wesen dat een sekere tijt geleden tot haren huijse gecomen is eene Anneken Adriaensdr huijsvr(ouw) van Jan Adr(iaens)z coman tot Naeldwijck haer daghen(de) hoe dat hare voirn. man dagelicx popte (= boeleerde) beijde voirs. requirante segghen(de): Hij slaepter bij en(de) meer andere diergelijcke woerden dien de voirs. Anna tot dese requirante daghen(de) was seggen(de) voirts dat sij daer gheen raet toe en wiste dat sij daer ongenoechte omme hadde waer van dese deposante die voirn. Anna hartel(icken) versprack seggen(de): Ick noch nijemant vande gebuijeren en sie de vrou daer voir an ghij hebt ongelijck en(de) quade suspitie wanneer soude hij daer bij comen. Daer updie voirs. Anna seijde: smorghens vroech als hij na Delft ofte naer den Haech reijst, en(de) blieff alsoe al obstinaet in haer propoest. Die ander deposanten verclaren gelijckel(ick) warachtich te wesen hoe dat onlancxleden die voirs. Aelken Jansdr en(de) Anneken Adriaensdr tegen malcanderen hartel(icken) ghekeven hebben … Anneken Adriaensdr onder andere woerden tot die voirs. Aelken Jansdr geseijt heeft: Ghij sijt een vleijshoer. 

Op 5 november 1562 verkoopt Marijcken Vranckendr weduwe Olivier Adriaensz, met Vranck Olivier haar zoon en gecozen voogd in dezen aan Cornelis Florisz, haar dochters man, de helft van het voornoemde huis. Item is nog bevoorwaard dat comparante en Cornelis Florisz tezamen garantie stellen dat zij het weeskind van Pieter Vrancken, zolang het bij comparante besteed zal wesen, zullen onderhouden van eten en drinken en andere belangrijke nootdruftigheit. Cornelis Florisz is schuldig aan zijn zwagermoeder Marijcken Vrancken 15 pond.Cornel(is) Florisz. woenen(de) tot Naeldwijck ende bekende schuldich te wesen Marijcken Vranckendochter sijn swagermoeder die somma van vijftien pont groet
vlms. ter cause van coep van een halff huijs en(de) erve daer hij thans in woent staen(de) binnen den dorpe van Naeldwijck mit noch die helft vanden huijsraet die hij thans besit.

Op 19 mei 1564 Vranck Oliviersz en(de) bekende schuldich te wesen Marijcken Vranckendr zijn moeder die somma van twee en(de) dertich pont groot vlms. ter cause van(de) coep van haer huijs en(de) erve staen(de) binnen den dorpe van Naeldwijck.

Op 3 maart 1573 stilo co(mmun)i Marijcken Vranckendr wonen(de) tot Naeltwijck oudt ontrent LXV jaren rechtel(icken) daer toe gedaecht zijn(de) ter instantie van Frans Pietersz onsen buijerman soe heeft zij comparante verclaert dat Marijcken Jansdr eertijts dienstmaecht van heer Adr(iaen) IJsbrantsz een volle suster heeft gehat genaempt Dirckgen Jansdr ende dat de zelve Dirckgen achtergelaten heeft twee dochteren (volle susters wesen(de) deene genaempt Aelgen Sijmonsdr jegenwoordige huijsvr(ouw)e van Frans Pietersz voors. en(de) dandere genaempt Marijcken Sijmonsdr jegenwoordige huijsvr(ouw)e van Claes Ph(ilip)sz tot Voorburch.

 

Uit dit huwelijk:

Vranck Oliviersz Inhouck

Willemken Oliviers. Gehuwd 1559-1562 met Cornelis Florisz, zoon van Floris Pietersz en Anna Cornelis, overleden (?) < 3 mei 1572