Hoevenaer, Lambert (1532-1613)

Lambert Hoevenaer (alias Vermeij), lakenkoopman (1559), kleermaker (1562), wijnkoopman (1580), brouwer (1608), kerkmeester van de St. Janskerk te Culemborg (1584), schepen en stadsburgemeester van Culemborg (1597-1600), zoon van Claes Lambertsz Hoevenaer en Christina Huberts, geboren 1532, overleden 1 januari-22 juni 1613

Gehuwd met

Elisabeth Peter Gerritsz van Eijndhoven, dochter van Peter Gerritsz van Eijndhoven en Hillechgen Cuijl, overleden 1614 te Culemborg

 

Bronnen: 1) Genealogie en geschiedenis van het geslacht Hoevenaar ca 1380-2016 (en aanverwanten), Philippus Hoevenaar (gw.geneanet.org/pjhoevenaar), 2) Hoevenaer, W.A. Wijburg jr. In: De Nederlandsche Leeuw, jg. 90 (1973), 3) hetutrechtsarchief.nl, 4) hogenda.nl, 5) Leenhoven van de heren van Vianen 1292-1666, J.C. Kort. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 40-43 (1985-1988), 6) Hagestein, oud-rechterlijk archief 1596-1608, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 7) Everdingen, oud rechterarchief 1603-1627, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 8) razu.nl, 9) NT00061_19. Nadere Toegang op inv. nr 19 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 10) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 11) archieven.nl, 12) Parenteel Van Eyndoven (Utrecht – Culemborg – Wijk bij Duurstede), Casper A. van Burik. In: Utrechtse parentelen voor 1650, deel 2. Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, 2011

Op 13 maart 1555 ontvangt Lambert Claesz Vermeij genaamt Hoevenaer na dode van Claes Lambertsz Vermeij zijn vader een vierdel te Hagesteijn inden Hage, strekkend van de Haagwetering over de dijk tot de kil. Op 26 april 1614 gaat het leen naar Frederik Hoevenaar, bij dode van Lambert Hoevenaar zijn vader.

Op 17 mei 1561 Lambert Hoevenaer constitueert onder ander Elijsabeth Petersdr zijn echte huijsvrouw.

In 1563 daagt Willem Albertssen, accys meester, Lambert Hoevenaer voor het gericht te Culemborg.

Lambert Hoevenaer onderhoudt contacten met de Floris van Pallandt, graaf van Culemborg, en neemt deel aan de beeldenstorm op 14 september 1566, onder andere in de Barbarakerk te Culemborg. Hij komt voor op de lijst van personen van Robert van Lijnden, Spaans gouverneur van Culemborg, die opdracht heeft om de goederen van degenen die aan troebelen van 1566 hebben deelgenomen, te inventariseren.
Op 7 november 1566 Lambert Hoevenaer constitueert Hubert de Voicht, Mathijs de Castro, Cornelis Lambertsz Vermeij, Cornelis Dirckx en Jan Arijaensz.

Op 28 december 1578 compareert Lambert Hoevenaer, als man en vocht van Elisabeth Petersdochter, erfgename van Marichjen Gerritsdochter weduwe van Peter Jans, die mede erfgenaam is geweest van Maijcken Dirck Jansdochter, weduwe.

Op 25 februari 1580 Gerijt Peterss, Hendrick de Reuse gehuwd met Margriet Petersdr, Cornelis Cornelisz Brouwer gehuwd met Baetken Petersdr, constitueren Lambrecht Hoevenaer hun zwager in verband met de boedel van Hillegont Peter Gerijtsweduwe. 

Op 2 maart 1582 heeft Lambert Hoevenaer de coop gedaan op Jan Versteech opte goederen van zaliger Mechtelt zijn huisvrouw. Koper Aert Jansz van Schuijlenburch, gecasseerd 23 maart 1583.

Op 12 maart 1585 treedt Goesen Frederickx op als gemachtigde van de huisvrouw van Lambert Hoevenaer.
Op 29 mei 1585 wordt Lambert Hoevenaar te Culemborg beleend met een halve hoeve land groot 8 morgen in Boeikop, voor Wouter van Kraaiestein Boudijnsz, bij dode van Boudijn Adriaansz diens vader.

Op 14 mei 1590 Lambert Hoevenaer gehuwd met Elisabeth Petersdr als procuratie hebbend van Gerijt Peterss, Hendrick de Reuse gehuwd met Margriet Petersdr, Cornelis Cornelisz Brouwer gehuwd met Baetken Petersdr, constitueert.

Op 29 november 1594 legt Lambert Hoevenaer, burger van Culemborg, namens zijn broer Peter Hoevenaer, burger van Breda, te Utrecht een verklaring af over het gevangen houden twee burgers in verband met een onduidelijke affaire inzake de Munt te Culemborg.

Op 18 december 1595 compareert Lambert Hoevenaer, oud tussen de 63 en 64 jaar.

In 1596 een acte, verleden voor schepenen van Beesd, waarbij de buurmeesters der Mariënweerdse polder de administrateur ontslaan van zijn borgtocht voor Lambert Hoevenaer.

Op 12 juli 1597 stelt Dirck Adriaensz Solderman zich borg op verzoek van Cornelis Cuijcken voor sekere actie, die Lambert Hoevenaer op zekere pereboom zou willen pretenderen.

Op 12 augustus 1600 stelt Cornelis Hubertsz zich borg voor de estimatie van de vruchten van zekere zuijckerpeeren voor deze zomer, gewassen op de perenboom, in questie tussen Lambert Hovenaers cs te eenre en Helmich Claesz weduwe te Vianen te andere.
Oudschildgeld Hagestein 1600: Lambert Hoevenaers, wonende Culemborg, 3 morgen binnendijks en ½ morgen buijtendijckx.

Op 23 januari 1605 wordt Rikout Willemsz Bosman, secretaris van Vianen, beleend met de helft van een halve hoeve in de Biesen op de Cuijl, voor Frans Willemsz van Everdingen, lakenkoper en burger van Alkmaar, zijn neef, bij dode van Jan van Hensbeek, diens oom, waarna overdracht aan Lambert Hoevenaar. Op 26 april 1614 Frederik Hoevenaar bij dode van Lambert, zijn vader.

Op 8 december 1608 toont Lambrecht Hoevenaer, brauwer en burger binnen Culemborg, een pandbrief groot 129 gl 19 st 8 penn voor geleverd bier aan Jan Matijsz en pandt alzulke penningen, die Jan Matijsz ontvangen moet van Cornelis Verweij, etc. Kantlijn: De schout Jan Corstensz heeft Jan Matijsz uit diens huis gezet (de bode was Jan Hendricksz).

Op 15 mei 1610 hebben Jacob Gerritsz tegenwoordig huismeester van ded 12 huisarmen op de Havendijck binnen Culemborg en Lambrecht Hoevenaer als mede helper (volgens beteijckinge van zijne Gen graaf Van Culemborg dd 10 maart 1610) in die qualiteit getransporteerd aan Willem Cornelisz van der Nijkerke, 4 hont op Lange Bolgrij, waar bov de erfgenamen van za Reijer Gerrritsz wonen en ben het Pieters gasthuis binnen Culemborg en tevens nog al het verwin van 3 hont als dat Gerrit Joostensz za als gewesene handmeijster in zijn leven van Willem Thoenisz opgewonnen heeft, etc. 

Op 22 juni 1613 testeren Lambert Hoevenaer en Elijsabeth Petersdr. De jongste zoon Frederick is ongehuwd, Hilleken hun jongste dochter, Christijn gehuwd met Meeus Tonisz, Amelij, Claes Hoevenaer soonken van Jan Gijsbertsz des comparants swager etc.

Op 24 oktober 1651 benoemen fedei-commissaire mede-erfgenamen van Hubert de Moelre de procureur binnen Cuijlenborch Hector van Leerdam om in of buiten rechte vorderingen van de boedel van Lambert Hoevenaer te innen. Genoemde erfgeanmen zijn Willem de Gruijter raedt in de vroetschap en schepen van Utrecht, Peter de Gruijter vader van Willem de Gruijter, Dirck van Ravenswaije neef van Willem de Gruijter, Henrick Hoevenaer, Philips Hoevenaer, Hubertus van Heijcop, broers en zuster van Hubertus Heijcop, en Hillegonda Hoevenaer weduwe van Thomas Heurnius in leven raedt en rentmeester-generaal van de domeijnen ’s lants van Utrecht.

Op 12 juni 1655 stelt Hillegonda Hoevenaer, weduwe van Tomas Heurnius in leven raedt en rentmeester-generaal van de domeijnen ’s lants van Utrecht, eerder weduwe van Adriaen van Helsdingen, wonende te Utrecht bij de St. Jacobskercke in ’t achterste quartier der huijse van predicant Heijcopius, haar testament op. Ze benoemt tot erfgenamen de (kinds)kinderen van haar broer Frederick Hoevenaer, de (kinds)kinderen van haar zuster Amelia Hoevenaer en Johan Gijsbertss van Heijcop, Huijbert Janss van Heijcop, Lambert van Heijcop, Elijsabeth van Heijcop, Mechtelt van Heijcop, de kinderen van Cornelis van Heijcop en Hillegonda van Heijcop c.s. De helfte van een hoff aan de Hoochlantsesteech buijten Utrecht gaat naar Lambert van Heijcop. Een hoff en huijsinge aan de Hoochlantsesteech gaat naar Hillegonda van Heijcop. Frederick Hoevenaer, in leven burgemeester en gehuwd met Josina de Moelre, Johan Gijsbertss van Heijcop in leven burgemeester te Vianen, Maeijge Boschhuijs weduwe van Cornelis van Heijcop in leven predikant en moeder van Hillegonda van Heijcop, krijgt lijftocht aan hof en huis aan haar dochter geprelegateerd met uitsluiting van de weeskamer, met benoeming van Lambert Hoevenaer, Adam Gresnich, Huijbert Janss van Heijcop en Lambert Janss van Heijcop, neven, tot executeurs.

 

Uit dit huwelijk:

Hendrick Hoevenaer (zie links, schilderij van Cornelis Ketel), secretaris, contrarolleur en “tracee man in de Engelsche sprake” (vertaler, tolk) op de schepen van de admiraal Jacob van Duvenvoorde, uitgezonden tot ondersteuning van de onderneming der Engelschen tegen de Spanjaarden (1602), overleden > januari 1640. Gehuwd op 29 augustus 1587 te Londen (GB) met Suzanne Godschalck

Huijbert Hoevenaer, overleden 1592-1597. Gehuwd op 26 juli 1592 te Rotterdam met Margaretha Dircx van Geffen, dochter van Dirck Wouters van Geffen en Catharina Willem Verhoutert, geboren te ’s Hertogenbosch

Mechteld Hoevenaer, overleden 1601-1602, begraven in de St. Barbarakerk te Culemborg. Gehuwd met Adriaen Jelisz de Moolre, schout, richter, raad en burgemeester te Culemborg, overleden > 22 juni 1613

Geertruijd Hoevenaer, overleden < 1612. Gehuwd met Jan van Riebeeck, zoon van Anthonis van Riebeeck en Margaretha van Ommeren, overleden < 1612

Christina Hoevenaer, overleden > 22 juni 1613. Gehuwd met Meeus Anthonisz van Diemen, schipper, potmeester (1590-1592) en stadsburgemeester (1594-1595, 1602-1606, 1609-1613) van Culemborg, lid St. Nicolaas of koopliedengilde (1598), zoon van Anthonis Meusz van Diemen en Anna NN, overleden > 26 april 1622

Steven Hoevenaer, goudsmid te Utrecht, overleden < 30 november 1648. Gehuwd met Maria de Maubus, dochter van Philips de Maubus en Jacqueline van der Goes

Hillegonda Hoevenaer, overleden april-mei 1657 (overluid 2 mei 1657 en aangetekend 11 mei 1657), begraven in de Janskerk te Utrecht. Gehuwd op 29 december 1615 te Culemborg met Adriaen van Helsdingen, brouwer, zoon van Steven van Helsdingen en Maria Catharina Boelens, overleden 1621-1622. Gehuwd op 25 juli 1624 in de Buurkerk te Utrecht met Thomas Heurnius, doctor in de rechten, notaris, rentmeester van de domeijn ’s lants van Utrecht, zoon van Joannes Heurnius en Christine Beijer, gedoopt 26 september 1583 te Leiden, overleden 1 mei 1633 en begraven 6 mei 1633 in de St. Janskerk te Utrecht

Amelia Hoevenaer

Frederick Hoevenaer, brouwer (1617, 1623, 1628), burgemeester van Culemborg (1638, 1647), begraven mei 1653 in de Barbarakerk te Culemborg. Gehuwd met Josina de Moolre, dochter van Adriaen Jelisz de Moolre en Alith van Loon, overleden 1665-1670