Heijcop, Jan Gijsbertsz (ca. 1585-1637)

Jan Gijsbertsz Heijcop, brouwer, burgemeester van Vianen, geboren ca. 1585, overleden 13 september 1637, begraven in de Grote Kerk van Vianen

Gehuwd ca. 1610 met

Amelia Hoevenaer, dochter van Lambert Hoevenaer en Elisabeth Peter Gerritsz van Eijndhoven, geboren ca. 1585, overleden 30 oktober 1637, begraven in de Grote Kerk van Vianen

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) hogenda.nl, 3) Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de Ned. Herv. Kerk te Vianen, Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins. In: Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid-Holland (A. Oosthoek, Utrecht 1922), 4) Leenhoven van de heren van Vianen, J.C. Kort. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 40-43 (1985-1988), 5) Toegepaste straffen te Vianen, H.J. Tukker. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 58 (2003), 6) Genealogie en geschiedenis van het geslacht Hoevenaar ca 1380-2016 (en aanverwanten), Philippus Hoevenaar (gw.geneanet.org/pjhoevenaar)

Jan wordt op 4 oktober 1616 beleend met de helft van een halve hoeve in de Biesen op de Mijl. Op 8 april 1618 Wouter Gerards bij overdracht door Jan Gijsberts voor Amelia Hoevenaar.

Op 30 oktober 1625 is ‘Alsoe tgerecht der stede van Vianen gebleecken ende oock eensdeels gehoort ende gesien hebbende dat joncker Steven van Blitterswijck sonder eenige twist woorden opter straten geslagen heeft Jan Gijsbertsz. borgemeester. Daer nae openbaerlicken in gespannen vierschaer den selven aengeseijt dat hij was een schelm ende nijet weerdich te sijn, sijn ampt te bedienen ende valsche brieven gestelt soude hebben. Dat hij oock gecomen is ten huijse vande secretaris Boterpot om te lichten eenige requeste ende hem aen seijde dat hij dselve geapostilleert hadde sonder dat eenige vande gerechte daer kennisse off soude gehadt hebben, scheurende dapostille in stucken, ende willende dselve den secretaris doen opeeten. Scheldende den selven oock daer en boven voor een schelm ende dieff ende slaende den selven in sijn eijgen huijs aen sijn hooft, repeterende dselve woorden tot verscheijden reijsen ende op andere plaetsen. Alle welcke onwaerachtige als ons bekende enorme leugens ende calumnia in een stadt van justitie nijet ongestraft behoren te blijven. Doende recht vuijt naem ende van wegen sijn genadige van Brederode vrijheer van Vianen et cetera, heeft tvoorsz. gerecht den voornoemte Blitterswijck daer over gecondemneert ende condemneren mits desen te compareren opden stadhuijse alhier voorde vergaderinge vande volle magestraet ten presentie vande voorsz. borgemeester ende secretaris Boterpot. Soe sij present begeren te wesen. Blootshoofts vallende op sijne knieën met gevauwen handen ende bidden Godt, de justitie ende dvoorsz. personen om vergiffenisse ende te verclaren vande selve persoonen nijet anders te weten als alle eer ende deucht ende dvoomoemte enorme injurien erdiclickt ende gelogen te hebben. Condemneren den selven daer en boven in een emende van hondert karolus gulden tappliceren deen helft tot behoeff vande armen ende dander helft tot behoeff vande officier. Interdicerende oock den selven daer en boven dvoomoemte personen met woorden ofte wercken te misseggen ofte misdoen op pene vande aende lijve gestraft te worden. Ende condemneren den selven oock inde costen ter oorsaecke van desen gevallen tot behoeve vande officier tot taxe’.

In 1627 procederen te Culemborg Steven Hoevenaers, Jan Gijsbertusz als man en voogd van Amelijne Hoevenaers, Hillegonde Hoevenaers, Hendrik en Elisabeth Hoevenaers tegen Adriaen de Molre.

Op 3 november 1635 stelt Frederick Hoevenaer zijn testament op. Hij benoemt naast zijn vrouw, Johan Gijsbertsz, oud-burgemeester te Vianen, zijn zwager, en dominee Johannes van Ravenswaeij, zijn neef tot mombers over zijn kinderen en na te laten goederen en de neringe van brouwerije. Wanneer zijn zoon Lambert Hoevenaer mondig wordt en door de voogden bekwaam bevonden wordt, zal Lambert de brouwerij voortzetten, wanneer hij echter komt te overlijden, zullen achtereenvolgens in aanmerking komen zijn beide nog onmondige dochters Elisabeth en Aelken. Bij het huis annex brouwerij dienen zij voor aan de straat een deurraam te stellen en achter op de plaats een wenteltrap om op de keukenkamer te komen.

Op 27 augustus 1636 stelt Hillegonda Hoevenaer, weduwe van Thomas Heurnius in leven raet en rentmeester generael van de domeijnen ’s lants van Utrecht, haar testament op. Tot erfgenamen benoemt zij haar broer Frederick Hoevenaer, gehuwd met Justina de Moolre, en zuster Amelia Hoevenaer, gehuwd met Jan Ghijsbertss. Met uitsluiting van de weeskamer. Op 25 november 1640 benoemt zij tot erfgenamen haar broer Frederick Hoevenaer, gehuwd met Josina de Moolre, en de kinderen van haar zuster Amelia Hoevenaer.

In de Grote Kerk van Vianen is een grafsteen aanwezig met de tekst “Hier leijt begrven Jan Gijsbertsen van Heijcop, out burgemeester, stierf den 13 September 1637, ende Amelia Hoevenaer, sijn huijsvrou, stierf den 30 Oktober 1637“.

Op 6 maart 1641 draagt Peter Janss Heijcop, wonende te Vianen, mede-erfgenaam van Jan Gijsbertss Heijcop, f 27-10-0 verschuldigd door de boedel van Anthonis Jacobss van Leerdam vanwege geleverde bieren, over aan Johan van Rhenen, erffhuijsmeester van de stad Utrecht.

Op 12 juni 1655 stelt Hillegonda Hoevenaer, weduwe van Tomas Heurnius in leven raedt en rentmeester-generaal van de domeijnen ’s lants van Utrecht, eerder weduwe van Adriaen van Helsdingen, wonende te Utrecht bij de St. Jacobskercke in ’t achterste quartier der huijse van predicant Heijcopius, haar testament op. Ze benoemt tot erfgenamen de (kinds)kinderen van haar broer Frederick Hoevenaer, de (kinds)kinderen van haar zuster Amelia Hoevenaer en Johan Gijsbertss van Heijcop, Huijbert Janss van Heijcop, Lambert van Heijcop, Elijsabeth van Heijcop, Mechtelt van Heijcop, de kinderen van Cornelis van Heijcop en Hillegonda van Heijcop c.s. De helfte van een hoff aan de Hoochlantsesteech buijten Utrecht gaat naar Lambert van Heijcop. Een hoff en huijsinge aan de Hoochlantsesteech gaat naar Hillegonda van Heijcop. Frederick Hoevenaer, in leven burgemeester en gehuwd met Josina de Moelre, Johan Gijsbertss van Heijcop in leven burgemeester te Vianen, Maeijge Boschhuijs weduwe van Cornelis van Heijcop in leven predikant en moeder van Hillegonda van Heijcop, krijgt lijftocht aan hof en huis aan haar dochter geprelegateerd met uitsluiting van de weeskamer, met benoeming van Lambert Hoevenaer, Adam Gresnich, Huijbert Janss van Heijcop en Lambert Janss van Heijcop, neven, tot executeurs.

Op 6 oktober 1669 stelt Elisabeth Heijcop haar testament op. Ze benoemt tot erfgenamen haar broer Lambertus Heijcop, haar zuster Mechtelt Heijcop, de kinderen van haar broer Gijsbert Heijcop in leven burgemeester te Vianen, de kinderen van haar broer Cornelis Heijcop in leven bedienaar des goddelijken woords te Utrecht, de kinderen van haar broer Nicolaes Heijcop in leven wijnkoper te Schoonhoven, en de kinderen van haar broer Piter Heijcop in leven wijnkoper te Vianen. Een portie in hoffstede en landen onder Demmerick gaat naar Lambertus Heijcop en Mechtelt Heijcop, op voorwaarde dat begunstigden jaarlijks f 100-0-0 betalen aan haar broer Hubertus Heijcop. Met benoeming van Lambertus Heijcop en haar zwager Johan de Romer tot executeurs.

 

Uit dit huwelijk:

Gijsbert Jansz van Heijcop

Elisabeth Jans van Heijcop, begraven 15 juni 1704 in de Jacobikerk te Utrecht. Ondertrouwd op 12 juli 1646 en gehuwd op 26 juli 1646 te Utrecht met Jorifaes van Eck, kruidenier, overleden april 1666 (aangetekend 9 april 1666), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

Mechtelt Jans van Heijcop, overleden 3 juli 1698, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Getrouwd > 7 januari 1656 met Johan de Roomer, suikerbakker, geboren te Utrecht, overleden 16 juli 1680, begraven in de Jacobikerk te Utrecht

Lambert Jansz van Heijcop, schepen van Utrecht, raad in de Vroetschap, overleden 1 juli 1688, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Ondertrouwd op 1 december 1650 en gehuwd op 17 december 1650 te Utrecht met Bernarda Sophia Breierus, begraven 11 augustus 1721 in de Jacobikerk te Utrecht

Cornelis Jansz van Heijcop (Cornelius Heijcopius), predikant te Haaften (1620-1633), Schoonhoven (1634) en Utrecht (1640), overleden 6 september 1648 en begraven 18 september 1648 te Utrecht. Gehuwd met Maeijge Boschhuijs, overleden augustus 1667 (aangetekend 26 augustus 1667), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

Nicolaes Jansz van Heijcop, wijnkoper te Schoonhoven, overleden < 6 oktober 1669

Huijbert Jansz van Heijcop, coorncoper, overleden november 1669 (aangetekend 15 november 1669), begraven in de Buurkerk te Utrecht. Ondertrouwd op 10 november 1650 en gehuwd op 26 november 1650 te Utrecht met Weijntjen de Rijck, overleden januari 1669 (aangetekend 25 januari 1669), begraven in de Buurkerk te Utrecht)

Peter Jansz Heijcop, wijnkoper te Vianen, overleden < 6 oktober 1669