Haer, Anthonis Jansz van de (ca. 1640-1687)

Anthonis Jansz van de Haer, pachter van de impost van zout te Utrecht, zoon van Jan Antonisz van de Haer en Jannichgen Dircks van Barnevelt, geboren ca. 1640, overleden 24 januari 1687, begraven in de Buurkerk te Utrecht (#)

Gehuwd op 19 april 1662 voor het gerecht te Utrecht (#) met

Marichgen Gijsberts van Heijcop, dochter van Gijsbert Jansz van Heijcop en Cornelia Modeus, geboren ca. 1640, overleden 4 december 1702, begraven in de Buurkerk te Utrecht (#)

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 10 februari 1666 assisteren Jan Thoniss van de Haer, vader, Cornelis Janss van de Haer, broer, en Anthonis Janss van de Haer, broer, Dirck Janss van de Haer bruidegom en wonende te Achttienhoven bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden voor het huwelijk met Ghijsbertgen Cornelis, wonende te Westbroek. Ghijsbertgen wordt geassisteerd door haar broer Joris Corneliss en ooms Dirck Corneliss van de Vliet en Cornelis Peeterss Schaij. De bruidegom brengt aan een huijsinge, erven en de gront met ½ mergen lands daer aen behorende en cameren annex genaamd de Oude Cruijtmolen gelegen aan de Vechte in het gerecht van Achttienhoven. Met de belofte om Jan Thoniss van de Haer in hun huis te onderhouden zijn leven lang.

Op 8 maart 1669 sluiten Dirck Janss van de Haer en Anthonis Janss van de Haer, broers, een akkoord over de verdeling van de boedel van hun vader Jan Anthoniss van de Haer. Op dezelfde datum verkopen Dirck Janss van de Haer en Anthonis van de Haer de huijsinge c.a. en ½ mergen lant aan de Vechte aan Johannes Hagenaer. Het goed is in erfpacht van het convent van Mariëndaal met kwitantie voor een klein deel van de koopsom dd 9 maart 1669.

Op 19 januari 1672 benoemen Dirck Janss van de Haer en Gijsbertjen Cornelis tot voogd over de onmondige kinderen de langstlevende, Antonij Janss van de Haer en Joris Corneliss. Op 6 april 1682 protesteert Anthoni van de Haer, pachter van de impost van zout, tegen een rechtelijke beschikking ten nadele van hem en ten voordele van Johan Brouwer den jongen.

Op 30 december 1694 huurt Maria Gijsbertss van Heijcop, weduwe van Anthoni van de Haer, van Pieter van der Polder, een huijsinge aan de zuijdzijde van het Vredenburch bij de Catharijnepoort te Utrecht.

Op 1 november 1702 tekent Maria van Heijcop, weduwe van Anthoni van der Haer, wonende in Het Swijnshooft aan het Vreburch te Utrecht, een schuldbekentenis van f 300 en roerende goederen, onder meer wegens vaderlijk erfdeel, ten behoeve van haar dochter Geertruijd van der Haer, eveneens wonende in Het Swijnshooft. De overige kinderen zijn Gijsbert van der Haer, Johannes van der Haer en Annichie van der Haer, gehuwd met Johannes Winssant.

Op 27 november 1704 sluiten de erven van Anthoni van der Haer en Maria van Hijcop, in leven echtelieden, een akkoord na loting over de bewoning en huur van een huis, genaamd het Swijnshoff aan het Vreeburg, eigendom van Johan van Limburg wonende in Den Bosch, eerder door hun moeder gehuurd. Lourens Winssant en Geertruijd van der Haar, aan wie het lot was toegevallen, doen afstand van de huur ten behoeve van Gijsbert van der Haar.

 

Uit dit huwelijk:

Gijsbert van der Haer, geboren ca. 1670, overleden 10 juni 1721, begraven in de Buurkerk te Utrecht. Gehuwd op 17 november 1694 voor het gerecht te Utrecht met Annigje Dibout, overleden 3 maart 1702, begraven in de Buurkerk te Utrecht. Gehuwd op 1 juli 1702 voor het gerecht te Utrecht met Hendrina van Cleeff

Johannes van de Haer

Annichie van der Haer, geboren ca. 1675, overleden 13 november 1725, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Gehuwd op 9 oktober 1697 voor het gerecht te Utrecht met Johannes Winssant, overleden 8 november 1712, begraven in de Buurkerk te Utrecht

Geertruijd van der Haer, geboren ca. 1680, overleden 23 november 1739, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Ondertrouwd op 2 augustus 1704 en gehuwd op 9 augustus 1704 voor het gerecht te Utrecht met Lourens Winssant, overleden 15 november 1748, begraven in de Jacobikerk te Utrecht