Haer, Jan Antonisz van de (ca. 1610-1666/69)

Jan Antonisz van de Haer, geboren ca. 1610, overleden 1666-1669 te Achttienhoven

Ondertrouwd op 30 oktober 1636 te Utrecht (#) en gehuwd op 18 december 1636 te Barneveld (#) met

Jannichgen Dircks van Barnevelt, dochter van Dirck Gijsbertsen, geboren ca. 1610 te Barneveld

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

NB: Jan Antonisz van de Haer kan zoon zijn van zowel Thonis Jansz van de Haer als van Anthonis Cornelisz van de Haer. Tegelijkertijd leefde een tweede Jan Thonisz van de Haer die op 20 oktober 1639 te Utrecht trouwt met Maria van Fockenberg en op 14 juni 1651 met Petertgen Peters.

Op 11 februari 1633 benoemt Jan Antonisz van de Haer Jan Verweij om te procederen. Op dezelfde datum benoemt hij Adriaen Cornelisz Cortarm om te vorderen van Rijck Wesselsz, wonende in Rijnsburg, als borg voor Dirck Rijckxsz zijn zoon, f 75-0-0 met f 9-1-0 als onkosten en verdere onkosten, desnoods met gebruik van rechtsmiddelen. Op 19 februari 1633 benoemt hij opnieuw Jan Verweij op te procederen, in het bijzonder om te vorderen van Rijck Wesselsz, wonende te Rijsnburg, f 75-0-0 die hij als borg voor Dirck Rijckxsz zijn zoon, schuldig is vanwege een koe en f 20-0-0 inzake onkosten en voorschot wegens reeds gedane arresten in deze zaak.

Op 2 april 1636 koopt Jan Antonisz van der Haer van Jan Gerritsz en Marichgen Jacobs 2 mergen weijlants aan de Gageldijck in het gerecht Achtienhoven.

Op 19 oktober 1644 staat Philips van Noij borg voor de triomfant Gerrit Quintijnss in het proces tegen Jan Anthoniss van de Haer, voor de eventuele restitutie van de bij provisionele condemnatie toegewezen penningen.

Op 31 december 1646 benoemen Jan Anthoniss van de Haer en Jannichgen Dircx van Bernevelt, wonende aan de Verckemerckt te Utrecht, tot voogd over de onmondige en na te laten kinderen en erfgenamen hun beide broeders Henrick Anthoniss van de Haer en Rijck Dircxss van Barnevelt.

Op 9 mei 1648 tekenen Gerrit Evertss en Thiman Schoormont een schuldbekentenis ten behoeve van Jan Anthoniss van der Haer van f 87-0-0 vanwege huur van een huis op de Varkenmarkt te Utrecht. In 1650 bekent Jan Anthoniss van de Haer een schuld van vier jaar intrest van een plecht groot f 500-0-0 ten behoeve van Johan van Pallaes. Op 9 maart 1650 bekent Adriaen Gerritss van Rietvelt een schuld jegens Bastiaen Janss van Montfoort vanwege borgtocht op 3 december 1649 voor het gerecht van Utrecht met betrekking tot f 200-0-0 wegens schuld van Johan Thoniss van de Haer.

Op 11 maart 1650 tekenen Michelle le Sar en haar dochter Jeanne de la Ruelle, wonende te Parijs, een kwitantie voor ontvangst van hun erfdeel uit handen van Cornile Antoine van de Haer, Geerloff Antoine van de Haer, Jean Antoine van de Haer, Henry Antoine van de Haer en Bernard van de Haer zoon van Jacques Antoine van de Haer. De akte is in het Frans. Comparanten zijn voor 1/6 deel erfgenamen van Antoine Cornile van de Haer, schoonvader resp. grootvader.

Op 24 augustus 1650 kopen Jan Anthoniss van de Haer en Anthonis Corneliss van Rossum 4 morgen weit op land onder Schonauwen van Jan Willemss van Schaijck en zijn vader Willem Janss van Schaijck. Op 31 december 1650 staat Cornelis van Rossum borg voor Cornelis van Barnevelt voor voldoening van f 98-0-0 schuld door Jan Anthonissen van der Haer te Utrecht.

Op 10 februari 1666 Jan Thoniss van de Haer, vader, Cornelis Janss van de Haer, broer, en Anthonis Janss van de Haer assisteren Dirck Janss van de Haer bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden met Ghijsbertgen Cornelis. De bruidegom brengt aan een huijsinge, erven ende gront met ½ mergen lands daer aen behorende en cameren annex, genaamd de Oude Cruijtmolen gelegen aan de Vechte onder Achtienhoven, met belofte om Jan Thoniss van de Haer in hun huis te onderhouden zijn leven lang. Op 8 maart 1669 sluiten Dirck Janss van de Haer en Anthonis Janss van de Haer een akkoord over de verdeling van de boedel van hun vader Jan Anthoniss van de Haer. Aansluitend verkopen beide broers de huijsinge c.a. en ½ mergen lant aan de Vechte onder Achttienhoven aan Johannes Hagenaer.

 

Uit dit huwelijk:

Cornelis Jansz van de Haer, overleden 1666-1669. Gehuwd op 5 januari 1656 voor het gerecht te Utrecht met Catharina Strijckers

Anthonis Jansz van de Haer

Dirck Jansz van de Haer, herbergier in herberg De Groeneweijde aan de Hooglantsesteeg, overleden januari 1672 (aangetekend 24 januari 1672) te Utrecht. Gehuwd in 1666 met Ghijsbertgen Cornelis van der Veen, geboren te Westbroek