Goeens, Denis Henrick Wouter (-1589/94)

Denis Henrick Wouter Goeens, zoon van Henrick Wouter Goeens en Anna Cornelis Peter sBeren, overleden 1589-1594

Gehuwd met

Adriana Willem Jan Veramelvoirt, dochter van Willem Jan Veramelvoert en Engelken Gerit Jan Reijnen Crillaerts, overleden < 1 april 1594

 

Bronnen: 1) dehasseltvoor1832.nl, 2) regionaalarchieftilburg.nl

12 oktober 1549 erfdeling en erfscheiding Cornelis Peter sBeren

Op 12 oktober 1549 Jan en Steven, gebroeders, zonen van wijlen Claeus Steven Reijnen, Mathijske weduwe van Peter Jan Eelkens, dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen voors., met haar voogd en met haar Jan, Gelden en Joest, gebroeders, zonen van Peter Jan Eelkens en Mathijske voors., zowel voor henzelf en ook voor Cornelis en Gherit, gebroeders, Heijlwig en Marike de jonge, hun zusters, en voor Jan zoon van wijlen Jan Aerts als man van Marike de oudste zijn vrouw, allen kinderen van wijlen Peter Jan Eelkens en Mathijske voors., waar zij voor instaan en geloofd hebben, Daniel de weduwe van Denijs Adriaen Mutsaerts dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen voors. ook met haar voogd en met haar Jan de jonge en Laureijs, gebroeders, zonen van wijlen Denijs en Daniel voors., voor henzelf en ook voor Jan de oude, Cornelis, Claeus en Joest, hun broers, en voor Dingen, hun zuster, niet tegenwoordig, waar Daniel haar voogd, Jan de jonge en Laureijs haar zonen voors. zich samen voor sterk gemaakt en geloofd hebben, Henrick zoon van wijlen Willem Leijten als man van Daniela dochter van wijlen Henrick Jan Vermee, voor henzelf en ook voor Jan en Quirijn, gebroeders, en Cornelia hun zuster, kinderen van wijlen Henrick Jan Vermee voors. en ook voor de kinderen van Jan zoon van wijlen Gherit Jan Maes Ghenen, die deze Jan voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Kathelijn zijn vrouw dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen voors., allen niet tegenwoordig zijnde, waar Henrick Willem Leijten voors. door kracht van zekere opdracht van het versterf van wijlen Jenneke weduwe van Claeus Steven Reijnen, die Henrick voors. van hen daarvan ontvangen had, zich sterk voor gemaakt heeft en geloofd heeft, Jan en Cornelis, gebroeders, zonen van wijlen Cornelis Peter sBeren en Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Marijen, voor henzelf en ook voor Jan en Heijlke, broer en zuster, kinderen van wijlen Henrick Wouter Marijen voors., die deze laatstgenoemde Henrick verwekt en verkregen had bij wijlen Anna zijn vrouw dochter van wijlen Cornelis Peter sBeren voors., en ook voor Ariaenke onmondige dochter van Peter zoon van wijlen Wouter Vermee, die Peter voors. verwekt en verkregen had bij dezelfde wijlen Anna dochter van wijlen Cornelis Peter sBeren voornoemd, waar Jan en Cornelis, gebroeders, en Denijs laatstgenoemd samen ook voor instaan en geloofd hebben, welke kinderen van Cornelis Peter sBeren voornoemd deze Cornelis verwekt en verkregen had bij wijlen Heijlwig zijn vrouw dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen voors., Joest zoon van wijlen Claeus Maes van Oesterwijck voor hemzelf en mede voor de onmondige kinderen van wijlen Claeus zijn broer, daar hij voor instaat en geloofd heeft en Thonis zoon van wijlen Adriaen Werners als momber en de voornoemde Joest als toeziener van de onmondige kinderen van Henrick zoon van wijlen Goessen Embrechts, die deze Henrick verwekt en verkregen had bij wijlen Kathelijn zijn vrouw dochter van wijlen Claeus Maes voors., daar ze voor instaan en geloofd hebben, welke kinderen de voors. Claeus Maes verwekt en verkregen had bij wijlen Marie zijn vrouw dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen voors., Jan zoon van wijlen Willem Mutsaerts door kracht van procuratie, die hij voor schepenen van Oisterwijk ontvangen had van Jan, Peterke en Marike de jongste, broer en zusters, zijn kinderen, en van Goijaert zoon van wijlen Ariaen Huijben als man van Marike de oudtse dochter van Jan Willem Mutsaerts voors. waar deze Jan Willem Mutsaerts door kracht van procuratie voor instaat en geloofd heeft, welke kinderen deze Jan voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Margriet zijn vrouw dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen voors., Jenneke, Heijlke, Corneliske en Lucia, gezusters, dochters van Snellaert zoon van wijlen Jan Snellen, die Snellaert verwekt en verkregen had bij wijlen Marie zijn vrouw, dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen met de momber van Jenneke, Heijlke, Corneliske en Lucia daartoe gekozen, al deze voornoemde personen hebben wettelijk en erfelijk overgegeven aan Cornelis zoon van wijlen Willem Mutsaerts als man van Peter de jongste, dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen voors., met de brieven en al het recht, met afgaan en vertijen, elk hun recht en deel, dat hen en degenen waar elk zich sterk voor gemaakt heeft, toebehoort in 4 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit huis, hof en erfenis daaraan liggende, groot ca 1 mudsaet, gelegen in de parochie van Tilburg aan die Hasselt.
Nog hiertoe elk zijn recht en deel in 5 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit huis, hof met zijn gronden en toebehoren groot ca 1 mudsaet gelegen in de parochie voors. aan die Hasselt voors. naast: erfenis van de kinderen van Jan sBonten een zijde, erfenis van de kinderen van Aert Goebelen ander zijde, die gemeijn straat beide einden. Welke 4 lopen en 5 lopen rogge erfpacht voors. Anthonis zoon van wijlen Peter Francx als schuldenaar geloofd en gevest had aan Claeus Steven Reijnen bovengenoemd, zoals blijkt uit diverse brieven van Tilburg. De voornoemde personen bij name en in de naam als voor hebben geloofd als schuldenaars en schuldenaressen super se et bona sua etc. elk zijn recht en deel en zo het eenieder aankleeft in de voors. erfpacht te waren zoals men erfpachten moeten waren en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen en ook dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en in hun naam te doen houden zonder enig wederzeggen.

De voornoemde personen en erfgenamen, allen bij name van en in de naam als boven en ook Cornelis zoon van wijlen Willem Mutsaerts voornoemd als man ut supra behalve alleen Daniel weduwe van Denijs Ariaen Mutsaerts met haar kinderen voornoemd, die men hier uit zal laten, en Cornelis voors. als man ut supra in hun plaats zal stellen, hebben wettelijk en erfelijk overgegeven aan Daniel weduwe van Denijs Ariaen Mutsaerts, dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen en Jenneke voornoemd, haar tot haar recht van tochten en haar kinderen door dezelve wijlen Denijs uit haar verwekt tot erfrecht te blijven, samen met de brieven en recht, met afgaan en vertijen, elk het recht en deel dat hem en degenen, waar elk zich sterk voor gemaakt heeft, toebehoort in een half mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht te betalen elk jaar Onze Lieve Vrouwe dag Lichtmis uit een stuk land genaamd de Sandsche Acker gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die gemeijn acker van Corvel.
Welk half mud rogge erfpacht eertijds Bertout zoon van Henrick Jan Beren met overgeven erfelijk verkregen had van Peter zoon van wijlen Aert van de Brekelen, zoals dat in schepenbrieven van Tilburg, die daarop gemaakt zijn, volkomen is begrepen, en welk half mud rogge erfpacht voors. de bovengenoemde personen elk tot hun deel aangekomen en verstorven is geweest van wijlen Claeus Steven Reijnen en Jenneke zijn vrouw, hun ouders, en welk half mud rogge erfpacht voors. nu ter tijd betalen de nakomelingen van wijlen Claeus Wouter Goeens. De voornoemde personen bij name en elk in de naam als voor hebben geloofd als schuldenaars en schuldenaressen super se et bona sua etc. elk zijn recht en deel en zo het elk aankleeft in de erfpacht voors. te waren zoals etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen en ook dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden.

De voornoemde personen en erfgenamen bij name in in de naam als boven, niemand uitgezonderd dan alleen Jan en Cornelis, gebroeders, zonen van wijlen Cornelis Peter sBeren met de hunnen voornoemd, hebben wettelijk en erfelijk overgedragen aan Jan en Cornelis, gebroeders, zonen van wijlen Cornelis Peter sBeren en aan Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Marijen voornoemd, en ook ten behoeve van Ariaenke dochter van Peter Wouter Vermee, welke kinderen de voors. wijlen Henrick Wouter Marijen als eerste man en de voors. Peter Wouter Vermee als tweede man verwekt en verkregen hadden bij wijlen Anna hun vrouw, dochter van wijlen Cornelis Peter sBeren voors., samen met de brieven en recht etc., elk hun recht en deel, dat hen en degenen waar elk zich sterk voor gemaakt heeft, toebehoort in een half mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit een stuk land genaamd de Berghacker, groot ca 2½ lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd de Hasselt.
Nog uit een huis, hof met zijn grond en toebehoren gelegen aldaar. Welk half mud rogge erfpacht voors. eertijds Willem zoon van Lambrecht Jan Roelofs als schuldenaar geloofd en gevest had aan IJda dochter van wijlen Mathijs Roelofs, zoals dat in schepenbrieven van Tilburg daarop gemaakt volkomen is begrepen en welk half mud rogge erfpacht voors. de personen voornoemd elk tot zijn deel aangekomen en verstorven was van wijlen Jenneke weduwe van Claeus Steven Reijnen, dochter van wijlen Mathijs Roelofs en wat Jenneke voors. aangekomen en verstorven was van wijlen IJda dochter van wijlen Mathijs Roelofs voors. haar zuster. De voornoemde personen bij name in in de naam als boven hebben geloofd als schuldenaars en schuldenaressen super se et bona sua etc. elk zijn recht en deel en zo het hen aankleeft in de voors. erfpacht te waren en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen en ook dit overgeven, opdragen, afgaan en verijen altijd vast ens tendig?? te houden etc. Toegevoegd: Traditus Joanni en Cornelis proelibus quondam Cornelii sBeren. ((brieven) overgegeven aan Jan en Cornelis nakomelingen van wijlen Cornelis sBeren).

De voornoemde personen en erfgenamen bij name en in de naam als boven dempto Stephano et prolubus seu filiabus Snellaerdi filii quondam Joannis Snellen (behalve Steven en de nakomelingen of dochters van Snellaert zoon van wijlen Jan Snellen) hebben wettelijk en erfelijk overgegeven aan Jenneke, Heijlke, Corneliske en Lucia, gezusters, dochter van Snellaert zoon van wijlen Jan Snellen, die hij verwekt en verkregen had bij wijlen Marija zijn vrouw dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen voors. samen met de brieven, zoverre die dit aangaan, en met al het recht met afgaan en vertijen, elk het recht en deel dat hen en degenen waar elk zich sterk voor gemaakt heeft toebehoort in een half mud rogge erfelijke pacht uit een heel mud rogge erfelijke pacht elk jaar te betalen op Onze Lieve?? Vrouwe dag Lichtmis in Tilburg te leveren uit een vierde deel dat toebehoorde aan Henrick zoon van wijlen Peter Aernts in ene huis, hof, grond en een stuk land daaraan liggende, groot ca 20 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hoeven. Nog uit de helft, dat de voors. Henrick zoon van wijlen Peter Aernts toebehoorde in een stuk land groot ca 6 lopensaet gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd de Bockhamer. Welk mud rogge erfpacht voors. Ghijsbrecht Jan Vermee voor de ene helft en Claeus Steven Reijnen voor de andere helft met overgeven erfelijk verkregen hadden van Adriaen Melis Eelkens als man van Elijsabet dochter van wijlen Goijaert zoon van wijlen Goijaert Hessels, zoals blijkt uit brieven van Tilburg en welk mud rogge erfpacht voors. Goijaert zoon van wijlen Goijaert Hessels gekocht had van Willem zoon van wijlen Engbrecht zoon van wijlen Jan Borchmans en wat Embrecht voors. van Henrick zoon van wijlen Peter Aernts met koop erfelijk verkregen had zoals in schepenbrieven van sHertogenbosch daarop gemaakt volkoem begrepen staat. Welk half mud rogge erfpacht voors. de voornoemde personen elk tot zijn deel aangekomen en verstorven was van wijlen Claeus Steven Reijnen voornoemd en van Jenneke diens vrouw.

De voornoemde personen bij name en in de naam als boven hebben geloofd als schuldenaars en schuldenaressen op hen en al hun goederen etc. elk zijn recht en deel, zo het elk aankleeft, in het half mud rogge voors. te waren en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen en ook dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc.

Die voornoemde personen en erfgenamen allen bij name en in de naam als boven behalve Jan en Steven, gebroeders allereerstgenoemd, en ook behalve Jan zoon van wijlen Willem Mutsaerts als procuratie hebbende van zijn kinderen voors., hebben wettelijk en erfelijk overgegeven aan Jan zoon van wijlen Willem Mutsaerts ten behoeve van Jan, Peterke en Marieke de jongste, zijn kinderen, en oudste, dochter van dezelfde Jan zoon van wijlen Wouter Willem Mutsaerts voors., welke kinderen voors. Jan zoon van wijlen Willem Mutsaerts voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Margriet zijn vrouw dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen voornoemd, samen met de brieven en recht, met afgaan en vertijen, elk het recht en deel, dat hen en degenen, waar elk zich sterk voor gemaakt heeft, toebehoort in 5 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit een huis, hof met zijn grond en toebehoren en erfenis daaraan liggend groot ca 8 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd de Berckdijck. Welke 5 lopen rogge erfpacht voors. Peter zoon van wijlen Willem Leemans als schuldenaar geloofd en gevest had aan Heijlwig dochter van Aert van Aerl.
Nog hiertoe elk het recht en deel, dat hen en degenen, waar elk voor geloofd heeft, toebehoort in een jaarlijkse en erfelijke cijns van 35 stuivers te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag lichmis uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd die Rijt. Welke cijns voors. Laureijs zoon van wijlen Henrick Weijmers als schuldenaar geloofd en gevest had aan Jenneke weduwe van Claeus Steven Reijnen, zoals dat alles in verscheidene schepenbrieven van Tilburg, daar op gemaakt, volkomen begrepen is, en welke pacht van de 5 lopen rogge voors. Jenneke weduwe van Claeus Steven Reijnen verkregen had van Jan Claeus Stevens, haar zoon, en wat Jan voors. aangekomen was van Heijlwig dochter van Aert van Aerl voornoemd. Welke pacht en cijns voors. elk te los staat te weten de 5 lopen rogge erfpacht met 12 karolus gulden en de voors. 35 stuiver erfcijns met 28 karolusgulden volgend?? inhoud van de brieven, die daarvan zijn.

De voornoemde personen bij name in in de naam als boven hebben geloofd als schuldenaars en schuldenaressen super se et bona sua etc. elk zijn recht en deel en zoals het elk aankleeft in de pacht en cijns voors. te waren en dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangie daarop komende allemaal af te doen behalve dat de pacht en de cijns voors. te los staan zoals voorschreven is.

De voornoemde personen en erfgenamen bij name en elk in de naam als boven behalve Jan en Steven, gebroeders allereerst genoemd, en ook behalve Henrick zoon van wijlen Willem Leijten voor hemzelf en anderszins zo hij voor gekwalificeerd staat hebben wettelijk en erfelijk overgegeven aan Henrick zoon van wijlen Willem Leijten voornoemd, samen met de brieven en het recht met afgaan en vertijen, zoals dat gewoonte en recht is, elk het recht en deel, dat hem en degenen, waar elk zich sterk voor gemaakt heeft, toebehoort in een jaarlijkse en erfelijke pacht van 10 lopen rogge elk jaar te betalen op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Velthoven. Welke 10 lopen rogge erfpacht voors. Laureijs Korstiaens geloofd en gevest had aan Jenneke weduwe van Claeus Steven Reijnen zoals blijkt uit brieven van Tilburg en welke pacht voors. te los staat met 25 karolus gulden van 20 stuivers per stuk. De voornoemde personen bij name en in de naam als boven hebben beloofd als schuldenaars en schuldenaressen super se et ona sua etc. elk zijn recht en deel en zoals het elk van hen aankleeft in de voors. erfpacht te waren en dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en alle kommer en calangie daarop komende allemaal af te doen, behalve dat deze pacht te los staat zoals voorschreven is.

De voornoemde personen en erfgenamen allen bij name in in de naam als boven behalve Jan zoon van wijlen Claeus Steven Reijnen, Henrick zoon van wijlen Willem Leijten, voor hemzelf en waar hij voor geloofd heeft, Joest zoon van wijlen Claeus Maes van Oesterwijck met de zijnen en ook behalve Jan zoon van wijlen Willem Mutsaerts in de kwaliteit, zoals hij voor gespecificeerd staat, hebben overgegeven aan Jan zoon van wijlen Claeus Steven Reijnen met alle brieven en recht met afgaan en vertijen zoals dat gewoonte en recht is, elk hun recht en deel, actie en toezegging, dat hen en elk van hen en degenen, waar elk zich sterk voor gemaakt heeft, toebehoort in een huis, hoeve en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, waar nu ter tijd Jan zoon van wijlen Claeus Steven Reijnen in en op woont, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hoeven tussen:
de gemeijn straten beide zijden en een einde
Goijaert Jan Michiels ander einde.

De voornoemde personen bij name en in de naam als boven hebben geloofd als schuldenaars en schuldenaressen super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en evrtijen?? altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangie van hunnentwege en vanwege degenen, daar elk van hen zich sterk voor gemaakt heeft, allemaal af te doen. 

12 maart 1552 erfdeling en erfscheiding Cornelis Peter sBeren

Op 12 maart 1552 bebben wettelijk en erfelijk overgegeven en opgedragen aan Jan zoon van wijlen Cornelis Peter sBeren, hun broer en oom, met afgaan en vertijen, op de wijze van erfdeling en erfscheiding: Cornelis zoon van wijlen Cornelis Peter sBeren een derde deel hem toebehorende en Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Marien met Cornelis zoon van wijlen Wouter Marien voornoemd nog als oom en momber en Steven voors. als toeziener van Jan en Heijlke, broer en zuster, onmondige kinderen van wijlen Henrick voornoemd, zijn vrouw, dochter van wijlen Cornelis Peter sBeren voornoemd, waar de momber en toeziener voornoemd voor instonden en geloofden, ook voor een derde deel de kinderen van wijlen Henrick voors. toebehorende in een huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en de erfenis daaraan liggende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt. Nog in een stuk land genaamd Truijen Acker gelegen in de parochie en plaats voors. in die Langhstraet aldaar. Nog in een stuk land genaamd de Driesacker groot ca. 2½ lopensaet gelegen in de parochie en plaats voors. in Sterts Hoeve aldaar. Nog hiertoe een stuk erf nu ter tijd in land, weide en in een ven dar achter aan liggende, gelegen in de parochie en plaats voors.

Cornelis, Denijs, Cornelis en Steven boven genoemd hebben geloofd elk in de naam als voor als schuldenaars super se et bona sua etc. elk zijn derde deel, te weten Cornelis eerstgenoemd één derde deel en Denijs, Cornelis en Steven voors. in de naam als voor samen ook één derde deel in het huis etc. en in de andere percelen voors. te waren zoals gebruikelijk, behalve dat Jan zoon van wijlen Cornelis Peter sBeren voors. uit het gehele huis etc. en uit de andere percelen van erven voors. moet betalen en geloofd heeft als schuldenaar super se et bona sua etc. daaruit te betalen 1 mud rogge erfpacht aan Joest van Iersel van Oisterwijk en in Tilburg te leveren, ca 3 stuivers min 1 oirtstuiver erfcijns aan de Heer van Tilburg op sint Stevensdag te betalen. Nog ca. 30 stuivers erfcijns aan Laureijs Henrick Zwijsen, te los staande volgens de losbrief, die daarvan is, zoals ze zeiden. Ook ‘sHeren schouwen van de waterlaat lopende aan het voors. huis etc. te onderhouden naar oude gewoonte.

Verder hebben Cornelis, Denijs, Cornelis en Steven bovengenoemd geloofd dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en alle andere kommer en calangies daarop komende voor hem allemaal af te doen, elk tot zijn deel toe. Hebben wettelijk en erfelijk op de wijze van erfdeling en erfscheiding overgegeven en opgedragen aan Cornelis zoon van wijlen Cornelis Peter sBeren, hun broer en oom, met afgaan en vertijen: Jan zoon van wijlen Cornelis Peter sBeren een derde deel hem toebehorende en Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Marien met Cornelis zoon van wijlen Wouter Marien, zijn oom, en Steven zoon van wijlen Claeus Steven Reijnen als zijn toeziener en dezelfde Cornelis zoon van wijlen Wouter Marien als oom en momber en Steven voors. als toeziener van Jan en Heijlke, broer en zuster, onmondige kinderen van wijlen Henrick voornoemd, welke kinderen wijlen Henrick voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Anna zijn vrouw dochter van wijlen Cornelis Peter sBeren voornoemd, waar de momber en toeziener voors. voor instonden en geloofden, ook één derde deel aan de kinderen van wijlen Henrick voors. samen toebehorende in een stuk land genaamd deels de Driesacker en deels de Valenacker gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Hasselt in Sterts Hoeve in alle grootte als die aan elkaar gelegen zijn aldaar.
Jan, Denijs, Cornelis en Steven bovengenoemd hebben geloofd elk in de naam als voor als schuldenaars super se et bona sua etc. elk zijn derde deel, te weten Jan voors. één derde deel en Denijs, Cornelis en Steven voors. in de naam als voor samen ook één derde deel van het stuk land voors. te waren zoals gebruikelijk, behalve dat Cornelis zoon van wijlen Cornelis Peter sBeren voors. uit het gehele stuk land voors. moet betalen en geloofd heeft als schuldenaar super se et bona sua etc. daaruit te betalen 6 lopen rogge erfpacht aan Wijtman Korstiaen van Gorp.

Jan, Denijs, Cornelis en Steven bovengenoemd hebben verder geloofd dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en alle andere kommer en calangies daarop komende elk tot zijn deel toe allemaal voor hem af te doen.

Jan en Cornelis, gebroeders, zonen van wijlen Cornelis Peter sBeren hebben op de wijze van erfdeling en erfscheiding wettelijk overgegeven en opgedragen aan Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Marien ten behoeve van hem en van Cornelis zoon van wijlen Wouter Marien ten behoeve van hem en van Cornelis zoon van wijlen Wouter Marien als momber en Steven zoon van wijlen Claeus steven Reijnen als toeziener van Jan en Heijlke, broer en zuster, onmondige kinderen van wijlen Henrick voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Anna zijn vrouw dochter van wijlen Cornelis Peter sBeren voornoemd, met afgaan en vertijen, elk het derde deel hen toebehorende in een huis en hof met de grond en toebehoren en de erfenis daaraan liggende groot ca. 1 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan de Hasselt. Nog in een stuk van ca. 4 lopensaet gelegen in de parochie en plaats voors. in Sterts Hoeve. Nog in een stuk land van ca. 2½ lopensaet gelegen in de parochie en plaats laatstgenoemd. Nog hiertoe een stuk land van ca. 2 lopensaet gelegen in de parochie en plaats voors.

Jan en Cornelis, gebroeders bovengenoemd, hebben geloofd als schuldenaars super se et bona sua etc. elk zijn derde deel in het huis etc. en in de andere percelen bovengenoemd te waren zoals gebruikelijk, behalve dat de kinderen van wijlen Henrick Wouter Marien voors. daaruit moeten betalen 12 lopen rogge erfpacht aan de Heilige Geest van Tilburg, ca. 1 braspenning erfcijns aan de nakomelingen van wijlen Lucas van Amerzoijen, 3 penningen Hollands erfcijns aan de Heilige Geest van Tilburg. Daartoe sHeren schouwen van de waterlaat achter aan het huis etc. lopende te onderhouden naar oude gewoonte. Welke pacht, cijnsen en schouwen voors. de kinderen van wijlen Henrick voornoemd zo zullen betalen en onderhouden en Denijs voors. voor hemzelf en de voors. Cornelis Wouters als momber en Steven voors. als toeziener hebben geloofd voor Jan en Heijlke voors. als schuldenaars super se et bona sua etc. die zo te betalen en te onderhouden, dat er Jan en Cornelis, gebroeders bovengenoemd en hun goederen daarvan ongelast zijn en blijven.

Jan en Cornelis, gebroeders voors., hebben verder geloofd dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en alle andere (kommer) en calangies daarop komende tot hun derde deel voors. voor hen allemaal af te doen.

Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Marien met Cornelis zoon van wijlen Wouter Marien, zijn oom en momber, en Steven zoon van wijlen Claeus Steven Reijnen als zijn toeziener en dezelfde Cornelis voors. nog als om en momber en Steven voors. als toeziener van Jan en Heijlke, broer en zuster, onmondige kinderen van wijlen Henrick voors., waar Cornelis en Steven voors. als momber en toeziener voor instonden en geloofden, welke kinderen wijlen Henrick voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Anna zijn vrouw, dochter van wijlen Cornelis Peter sBeren, met Peter zoon van wijlen Wouter Vermee in de naam en vanwege Ariaenke zijn wettige dochter, die hij als 2de man verwekt en verkregen had bij dezelfde wijlen Anna zijn vrouw, waar Peter voors. zich ook sterk voor maakte en geloofde, hebben overgegeven aan Jan en Cornelis, gebroeders, zonen van wijlen Cornelis Peter sBeren voornoemd, met alle brieven en recht met afgaan en vertijen, het recht en deel, dat de voornoemde kinderen van wijlen Henrick Wouter Marien en Araenke dochter van Peter zoon van wijlen Wouter Vermee voorschreven toebehoort in een jaarlijkse en erfelijke pacht van een half mud rogge te betalen elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag purificatio (lichtmis) uit een stuk land genaamd de Berchacker, groot ca. 2½ lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Hasselt. Welk half mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht voors. Jan en Cornelis, gebroeders, zonen van wijlen Cornelis sBeren en Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Mariens voors. ten behoeve van hem en ook ten behoeve van Jan en Heijlke, broer en zuster, kinderen van wijlen Henrick Wouter Marien voors. en ook ten behoeve van Ariaenke dochter van Peter Wouter Vermee voornoemd erfelijk met overgeven verkregen hadden tegen hun mede erfgenamen van wijlen Jenneke weduwe van Claeus Steven Reijnen en welk half mud rogge erfpacht voors. eertijds Willem Lambrecht Jan Roelofs als schuldenaar geloofd en gevest had aan IJda, dochter van wijlen Mathijs Roelofs, pro-ut patet in diversis literis de Tilborch (zoals blijkt uit verscheidene brieven van Tilburg).

Denijs, Cornelis, Steven en Peter allen voornoemd hebben geloofd elk in de naam als voor als schuldenaars super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en in de naam als voor te doen houden etc. en alle kommer en calangies van hunnentwege en vanwege, diegenen, waar elk voor geloofd heeft, voor hen allemaal af te doen. 

24 maart 1553 erfdeling en erfscheiding Henrick Wouter Goeens

Op 24 maart 1553 kond zij eenieder, dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen ondergeschreven Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens voor hemzelf en Cornelis zoon van wijlen Wouter Goeens als momber en Jan zoon van wijlen Cornelis sBeren als toeziener van Jan en Heijlke, broer en zuster, onvolwassen kinderen van wijlen Henrick voors., waar Cornelis en Jan als momber en toeziener voors. voor instonden en geloofden, welke kinderen voors. Henrick voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Anna zijn vrouw dochter van wijlen Cornelis sBeren en ze hebben van de erfelijke goederen, cijnsen en pachten, hen aangekomen en verstorven van hun vader en moeder voors., een zekere erfdeling en erfscheiding gemaakt als hierna volgt.

Zo zal Denijs voors. erfelijk hebben, houden en erfelijk voor zijn deel bezitten een stedeke te weten huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt. Nog hiertoe een stuk land gelegen in de parochie en plaats voors. in die Langhestraet.
Item nog zal hij hebben, houden en erfelijk bezitten een jaarlijkse en erfelijke cijns van 60 stuivers, die Steven zoon van wijlen Claeus Stevens als schuldenaar geloofd en gevest had aan Cornelis zoon van wijlen Wouter Marien als momber en Jan zoon van wijlen Cornelis sBerens als toeziener van Denijs en Jan, gebroeders, en Heijlke hun zuster, onmondige kinderen van wijlen Henrick zoon van wijlen Wouter Marien voornoemd en welke cijns te los staat met 50 karolus gulden volgens schepenbrieven van Tilburg, die daarvan zijn.
Nog hiertoe een jaarlijkse en erfelijke pacht van 4 lopen rogge in een erfpacht van een half mud rogge, welke erfpacht van dat half mud rogge eertijds Matheus vanden Oudenhoven placht te betalen en nu zijn kinderen, ook volgens schepenbrieven, die daarvan zijn.
Op welk huis, hof, erfenis daaraan liggende, stuk land en op de cijns en pacht voors. de voornoemde Cornelis als momber en Jan zoon van wijlen Cornelis sBeren als toeziener van de onvolwassen kinderen voorschr. vertegen hebben ten behoeve van Denijs voornoemd samen en op de brieven en het recht etc. met overgeven en afgaan, promittentes ut debitores principales super se et bona sua etc. (Gelovende als voornaamste schuldenars op zich en op hun goederen etc.) deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en afgaan altijd vast en stendig te houden en in de naam van de onvolwassen kinde-ren voors. te doen houden etc. en alle kommer en calangies van hunnentwege daarop komende allemaal af te doen, behalve dat Denijs voors. daaruit moet betalen 12 lopen rogge erfpacht en ca. 3 hollandse penningen erfcijns aan de Tafelen van de Heilige Geest in Tilburg, ca. 1 braspenning erfgrondcijns aan de nakomelingen van Lucas van Amerzoijen. Welke pacht en cijnsen voors. Denijs voors. zo zal betalen en geloofd heeft super se et bona sua etc. die zo te betalen ter plaatse en termijn daartoe gezet en bepaald, dat er voor de voornoemde Jan en Heijlke daar nooit meer hinder, kommer of last van komen zal.
Met voorwaarden hierbij, dat als er voor Denijs voors. op dit deel enige andere kommer of last met recht zou komen, die voor niet genoemd is, of als hij daarin enigszins ontwaard zou worden, dat zij deelslieden voornoemd die kommer of last, als die komt, en die ontwaarding elkaar gelijk zullen helpen dragen en betalen, wat ze elkaar in de naam en op verbintenis als voor beloofd hebben, zonder arglist.

Hiertegen zal de voors. Jan zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens hebben, houden en erfelijk bezitten een stuk land genaamd de Vale Acker, groot ca. 2 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Hasselt in Sterts Hoeve.
Nog zal hij hebben, houden en erfelijk bezitten een jaarlijkse en erfelijke cijns van 2 rijnsgulden, die Cornelis Peter Mutsaerts schuldig is en eertijds als schuldenaar geloofd heeft gehad aan Lambrecht Aert Willems en welke cijns voors. de voors. wijlen Henrick Wouter Goeens erfelijk verkregen had van Adriaena weduwe van Lambrecht Aert Willems voors., zoals dat in verscheidene schepenbrieven van Tilburg, daarop gemaakt, meer volkomen is begrepen, en welke cijns voors. te los staat volgens de losbrief, die daarvan is, zoals hij zeide. Op welk stuk land en cijns voors. Denijs voors. voor hemzelf en de voors. Cornelis als momber en Jan zoon van wijlen Cornelis sBeren als toeziener van Heijlke voors. vertegen hebben ten behoeve van Jan zoon van wijlen Wouter Goeens voorschr. samen en op de voorschr. schepenbrieven en al het recht hen enigszins daarin toebehorende, met overgeven en afgaan zoals dat gewoonte is, gelovende in de naam als boven en als schuldenars super se et bona sua etc. deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en afgaan voorschr. altijd vast en stendig te houden en in de naam als voor te doen houden zonder enig wederzeggen en alle kommer en calangies van hunnentwege daarrop komende voor hem allemaal af te doen. Met voorwaarden hierbij, dat als er voor de voorschr. Jan zoon van wijlen Henrick voors. op dit zijn deel enige kommer of last zou komen of als hij daarin enigszins ontwaard zou worden, dat de deelsluiden voornoemd die kommer of last, als die komt, en de ontwaarding voors. elkaar gelijk zullen helpen dragen en betalen, wat ze elkaar etc. ut supra.

Hiertegen zal Heijlke voors. hebben, houden etc. een stuk land genaamd Truijen Acker, groot ca. 4 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Hasselt aan die Langhstraet.
Nog hiertoe zal ze hebben, houden en erfelijk bezitten de helft in een jaarlijkse en erfelijke cijns van 3 rijnsgulden, welke helft van de cijns voors. Jan zoon van wijlen Ariaen Roelofs schuldig is te betalen en welke hele cijns voors. eertijds Henrick zoon van wijlen Wouter Goeens en Jan zoon van wijlen Ariaen Roelofs voorschr. als schuldenaars geloofd en gevest hadden aan Peter Peter voors. de helft, te weten die men heft op Jan Ariaen Roelofs voornoemd, overgegeven en opgedragen had aan de voornoemde kinderen van Henrick zijn broer voors. en de andere helft had Peter voors. aan hem laten lossen zoals dat deels in schepenbrieven van Tilburg, daarop gemaakt, meer volkomen begrepen staat, en ook deels zoals ze zeiden.
Op welk stuk land en cijns voors. Denijs voors. voor hemzelf en de voors. Cornelis als momber en Jan zoon van wijlen Cornelis sBeren als toeziener van Jan zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens voorschr. vertegen hebben ten behoeve van Heijlke dochter van wijlen Henrick voors. samen met de brieven en het recht etc. met overgeven en afgaan, gelovende alles als boven en alle kommer en calangies van hunnentwege etc.
Met voorwaarden hierbij, als er voor de voors. Heijlke op dit haar deel enige kommer etc., alles als boven.

Denijs voors. heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Jan zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens, zijn broer, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 60 stuivers elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit een huis, hof, grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ca. 3 vierdevaetsaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt. Nog uit een stuk land groot ca. 2½ lopensaet gelegen in de parochie en plaats voorschreven in die Langhstraet aldaar.
Et promistit warandiam more solito (En hij heeft geloofd te waren zoals gebruikelijk) en de voors. onderpanden altijd goed, zeker genoeg en weldogende te maken en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.
In margine: Gelost anno 58 dus vervallen.

Te mogen lossen altijd met Lichtmis met 55 karolus gulden, 20 stuivers of de waarde daarvan in ander goed gevalueerd geld voor elke karolus gulden voors. te rekenen, samen met de jaarcijns en achtestel behalve dat met Sint Jansmis tevoren op te zeggen als men met Lichtmis daarna de voors. los zal willen doen.
Notum dat in het uitmaken van deze de momber en toeziener in de voorgaande contracten genoemd hierin verhaald zullen worden, dat ze in de naam van Jan voors. de voors. los gegeven hebben etc. 

Op 9 mei 1553 heeft Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Marien beloofd als schuldenaar te betalen aan Lijsbet dochter van wijlen Mathijs van Gorp, wettige huisvrouw van Adriaen Jan Peter Ghijben een jaarlijkse en erfelijke cijns van 30 stuivers, elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis en voor de eerste termijn op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis nu a.s. uiteen huis, hof, grond en erfenis daaraan liggende, groot ca 1 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt. Nog uit een stuk land genaamd die Driesacker, groot ca 2½ lopensaet gelegen in de parochie en ter plaatse voors. in Sterts Hoeve. Hij heeft geloofd te waren zoals gebruikelijk en de voors. onderpanden altijd goed, etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af etc.

Te mogen lossen altijd met lichtmis met 25 karolus gulden, 20 stuivers of de waarde daarvan in ander goed gevalueerd geld voor elke karolus gulden voors. te rekenen, samen met de jaarcijns en achterstel, behalve dat Denijs voors. of zijn nakomelingen gehouden zullen zijn dit met sint Jansmis tevoren op te zeggen etc. en ook als Lijsbet voors. heb behoeven zal de voors. hoofdsom te hebben en dat ook aan Denijs voors. of zijn nakomelingen bijtijds met sint Jansmis tevoren gezegd wettelijk verkondigd zal worden, zo zal Dionijs voors. of zijn nakomelingen gehouden zijn deze voors. hoofdsom samen met alle onbetaalde achterstel met lichtmis daarna op te brengen en te betalen, wat de voors. Dionijs aan Lijsbet zo ook wederom geloofd heeft, zonder arglist.

Op 22 januari 1556 Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens legitime et hereditarie supportavit (heeft wettelijk en erfelijk overgedragen) aan Jan zoon van wijlen Cornelis de Beer met afgaan en vertijen etc. vier lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht, hem zo hij zeide toebehorende, in en uit een erfpacht van twee mud rogge, welke erfpacht van de twee mud rogge voorschr. Gherit zoon van wijlen Henrick vanden Ouwenhoven als schuldenaar eertijds geloofd heeft gehad aan Margriet en Kathelijn, gezusters, dochters van wijlen Claes van Spulle, te vergelden elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis van en uit een huis, hof etc. pro ut supra precedente contracte, pro ut in literis de Tilborch (zoals boven in het voorgaande contract, zoals in brieven van Tilburg), en welke vier lopen rogge erfpacht voors. deels aan de voornoemde Dionijs in de deling gedaan tegen zijn broers en zusters ten deel gevallen is geweest, terwijl deze vier lopen rogge erfpacht voors. aan de voornoemde Henrick Wouter Goeens, zijn vader, aangekomen en verstorven waren van wilner Wouter Goeens, diens vader zoals hij zeide en die hij deels bij overgeven erfelijk verkregen had van zijn broers en zusters zoals dat ook in schepenbrieven van Tilburg begrepen scheen te zijn, samen met de voors. schepenbrieven en voorwaarden, die daarvan mentie maken en gewag doen in zoverre die deze vier lopen rogge erfpacht voors. aangaan, terwijl de voornoemde Dionijs belooft als schuldenaar super se et bona sua (op zich en zijn goederen) etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig te houden en in zijn naam te doen houden zonder enig wederzeggen en alle kommer en calangies van zijnentwege en ook vanwege Henrick zijn vader voors. en zijn nakomelingen daar op komende allemaal voor hem af te doen.
Dezelfde Dionijs voorschr. legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan zoon van wijlen Cornelis de Beer voornoemd met afgaan en vertijen etc. een stuk land hem toebehorende gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt in Sterts Hoeve in alle grootte als het aldaar gelegen is, ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig etc. en alle kommer en calangies daar op komende allemaal voor hem af te doen.

24 januari 1556 koop en schuldbekentenis

Op 24 januari 1556 Cornelis zoon van Cornelis Wouters als man en momber van Margriet sue uxoris (zijn huisvrouw) , dochter van wijlen Willem Jan Veramelvoirt uit het eerste huwelijk voor de ene helft en Peter, Cornelis en Gherit, gebroeders, en Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke sue uxoris (zijn huisvrouw), hun zuster, allen kinderen van wijlen Willem Jan Veramelvoirt uit het tweede huwelijk elk voor een vijfde deel in de andere helft van een huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt in alle grootte zoals dat daar gelegen. En nog in en uit een stuk erf in land en weiland gelegen in alle grootte als dat daar gelegen, ut dicebant legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (zoals ze zeiden en ze hebben dit wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens, hun zwager, met afgaan en vertijen etc. en hebben beloofd Cornelis Wouters voor de ene helft en Peter, Cornelis en Gherit, gebroeders, en Jan hun zwager, verkopers voors. elk voor een vijfde deel in de andere helft als schuldenaars op hen en op al hun goederen, hebbende en verkrijgende, aan Dionijs, koper voors., dit huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en de erfenis daaraan liggende en het stuk erf voors. te waren los en vrij etc. behalve dat Dionijs koper voors. uit het gehele huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en uit het stuk erf voors. moet gelden drie en een halve karolus gulden en twee en een halve stuiver erfcijns te betalen aan Henrick Cornelis Heijnen, te los staande met negen en zestig karolus gulden volgens de brieven die naar hun zeggen daarvan waren, terwijl de verkopers voornoemd beloven op verbintenis als voor dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig te houden en in hun naam te doen houden zonder enig wederzeggen en alle andere kommer en calangies, die daar meer op komen, elk tot zijn deel voors. toe voor hem allemaal af te doen. Kosten 3½ st. en 1 oirt.

Dionijs voorschr. heeft beloofd als schuldenaar te gelden en te geven en goed te betalen aan Peter, Cornelis en Gherit, gebroeders, zonen van wijlen Willem Jan Veramelvoirt, zijn zwagers, een jaarlijkse en erfelijke cijns van vijf karolus gulden en acht stuivers, de karolus gulden voors. voor 20 stuivers per stuk gerekend of die waarde in ander goed geld, zoals dat ten tijde van de betaling gewoonlijk koers en gang zal hebben en van hand tot hand goede betaling zal zijn, elk jaar te vergelden op Onze Lieve Vrouwe dag Lichtmis en voor de eerste termijn van Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis nu a.s. over een jaar en dat uit een huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ca. drie lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aen die Hasselt.
Nog uit een stuk erf nu ter tijd in land en weide liggende ook groot ca. drie lopensaet gelegen in de parochie en ter plaatse voornoemd, ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen en ook de voors. onderpanden altijd goed, zeker genoeg en van waarde te houden etc.

In margine: Op 2 februari 1557 item Cornelis en Gherit in deze begrepen en Jan Gherit sBonten als man van Jenneke sue uxoris (zijn huisvrouw), dochter van Willem Veramelvoirt voors. hebben bekend en beleden, dat een derde deel in deze cijns vs. hen aangekomen en verstorven van Peter, hun broer en zwager, door Denijs voors. is gelost en gekweten, gelovende daarnaar nooit meer te talen etc.

Geheel te mogen lossen altijd met negentig karolus gulden, twintig stuivers of die waarde in ander goed gevalueerd geld voor elke karolus gulden voors. te rekenen en deze los te mogen doen in één keer of in drie maal te weten aan elk zijn derde deel in de cijns voors. met het derde deel van de gehele som voors. samen met de jaarcijns en alle achterstallige rente, ten tijde dat men lossen zal ten achter zijnde en onbetaald staande, behalve dat Dionijs voors. en zijn nakomelingen gehouden zullen zijn dat met Sint Jansmis tevoren op te zeggen als ze met Lichtmis daarna de voors. los zullen willen doen en ook als de voornoemde Peter, Cornelis en Gherit, gebroeders voorschreven, het nodig zullen hebben of zullen begeren elk zijn derde deel in de hoofdsom te hebben en dat aan Dionijs of zijn nakomelingen bijtijds met sint Jansmis tevoren opgezegd en verkondigd zullen hebben, zo heeft Dionijs voors. beloofd en hij belooft bij deze super se et bona sua etc. (op zich en zijn goederen etc.) de voors. hoofdpenningen elk voor zijn derde deel samen met de achterstallige rente en de jaarcijns met Lichtmis daarop volgende op te brengen en te betalen, zonder arglist. 

1 februari 1556 koop en verkoop

Op 1 februari 1556 Peter zoon van wijlen Willem Veramelvoirt, Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke zijn huisvrouw en Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens als man en momber van Adriana zijn huisvrouw, dochters van wijlen Willem voorschr. legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan Jan de Vet met afgaan en vertijen etc. elk een vijfde deel hen toebehorende in een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt in alle grootte als dat stuk land aldaar gelegen, ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan etc. en alle kommer en calangies daarop komende elk tot zijn vijfde deel voor hem allemaal af te doen.

Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke, zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem Veramelvoirt legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan Jan de Vet met afgaan en vertijen etc. een vijfde deel hem toebehorende in een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) die Hasselt in die Langhstraet in alle grootte als dat stuk land voors. aldaar gelegen, ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen .

Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke, zijn huisvrouw, en Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens als man en momber van Adriana, zijn huisvrouw, dochters van wijlen Willem Veramelvoirt legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Peter zoon van wijlen Willem Veramelvoirt, hun zwager, met afgaan en vertijen etc. elk een vijfde deel hem toebehorende in een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) in die Creijenvenschestraet in alle grootte als dat stuk land voors. aldaar gelegen, ut dicebant et promiserunt warandiam more solito (zoals ze zeiden en ze hebben beloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies daarop komende elk voor zijn vijfde deel allemaal af etc.

Peter zoon van wijlen Willem Veramelvoirt en Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem voors., legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens met afgaan en vertijen etc. elk een vijfde deel hem toebehorende in een stuk erf in weide liggende gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt in die Hoevensche Strate in alle grootte als dat stuk erf aldaar gelegen, ut dicebant et promiserunt warandiam more solito dempto (zoals ze zeiden en ze hebben beloofd te waren zoals gebruikelijk behalve) dat Dionijs, koper voors., uit de voors. twee vijfde delen moet gelden het twee vijfde deel in vier lopen rogge erfpacht te betalen aan Jan van Ghierl voors. en ook twee vijfde deel in ca zeven oirt stuivers grondcijns te betalen aan de Heer van Tilburg, terwijl de verkopers voornoemd verder beloven dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast etc. en alle andere kommer en calangies daar meer op komende elk voor zijn vijfde deel allemaal voor hem af te doen.

Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke, zijn huisvrouw, en Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens als man en momber van Adriana, zijn huisvrouw, dochters van wijlen Willem Veramelvoirt legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Peter zoon van wijlen Willem Veramelvoirt, hun zwager, met afgaan en vertijen etc. elk een vijfde deel hem toebehorende in een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) in die Creijenvenschestraet in alle grootte als dat stuk land voors. aldaar gelegen, ut dicebant et promiserunt warandiam more solito (zoals ze zeiden en ze hebben beloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies daarop komende elk voor zijn vijfde deel allemaal af etc.

Peter zoon van wijlen Willem Veramelvoirt en Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem voors., legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens met afgaan en vertijen etc. elk een vijfde deel hem toebehorende in een stuk erf in weide liggende gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt in die Hoevensche Strate in alle grootte als dat stuk erf aldaar gelegen, ut dicebant et promiserunt warandiam more solito dempto (zoals ze zeiden en ze hebben beloofd te waren zoals gebruikelijk behalve) dat Dionijs, koper voors., uit de voors. twee vijfde delen moet gelden het twee vijfde deel in vier lopen rogge erfpacht te betalen aan Jan van Ghierl voors. en ook twee vijfde deel in ca zeven oirt stuivers grondcijns te betalen aan de Heer van Tilburg, terwijl de verkopers voornoemd verder beloven dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast etc. en alle andere kommer en calangies daar meer op komende elk voor zijn vijfde deel allemaal voor hem af te doen. 

Op 2 maart 1558 Cornelis en Gherit, gebroeders, zonen van wijlen Willem Jan Veramelvoirt, Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke suae uxoris (zijn huisvrouw) en Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Mariën als man en momber van Adriana suae uxoris (zijn huisvrouw, dochters van wijlen Willem Jan veramelvoirt voors, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgeveven) aan Jan de Vet Jans zoone, met afgaan en vertijen etc, al alzulk vijfde deel zoals dat hun aangekomen en verstorven is van wijlen Peter, hun broer en zwager, zoon van wijlen Willem Jan Veramelvoirt voors in een stuk land in alle grootte zoals dat stuk land voors gelegen is in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt in die Langhstraet aldaar, ut dicebant et promiserunt warandiam more solito (zoals ze zeiden en ze hebben beloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden etc en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.

Dezelfde Cornelis en Gherit, gebroeders voornoemd, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan Jan de Vet voornoemd, de ene helft van het vijfde deel voors en aan Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Mariën, hun zwagers, een heel vijfde deel en de andere helft van een vijfdedeel voors, met afgaan en vertijen, het vijfde deel hen toebehorende in een stuk land pro ut supra in precedentibus literis (zoals boven in voorgaande brief) et promiserunt warandiam more solito (en ze hebben beloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven etc en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.

Op 18 februari 1559 Gherit en Cornelis, gebroeders, met de hunnen voornoemd legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouters, met afgaan en vertijen etc., een stuk land hun toebehorende, vier lopensaet en anderhalf roede ongeveer groot zijnde, gelegen in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hoeven, ut dicebant (zoals ze zeiden). De verkopers bij name van en in de naam als boven hebben beloofd als principaal schuldenaars super se et bona sua etc. warandiam more solito (op zich en hun goederen etc. te waren zoals gebruikelijk) behalve dat Dionijs koper voors. daaruit moet gelden en wat hij ook beloofd heeft te gelden drie karolus gulden jaarlijkse cijns te betalen aan de kinderen van wijlen Henrick Jan Ghenen op Gorp, te los staande met vijftig karolus gulden; hiertoe nog de helft in zeven en een halve gulden te betalen aan Jan Ghijsbrecht van Ghierl, welke gehele cijns te los staat met honderd karolus gulden volgens inhoud van de brieven, die daarvan zijn. Daartoe moet hij ‘sHeren schouwen van de waterlaat lopende voor aan het stuk land voors. onderhouden volgens oude gewoonte. De verkopers bovengenoemd in de naam van en op verbintenis als voor beloofden verder dit verkopen, overgeven, opdragen etc. en alle andere kommer en calangies daar meer op komende allemaal af etc.

Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouters legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan zoon van wijlen Henrick Wouters, zijn broer, met afgaan en vertijen etc., een huis en hof met de grond en erfenis daaran liggende en daartoe behorende, hem toebehorende, in alle grootte etc. in parochia de Tilborch ad locum dictum (in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd) aen die Hasselt op de hoeck van de Creijenvenschestraet, ut dicebat et promisit warandiam more solito en dit verkopen, overgeven etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen, behalve dat Jan koper voors. daaruit moet gelden en hij heeft beloofd te gelden, twaalf lopen rogge erfpacht en daarbij drie hollandse penningen erfcijns te betalen aan de Heilige Geest van Tilborch en nog ongeveer een braspenning grondcijns te betalen aan de erfgenamen of nakomelingen van wijlen Lucas van Amerzoijen. 

Op 29 juni 1564 Willem soen wilner (wijlen) Gerit Adriaen Meeuss een stuck ackerlandts 1 1/2 lopensaet off daer omtrent begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aende Hasselt in Sterts Hoeve aldaer tusschen erffenisse Denijs Henrick Wouters deen zijde ende tusschen eenen gemeijnen acker wech behoerende totter erffenisse Adriaen Peter Zegers dander zijde streckende vander erffenisse Peter Michiel Gerits totter erffenisse Jan Cornelis sBeren ende der kijnderen Adriaen Peter Zegers voorn zoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Dionijsse soen wilner (wijlen) Henrick Wouterss voirs met affgaen ende verthijen warandiam (te waren) ende dit vercopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen etc. ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den zelven datum XIX junij LXIIII scabini Reijnbouts et Ghierll.

Op 3 april 1570 Dionijs soen wilner (wijlen) Henrick Wouters een stuck lants van iiii 1/2 lopensaet vel circiter (of daar omtrent) in parochie de Tilborch ad locum (in de parochie van Tilburg ter plaatse) aende Hasselt in Sterts Hoeve aldaer tusschen erffenisse Jan Cornelis sBeren ende Adriaen Peter Zegers deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Janss de Vet dander zijde streckende vander gemeijnder strate der Langstraet geheijten totter erffenisse Peter Michiel Geritss zoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soen wilner (wijlen) Cornelis sBeren voirs met affgaen ende verthijen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen voirs altijt vast ende stentich te houden ende in etc. ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den zelven, datum iii aprilis LXX nae Paessen scabini Ghierll et Daniels.

Op 1 februari 1571 Gherit soon wilner (wijlen) Willem Janss Veramelvoert t vijffde deel hem toebehoorende in een stuck erffs tot weije liggende een lopensaet off daer omtrent int geheel begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ad locum (ter plaatse) aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Janss van Ghierl deen zijde ende tusschen erffenisse Hubert Peter Jan Adriaen Smolders dander zijde streckende vande gemeijnde strate totten erffenisse Adriaen Gerit Adriaen Meeuss, noch t vierde deel in een stucxken beempde t geheel stuck ii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen in de parochie voirs. ter plaetsse geheijten int Reck bij Dongen t geheel stuck aldaer tusschen erffenisse Joost Reijner Joriss deen zijde ende tusschen erffenisse der erffgenamen Denijs Jan Reijnen dander zijde streckende vande gemeijnt van Tilborch totten loopende stroom de Leije of Donge geheijten, ende noch een vierde deel in een stuck beempde t geheel stuck iii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen binnen de parochie ende ter plaetsche voirs. tusschen erffenisse der erffgenamen Laureijs Henricx Zwijssen deen zijde ende tusschen erffenisse behoorende totter hoeve van Lichtenberch dander zijde ende deen eijnde, streckende metten anderen eijnde op erffenisse de kijnderen Peter Gerit Jan Maes Genen … zoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Dionijssen soon wilner (wijlen) Henrick Wouters met affgaen ende verthijen warandiam (te waren) ende dit vercopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen etc. ende in zijn naem etc. ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen, behoudelijck dat hij vuijt de geheele weije sal gelden drije stuijvers ende 1 oirt tsiaers gewinchijns aenden heere van Tilborch te betalen, ende noch iiii lopen roggen tsiaers erffpachts aen Cornelis Janss van Ghierl te betalen, ende vuijt het stuck beempde van ii lopensaet te onderhouden sheeren schouwe vande Leije voirs. naeder ouden gewoonte all sonder argelist datum et scabini ut supra.

Op 11 februari 1577 Jan soon wilner (wijlen) Jans van Ghierll een stuck erffs tot saijlant liggende ii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) in alder groote alst gelegen is binnen die parochie van Tilborch ad locum (ter plaatse) aen die Hasselt tusschen erffenisse Adriaen Gerit Meeuss aen die een zijde, ende tusschen die gemeijn straet aldaer aen dander zijde ende dat een eijnde, streckende metten anderen eijnde aen erffenisse Denijs Henrick Wouters zoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Denijssen soon wilner (wijlen) Henrick Wouters voirs. met affgaen ende verthijen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen overgeven opdragen etc. ende inde naem als voorn. etc. ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den zelven, datum et scabini ut supra.

6 april 1589 efdeling en erfscheiding Jan Claes Hendricx Verhoeven

Op 6 april 1589 kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven sijn gecomen ende gecompareert in henne propere persoonen Willem soone wijlen Niclaes Henricsz Verhoeven, Dirck soone wijlen Willem Willemssoon Oerlemans genoempt de Bije nagelaten weduwer wijlen Genoveva sijne wettiche huijsvrouwe dochter van Niclaes Henricsz Verhoeven voirschreven met Denissen sijnen soone voor hen selven, Cornelis ende Gheridt gebroederen kijnderen wijlen Willem Janss Veramelvoirt, Jan soone wijlen Gheridt Janssoon de Bondt als man ende momboir van Jenneken sijne huijsvrouwe, Denijs soone wijlen Henrick Wouters als man ende momboir van Adriana sijne huijsvrouwe gesusteren oijck dochteren wijlen Willem Janssoon Veramelvoirt voirschreven, welcke kijnderen de voirschreven wijlen Willem met Engele sijne wettiche huijsvrouwe dochter wijlen Gheridt Jan Reijner Crillaerts tsamen verweckt ende vercregen hadde, Adriaen soone wijlen Aert Adriaen Fiers als man ende momboir van Cornelia sijne wettiche huijsvrouwe dochter wijlen Goijaerdt Aertschen?, Wouter soone Herman Wouter Willem Zegers ende Niclaes soone wijlen Henrick Jan Claessoon als metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Jannen, Pieteren, Marcelis, Marija, Digna ende Barbara broeders ende susteren onmondiche kijnderen Gheridt Jan Goijaerdtssoon die deselve Gheridt met wijlen Barbara sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Peter Steven Willemssoon tsamen verweckt ende vercregen hadde, ende de voirs. Wouter ende Niclaes alnoch voor Lucia onmondiche ende onbejaerde dochtere wijlen Jan Pluijm van Oisterwijck daer moeder aff was Cornelia dochtere Peter Steven Willemssoon voirschreven, ende alnoch voor … dochtere wijlen Laureijs Jan Maes? daer moeder aff was Catharina dochtere wijlen Peter Steven Willemssoon dicwels voirschreven welcke kijnderen de voirs. Peter met wijlen Gheridtken sijne wettiche huijsvrouwe oijck dochtere wijlen Goijaerdt Aerdt Goijaerdt vercregen hadde, Adriaen soone wijlen Gheridt Adriaen Meeussoon doude als man ende momboir van Marija sijne wettiche huijsvrouwe dochter wijlen Jan Janssoon de Vet daer moeder aff was Ida dochtere wijlen Gheridt Jan Reijnen Crillaerts voor hem selve, ende alnoch met Peter soone wijlen Jan Peter Denijs Crillaerts met Jannen soone wijlen Denijs Crillaerts als metten heere geordonneerde momboir ende toesiender van Niclaessen, Marija ende Ida broeder ende susteren onmondiche kijnderen wijlen Adriaen Lenaert Mudtsaerts, welcke kijnderen deselve wijlen Adriaen met Peterken sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jans de Vet ende Ida dochtere Gheridt Jan Reijner Crillaerts beijde boven geschreven tsamen verweckt ende vercregen hadde, daerboven de momboir ende toesiender boven genoempt hen sterck maecken ende gelooffden, alle erffgenamen wijlen Jan Claes Hendricx Verhoeven ende Heeswich dochter wijlen Gheridt Jan Reijnen Crillaerts sijne wettiche huijsvrouwe dicwels voirs. ende hebben vande erffelijcke goeden op henluijden na doode vande voirs. Jannen ende Heeswich vervallen een erffscheijdinge ende deijlinge aengegaen in vuegen ende manieren hiernaer beschreven volgende:

Hiertegens soo is den voirschreven Cornelissen, Gheriden, Jannen ende Denijssen ten deele gevallen, ende sullen gesamenderhandt … ende onbedeijlt hebben houden ende erffelijck besitten, een stuck saijlants geheijten den Grooten Acker iiii lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter paetsche geheijten aende Hasselt inde Langestraet tusschen erffenisse Adriaen Gheridt Adriaen Meeussoon doude deen zijde, ende tusschen erffenisse Pauwels Jan Matheussoon dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Aerdt Fiers totter gemeijne strate aldaer geheijten de Langstrate voirschreven, ende noch een stuckxken erffenisse tot heijde ende weije liggende geheijten het Middelste Venneken drije lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie ende plaetse geheijten Achter t Creijeven inde Goorman aldaer tusschen erffenisse Adriaen Gheridt Adriaen Meeussoon deen zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Adriaen Danielssoon dander zijde ende deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aende erffenisse Gheridt Willemssoon Veramelvoirt voirschreven, alsoo sij seijden, op welcke twee stucken erffenisse boven geschreven die andere deijlluijden volcomelijck hebben vertegen tot behoeff van Cornelissen, Gheriden, Jannen ende Denijssen voirs. met overgeven etc. ende hebben gelooft Willem, Denijs, Adriaen ende Adriaen voirs. super se etc. ut …. etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat Adrian Gheridt Adriaen Meeussoon doude over dit Middelste Venneke sal wechen ende steghen naer oude gewoonte wel verstaende oft de voirs. etc. mutatis mutandis datum et scabini ut supra.

1 april 1594 erfenis

Op 1 april 1594 kennelijck sij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen onder geschreven sijn gecomen ende gecompareert in henne propere persoonen Henrick ende Jan gebroeders soonen wijlen Denijs Henrick Wouters, Niclaes soone Henrick Claessoon noch als weduwenaer wijlen Engel sijne huijsvrouwe oijck dochter Denijs voors. vuijt crachte van accoorde voor ons schepenen … gepasseert tusschen den wijlen Denijs ende hem Niclaessen voors. aengaende de successie vande goeden nabeschreven, Marten soone Jan Martens als man ende momboir Willemken sijne huijsvrouwe, Adriaen soone Jan Janssoon de Widt als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe ende Wouter soone Niclaes Henrick Gherit Smolders als man ende momboir Marija sijne huijsvrouwe gesusteren dochteren wijlen Denis voorn. die deselve Denijs met wijlen Adriana sijne wettighe huijsvrouwe dochter wijlen Willem Veramelvoort verweckt ende vercregen hadde ende hebben vande erffelijcke goeden op henne luijden na dood de selve Denijs ende Adriana henne vader ende moeder vervallen een erffdeijlinge gemaect in vuegen ende manieren hiernaer beschreven volgende,

Overmits de welcke soo is den voorschreven Henricken ende Wouteren tsamen ende onbedeijlt ten deele bevallen ende sullen hebben, houden ende erffelijck voor henne portie besitten een huijs hoff schuer metten turffschop metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende geheijten d’oude Stede vij lopensaet oft daer omtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenissen Jan Anthonissoon Verbunt deen zijde ende tusschen erffenisse de weduwe ende kijnder Meussoon Meeus Vermee ende Maria Hendrick Appels dander zijde, streckende vande erffenisse Jan Jan Cornelissoon de Beir totten gemeijne straet, noch een stuck saijlants geheijten de Valenacker twee lopenssaeten oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voorschreven aldaer tusschen erffenisse Jan Peeter Zwijsen deen zijde, ende tusschen erffenisse Anthonis Cornelis Cornelis Woutersoon dander zijde, streckende vande erffenisse Gheridt Cornelis sBeren totter gemeijne straet?, noch twee gedeelte? onbedeijlt vuijt een stuck beemden daeraff deen helft Jannen Gheridtssoon de Bondt ende Cornelis Willemssoon Veramelvoirt is toebehorende, den gehelen beemd vij lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetsche geheijten int Reck aldaer tusschen erffenisse Aert Jan Ghoijart Crillaers deen zijde, ende tusschen erffenisse hoeffe van Lichtenburg tot Donghen dander zijde, ende oijck deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aen erffenisse Henrick Mathijs Vet, noch twee gedeelte? onbedeijlt in een beemden daer aff den helft Cornelissen ende Jannen de Bondt boven geschreven te deele is gevallen, de gehelen beempt drije lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Joost Reijner Gheritssoon met sijne kijnderen deen zijde, ende tusschen erffenisse Daniel Ghoijart Jan Michiels ende streckende vanden loopende stroom geheijten de Leije totten gemeijnt aldaer, ende noch een stuck heijvelts vier lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch inne Leeghe Vosburch aldaer tusschen erffenisse Wouter … Goossens deen zijde, ende tusschen erffenisse Goijart Adriaen Reijnen dander zijde, hodende met beijde eijnde aen gemeijnt aldaer, alsoo zij seeghden?, op welck voors. huijs hoff schuer ende andere erffenisse voor … de andere deijleluijden voornoemt hebben vertegen ten behoeve van Henricken ende Wouteren boven genoemd met overgeven etc. ende hebben gelooft Jan, Niclaes, Marten ende Adriaen voors. op hen selven etc. dit overgeven etc. ende alle commer oft calangie daerop comende etc. vuijtgenomen dat de voors. Henrick ende Wouter vuijt dit henne gedeelte sullen ghelden een halff mudd rogghen tsiaers erffpacht aen … tot s’Hertogenbosch, noch omtrent ii st i oirt tsiaers gewinchijns aende erffgenamen Lucas van Amerzoijen op St. Denijs dach te betalen, noch omtrent tderde gedeelte … tsiaers gewinchijns aenden heer van Tilborch op St. Stevens dach te betalen ende voorts alle schouwen ende waterlaten, weghen ende steghen te onderhouden soo dese erffenisse daertoe gehouden etc. welckepacht ende chijnssen voirs. de vooren genoempde Henrick ende Wouter alsoo sullen ghelden etc. wel verstaende etc. … pro ut in forma, actum primo aprilis 1594.

Hiertegens soo is de voorschreven Jannen ende Niclaessen tsamen ende onbedeijlt ten deele gevallen ende sullen hebben houden ende erffelijck etc. voor henne portie besitten een stuck saijlants geheijten den Engelenborch acht lopensaet ofte daer omtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetse aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse de weduwe ende kijnder Herman Jan Gherrit Hermans deen zijde, ende tusschen erffenisse Gherret Daniel Gherretsoon met sijne kijnderen dander zijde ende oijck een eijnde, hodende metten andere eijnde aende gemeijne straet, noch een stuckxken saijlant een lopensaet oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voorschreven inde Langstraet aldaer tusschen erffenisse Cornelis Willemssoon Veramelvoort deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Gheridtssoon de Bondt dander zijde streckende vande erffenisse Adriaen Aerdt Fiers totter voors. Langstraet, noch een stuck erffs tot heije weije ende moer liggende eertijts vande gemeijnt inne gecomen xvi lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans et. Tilborch ter plaetsche geheijten teijnde der Langendijck voor dat Broeck aldaer tusschen erffenisse de weduwe ende kijnderen Peter Gherit Jan Maes Ghenen ende Cornelis Cornelis deen zijde ende tusschen erffenisse Laureijs Henricx van Gorp dander zijde, streckende vanden loopende stroom een schauw waterlaet aldaer toter gemeijnt van Tilborch ende Ghoirle, ende noch … onbedeijlt in een stuck erff eertijts van moer van vuijtgesteken sijnde, nu ter tijt tot venne ende water liggende vier lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie voors. aende Hasselt inne Langstraet, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Gherit Adriaen Meeussoon deen zijde ende tusschen erffenisse Henrick Denijs Henrick Wouters dander zijde, streckende vande erffenisse Gherit Willemssoon Veramelvoirt totten gemeijne ackerwech aldaer, ut dicebat, op welck voorschreven saijlants ende erffenisse voorgenoemt de voors. Henrick Marten Adriaen ende Wouter volcomentlijck hebben vertegen ten behoeve van Jannen ende Niclaessen voors. met overgeven etc. ende hebben gelooft etc. dit overgeven etc. ende all commer oft calangie etc. vuijtgenomen dat de voors. Jan ende Niclaes vuijt dat voors. stuck erff aende gemeijnt inne genomen sullen ghelden iii st iii oirt tsiaers gewinchijns aenden Hertog van Brabant op St. Thomas dach tot Oisterwijck te betalen, noch tderde gedeelte in iii st tsiaers gewinchijns aenden heer van Tilborch op St. Stevens dach te betalen, ende voorts alle schauwen etc. wel verstaende etc. mutatis mutandis, pro ut in forma, sonder argelist, datum et scabini ut supra.

Hiertegens soo is de voorschreven Martenen ende Adriaenen te deele bevallen en sullen hebben houden enne tsamen onbedeijlt besitten een huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende geheijten de Nijewe Stede vi lopensaet ofte daer omtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt aldaer, tusschen erffenisse Adriaen Gheridt Meussoon deen zijde ende tusschen de gemeijne strate dander zijde ende oock deen eijnde, hodende metten andere eijnde aen erffenisse der provisoiren vande Tafel der Heijligen Geest binnen Tilborch voorschreven, noch een stuck saijlants drije lopensaet of daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie voors. ter plaatse geheijten … aldaer tusschen erffenisse de weduwe ende kijnderen Maes Jan Maess Vermee deen zijde, ende tusschen erffenisse der provisoiren vanden Heijligen Geest voirs. dander zijde, streckende vande erffenisse Huijbert Peter Jan Adriaens totte gemeijnde strate, ende noch twee gedeelte onbedeijlt vuijt eenen stuck beempden daeraff den … etc. et reliqua pro ut in literis Henrick ende Wouter (en voor de rest zoals in de brieven van Henrick en Wouter), ende noch tderde gedeelte etc. pro ut in literis Henrick ende Wouter … alsoo zij seghden, op welck voors. huijs hoff schuer metten erffenisse vooren geschreven, Henrick, Jan, Niclaes ende Wouter boven genoemd volcomentlijck hebben vertegen tot behoef van Martenen ende Adriaenen voors. met overgeven etc. ende hebben, gelooft op hen selven ende op all henne goeden hebbende ende vercrijgende, dit overgeven etc. ende alle commer oft calangie etc. vuijtgenomen dat de voors. Marten ende Adriaen hier vuijt sullen ghelden drije carolus guldens tsiaers aen weduwe Ghoijaert Peter Crillaerts te betalen te lossen metten somme van vijftich carolus etc. ende volgende de brieven ende schuld daeraff sijnde, noch omtrent ix … tsiaers gewinchijns aende Hertog van Brabant op St. Thomas dach tot Oisterwijck te betalen, noch twee gulden omtrent … tsiaers gewinchijns aende heer van Tilborch op St. Stevens dach te betalen ende voorts alle schouwen ende waterlaten weghen ende steghen te onderhouden soo dese erffenisse etc. welcke rente ende chijnsen voirs. die voirs. Marten ende Adriaen also sullen ghelden ende betalen ende gelooft hebben etc. wel verstaende etc. mutatis mutandis etc. pro ut in forma.

1614 erfdeling

In 1614 kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propre personen sijn gecomen ende gecompareert Hendrick soone wijlen Denijs Hendrick Wouterssoon ter eenre ende Cornelis soone wijlen Gijsbert Gerit Beijkens als man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Huijbert Peter Jan Adriaens ter andere zijde ende hebben van secker hiernaer beschreven erffenisse seckere erffmangelinge aengegaen in vuegen manieren hiernaer beschreven volgende,

Overmidts dewelcke soo sal de voirschreven Hendrick vande voirschreven Corneliss hebben houden ende erffelijck besitten: een stuck erffens tot saijlant ende weije aen malcandere liggende geheijten tzaijlant het Leechlant ende de weije den Heijdries tsamen vijff lopensaet of daeromtrent begrijpende dit is de steegde hieraen liggende vande … strate aff tot dat stuck erffenis … gelegen dit stuck erffenis binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse der kijndere Jan Hendricxssoon de Wael, de kijnderen Adriaen Aert Fiers ende Jan Huijbert Peeter Jan Adriaenssoon deen zijde, ende tusschen erffenisse de provisoren der taefelen der Heijligen Geest binnen Tilborch, de kijnderen Maes Jan Meussoon met meer andere dander zijde, streckende vande erffenisse der kijnderen Adriaen Aert Fiers voirschreven, totten erffenisse Adriaen Gerit Meussoon,

Waertegens de voirs. Cornelis sal hebben houden ende erffelijck besitten een stuck erffenisse geheijten den Roijenberch sess lopensaet of daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie voirschreven ende plaetsche voirs. aldaer tuschen erffenisse Adriaen Willem Laureijssoon deen zijde ende oock deen eijnde ende tusschen erffenisse Cornelis Antonis Hermanssoon dander zijde, hodende metten andere eijnde aende erffenisse de weduwe metter kijnderen Jan Goijart Gerit Peeter Geritssoon alsoo zij seijde ende hebben parthijen deen tot des anders behoeff opde parchelen voirschreven volcomentlijk vertegen met overgeven ende affgaen in maniere daertoe behoirlijck ende gewoinlijck sijnde, gelovende op hen selve ende op alle henne goeden hebbende ende vercrijgende elck sijn parcheel te waren als men los ende vrij erffens schuldich is te waeren ende dit vertijen overgeven ende dese erffmangelingh altijt vast etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de voirschreven Hendrick over t parcheel hem midts desen aengecomen sal wegen de kijnder Adriaen Aert Fiers, de kijnderen Jan Hendricxssoon de Wael, Jan Huijbert Peeter Jan Adriaenssoon ende voirts allen den haer? die daerover recht van wegen hebbende sijn ende de voorschreven Cornelis dat hij hiertegens oock dese aengecomen sal wegen erffenisse Geridt Gheridenssoon Veramelvoirt ende Adriaen Willems Laureijssoon soo zij t recht van wegen aldaer over hebbende sijn, sonder argelist, dach et scabini ut supra.

 

Uit dit huwelijk:

Marija Denijs Henrick Wouters. Gehuwd met Wouter Niclaes Henrick Gherit Smolders, zoon van Niclaes Henrick Gherit Smolders

Henrick Denijs Henrick Wouters, begraven 21 oktober 1629 te Tilburg. Gehuwd met Digna Adriaen Daniel Hermans, dochter van Adriaen Daniel Cornelis Hermans en Heijlwich Geridt Vranck Lemmens

Engel Denijs Henrick Wouters, overleden < 1 april 1594. Gehuwd met Niclaes Henrick Claes Voskens

Willemken Denijs Henrick Wouters. Gehuwd met Marten Jan Martens sGenen, zoon van Jan Marten Jan (de jonge) Ghenen en Barbara Jan Gherits, begraven 20 januari 1626 te Tilburg

Anna Denijs Henrick Wouters. Gehuwd met Adriaen Jan Janssoon de Widt

Jan Denis Henrick Wouters