Goeens, Henrick Wouters (-<1549)

Henrick Wouter Goeens, zoon van Wouter Goeens, overleden < 12 oktober 1549

Gehuwd met

Anna Cornelis Peter sBeren, dochter van Cornelis Peter Willem sBeren en Heilwich Claeus Steven Reijnen, overleden < 12 oktober 1549

Gehuwd met

Peter Wouter Vermee, zoon van Wouter Peter Vermee en Mechteld Peter Jan Meeus, overleden < maart 1573

Uit dit huwelijk:

Ariaenke Peter Wouter Vermee

 

Bronnen: 1) dehasseltvoor1832.nl, 2) regionaalarchieftilburg.nl

15 april 1529 overdracht huijse hove ende erffe Cornelis die Beer

Op 15 april 1529 Alle alsulcken tocht ende recht van tochte wegen als hij Cornelis die Beer hadde in een huijse hove ende erffe daer aen liggende ende daer toe behorende drie lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen in de parochie van Tilborch ter plaetsen geheiten aen die Hasselt tussen erffe Peter Wouters Vermee deen sijde, ende deen eijnde, ende tussen die gemeijnen straet dander sijde ende dander eijnde heeft hij opgedragen ende overgegeven sijn wittige kijnderen die hij Cornelis voers verweckt ende vercregen hadde bij Heijlwijgen sijn wittige huijsvrou dochter Claes Steven Reijnen soen et promisit ut debitor principalis super se et bona sua (en heeft beloofd als hoofdschuldenaar op zich en zijn goederen) nimmermeer van tochte wege daer op te sprecken of te doen sprecken met eghene hande recht geestelijck noch waerlijck datum den ix april scabini Zwijsen ende Leemans.

Jan zoen Cornelis die Beer, ende met hem Henrick soen wilner (wijlen) Wouter Goeijens ut maitus et tutore (als man en voogd) Ana sua uxoris (zijn vrouw) dochter Cornelis die Beer voers voer hen selven ende voer Cornelissen hunne bruer ende zwager onmondich sijnde daer sij voer instaen ende geloefft hebben, elck hun recht ende gedeelte in een huijs hoff ende erffe ut supra(als boven) in die tocht supportaverunt (hebben overgegeven) Peter soen Cornelis die Beer hunne brueer ende zwager et promiserunt warandiam (en beloofden te waren) elck sijn recht ende gedeelt dempto (behalve) dat Peter voers hijer uit sal gelden ende betalen eenen jaerlijcken ende erfflijcken schijns van anderhalven Auwen Grooten te betalen aende heer van Tilborch opte gewonelijcken schijns dach, … in Tilborch ii 1/2 plack erffschijns, aen Aert van Eerzel een mud roggen erffpachs ende tot Tilborch te leveren, … in Tilborch vier lopen rogge erffpachs, Noch aen die erffgenamen van Embrecht van Aerl iii 1/2 Rijnsgulden iiiii stuijver die te loss staen nae inhout scepenen loss brijeven van Tilborch daer op gemaeckt etc ende allen commer elck van sijn gedeelt daer in wesende aff te doen den selve datum et scabini. 

12 oktober 1549 erfdeling en erfscheiding Cornelis Peter sBeren

Op 12 oktober 1549 Jan en Steven, gebroeders, zonen van wijlen Claeus Steven Reijnen, Mathijske weduwe van Peter Jan Eelkens, dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen voors., met haar voogd en met haar Jan, Gelden en Joest, gebroeders, zonen van Peter Jan Eelkens en Mathijske voors., zowel voor henzelf en ook voor Cornelis en Gherit, gebroeders, Heijlwig en Marike de jonge, hun zusters, en voor Jan zoon van wijlen Jan Aerts als man van Marike de oudste zijn vrouw, allen kinderen van wijlen Peter Jan Eelkens en Mathijske voors., waar zij voor instaan en geloofd hebben, Daniel de weduwe van Denijs Adriaen Mutsaerts dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen voors. ook met haar voogd en met haar Jan de jonge en Laureijs, gebroeders, zonen van wijlen Denijs en Daniel voors., voor henzelf en ook voor Jan de oude, Cornelis, Claeus en Joest, hun broers, en voor Dingen, hun zuster, niet tegenwoordig, waar Daniel haar voogd, Jan de jonge en Laureijs haar zonen voors. zich samen voor sterk gemaakt en geloofd hebben, Henrick zoon van wijlen Willem Leijten als man van Daniela dochter van wijlen Henrick Jan Vermee, voor henzelf en ook voor Jan en Quirijn, gebroeders, en Cornelia hun zuster, kinderen van wijlen Henrick Jan Vermee voors. en ook voor de kinderen van Jan zoon van wijlen Gherit Jan Maes Ghenen, die deze Jan voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Kathelijn zijn vrouw dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen voors., allen niet tegenwoordig zijnde, waar Henrick Willem Leijten voors. door kracht van zekere opdracht van het versterf van wijlen Jenneke weduwe van Claeus Steven Reijnen, die Henrick voors. van hen daarvan ontvangen had, zich sterk voor gemaakt heeft en geloofd heeft, Jan en Cornelis, gebroeders, zonen van wijlen Cornelis Peter sBeren en Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Marijen, voor henzelf en ook voor Jan en Heijlke, broer en zuster, kinderen van wijlen Henrick Wouter Marijen voors., die deze laatstgenoemde Henrick verwekt en verkregen had bij wijlen Anna zijn vrouw dochter van wijlen Cornelis Peter sBeren voors., en ook voor Ariaenke onmondige dochter van Peter zoon van wijlen Wouter Vermee, die Peter voors. verwekt en verkregen had bij dezelfde wijlen Anna dochter van wijlen Cornelis Peter sBeren voornoemd, waar Jan en Cornelis, gebroeders, en Denijs laatstgenoemd samen ook voor instaan en geloofd hebben, welke kinderen van Cornelis Peter sBeren voornoemd deze Cornelis verwekt en verkregen had bij wijlen Heijlwig zijn vrouw dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen voors., Joest zoon van wijlen Claeus Maes van Oesterwijck voor hemzelf en mede voor de onmondige kinderen van wijlen Claeus zijn broer, daar hij voor instaat en geloofd heeft en Thonis zoon van wijlen Adriaen Werners als momber en de voornoemde Joest als toeziener van de onmondige kinderen van Henrick zoon van wijlen Goessen Embrechts, die deze Henrick verwekt en verkregen had bij wijlen Kathelijn zijn vrouw dochter van wijlen Claeus Maes voors., daar ze voor instaan en geloofd hebben, welke kinderen de voors. Claeus Maes verwekt en verkregen had bij wijlen Marie zijn vrouw dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen voors., Jan zoon van wijlen Willem Mutsaerts door kracht van procuratie, die hij voor schepenen van Oisterwijk ontvangen had van Jan, Peterke en Marike de jongste, broer en zusters, zijn kinderen, en van Goijaert zoon van wijlen Ariaen Huijben als man van Marike de oudtse dochter van Jan Willem Mutsaerts voors. waar deze Jan Willem Mutsaerts door kracht van procuratie voor instaat en geloofd heeft, welke kinderen deze Jan voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Margriet zijn vrouw dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen voors., Jenneke, Heijlke, Corneliske en Lucia, gezusters, dochters van Snellaert zoon van wijlen Jan Snellen, die Snellaert verwekt en verkregen had bij wijlen Marie zijn vrouw, dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen met de momber van Jenneke, Heijlke, Corneliske en Lucia daartoe gekozen, al deze voornoemde personen hebben wettelijk en erfelijk overgegeven aan Cornelis zoon van wijlen Willem Mutsaerts als man van Peter de jongste, dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen voors., met de brieven en al het recht, met afgaan en vertijen, elk hun recht en deel, dat hen en degenen waar elk zich sterk voor gemaakt heeft, toebehoort in 4 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit huis, hof en erfenis daaraan liggende, groot ca 1 mudsaet, gelegen in de parochie van Tilburg aan die Hasselt.
Nog hiertoe elk zijn recht en deel in 5 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit huis, hof met zijn gronden en toebehoren groot ca 1 mudsaet gelegen in de parochie voors. aan die Hasselt voors. naast: erfenis van de kinderen van Jan sBonten een zijde, erfenis van de kinderen van Aert Goebelen ander zijde, die gemeijn straat beide einden. Welke 4 lopen en 5 lopen rogge erfpacht voors. Anthonis zoon van wijlen Peter Francx als schuldenaar geloofd en gevest had aan Claeus Steven Reijnen bovengenoemd, zoals blijkt uit diverse brieven van Tilburg. De voornoemde personen bij name en in de naam als voor hebben geloofd als schuldenaars en schuldenaressen super se et bona sua etc. elk zijn recht en deel en zo het eenieder aankleeft in de voors. erfpacht te waren zoals men erfpachten moeten waren en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen en ook dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en in hun naam te doen houden zonder enig wederzeggen.

De voornoemde personen en erfgenamen, allen bij name van en in de naam als boven en ook Cornelis zoon van wijlen Willem Mutsaerts voornoemd als man ut supra behalve alleen Daniel weduwe van Denijs Ariaen Mutsaerts met haar kinderen voornoemd, die men hier uit zal laten, en Cornelis voors. als man ut supra in hun plaats zal stellen, hebben wettelijk en erfelijk overgegeven aan Daniel weduwe van Denijs Ariaen Mutsaerts, dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen en Jenneke voornoemd, haar tot haar recht van tochten en haar kinderen door dezelve wijlen Denijs uit haar verwekt tot erfrecht te blijven, samen met de brieven en recht, met afgaan en vertijen, elk het recht en deel dat hem en degenen, waar elk zich sterk voor gemaakt heeft, toebehoort in een half mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht te betalen elk jaar Onze Lieve Vrouwe dag Lichtmis uit een stuk land genaamd de Sandsche Acker gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die gemeijn acker van Corvel.
Welk half mud rogge erfpacht eertijds Bertout zoon van Henrick Jan Beren met overgeven erfelijk verkregen had van Peter zoon van wijlen Aert van de Brekelen, zoals dat in schepenbrieven van Tilburg, die daarop gemaakt zijn, volkomen is begrepen, en welk half mud rogge erfpacht voors. de bovengenoemde personen elk tot hun deel aangekomen en verstorven is geweest van wijlen Claeus Steven Reijnen en Jenneke zijn vrouw, hun ouders, en welk half mud rogge erfpacht voors. nu ter tijd betalen de nakomelingen van wijlen Claeus Wouter Goeens. De voornoemde personen bij name en elk in de naam als voor hebben geloofd als schuldenaars en schuldenaressen super se et bona sua etc. elk zijn recht en deel en zo het elk aankleeft in de erfpacht voors. te waren zoals etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen en ook dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden.

De voornoemde personen en erfgenamen bij name in in de naam als boven, niemand uitgezonderd dan alleen Jan en Cornelis, gebroeders, zonen van wijlen Cornelis Peter sBeren met de hunnen voornoemd, hebben wettelijk en erfelijk overgedragen aan Jan en Cornelis, gebroeders, zonen van wijlen Cornelis Peter sBeren en aan Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Marijen voornoemd, en ook ten behoeve van Ariaenke dochter van Peter Wouter Vermee, welke kinderen de voors. wijlen Henrick Wouter Marijen als eerste man en de voors. Peter Wouter Vermee als tweede man verwekt en verkregen hadden bij wijlen Anna hun vrouw, dochter van wijlen Cornelis Peter sBeren voors., samen met de brieven en recht etc., elk hun recht en deel, dat hen en degenen waar elk zich sterk voor gemaakt heeft, toebehoort in een half mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit een stuk land genaamd de Berghacker, groot ca 2½ lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd de Hasselt.
Nog uit een huis, hof met zijn grond en toebehoren gelegen aldaar. Welk half mud rogge erfpacht voors. eertijds Willem zoon van Lambrecht Jan Roelofs als schuldenaar geloofd en gevest had aan IJda dochter van wijlen Mathijs Roelofs, zoals dat in schepenbrieven van Tilburg daarop gemaakt volkomen is begrepen en welk half mud rogge erfpacht voors. de personen voornoemd elk tot zijn deel aangekomen en verstorven was van wijlen Jenneke weduwe van Claeus Steven Reijnen, dochter van wijlen Mathijs Roelofs en wat Jenneke voors. aangekomen en verstorven was van wijlen IJda dochter van wijlen Mathijs Roelofs voors. haar zuster. De voornoemde personen bij name in in de naam als boven hebben geloofd als schuldenaars en schuldenaressen super se et bona sua etc. elk zijn recht en deel en zo het hen aankleeft in de voors. erfpacht te waren en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen en ook dit overgeven, opdragen, afgaan en verijen altijd vast ens tendig?? te houden etc. Toegevoegd: Traditus Joanni en Cornelis proelibus quondam Cornelii sBeren. ((brieven) overgegeven aan Jan en Cornelis nakomelingen van wijlen Cornelis sBeren).

De voornoemde personen en erfgenamen bij name en in de naam als boven dempto Stephano et prolubus seu filiabus Snellaerdi filii quondam Joannis Snellen (behalve Steven en de nakomelingen of dochters van Snellaert zoon van wijlen Jan Snellen) hebben wettelijk en erfelijk overgegeven aan Jenneke, Heijlke, Corneliske en Lucia, gezusters, dochter van Snellaert zoon van wijlen Jan Snellen, die hij verwekt en verkregen had bij wijlen Marija zijn vrouw dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen voors. samen met de brieven, zoverre die dit aangaan, en met al het recht met afgaan en vertijen, elk het recht en deel dat hen en degenen waar elk zich sterk voor gemaakt heeft toebehoort in een half mud rogge erfelijke pacht uit een heel mud rogge erfelijke pacht elk jaar te betalen op Onze Lieve?? Vrouwe dag Lichtmis in Tilburg te leveren uit een vierde deel dat toebehoorde aan Henrick zoon van wijlen Peter Aernts in ene huis, hof, grond en een stuk land daaraan liggende, groot ca 20 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hoeven. Nog uit de helft, dat de voors. Henrick zoon van wijlen Peter Aernts toebehoorde in een stuk land groot ca 6 lopensaet gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd de Bockhamer. Welk mud rogge erfpacht voors. Ghijsbrecht Jan Vermee voor de ene helft en Claeus Steven Reijnen voor de andere helft met overgeven erfelijk verkregen hadden van Adriaen Melis Eelkens als man van Elijsabet dochter van wijlen Goijaert zoon van wijlen Goijaert Hessels, zoals blijkt uit brieven van Tilburg en welk mud rogge erfpacht voors. Goijaert zoon van wijlen Goijaert Hessels gekocht had van Willem zoon van wijlen Engbrecht zoon van wijlen Jan Borchmans en wat Embrecht voors. van Henrick zoon van wijlen Peter Aernts met koop erfelijk verkregen had zoals in schepenbrieven van sHertogenbosch daarop gemaakt volkoem begrepen staat. Welk half mud rogge erfpacht voors. de voornoemde personen elk tot zijn deel aangekomen en verstorven was van wijlen Claeus Steven Reijnen voornoemd en van Jenneke diens vrouw.

De voornoemde personen bij name en in de naam als boven hebben geloofd als schuldenaars en schuldenaressen op hen en al hun goederen etc. elk zijn recht en deel, zo het elk aankleeft, in het half mud rogge voors. te waren en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen en ook dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc.

Die voornoemde personen en erfgenamen allen bij name en in de naam als boven behalve Jan en Steven, gebroeders allereerstgenoemd, en ook behalve Jan zoon van wijlen Willem Mutsaerts als procuratie hebbende van zijn kinderen voors., hebben wettelijk en erfelijk overgegeven aan Jan zoon van wijlen Willem Mutsaerts ten behoeve van Jan, Peterke en Marieke de jongste, zijn kinderen, en oudste, dochter van dezelfde Jan zoon van wijlen Wouter Willem Mutsaerts voors., welke kinderen voors. Jan zoon van wijlen Willem Mutsaerts voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Margriet zijn vrouw dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen voornoemd, samen met de brieven en recht, met afgaan en vertijen, elk het recht en deel, dat hen en degenen, waar elk zich sterk voor gemaakt heeft, toebehoort in 5 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit een huis, hof met zijn grond en toebehoren en erfenis daaraan liggend groot ca 8 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd de Berckdijck. Welke 5 lopen rogge erfpacht voors. Peter zoon van wijlen Willem Leemans als schuldenaar geloofd en gevest had aan Heijlwig dochter van Aert van Aerl.
Nog hiertoe elk het recht en deel, dat hen en degenen, waar elk voor geloofd heeft, toebehoort in een jaarlijkse en erfelijke cijns van 35 stuivers te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag lichmis uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd die Rijt. Welke cijns voors. Laureijs zoon van wijlen Henrick Weijmers als schuldenaar geloofd en gevest had aan Jenneke weduwe van Claeus Steven Reijnen, zoals dat alles in verscheidene schepenbrieven van Tilburg, daar op gemaakt, volkomen begrepen is, en welke pacht van de 5 lopen rogge voors. Jenneke weduwe van Claeus Steven Reijnen verkregen had van Jan Claeus Stevens, haar zoon, en wat Jan voors. aangekomen was van Heijlwig dochter van Aert van Aerl voornoemd. Welke pacht en cijns voors. elk te los staat te weten de 5 lopen rogge erfpacht met 12 karolus gulden en de voors. 35 stuiver erfcijns met 28 karolusgulden volgend?? inhoud van de brieven, die daarvan zijn.

De voornoemde personen bij name in in de naam als boven hebben geloofd als schuldenaars en schuldenaressen super se et bona sua etc. elk zijn recht en deel en zoals het elk aankleeft in de pacht en cijns voors. te waren en dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangie daarop komende allemaal af te doen behalve dat de pacht en de cijns voors. te los staan zoals voorschreven is.

De voornoemde personen en erfgenamen bij name en elk in de naam als boven behalve Jan en Steven, gebroeders allereerst genoemd, en ook behalve Henrick zoon van wijlen Willem Leijten voor hemzelf en anderszins zo hij voor gekwalificeerd staat hebben wettelijk en erfelijk overgegeven aan Henrick zoon van wijlen Willem Leijten voornoemd, samen met de brieven en het recht met afgaan en vertijen, zoals dat gewoonte en recht is, elk het recht en deel, dat hem en degenen, waar elk zich sterk voor gemaakt heeft, toebehoort in een jaarlijkse en erfelijke pacht van 10 lopen rogge elk jaar te betalen op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Velthoven. Welke 10 lopen rogge erfpacht voors. Laureijs Korstiaens geloofd en gevest had aan Jenneke weduwe van Claeus Steven Reijnen zoals blijkt uit brieven van Tilburg en welke pacht voors. te los staat met 25 karolus gulden van 20 stuivers per stuk. De voornoemde personen bij name en in de naam als boven hebben beloofd als schuldenaars en schuldenaressen super se et ona sua etc. elk zijn recht en deel en zoals het elk van hen aankleeft in de voors. erfpacht te waren en dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en alle kommer en calangie daarop komende allemaal af te doen, behalve dat deze pacht te los staat zoals voorschreven is.

De voornoemde personen en erfgenamen allen bij name in in de naam als boven behalve Jan zoon van wijlen Claeus Steven Reijnen, Henrick zoon van wijlen Willem Leijten, voor hemzelf en waar hij voor geloofd heeft, Joest zoon van wijlen Claeus Maes van Oesterwijck met de zijnen en ook behalve Jan zoon van wijlen Willem Mutsaerts in de kwaliteit, zoals hij voor gespecificeerd staat, hebben overgegeven aan Jan zoon van wijlen Claeus Steven Reijnen met alle brieven en recht met afgaan en vertijen zoals dat gewoonte en recht is, elk hun recht en deel, actie en toezegging, dat hen en elk van hen en degenen, waar elk zich sterk voor gemaakt heeft, toebehoort in een huis, hoeve en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, waar nu ter tijd Jan zoon van wijlen Claeus Steven Reijnen in en op woont, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hoeven tussen:
de gemeijn straten beide zijden en een einde
Goijaert Jan Michiels ander einde.

De voornoemde personen bij name en in de naam als boven hebben geloofd als schuldenaars en schuldenaressen super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en evrtijen?? altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangie van hunnentwege en vanwege degenen, daar elk van hen zich sterk voor gemaakt heeft, allemaal af te doen. 

12 maart 1552 erfdeling en erfscheiding Cornelis Peter sBeren

Op 12 maart 1552 bebben wettelijk en erfelijk overgegeven en opgedragen aan Jan zoon van wijlen Cornelis Peter sBeren, hun broer en oom, met afgaan en vertijen, op de wijze van erfdeling en erfscheiding: Cornelis zoon van wijlen Cornelis Peter sBeren een derde deel hem toebehorende en Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Marien met Cornelis zoon van wijlen Wouter Marien voornoemd nog als oom en momber en Steven voors. als toeziener van Jan en Heijlke, broer en zuster, onmondige kinderen van wijlen Henrick voornoemd, zijn vrouw, dochter van wijlen Cornelis Peter sBeren voornoemd, waar de momber en toeziener voornoemd voor instonden en geloofden, ook voor een derde deel de kinderen van wijlen Henrick voors. toebehorende in een huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en de erfenis daaraan liggende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt. Nog in een stuk land genaamd Truijen Acker gelegen in de parochie en plaats voors. in die Langhstraet aldaar. Nog in een stuk land genaamd de Driesacker groot ca. 2½ lopensaet gelegen in de parochie en plaats voors. in Sterts Hoeve aldaar. Nog hiertoe een stuk erf nu ter tijd in land, weide en in een ven dar achter aan liggende, gelegen in de parochie en plaats voors.

Cornelis, Denijs, Cornelis en Steven boven genoemd hebben geloofd elk in de naam als voor als schuldenaars super se et bona sua etc. elk zijn derde deel, te weten Cornelis eerstgenoemd één derde deel en Denijs, Cornelis en Steven voors. in de naam als voor samen ook één derde deel in het huis etc. en in de andere percelen voors. te waren zoals gebruikelijk, behalve dat Jan zoon van wijlen Cornelis Peter sBeren voors. uit het gehele huis etc. en uit de andere percelen van erven voors. moet betalen en geloofd heeft als schuldenaar super se et bona sua etc. daaruit te betalen 1 mud rogge erfpacht aan Joest van Iersel van Oisterwijk en in Tilburg te leveren, ca 3 stuivers min 1 oirtstuiver erfcijns aan de Heer van Tilburg op sint Stevensdag te betalen. Nog ca. 30 stuivers erfcijns aan Laureijs Henrick Zwijsen, te los staande volgens de losbrief, die daarvan is, zoals ze zeiden. Ook ‘sHeren schouwen van de waterlaat lopende aan het voors. huis etc. te onderhouden naar oude gewoonte.

Verder hebben Cornelis, Denijs, Cornelis en Steven bovengenoemd geloofd dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en alle andere kommer en calangies daarop komende voor hem allemaal af te doen, elk tot zijn deel toe. Hebben wettelijk en erfelijk op de wijze van erfdeling en erfscheiding overgegeven en opgedragen aan Cornelis zoon van wijlen Cornelis Peter sBeren, hun broer en oom, met afgaan en vertijen: Jan zoon van wijlen Cornelis Peter sBeren een derde deel hem toebehorende en Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Marien met Cornelis zoon van wijlen Wouter Marien, zijn oom, en Steven zoon van wijlen Claeus Steven Reijnen als zijn toeziener en dezelfde Cornelis zoon van wijlen Wouter Marien als oom en momber en Steven voors. als toeziener van Jan en Heijlke, broer en zuster, onmondige kinderen van wijlen Henrick voornoemd, welke kinderen wijlen Henrick voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Anna zijn vrouw dochter van wijlen Cornelis Peter sBeren voornoemd, waar de momber en toeziener voors. voor instonden en geloofden, ook één derde deel aan de kinderen van wijlen Henrick voors. samen toebehorende in een stuk land genaamd deels de Driesacker en deels de Valenacker gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Hasselt in Sterts Hoeve in alle grootte als die aan elkaar gelegen zijn aldaar.
Jan, Denijs, Cornelis en Steven bovengenoemd hebben geloofd elk in de naam als voor als schuldenaars super se et bona sua etc. elk zijn derde deel, te weten Jan voors. één derde deel en Denijs, Cornelis en Steven voors. in de naam als voor samen ook één derde deel van het stuk land voors. te waren zoals gebruikelijk, behalve dat Cornelis zoon van wijlen Cornelis Peter sBeren voors. uit het gehele stuk land voors. moet betalen en geloofd heeft als schuldenaar super se et bona sua etc. daaruit te betalen 6 lopen rogge erfpacht aan Wijtman Korstiaen van Gorp.

Jan, Denijs, Cornelis en Steven bovengenoemd hebben verder geloofd dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en alle andere kommer en calangies daarop komende elk tot zijn deel toe allemaal voor hem af te doen.

Jan en Cornelis, gebroeders, zonen van wijlen Cornelis Peter sBeren hebben op de wijze van erfdeling en erfscheiding wettelijk overgegeven en opgedragen aan Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Marien ten behoeve van hem en van Cornelis zoon van wijlen Wouter Marien ten behoeve van hem en van Cornelis zoon van wijlen Wouter Marien als momber en Steven zoon van wijlen Claeus steven Reijnen als toeziener van Jan en Heijlke, broer en zuster, onmondige kinderen van wijlen Henrick voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Anna zijn vrouw dochter van wijlen Cornelis Peter sBeren voornoemd, met afgaan en vertijen, elk het derde deel hen toebehorende in een huis en hof met de grond en toebehoren en de erfenis daaraan liggende groot ca. 1 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan de Hasselt. Nog in een stuk van ca. 4 lopensaet gelegen in de parochie en plaats voors. in Sterts Hoeve. Nog in een stuk land van ca. 2½ lopensaet gelegen in de parochie en plaats laatstgenoemd. Nog hiertoe een stuk land van ca. 2 lopensaet gelegen in de parochie en plaats voors.

Jan en Cornelis, gebroeders bovengenoemd, hebben geloofd als schuldenaars super se et bona sua etc. elk zijn derde deel in het huis etc. en in de andere percelen bovengenoemd te waren zoals gebruikelijk, behalve dat de kinderen van wijlen Henrick Wouter Marien voors. daaruit moeten betalen 12 lopen rogge erfpacht aan de Heilige Geest van Tilburg, ca. 1 braspenning erfcijns aan de nakomelingen van wijlen Lucas van Amerzoijen, 3 penningen Hollands erfcijns aan de Heilige Geest van Tilburg. Daartoe sHeren schouwen van de waterlaat achter aan het huis etc. lopende te onderhouden naar oude gewoonte. Welke pacht, cijnsen en schouwen voors. de kinderen van wijlen Henrick voornoemd zo zullen betalen en onderhouden en Denijs voors. voor hemzelf en de voors. Cornelis Wouters als momber en Steven voors. als toeziener hebben geloofd voor Jan en Heijlke voors. als schuldenaars super se et bona sua etc. die zo te betalen en te onderhouden, dat er Jan en Cornelis, gebroeders bovengenoemd en hun goederen daarvan ongelast zijn en blijven.

Jan en Cornelis, gebroeders voors., hebben verder geloofd dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en alle andere (kommer) en calangies daarop komende tot hun derde deel voors. voor hen allemaal af te doen.

Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Marien met Cornelis zoon van wijlen Wouter Marien, zijn oom en momber, en Steven zoon van wijlen Claeus Steven Reijnen als zijn toeziener en dezelfde Cornelis voors. nog als om en momber en Steven voors. als toeziener van Jan en Heijlke, broer en zuster, onmondige kinderen van wijlen Henrick voors., waar Cornelis en Steven voors. als momber en toeziener voor instonden en geloofden, welke kinderen wijlen Henrick voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Anna zijn vrouw, dochter van wijlen Cornelis Peter sBeren, met Peter zoon van wijlen Wouter Vermee in de naam en vanwege Ariaenke zijn wettige dochter, die hij als 2de man verwekt en verkregen had bij dezelfde wijlen Anna zijn vrouw, waar Peter voors. zich ook sterk voor maakte en geloofde, hebben overgegeven aan Jan en Cornelis, gebroeders, zonen van wijlen Cornelis Peter sBeren voornoemd, met alle brieven en recht met afgaan en vertijen, het recht en deel, dat de voornoemde kinderen van wijlen Henrick Wouter Marien en Araenke dochter van Peter zoon van wijlen Wouter Vermee voorschreven toebehoort in een jaarlijkse en erfelijke pacht van een half mud rogge te betalen elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag purificatio (lichtmis) uit een stuk land genaamd de Berchacker, groot ca. 2½ lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Hasselt. Welk half mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht voors. Jan en Cornelis, gebroeders, zonen van wijlen Cornelis sBeren en Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Mariens voors. ten behoeve van hem en ook ten behoeve van Jan en Heijlke, broer en zuster, kinderen van wijlen Henrick Wouter Marien voors. en ook ten behoeve van Ariaenke dochter van Peter Wouter Vermee voornoemd erfelijk met overgeven verkregen hadden tegen hun mede erfgenamen van wijlen Jenneke weduwe van Claeus Steven Reijnen en welk half mud rogge erfpacht voors. eertijds Willem Lambrecht Jan Roelofs als schuldenaar geloofd en gevest had aan IJda, dochter van wijlen Mathijs Roelofs, pro-ut patet in diversis literis de Tilborch (zoals blijkt uit verscheidene brieven van Tilburg).

Denijs, Cornelis, Steven en Peter allen voornoemd hebben geloofd elk in de naam als voor als schuldenaars super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en in de naam als voor te doen houden etc. en alle kommer en calangies van hunnentwege en vanwege, diegenen, waar elk voor geloofd heeft, voor hen allemaal af te doen. 

24 maart 1553 erfdeling en erfscheiding Henrick Wouter Goeens

Op 24 maart 1553 kond zij eenieder, dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen ondergeschreven Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens voor hemzelf en Cornelis zoon van wijlen Wouter Goeens als momber en Jan zoon van wijlen Cornelis sBeren als toeziener van Jan en Heijlke, broer en zuster, onvolwassen kinderen van wijlen Henrick voors., waar Cornelis en Jan als momber en toeziener voors. voor instonden en geloofden, welke kinderen voors. Henrick voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Anna zijn vrouw dochter van wijlen Cornelis sBeren en ze hebben van de erfelijke goederen, cijnsen en pachten, hen aangekomen en verstorven van hun vader en moeder voors., een zekere erfdeling en erfscheiding gemaakt als hierna volgt.

Zo zal Denijs voors. erfelijk hebben, houden en erfelijk voor zijn deel bezitten een stedeke te weten huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt. Nog hiertoe een stuk land gelegen in de parochie en plaats voors. in die Langhestraet.
Item nog zal hij hebben, houden en erfelijk bezitten een jaarlijkse en erfelijke cijns van 60 stuivers, die Steven zoon van wijlen Claeus Stevens als schuldenaar geloofd en gevest had aan Cornelis zoon van wijlen Wouter Marien als momber en Jan zoon van wijlen Cornelis sBerens als toeziener van Denijs en Jan, gebroeders, en Heijlke hun zuster, onmondige kinderen van wijlen Henrick zoon van wijlen Wouter Marien voornoemd en welke cijns te los staat met 50 karolus gulden volgens schepenbrieven van Tilburg, die daarvan zijn.
Nog hiertoe een jaarlijkse en erfelijke pacht van 4 lopen rogge in een erfpacht van een half mud rogge, welke erfpacht van dat half mud rogge eertijds Matheus vanden Oudenhoven placht te betalen en nu zijn kinderen, ook volgens schepenbrieven, die daarvan zijn.
Op welk huis, hof, erfenis daaraan liggende, stuk land en op de cijns en pacht voors. de voornoemde Cornelis als momber en Jan zoon van wijlen Cornelis sBeren als toeziener van de onvolwassen kinderen voorschr. vertegen hebben ten behoeve van Denijs voornoemd samen en op de brieven en het recht etc. met overgeven en afgaan, promittentes ut debitores principales super se et bona sua etc. (Gelovende als voornaamste schuldenars op zich en op hun goederen etc.) deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en afgaan altijd vast en stendig te houden en in de naam van de onvolwassen kinde-ren voors. te doen houden etc. en alle kommer en calangies van hunnentwege daarop komende allemaal af te doen, behalve dat Denijs voors. daaruit moet betalen 12 lopen rogge erfpacht en ca. 3 hollandse penningen erfcijns aan de Tafelen van de Heilige Geest in Tilburg, ca. 1 braspenning erfgrondcijns aan de nakomelingen van Lucas van Amerzoijen. Welke pacht en cijnsen voors. Denijs voors. zo zal betalen en geloofd heeft super se et bona sua etc. die zo te betalen ter plaatse en termijn daartoe gezet en bepaald, dat er voor de voornoemde Jan en Heijlke daar nooit meer hinder, kommer of last van komen zal.
Met voorwaarden hierbij, dat als er voor Denijs voors. op dit deel enige andere kommer of last met recht zou komen, die voor niet genoemd is, of als hij daarin enigszins ontwaard zou worden, dat zij deelslieden voornoemd die kommer of last, als die komt, en die ontwaarding elkaar gelijk zullen helpen dragen en betalen, wat ze elkaar in de naam en op verbintenis als voor beloofd hebben, zonder arglist.

Hiertegen zal de voors. Jan zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens hebben, houden en erfelijk bezitten een stuk land genaamd de Vale Acker, groot ca. 2 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Hasselt in Sterts Hoeve.
Nog zal hij hebben, houden en erfelijk bezitten een jaarlijkse en erfelijke cijns van 2 rijnsgulden, die Cornelis Peter Mutsaerts schuldig is en eertijds als schuldenaar geloofd heeft gehad aan Lambrecht Aert Willems en welke cijns voors. de voors. wijlen Henrick Wouter Goeens erfelijk verkregen had van Adriaena weduwe van Lambrecht Aert Willems voors., zoals dat in verscheidene schepenbrieven van Tilburg, daarop gemaakt, meer volkomen is begrepen, en welke cijns voors. te los staat volgens de losbrief, die daarvan is, zoals hij zeide. Op welk stuk land en cijns voors. Denijs voors. voor hemzelf en de voors. Cornelis als momber en Jan zoon van wijlen Cornelis sBeren als toeziener van Heijlke voors. vertegen hebben ten behoeve van Jan zoon van wijlen Wouter Goeens voorschr. samen en op de voorschr. schepenbrieven en al het recht hen enigszins daarin toebehorende, met overgeven en afgaan zoals dat gewoonte is, gelovende in de naam als boven en als schuldenars super se et bona sua etc. deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en afgaan voorschr. altijd vast en stendig te houden en in de naam als voor te doen houden zonder enig wederzeggen en alle kommer en calangies van hunnentwege daarrop komende voor hem allemaal af te doen. Met voorwaarden hierbij, dat als er voor de voorschr. Jan zoon van wijlen Henrick voors. op dit zijn deel enige kommer of last zou komen of als hij daarin enigszins ontwaard zou worden, dat de deelsluiden voornoemd die kommer of last, als die komt, en de ontwaarding voors. elkaar gelijk zullen helpen dragen en betalen, wat ze elkaar etc. ut supra.

Hiertegen zal Heijlke voors. hebben, houden etc. een stuk land genaamd Truijen Acker, groot ca. 4 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Hasselt aan die Langhstraet.
Nog hiertoe zal ze hebben, houden en erfelijk bezitten de helft in een jaarlijkse en erfelijke cijns van 3 rijnsgulden, welke helft van de cijns voors. Jan zoon van wijlen Ariaen Roelofs schuldig is te betalen en welke hele cijns voors. eertijds Henrick zoon van wijlen Wouter Goeens en Jan zoon van wijlen Ariaen Roelofs voorschr. als schuldenaars geloofd en gevest hadden aan Peter Peter voors. de helft, te weten die men heft op Jan Ariaen Roelofs voornoemd, overgegeven en opgedragen had aan de voornoemde kinderen van Henrick zijn broer voors. en de andere helft had Peter voors. aan hem laten lossen zoals dat deels in schepenbrieven van Tilburg, daarop gemaakt, meer volkomen begrepen staat, en ook deels zoals ze zeiden.
Op welk stuk land en cijns voors. Denijs voors. voor hemzelf en de voors. Cornelis als momber en Jan zoon van wijlen Cornelis sBeren als toeziener van Jan zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens voorschr. vertegen hebben ten behoeve van Heijlke dochter van wijlen Henrick voors. samen met de brieven en het recht etc. met overgeven en afgaan, gelovende alles als boven en alle kommer en calangies van hunnentwege etc.
Met voorwaarden hierbij, als er voor de voors. Heijlke op dit haar deel enige kommer etc., alles als boven.

Denijs voors. heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Jan zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens, zijn broer, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 60 stuivers elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit een huis, hof, grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ca. 3 vierdevaetsaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt. Nog uit een stuk land groot ca. 2½ lopensaet gelegen in de parochie en plaats voorschreven in die Langhstraet aldaar.
Et promistit warandiam more solito (En hij heeft geloofd te waren zoals gebruikelijk) en de voors. onderpanden altijd goed, zeker genoeg en weldogende te maken en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.
In margine: Gelost anno 58 dus vervallen.

Te mogen lossen altijd met Lichtmis met 55 karolus gulden, 20 stuivers of de waarde daarvan in ander goed gevalueerd geld voor elke karolus gulden voors. te rekenen, samen met de jaarcijns en achtestel behalve dat met Sint Jansmis tevoren op te zeggen als men met Lichtmis daarna de voors. los zal willen doen.
Notum dat in het uitmaken van deze de momber en toeziener in de voorgaande contracten genoemd hierin verhaald zullen worden, dat ze in de naam van Jan voors. de voors. los gegeven hebben etc. 

 

Uit dit huwelijk:

Denis Henrick Wouter Goeens

Jan Henrick Wouter Goeens

Heilke Henrick Wouter Goeens. Gehuwd met Jan Goijaert Jan (de jonge) Smitten