Denis Henrick Wouters, Jan

Jan Denis Henrick Wouters, zoon van Denis Henrick Wouter Goeens en Adriana Willem Jan Veramelvoirt

Gehuwd met

Marie Adriaen Reijnier de Groot, dochter van Adriaen Reijner Jans Grooten en Marij Peter Jan Smolders

 

Bronnen: 1) regionaalarchieftilburg.nl, 2) dehasseltvoor1832.nl

Op 1 april 1594 sijn voor ons schepenen onder geschreven gecomen ende gecompareert in henne propere persoonen Henrick ende Jan gebroeders soonen wijlen Denijs Henrick Wouters, Niclaes soone Henrick Claessoon noch als weduwenaer wijlen Engel sijne huijsvrouwe oijck dochter Denijs voors. vuijt crachte van accoorde voor ons schepenen … gepasseert tusschen den wijlen Denijs ende hem Niclaessen voors. aengaende de successie vande goeden nabeschreven, Marten soone Jan Martens als man ende momboir Willemken sijne huijsvrouwe, Adriaen soone Jan Janssoon de Widt als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe ende Wouter soone Niclaes Henrick Gherit Smolders als man ende momboir Marija sijne huijsvrouwe gesusteren dochteren wijlen Denis voorn. die deselve Denijs met wijlen Adriana sijne wettighe huijsvrouwe dochter wijlen Willem Veramelvoort verweckt ende vercregen hadde ende hebben vande erffelijcke goeden op henne luijden na dood de selve Denijs ende Adriana henne vader ende moeder vervallen een erffdeijlinge gemaect in vuegen ende manieren hiernaer beschreven volgende,
Overmits de welcke soo is den voorschreven Henricken ende Wouteren tsamen ende onbedeijlt ten deele bevallen ende sullen hebben, houden ende erffelijck voor henne portie besitten een huijs hoff schuer metten turffschop metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende geheijten d’oude Stede vij lopensaet oft daer omtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenissen Jan Anthonissoon Verbunt deen zijde ende tusschen erffenisse de weduwe ende kijnder Meussoon Meeus Vermee ende Maria Hendrick Appels dander zijde, streckende vande erffenisse Jan Jan Cornelissoon de Beir totten gemeijne straet, noch een stuck saijlants geheijten de Valenacker twee lopenssaeten oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voorschreven aldaer tusschen erffenisse Jan Peeter Zwijsen deen zijde, ende tusschen erffenisse Anthonis Cornelis Cornelis Woutersoon dander zijde, streckende vande erffenisse Gheridt Cornelis sBeren totter gemeijne straet?, noch twee gedeelte? onbedeijlt vuijt een stuck beemden daeraff deen helft Jannen Gheridtssoon de Bondt ende Cornelis Willemssoon Veramelvoirt is toebehorende, den gehelen beemd vij lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetsche geheijten int Reck aldaer tusschen erffenisse Aert Jan Ghoijart Crillaers deen zijde, ende tusschen erffenisse hoeffe van Lichtenburg tot Donghen dander zijde, ende oijck deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aen erffenisse Henrick Mathijs Vet, noch twee gedeelte? onbedeijlt in een beemden daer aff den helft Cornelissen ende Jannen de Bondt boven geschreven te deele is gevallen, de gehelen beempt drije lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Joost Reijner Gheritssoon met sijne kijnderen deen zijde, ende tusschen erffenisse Daniel Ghoijart Jan Michiels ende streckende vanden loopende stroom geheijten de Leije totten gemeijnt aldaer, ende noch een stuck heijvelts vier lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch inne Leeghe Vosburch aldaer tusschen erffenisse Wouter … Goossens deen zijde, ende tusschen erffenisse Goijart Adriaen Reijnen dander zijde, hodende met beijde eijnde aen gemeijnt aldaer, alsoo zij seeghden?, op welck voors. huijs hoff schuer ende andere erffenisse voor … de andere deijleluijden voornoemt hebben vertegen ten behoeve van Henricken ende Wouteren boven genoemd met overgeven etc. ende hebben gelooft Jan, Niclaes, Marten ende Adriaen voors. op hen selven etc. dit overgeven etc. ende alle commer oft calangie daerop comende etc. vuijtgenomen dat de voors. Henrick ende Wouter vuijt dit henne gedeelte sullen ghelden een halff mudd rogghen tsiaers erffpacht aen … tot s’Hertogenbosch, noch omtrent ii st i oirt tsiaers gewinchijns aende erffgenamen Lucas van Amerzoijen op St. Denijs dach te betalen, noch omtrent tderde gedeelte … tsiaers gewinchijns aenden heer van Tilborch op St. Stevens dach te betalen ende voorts alle schouwen ende waterlaten, weghen ende steghen te onderhouden soo dese erffenisse daertoe gehouden etc. welckepacht ende chijnssen voirs. de vooren genoempde Henrick ende Wouter alsoo sullen ghelden etc. wel verstaende etc.
Hiertegens soo is de voorschreven Jannen ende Niclaessen tsamen ende onbedeijlt ten deele gevallen ende sullen hebben houden ende erffelijck etc. voor henne portie besitten een stuck saijlants geheijten den Engelenborch acht lopensaet ofte daer omtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetse aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse de weduwe ende kijnder Herman Jan Gherrit Hermans deen zijde, ende tusschen erffenisse Gherret Daniel Gherretsoon met sijne kijnderen dander zijde ende oijck een eijnde, hodende metten andere eijnde aende gemeijne straet, noch een stuckxken saijlant een lopensaet oft daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voorschreven inde Langstraet aldaer tusschen erffenisse Cornelis Willemssoon Veramelvoort deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Gheridtssoon de Bondt dander zijde streckende vande erffenisse Adriaen Aerdt Fiers totter voors. Langstraet, noch een stuck erffs tot heije weije ende moer liggende eertijts vande gemeijnt inne gecomen xvi lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans et. Tilborch ter plaetsche geheijten teijnde der Langendijck voor dat Broeck aldaer tusschen erffenisse de weduwe ende kijnderen Peter Gherit Jan Maes Ghenen ende Cornelis Cornelis deen zijde ende tusschen erffenisse Laureijs Henricx van Gorp dander zijde, streckende vanden loopende stroom een schauw waterlaet aldaer toter gemeijnt van Tilborch ende Ghoirle, ende noch … onbedeijlt in een stuck erff eertijts van moer van vuijtgesteken sijnde, nu ter tijt tot venne ende water liggende vier lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie voors. aende Hasselt inne Langstraet, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Gherit Adriaen Meeussoon deen zijde ende tusschen erffenisse Henrick Denijs Henrick Wouters dander zijde, streckende vande erffenisse Gherit Willemssoon Veramelvoirt totten gemeijne ackerwech aldaer, ut dicebat, op welck voorschreven saijlants ende erffenisse voorgenoemt de voors. Henrick Marten Adriaen ende Wouter volcomentlijck hebben vertegen ten behoeve van Jannen ende Niclaessen voors. met overgeven etc. ende hebben gelooft etc. dit overgeven etc. ende all commer oft calangie etc. vuijtgenomen dat de voors. Jan ende Niclaes vuijt dat voors. stuck erff aende gemeijnt inne genomen sullen ghelden iii st iii oirt tsiaers gewinchijns aenden Hertog van Brabant op St. Thomas dach tot Oisterwijck te betalen, noch tderde gedeelte in iii st tsiaers gewinchijns aenden heer van Tilborch op St. Stevens dach te betalen, ende voorts alle schauwen etc. wel verstaende etc. mutatis mutandis, pro ut in forma, sonder argelist, datum et scabini ut supra.
Hiertegens soo is de voorschreven Martenen ende Adriaenen te deele bevallen en sullen hebben houden enne tsamen onbedeijlt besitten een huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende geheijten de Nijewe Stede vi lopensaet ofte daer omtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt aldaer, tusschen erffenisse Adriaen Gheridt Meussoon deen zijde ende tusschen de gemeijne strate dander zijde ende oock deen eijnde, hodende metten andere eijnde aen erffenisse der provisoiren vande Tafel der Heijligen Geest binnen Tilborch voorschreven, noch een stuck saijlants drije lopensaet of daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie voors. ter plaatse geheijten … aldaer tusschen erffenisse de weduwe ende kijnderen Maes Jan Maess Vermee deen zijde, ende tusschen erffenisse der provisoiren vanden Heijligen Geest voirs. dander zijde, streckende vande erffenisse Huijbert Peter Jan Adriaens totte gemeijnde strate, ende noch twee gedeelte onbedeijlt vuijt eenen stuck beempden daeraff den … etc. et reliqua pro ut in literis Henrick ende Wouter (en voor de rest zoals in de brieven van Henrick en Wouter), ende noch tderde gedeelte etc. pro ut in literis Henrick ende Wouter … alsoo zij seghden, op welck voors. huijs hoff schuer metten erffenisse vooren geschreven, Henrick, Jan, Niclaes ende Wouter boven genoemd volcomentlijck hebben vertegen tot behoef van Martenen ende Adriaenen voors. met overgeven etc. ende hebben, gelooft op hen selven ende op all henne goeden hebbende ende vercrijgende, dit overgeven etc. ende alle commer oft calangie etc. vuijtgenomen dat de voors. Marten ende Adriaen hier vuijt sullen ghelden drije carolus guldens tsiaers aen weduwe Ghoijaert Peter Crillaerts te betalen te lossen metten somme van vijftich carolus etc. ende volgende de brieven ende schuld daeraff sijnde, noch omtrent ix … tsiaers gewinchijns aende Hertog van Brabant op St. Thomas dach tot Oisterwijck te betalen, noch twee gulden omtrent … tsiaers gewinchijns aende heer van Tilborch op St. Stevens dach te betalen ende voorts alle schouwen ende waterlaten weghen ende steghen te onderhouden soo dese erffenisse etc. welcke rente ende chijnsen voirs. die voirs. Marten ende Adriaen also sullen ghelden ende betalen ende gelooft hebben etc. wel verstaende etc. mutatis mutandis etc. pro ut in forma.

Op 10 februari 1616 Niclaes soone wijlen Hendrick Niclaes Voskens nagelaten weduwaer Engele sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Denijs Hendrick Wouterssoon soo veele sijne tochte is aengaande voor sijn selve, Niclaes soone Willem Jan Gijsbert Segers als man ende momboir Heeswich sijne huijsvrouwe dochtere Niclaes ende wijlen Engele voirschreven oock voor sijn selve ende Hendrick soone wijlen Denijs Hendrick Wouterssoon met Jannen soone wijlen Hendrick Niclaes Voskens voirschreven sijnde metten heere geordoneerde momboir ende toesiender over Jenneken oock dochtere Niclaes ende wijlen Engele voirschreven waerde welck zij met consent van de heere ons schepenen kennelijck een stuck waeren maeckende: een stuck zaijlants vier lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans soo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Cornelis Gerit Daniels deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Denijs Hendrick Wouterssoon dander zijde, streckende van seckere mestwech tot gemeijne strate soo sij seijden, hebben zo wettelijck ende erffelijck met consent als voor vercocht overgegeven ende opgedragen Jannen soone wijlen Denijs Hendrick Wouterssoon voirschreven met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. dach x februarij 1616, scabini Baerdwijck et Graeff.
Deselven in de qualiteijt ende manieren als voirs. een stucxken zaijlants een lopensaet ende vierentwintich roijen metter mate begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt inde Langstrate aldaer tusschen erffenisse Marten Jan Marten sGenen den zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Gerit Meussoon dander zijde, streckende vande erffenisse de weduwe Gerit Goijart Peterssoon, totten Langstrate voirschreven ut dicebat legittime etc. ende consent ut supra Martenen soone wijlen Marten Jan sGenen voirschreven met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc., dach et scabini ut supra.

Op 8 februari 1642 soo sijn voor ons schepenen ondergenoemde gestaen ende gecompareert Jan sone Hendrick Denis de Beer, ende Cornelis Gerit Adriaen Smolders als momboir ende toesiender over Adriana onmondige dochter wijlen Jan Denis de Beer, met consent van Jan Cornelis Wijtmans, ende Willem Jan Peters als momboir der onmondige kijnderen wijlen Sebastiaen Jan Denis de Beer, mitsgaders Jan Marten Janssen ende Gerit Gerit Brock de jonge als momboir ende toesiender over Geriden onmondige sone Cornelis Gerit Brock verweckt vuijt wijlen Digna dochter Jan Denis de Beer voors., de welcke alhier present sijnde in tgeen nabeschreven hebben geconsenteert ende consenteren mitsdesen, ende hebben met Denis sone Jan Denis de Beer voors. over het onderhout de voors. Adriana impotente dochter geaccordeert, gelijck oock de voors. Denis bekende bekent mitsdese metten voirs. momboirs dien aengaende te sijn geaccordeert, dat de voors. Denis de voors. Adriana sijne suster sal onderhouden in cost ende dranck, wassen ende …, sieck ende gesont, de tijt van …. ingegaen sijnde op nieuwe jaers dach 1639, alsoo …. drie jaren sij geexpireert, waervoor ende voor welcke drie vervallen jaren die vs. Denis sal ontfange naer doode ende afflijvicheijt der voors. Adriana de somme van … eens boven de pachten vande goederen de voors. Adriana ende voors. Denis Jans vervallen ende bij hem Denis genoten ende aengaende voor het onderhouden der toecomende seven jaren sal die vs. Denis daervoor gebruijcken … ende prouffeteren alle het jaerlijx incomen der goederen der vs. Adriana, ende daerenboven sal die vs. Denis ontfangen voor jder … seven jaren de somme van vijftich gulden die deselve oock … sal ontfangen naer doode ende afflivicheijt derselve Adriana inde verstande dat of de vs. Denis sijne huijsvrouwe of oock de vs Adriana voor d’expiratie vande leste seven jaren afflijvich worden, dat in sulcken gevallen dit accoordt maer sal strecken tot soo lang sij tsamen sullen leven, welcke conditien partijen condividenten alsoo beloven te voldoen, naer te gaen, ende te achtervolgen, onder verbintenisse van hunne respective personen, henne ende vs. onmondige goeden, hebbende ende vercrijgende, sonder argelist, aldus gezien ten overstaen van Adriaen Corstiaenssoon van Baerdwijck ende Willem Geritss schepenen.

 

Uit dit huwelijk:

Digna Jan Denis de Beer, overleden 1623-1626. Ondertrouwd 29 januari 1615 en gehuwd 13 februari 1615 RK St. Dionysius te Tilburg met Cornelis Gerit Brocken

Sebastiaen Jan Denis Wouters de Beer, begraven 3 januari 1627 te Tilburg. Ondertrouwd 10 januari 1621 en gehuwd 2 februari 1621 RK St. Dionysius te Tilburg met Anna Jan Peter Goijaerts, dochter van Jan Peeter Goijaert Jan Michiels en Anna Adriaen Gherit Meeus

Denis Jan Denis de Beer

Adriana Jan Denis de Beer, overleden < 10 februari 1655