Veramelvoert, Willem Jan (-<1556)

Willem Jan Veramelvoert, zoon van Jan Jan Veramelvoert, overleden < 24 januari 1556

Gehuwd met

Adriana Hendrick de Haen, overleden 1519

Gehuwd in 1522 met

Engelken Gerit Jan Reijnen Crillaerts, dochter van Gerit Jan Reijner Crillaerts en Kathelijn Gerit Jan Wouters

 

Bronnen: 1) dehasseltvoor1832.nl, 2) regionaalarchieftilburg.nl

18 maart 1532 koop huis

Op 18 maart 1532 daar Peter dochter van wijlen Gerit Jan Reijner Crillaerts, die Gerit gewonnen had bij Kathelijn zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gerit Jan Wouters, vermaakt en nagelaten had haar recht en deel in een huis, hof ene erfenis daaraan liggende en daar toe behorende, welk deel Peter voors. verstorven was van Gerit haar vader, gelegen in de Hasselt, waar Gerit woonde, aan de kinderen van Goeijaert Aert Goeijaerts, die Aert verkregen had bij Kathelijn voors., zijn huisvrouw, zoals staat in het testament van Peter voors., zo is gestaan voor schepenen Goeijaert voors. als momber van zijn kinderen voors. en het voors. recht en deel van het voors. huis hof en erfenis heeft hij wettelijk verkocht aan Willem zoon van wijlen Jan Veramelvoert als man van Engel, aan Jan Jan Vet als man van IJke en aan Heeske hun zuster, allen dochters van wijlen Gerit Jan Reijner Crillaerts en Kathelijn voors.

12 januari 1536 erfdeling Gerit Jan Crillaerts

Op 12 januari 1536 hebben Heeske dochter van wijlen Gerit Jan Crillaerts en Jan Jan Vets als man en momber van IJke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gerit voors, welke kinderen Gerit voors verkregen had bij Kathelijn zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gerit Jan Wouters, wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Willem zoon van wijlen Jan Veramelvoert hun zwager:

  • twee derde delen in een stuk land, het gehele stuk groot ongeveer anderhalf lopensaet, een half vierdevaetsaet en zeven en een halve roede, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd in die Hasselt, aldaar tussen erfenis van Kathelijn weduwe van Gherit Jan Crillaerts, wat zij in vruchtgebruik bezit een zijde, erfenis van Heeske voors ander zijde, erfenis van Lemmen Willem Lemmens, waar een gebuurweg tussendoor gaat een einde, de Creijenvenschestraet ander einde;
  • nog twee derde delen in een stuk land, het gehele stuk groot ongeveer 2½ lopensaet en 16½ roede, genaamd den Veecken Acker gelegen in de parochie voors te plaatse genaamd in Sterts Hoeve, aldaar tussen erfenis van Kathelijn de weduwe voors een zijde erfenis van Cornelis die Beer ander zijde erfenis van Jan Wouter Vermee een einde
    die Langhstraet ander einde;
  • nog twee derde delen in een stuk land, het gehele stuk groot ongeveer 2 lopensaet en 1 roede, gelegen in de parochie en plaats voors tussen erfenis van Kathelijn de weduwe voors een zijde erfenis van Jan Jan Vets ander zijde, erfenis van Peter Thijs van Eijnde een einde, erfenis van Peter Wouter Vermee ander einde.

Koper voors moet de verkopers laten wegen over het laatste stuk land van 2 lopensaet.

Heeske dochter van wijlen Gherit Jan Crillaerts en Wijllem zoon van wijlen Jan van Amelvoert als man en momber van Engel zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gherit Jan Crillaerts, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan Jan Vets hun zwager twee derde delen in een erf met een schuur daarop staande, het gehele stuk groot ongeveer 2½ lopensaet en 8 roeden, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt, nog twee derde delen in een stuk land, het gehele stuk groot ongeveer 1 lopensaet en 1 roede, nog twee derde delen in eens stuk land, het gehele stuk groot ongeveer 2½ lopensaet en 3 roeden, gelegen in de parochie voors in de Grote Acker, nog twee derde delen in een stuk land, het gehele stuk groot ongeveer 2 lopensaet en 1 vierdevaetsaet,
Jan koper voors moet de verkopers over het eerste stuk laten wegen 2 lopensaet land gedurende het leven van Kathelijn weduwe van Gherit Jan Crillaerts en Heeske moet hij laten wegen 1 lopensaet eeuwig over het andere stuk land.

Willem zoon van wijlen Jan Veramelvoert als man en momber van Engel zijn huisvrouw en Jan Jan Vet als man en momber van IJke zijn huisvrouw, dochters van wijlen Gherit Jan Crillaerts, die Gherit voors verkregen had bij Kathelijn zijn vrouw, dochter van wijlen Gherit Jan Wouters, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Heeske dochter van wijlen Gherit Jan Crillaerts twee derde delen in een stuk land, het geheel groot ongeveer 1½ lopensaet, 13½ roede en een vierde roede, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt, twee derde delen in een stuk land genaamd inden Grooten Acker, het gehele stuk groot ongeveer 2 lopensaet en een vierdevaetsaet, nog twee derde delen in een stuk land, het gehele stuk groot ongeveer 1 lopensaet en 1 roede.

Jan Jan Vet als man en momber van IJke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gherit Jan Crillaerts heeft beloofd als een principaal schuldenaar te gelden, te geven en wel te betalen aan Heeske dochter van wijlen Gherit Jan Crillaerts een jaarlijkse en erfelijke cijns van 41 stuivers en 1 ort uit de onderpanden genoemd in de brief van Jan voors.

Staat te los ten schoonste altijd met Lichtmis met 33 karolus gulden van 20 stuivers per stuk, een half jaar tevoren op te zeggen.

Item in voege als voor het Jan voors aan Willem voors ook beloofd een erfcijns gelijk aan Heeske voors gedaan is en te lossen gelijk aan Heeske gelost moet worden.
In margine: niet uitgereikt maar gelost.

24 januari 1556 erfdeling Willem Jan Veramelvoirt

Op 24 januari 1556 Cornelis zoon van Cornelis Wouters als man en momber van Margriet sue uxoris (zijn huisvrouw) , dochter van wijlen Willem Jan Veramelvoirt uit het eerste huwelijk voor de ene helft en Peter, Cornelis en Gherit, gebroeders, en Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke sue uxoris (zijn huisvrouw), hun zuster, allen kinderen van wijlen Willem Jan Veramelvoirt uit het tweede huwelijk elk voor een vijfde deel in de andere helft van een huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt in alle grootte zoals dat daar gelegen is tussen de gemeijn straat een zijde en ook een einde, erfenis van Anthonis Jan Gherit Hermans ander zijde, erfenis van Jan en Aerdt, gebroeders, zonen van wijlen Meeus Vermee met hun kinderen ander einde.
En nog in en uit een stuk erf in land en weiland gelegen in alle grootte als dat daar gelegen is tussen erfenis van de Heilige Geest binnen Tilburg een zijde, erfenis van Jan en Aerdt, gebroeders, zonen van Meeus Vermee voors. met hun kinderen ander zijde, de gemeijn straat een einde, erfenis van Herman Gherit Hermans ander einde,
ut dicebant legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (zoals ze zeiden en ze hebben dit wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens, hun zwager, met afgaan en vertijen etc. en hebben beloofd Cornelis Wouters voor de ene helft en Peter, Cornelis en Gherit, gebroeders, en Jan hun zwager, verkopers voors. elk voor een vijfde deel in de andere helft als schuldenaars op hen en op al hun goederen, hebbende en verkrijgende, aan Dionijs, koper voors., dit huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en de erfenis daaraan liggende en het stuk erf voors. te waren los en vrij etc. behalve dat Dionijs koper voors. uit het gehele huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en uit het stuk erf voors. moet gelden drie en een halve karolus gulden en twee en een halve stuiver erfcijns te betalen aan Henrick Cornelis Heijnen, te los staande met negen en zestig karolus gulden volgens de brieven die naar hun zeggen daarvan waren, terwijl de verkopers voornoemd beloven op verbintenis als voor dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig te houden en in hun naam te doen houden zonder enig wederzeggen en alle andere kommer en calangies, die daar meer op komen, elk tot zijn deel voors. toe voor hem allemaal af te doen.
Datum de 24e januari, schepenen Meijnaerts en Ghijben.
Kosten 3½ st. en 1 oirt.

Dionijs voorschr. heeft beloofd als schuldenaar te gelden en te geven en goed te betalen aan Peter, Cornelis en Gherit, gebroeders, zonen van wijlen Willem Jan Veramelvoirt, zijn zwagers, een jaarlijkse en erfelijke cijns van vijf karolus gulden en acht stuivers, de karolus gulden voors. voor 20 stuivers per stuk gerekend of die waarde in ander goed geld, zoals dat ten tijde van de betaling gewoonlijk koers en gang zal hebben en van hand tot hand goede betaling zal zijn, elk jaar te vergelden op Onze Lieve Vrouwe dag Lichtmis en voor de eerste termijn van Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis nu a.s. over een jaar en dat uit een huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ca. drie lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aen die Hasselt tussen de gemeijn straat aldaar een zijde en een einde, erfenis van Anthonis Jan Gherit, Hermans ander zijde, erfenis van Jan en Aerdt gebroeders zonen van wijlen Meeus Vermee met hun kinderen ander einde.
Nog uit een stuk erf nu ter tijd in land en weide liggende ook groot ca. drie lopensaet gelegen in de parochie en ter plaatse voornoemd, aldaar tussen erfenis van de Heilige Geest binnen Tilborch een zijde, erfenis van Jan en Aerdt gebroeders voors. met hun kinderen ander zijde, de gemeijn straat een einde, erfenis van Herman Gherit Hermans ander einde,
ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen en ook de voors. onderpanden altijd goed, zeker genoeg en van waarde te houden etc.
Datum en schepenen als boven.

In margine:
Item Cornelis en Gherit in deze begrepen en Jan Gherit sBonten als man van Jenneke sue uxoris (zijn huisvrouw), dochter van Willem Veramelvoirt voors. hebben bekend en beleden, dat een derde deel in deze cijns vs. hen aangekomen en verstorven van Peter, hun broer en zwager, door Denijs voors. is gelost en gekweten, gelovende daarnaar nooit meer te talen etc. Datum de 2e februari ao 57, schepenen Meijnaerts en Ghierl.

Geheel te mogen lossen altijd met negentig karolus gulden, twintig stuivers of die waarde in ander goed gevalueerd geld voor elke karolus gulden voors. te rekenen en deze los te mogen doen in één keer of in drie maal te weten aan elk zijn derde deel in de cijns voors. met het derde deel van de gehele som voors. samen met de jaarcijns en alle achterstallige rente, ten tijde dat men lossen zal ten achter zijnde en onbetaald staande, behalve dat Dionijs voors. en zijn nakomelingen gehouden zullen zijn dat met Sint Jansmis tevoren op te zeggen als ze met Lichtmis daarna de voors. los zullen willen doen en ook als de voornoemde Peter, Cornelis en Gherit, gebroeders voorschreven, het nodig zullen hebben of zullen begeren elk zijn derde deel in de hoofdsom te hebben en dat aan Dionijs of zijn nakomelingen bijtijds met sint Jansmis tevoren opgezegd en verkondigd zullen hebben, zo heeft Dionijs voors. beloofd en hij belooft bij deze super se et bona sua etc. (op zich en zijn goederen etc.) de voors. hoofdpenningen elk voor zijn derde deel samen met de achterstallige rente en de jaarcijns met Lichtmis daarop volgende op te brengen en te betalen, zonder arglist.
Datum et scabini ut supra. (Datum en schepenen als boven).

30 september 1556 verklaring

Op 30 september 1556 is onderstaande verklaring opgesteld:

Anno XXXI heeft Willem Veramelvoert van het nabed uit de havelijke (goederen) gebeurd het derde deel één paar ossen 6 gulden, nog van 11 schapen gebeurd het derde deel van 35 st. Hierop uitgegeven het derde deel van 36 gulden aan Goijaert Aerts. Den vs. intressen afgelost een loop rogs 3½ gulden 5 st. Nog tegen Goijaert Aerts inde brandschat 45½ st.
Item Willem heb 18 gulden van de Ven gebeurd en deze is gelegd in de brandschat van mijn huis.

Anno 38 is Margriet Willems dochter van d’Amervoert te huwelijk gekomen aan Cornelis Cornelis Wouters ende Willem heeft zijn dochter bewezen 5 lopensaat erfs.

Dit heeft Willem vs. also naar zijn beste verstand verklaard geschied te zijn voor schepenen Ghierl en Ghijben, ultima septembris anno 56.

En dat was toen verkocht door Engel mijn huisvrouw.

Anno 12 is Willem Jans Veramervoerts heiveld toegekomen aan Adriaen Hendrick de Haen dochter; hem is beloofd 60 gulden. Jan Veramervoert heeft onder genomen van dat Dongens Goet 100 gulden, hieraan afgelost 16 lopen rogge aan Agnees Adriaen Smolders aan Gherit Reijnen 9 lopen aan Heijn Stevens 5 lopen rogge; anno 13 heeft Willem zijn huwelijks goed ontvangen …..
Margriet Jan Veramervoert …. gestorven. Willem is proprietaris gekozen van in beuren, uitgeven land en pachten ….verkoper.
Anno 19 is Adriaen Willems gestorven.
Anno 22 heeft Willem zijn tweede huisvrouw genomen.
Anno 23 heeft Jan Veramervoert aan Margriet voordochter van Willem gevest 10 lopensaet erf voor 120 gulden met de wasdom met toestemming van zijn kinderen. Jan is gestorven.
Aert heeft van Willem zijn broer voor stee gebeurd 40 gulden. Nog de helft van 3 lopensaet land. Willem heeft de andere helft gehouden.
Cornelis, Willem en Aert hebben de beemd en de havelijke (goederen) in 3 delen gedeeld. Willem heeft 15 gulden van het voorbed aanvaard en aan de havelijke (goederen) gelegd.

2 maart 1558 verkoop erfgoederen

Op 2 maart 1558 Cornelis en Gherit, gebroeders, zonen van wijlen Willem Jan Veramelvoirt, Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke suae uxoris (zijn huisvrouw) en Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Mariën als man en momber van Adriana suae uxoris (zijn huisvrouw, dochters van wijlen Willem Jan veramelvoirt voors, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgeveven) aan Jan de Vet Jans zoone, met afgaan en vertijen etc, al alzulk vijfde deel zoals dat hun aangekomen en verstorven is van wijlen Peter, hun broer en zwager, zoon van wijlen Willem Jan Veramelvoirt voors in een stuk land in alle grootte zoals dat stuk land voors gelegen is in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt in die Langhstraet aldaar, ut dicebant et promiserunt warandiam more solito (zoals ze zeiden en ze hebben beloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden etc en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.

Dezelfde Cornelis en Gherit, gebroeders voornoemd, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan Jan de Vet voornoemd, de ene helft van het vijfde deel voors en aan Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Mariën, hun zwagers, een heel vijfde deel en de andere helft van een vijfdedeel voors, met afgaan en vertijen, het vijfde deel hen toebehorende in een stuk land pro ut supra in precedentibus literis (zoals boven in voorgaande brief) et promiserunt warandiam more solito (en ze hebben beloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven etc en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.


 

Uit het 1e huwelijk:

1 Margriet Willem Jan Veramelvoert. Gehuwd in 1538 met Cornelis Cornelis Wouters, zoon van Cornelis Wouter Jan Wouters en Elijsabet Andries Henrick vanden Kieboom, overleden 1562-1567

Uit het 2e huwelijk:

Adriana Willem Jan Veramelvoirt

Peter Willem Jan Veramelvoirt, overleden 1556-1557

Cornelis Willem Jan Veramelvoirt, overleden > 21 maart 1597. Gehuwd met Marike Peter Jan de jonge Eelkens, dochter van Peter Jan Eelkens en Mathijske Claeus Steven Reijnen

Jenneken Willem Jan Veramelvoirt, overleden > 21 maart 1597. Gehuwd met Jan Gherit de Bont, overleden > 21 maart 1597

Gherit Willem Jan Veramelvoirt, overleden < 12 maart 1610. Gehuwd met Heijlwich Geridt Janssoon de Cock, dochter van Gherit Jans de Cock en Joostken Claes Boots, overleden > 2 september 1611