Maertensz, Sijmon (-<1582)

Sijmon Maertensz, overleden < 3 februari 1582

Gehuwd met

Brecht Roeloffs, overleden 1590-1592

 

Bronnen: 1) velehanden.nl, 2) Transporten van Assendelft, deel 1 van 8 juni 1579 t/m 16 juni 1581. O.R.A. 1993. Samengesteld door L. Muts en H. Rijswijk, 3) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 2 van 17 juli 1581 t/m 7 juni 1585, O.R.A. 1994. Samengesteld door L. Muts en H. Rijswijk, 4) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 3 van 7 juni 1585 t/m 19 maart 1588, O.R.A. 1995. Samengesteld door L. Muts en H. Rijswijk, 5) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 4 van 15 april 1588 t/m 28 juni 1592, O.R.A. 1996. Samengesteld door L. Muts

Op 3 februari 1582 wordt het testament opgesteld van Brecht Roeloffsdr weduwe Sijmon Maertensz. Erffgenaemen Sijmon Claesz haer comparantes dochters zoone, geprocreert bij Claes Dirck Maertses haeren swaeger s.g. in den somme van een f 300. Item alzoe Gerit Jan Baertsz met des voorschreven comparantes dochter f 100 min ten huwelijck gehadt heeft als die voorschreven Claes Dirck Maertses. Soe institueert zij comparante Marije Gerrits haer comparantes dochters dochter bij den zelve Gerit Jan Baertses geprocreert inde somme van f 400. Verder zijn erffgenamen van haer ongedisponeerde goederen Trijn Sijmonsdr huijsvrou van Cornelis Dircxz, Guerte Sijmonsdr huijsvrou van Allert Geritsz. Ende die vier kinderen van Roeloff Zijmonsz haeren zoon geprocreert bij Aechte Willemsdr, elcke stam in een derde paert.

Op 28 februari 1584 verklaart Machtelt Louris vant Hoff geassisteert met Cornelis Louris vant Hoff haeren broeder ende voocht in desen schuldich aen Brecht Sijmons weduwe een jaerlicxe losrenten van ƒ 6, hooftgelt ƒ 108. Onderpande seven hondt landts leggende aen drie perceeles in de Hemmen genaempt “Schoonmakerslandt”.
Op dito verklaart Dirck Maertsz Steffens ende Maerten Claesz als oom ende voocht van Cornelis Geritsz zijnen broers zoone schuldich aen Brecht Zijmons weduwe een jaerlicxe losrenten van ƒ 5, hooftgelt ƒ 100. Te weten Dirck Maerts voors. drie vierndelen ende voors. weeskindt een vierndeel. Onderpande twee perceeltges landts leggende endt aen endt genaempt “tVerste Buijtcaijckgen” ende “tHenste Marckentgen” gelegen in Steffens weer tesamen groet drie koeven, beslooten tusschen die comparantes zelffs landt.
Op 16 oktober 1584 verkoopt Allert Geritsz voor Brecht Sijmons, zijn huijsvrouwen moeder, Cornelis Henricxz voor hem zelve ende voor zijn andere zusters ende broeders, als mede erffgenaemen van Melchior Roeloffsz, Jan Joosten ende Cornelis Jan Floren beijde nomine uxoris als erffgenaemen van Guert Claes weduwe van dei voorschreven Melchior Roeloffsz, aen Mr. Lenert Henricxz, een werff gelegen bij de Kerck daer die voorschreven Melchior plach te woenen, met een vrije waterganck over off op Jannitgen Heeren werff.

Op 28 juli 1587 is het testament opgesteld van Brechte Roeloffsdr weduwe wijlen Sijmon Maertsz. Verclaerde zij comparante dat Sijmon Claesz haer dochters soone van haer naegeschreven erffgenamen met haer advijs consent wel believen ende bevel ontvangenheeft f 300 in plaetse van tgene hem Sijmon bij haer testatrice gemaect was ofte soude moegen werden, willende mitsdezen dat die zelve Sijmon daer mede affstaen ende hem te vreeden sal houden sonder ijet vorder van haer comparantes erffenisse te eijsschen. Item alsoe Gerit Jan Baertzes met des voorschreven comperants dochter Trijn Sijmonsdr f 100 min ten huwelijck heeft gehadt als Claes Dirck Maertses vader vande voornoemde Sijmon Claesz. Soe maect ende (est noode) institueert zij comparant Marije Gerits haer dochters dochter bijde voorschreven Gerit Jan Baertzes geprocreert inde somme van f 400 eens. In betaelinge van welcke somme den zelve Marije bij haer comparantes nageschreven erffgenaemen toegerecht sullen moegen werden eenige van de gereeste renten brijven bij haer comperante achter te laeten. Nomineerde voort zij comperante tot haer universaele erffgenamen van haer ongedisponeerde goeden Trijn Simonsdr huijsvrou van Cornelis Dircxz, Guerte Sijmonsdr huijsvrouwe van Allert Geritsz ende die vier kinderen van Roeloff Sijmonsz haeren zoon geprocreert bij Aechte Willemsdr elcke stam een derde paert.

Op 12 januari 1590 verkoopt Machtelt Louris dochter vant Hoff mit Dirck Cornelisz haeren gecooren voocht ende Cornelis Engelsz haeren zoon voor hem zelven aen Cornelis Lourisz vant Hoff drie stuckges landts leggende zijd aen zijde groot mit malcanderen seven hondt landts genaempt “Schevenmaeckers landt” gelegen in de Hemmen, streckende voorts van de Blocksloot off totte Claes Reaelen landt toe. Midts dat Cornelis Lourisz tot zijnen laste sall neemen ƒ 108 hooftpenningen staende opt voors. landt tegen den penning achtien beloopende sjaers ƒ 6 competerende Brecht Sijmons weduwe.

Op 19 mei 1592 verkoopt Cornelis Dercxz vande Lange Laen als man ende voocht van Trijn Sijmonsdr als mede erffgename van Brecht Sijmons haeren overleden moeder aen Ceellij Claesdr een besegelde losrente brieff van ƒ 6 sjaers losbaer de penning achtien spreckende op Machtelt Louris vant Hoff. 

 

Uit dit huwelijk:

Trijn Sijmons, overleden > 19 mei 1592. Gehuwd met Claes Dirck Maertses van de Lange Laen. Gehuwd met Gerit Jan Baertses, overleden 1592-1596

Guertje Sijmons

Roeloff Sijmonsz, overleden < 19 februari 1580. Gehuwd met Aechte Willems