Heijndricxz, Gerit (-<1580)

Gerit Heijndricxz, overleden < 2 augustus 1580

Gehuwd met

Griet Jacobs, overleden > 12 maart 1583

 

Bronnen: 1) velehanden.nl, 2) Transporten van Assendelft, deel 1 van 8 juni 1579 t/m 16 juni 1581. O.R.A. 1993. Samengesteld door L. Muts en H. Rijswijk, 3) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 2 van 17 juli 1581 t/m 7 juni 1585, O.R.A. 1994. Samengesteld door L. Muts en H. Rijswijk, 4) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 3 van 7 juni 1585 t/m 19 maart 1588, O.R.A. 1995. Samengesteld door L. Muts en H. Rijswijk, 5) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 7 van 6 juni 1600 t/m 14 juni 1607, O.R.A. 1999. Samengesteld door L. Muts, 6) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 10 van 31 maart 1620 t/m 20 september 1624, O.R.A. 2003. Samengesteld door L. Muts

Op 2 augustus 1580 verkopen Jan Geritsz ende Allert Geritsz, gebroeders voor haer zelve ende ook voor Griet Gerit Jans weduwe haere moeder ende voor haer comparanten broeder en zusters met haeren kinderen, aen Jan Pietersz als man en voocht van Imme Wouters, alle sulcke eijgendommen als hem competeert in oft op vijff campen veens int Goelingen weer, groet anderhalff madt ende in of op Goelingen madt maedts leggende int zelve weer. Noch op oft in een stucke landts leggende aen twee parceelen genaempt ‘die Buijtcaijck’ groet vier koeven leggende in Aeres Jan Aeres weer, streckende van de Caijck off tot Aecht Aeres lant toe. Zulcx gemeen met Wouter Dercxz Graven in zijn leven gebruijckt beseeten ende metter doot ontruijmpt ende achter gelaeten heeft.

Op 12 maart 1583 wordt het testament opgesteld van Griet Jacobsdr weduwe van Gerit Heijndricxz. Inden eersten naer behoirlijcke recommandatien van siel ende lichaem, heeft geapprobeert midts deze de affstandt van alsulcke goeden als zij comperante met haeren voochts handt inden jaere ’74 laestleden gedaen hadde ten prouffijt van haeren kinderen voorschreven geschiedt den 22 April anno ut zup. ende wilde expresselijck dat die zelve lootinge effect sal sorteeren volgende treguster van Jan Geritsz haer comparant outsen soene. Institueert Anna Claesdr haer comperantes zoens natuerlijcke dochter geprocreert bij Marij Willemsdr een losrenten brieff van f 400 hooft penningen onder derffgenamen van Willem Jacobsz. Tot universaele erffgenamen van haer over gegeven ende ongedisponeerde goederen Jan Geritsz, Allert Geritsz, die drie kinderen van Willem Geritsz geprocreert bij Aelidt Jansdr, Guerte Gerits weduwe van Claes Duvesz, Maerij Gerits weduwe van Claes Zijmon Heijnen, Duijff Geritsdr ende die twee kinderen van Claes Geritsz deene geprocreert bij Neel Claesdr ende dander geprocreert bij Maerij Willems voorschreven. Elcke stam een zevende paert. Verclaerde zij testatrices voorts dat alsoe Guertgen Claes dochter van Claes Geritsz haere comparante overleden zoene boven zijn quoto portie ende loetinge van de voorschreven overgegeven goeden genoten ende ontfangen heeft een halff madt landts genaempt ‘Die Uuijter hondtlantssen’ in de Mient in voldoeninge van tgeene tzelve Guertgen Claes bij doode van haer testatrice noch zoude moegen opsterven. Welcke halff madt landts zij comparante expresselijcken wilde dat Guertgen Claes wederomme inde gemeene boele van goeden bij haer testatrice achter te laeten sal inbrengen ofte tselve halff madt landts moegen houden voor haer aenpaert van goeden dien hem bij doode van haer comparante in vougen voorschreven sal moegen opsterven daer van Guertgen Claes zijn kuere ende optie sal hebben om een van tween te willen doen oft laeten.

Op 23 juni 1587 stelt Duijff Geritsdr onze buijervrijester haar testament op. Zij institueert tot haeren universaele erffgenaemen in alle haere goeden Jan Geritsz, Allert Geritsz haere broeders, Guerte Geritsdr, Marij Geritsdr haeren zusters, Gerit Willemsz, Hillegent ende Aecht Willems dochters kinderen wijlen Willem Geritsz haeren overleden broeder ende Guert Claesdr trouwen kindt ende Anna Claesdr naetuerlijcke kindt respective wijlen Claes Geritsz mede haeren overleden broeder elcke stam in een gerechte zeste paert.

Op 11 december 1601 stelt Duijff Geritsdr onze buijervrijster opnieuw haar testament op. Maect ende legateert voor uijt haeren goeden Anna Claes haeren broeders natuerlijcke
dochter het huijs ende worff daer zij testatrice nu ter tijt in woondt, leggende ende staende int noort eijnde. Onder restrinctie alles nochtans oft die voors. Anna Claes quam te sterven voor Henrick Roeloffsz haeren jegenwoordigen man, dat alsdan die voors. Henrick geen ander wijff int voors. huijs en sal moegen haellen buijten wille ende danck van zijne kinderen gebooren vande voors. Anna Claes.

 

Uit dit huwelijk:

Jan Geritsz, overleden > 16 november 1590

Allert Geritsz

Willem Geritsz, schepen van Assendelft, overleden 20 november-18 december 1579. Gehuwd met Aelidt Jans

Guerte Gerits, overleden > 8 maart 1602. Gehuwd met Claes Duvesz, overleden < 20 november 1579

Maerij Gerits, overleden > 16 november 1590. Gehuwd met Claes Zijmon Heijnen, overleden < 22 januari 1580

Claes Geritsz, overleden < 16 juni 1579. Gehuwd met Neel Claes. Gehuwd met Maerij Willems

Duijff Gerits, overleden > 9 februari 1624