Gaelen, Baert Jan (1552/53-1631/33)

Baert Jan Gaelen, kerkmeester (1590) en weesmeester (1604) van Assendelft, schotvanger ‘int Kerckvierndeel mijnre heerlicheijt van Assendelft’ (1611), zoon van Jan Henricxz Gael, geboren 1552-1553, overleden 1631-1633

Gehuwd < 22 maart 1580 met

Duijfje Cornelis Adriaens, dochter van Cornelis Adriaensz en Anna Arents

 

Bronnen: 1) velehanden.nl, 2) Assendelft, register van transportakten 1579-1581. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 1993. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 3) Assendelft, register van transportakten 1581-1585. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 1994. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum 4) Assendelft, register van transportakten 1585-1588. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 1995. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 5) Assendelft, register van transportakten 1588-1592. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 1996. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 6) Assendelft, register van transportakten 1592-1597. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 1997. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 7) Assendelft, register van transportakten 1597-1600. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 1998. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 8) Assendelft, register van transportakten 1600-1607. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 1999. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 9) Assendelft, register van transportakten 1607-1614. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2000. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 10) Assendelft, register van transportakten 1614-1617. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2001. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 11) Assendelft, register van transportakten 1617-1620. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2002. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 12) Assendelft, register van transportakten 1620-1624. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2003. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 13) Assendelft, register van transportakten 1624-1628. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2004. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 14) Assendelft, register van transportakten 1628-1634. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2005. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum

Op 9 juli 1579 vindt de veijling en vercoop plaats van de ‘desolaten boel van Dirck Jan Costers s.g. aen Baertzen Jan Gaelen’, zijnde ‘een worff in de Kerckbuijert en een vijffde paert drie hondt lants in de vier ackers veen, onderdeel en gemeen met Claes Jan Costers, Claes die Backer ende Hillegundt Jan Costers zijn broeders en zijn zuster in Jan Baningen weer. Voorts aen beijde enden besloeten in Cornelis Jan Baningen bruijcklandt’. In veijling geboden in de herberg van Dirck Cornelisz Coninck door Dirck Cornelisz Coninck, Baertzen Jan Gaelen, coper Baertzen Jan Gaelen’.
Op 10 augustus 1579 assisteert Baertzen Jan Gaelen als voogd Griete Dircx weduwe van wijlen Huijch Willemsz.

Op 22 maart 1580 verkopen Claes Jacobsz Snuijven aen Jan Jansz Peet en Comen Jan Jansz een stucke landt genaempt “die Boeveech” groet drie koeven, streckende voorts vande worffven off totten Delft toe. Midts dat die coopers sullen supporteren ende draegen pacht endevrenten wesende gehypotekeert opt voorschr. lants. Eerst ƒ 18.15.-. jaerlicx, losbaer met ƒ 300 hooftgelt, competerende zeeckere weeskinderen tot Haerlem. Noch ƒ 15 jaerlicx, losbaer met ƒ 250 competerende Baert Jan Gaelen als man ende voocht van Duijff Cornelis Aerians. Noch ƒ 5 jaerlicx, losbaer met ƒ 100 hooftgelt competerende Cornelis Jancke Meijnerts. Ende noch ƒ 5 jaerlicx, losbaer met ƒ 100 hooftgelt competerende Trijn Aernt Heijnen weduwe ende Guerte Wiellemaeckers tot Haerlem.

Op 3 mei 1580 komen Jan Cornelisz, Pieter Cornelisz ende Adriaen Cornelisz, gebroeders, elck voor zich ende Baert Jansz als man ende voocht van Duijff Cornelis haeren zuster, naegelaten kinderen van Cornelis Adriaensz en Anna Aerntsdr s.g., overeen:

  • Dat Jan Cornelisz zal hebben een stucke landts genaempt “die Bincaijck” groet vier koeven, noch een stuck landts, groet twee maeden meedts, noch een hont landts in de Boeveech altesamen gelegen in Ghijssen weer, noch twee campen veen in Baertges weer over die verste Reeff ende noch drie ackertges int zelve weer binnen die henste Reeff ende is tgundt dat Jan Cornelisz te loote gevallen ende aengecavelt es.
  • Dat Pieter Cornelisz sal hebben eerst een stucke lants genaempt “Bouwens ven” groet twee koeven, noch een stucke lants genaempt “Jagers camp” groet twee maeden, noch die twee Boeveeche leggende in Gerit Willems weer achter Pieter Vrericken, noch een stucke lants genaempt “die Boeveech” op Maerij Heijnen sloot opten Delft ende is ooc tgeene dat Pieter Cornelis te loote gevallen ende aengecavelt es.
  • Dat Adriaen Cornelisz sal hebben eerst twee maeden meedts in de oppermeed in Ghijssen weer, noch een stucke landts groet vier koeven leggende achter Meijnerts uijt, noch een stucke landts groet twee koeven leggende over Luttichwech in Ghijssen weer, noch twee veen campges in Joosten weer ende noch die gerechte helft van Cornelis Aerians worff ende is tgeen dat Adriaen Cornelisz te loote gevallen ende aengecavelt is.
  • Dat Duijf Cornelisdr sal hebben eerst een madt meedts in de opper meedt voors., noch twee stucken lants groet tesamen zes koeven gelegen achter Claes Meijnerts uijt, noch drie campen veens leggende binnen die voors. Reeff in Ghijssen weer ende, noch twee campen met een tuijntgen int selve weer binnen die henste Reeff ende noch gerechte wederhalft van Cornelis Aerians worff voorn. ende is tgundt dat Duijff Cornelis te loote gevallen en aengecavelt is. Op deze landen ligt een borgplicht bij de Heijlige Geestmrs. tot Haerlem gelegen in Ghijssen weer, welke is aangegaan door Cornelis Aerians ten behoeve van zijn broer Willem Aeriansz.

Op 7 maart 1582 verkoopt Mr. Dirck Jacobsz als procuratie hebbende van Jan Jacobsz int boterhuijs coopman ende poorter van Delft voocht vande naegelaten weeskinderen van Claes Jacobsz zijn broeder s.g. in zijn leven tollenaer inde Beverwijck, aen Baert Jan Gaelen die thuijncamp mettet varnings campgen groet stijff een hont landts leggende in Heijntgen Dirck Heijnen weer, streckende voorts vande stolpackers off tot Trijn Jonge Jan Willem Huijgen weduwes landt toe. Ende noch topper Bree veen groet een hondt landts, streckende van Oude Dirck Heijnen kinderen lant tot Dirck Heijnen lant toe.
Op 5 juni 1582 verkoopt Griete Dircx dochter met Baertzen Jan Gaelen haeren voocht aen die Arme Huijssitteren tot Assendelft eenen losrenten brieff van ƒ 3 sjaers, hooftgelt ƒ 50, houdende op Dirck Claes Rombouts, gehypothekeert op een werff genaemt “Commen Duven werff”, streckende van Trijntgen Jonge Jan Willem Huijgen werff off totte sHeerenwech toe.
Op 10 augustus 1582 verkoopt Willem Gerit Dircxz aen Baert Jansz Gaellen een stucke landts genaempt “Die Marcken” groot drie koeven gelegen in Dirck Huijsseers weer, op losrenten f 6 sjaers competerende Duijff Claes Wouters van Haerlem staende opt voorschreven land.
Eveneens op 10 augustus 1582 verkoopt Baert Jan Gaelen, als man en voocht van Duijff Cornelis Aerians, aen Jannitgen Dircxdr weduwe van Maerten Dirck Maerts een stucke landts genaempt “Die Bincaijck” groot vier koeven leggende int Vroon weer. Vervolgens bekend Jannitgen Dircxdr aen Baert Jan Gaelen schuldich te zijn een jaerlicxsz losrenten van f 18.15.- hooftgelt f 300 met Die Bincaijck als onderpand.
Eveneens op 10 augustus 1582 verkoopt Cornelis Claes Grietges aen Baert Jan Gaelen een stucke landts groot drie koeven in Bieren weer.

Op 4 augustus 1585 ons gevonden hebben voort siecke bedde van Guertgen Adriaens dochter. Dat zij testatrix institueerde ende nomineerde tot universaele erffgenamen van haeren goeden die kinderen van Cornelis Adriaensz haeren overleden broeder als Pieter Cornelisz, Adriaen Cornelisz, Duijff Cornelisdr die huijsvrouwe van Baert Jan Gaelen. Cornelis Jansz ende Antgen Jansdr tesamen inde plaetze van Jan Cornelisz haeren overleden vader, bij representatie. Ende die kinderen van Willem Adriaensz mede haer testatrice overleden broeder als Jan Willemsz, Marij Willemsdr ende Aernt Pietersz in die plaeetze van Pieter WIllemsz zijn overleden vader. Nochtans dat Aernt Pietersz hen sal affstaen met een gerecht vierendeel vande een helft de voorschreven goeden ende Jan Willemsz met Marij Willemsdr beijde voorschreven tsamen die drie vierendeel van de voorschreven helft. Ende wilde zijn testatrix dat zulcx elcke stam van haeren voorschreven twee broeders haeren goeden halff ende halff.

Op 3 augustus 1586 verkoopt Ghijsbert Geritsz van Assendelft, nu ter tijt woenende tot Haerlem, aen Jan Geritsz, Claes Reael ende Baert Jansz Gaell een stucke landts groot twee koeven genaempt “Alle Vroeden ventgen” streckende van Claes Heijnen oude worff die nu gepossedeert werdt vij Cornelis Jan Floren totden Delft toe. Ende compareerden Jan Geritsz, Claes Jan Reael ende Baert Jans Gaell ende bekenden het voorschreven landt weder vercoft te hebben aen Gerit IJsbrantsz.

Op 3 maart 1587 Jan Henricxz Gaell oudt 60 jaeren, Baert Jansz Gaell zijnen zoon oudt 34 jaeren ende Roeloff Zijmons oudt 33 jaeren rechtelijcken verdaecht ende daertoe versocht sijnde ter instantie ende van weegen Claes Pietersz ende Claes Havicxz Armehuijssittemeesters omme der waerheijt getuijchnisse te geven waerachtich te weezen als dat zijluijden getuijgen opten 21e Januarius laest leden dat die voors. Armehuijssittemeesters ter eenre ende Floris Huijgen volck met Heer Florissen kinderen ter andere zijde een vast bondich accoort maecken den teneur hier inne geinsereert volcht. Item die Armehuijssittemeesters zijn veraccordeert met Floris Huigen volck ende met Heer Florissen kinderen dat zij sullen hebben (te weeten dArmen) voor haer twee gaerden landts die haer quam in Blockhuijs weer die twee buijt Caijcken tot heelinge van tlandt, te weeten van die Caijck off tot die Marcken toe ende zijn groot bevonden te saemen 2030 roeden ende hebben bij buijeren veraccordeert dat die Armemeesters zullen uijt keeren te Meij naestcomende ƒ 20 ende die andere Meij te weeten 1588 daer anvolgende mede ƒ 20. Dit gedaen zijnde den 21e Januarius anno 1587.

Op 13 juni 1589 verklaart Baert Jansz Gaellen schuldich te zijn aen Neel Claes, dochter naegelaten weeskindt van wijlen Claes van Slooten, een jaerlicxe losrenten van f 18, hoofgelt 300. Onderpande een stucke landts groot twee morgen genaempt “Uijterven” leggende in Huijch Blockhuijs weer, streckende voorts van Griet Comen Duven lant off totte meeden toe.
Op 1 augustus 1589 verkoopt Baert Jansz Gaellen aen Cornelis Jaspersz een stcuke landts groot drie koeven leggende in Dirck Huijsseers weer. Midts dat die voorschreven Cornelis Jaspersz te zijnen laste sal nemen f 100 hooftpenningen competerende Duijff Claes Wouters tot Haerlem.
Eveneens op 1 augustus 1589 verkopen Garbrant ende Cornelis Floris zoonen aen Baert Jansz Gaellen een stuck lants genaempt “die Uijterven” groot vier koeven leggende in Huijch Blockhuijs weer.

Op 9 juni 1591 verkoopt Michiel Jansz aen Baert Jan Gaellen een stuck lants genaempt “Pouwels ven” groot twee koeven. Compareerde mede Baert Jan Gaellen ende bekende tzelve lant weer vercoft te hebben aen Jan Pieter Everts.
Op 13 juni 1591 verkopen Hillegundt Dercx weduwe Cornelis Claessen geassisteert mit Claes Cornelisz haeren zoon ende voocht, aen Jan Willem Aerians ende Baert Jan Gaellen een veen camp lants leggende aent Twisch in Bieren weer groet een halff madt, streckende van Wouter Moeij Duven lant off tottet Twisch toe.

Op 17 maart 1592 bekende Derck Cornelisz Coninck waert schuldich te weezen aen Baertsen Jan Gaellen die somme van f 140 uijt saecke van Delftze bieren, te betaelen op vier halff jaeren telcken een gerechte vierde paert. Onderpande zijn huijs ende erff staende ende leggende inde Kerckbuert, streckende voorts van de Wechsloot off tottet achterslootgen toe.
Op 16 juni 1592 verkoopt Claes Dercxz nomine uxoris aen Baert Jansz Gaellen een stucke landts genaempt “Schauers ven” groot 1400 roeden leggende Buijtenhuijssen mitte uijterdijck daertoe zijnde, streckende voorts vande Uijtwech off totte Meer toe. Baert Jan Gaellen heeft die voorschreven Schauers ven weder vercoft aen Derck Jan Claessen.
Op 24 juli 1592 verklaart Baert Jansz Gaellen schuldich te zijn aen Vrerick Jacobsz een jaerlicxe losrenten van f 12, hooftgelt f 200. Onderpande drie hondt lants meed leggende in Heijntgen Derck Heijnen weer.

Op 12 juni 1594 verkoopt Cornelis Aerntsz, woenende tot Haerlem als oome ende voocht van Jacob Aeriansz zijn broeders zoon, aen Baert Jansz Gaellen twee ackeren landts groot 450 roeden leggende in Aernt Claessen weer.

Op 12 juni 1598 is Baert Jan Gaellen borg voor Claes Bouwesz, wie schuldich is aen die Aremhuijssitteren een jaerlicxe losrenten van f 6.5, hooftgelt f 100.

Op 13 juni 1600 verkoopt Baert Jan Gaellen aan Jan Claesz ’twee ackeren landts groot 452 roeden leggende in Aernt Claessen weer’.

Op 15 juli 1603 verklaren schout en Schepenen dat wij gesien ende geleessen hebben eenen lossrentenbrieff gants gaeff ende ongeraseert waer van de teneur hijer inne van woorde te woorde geinsereert als volgt. Ick Gherit Henricxz Schout tot Assendelft doe condt allen luijden dat voor mij gecomen is Roeloff Louwen ende hij bekende ende belijde voor hem ende zijnen erven ende nacomelingen schuldich te wezen Meester Jan Willem Pieters ofte den houder des brieffs bij zijne wille ƒ 5.10.-. sjaers gereckent jaerlicxe renten ende pacht die staen zullen tot eenen vrijen pacht ende renten op twee koeven geleegen inden ban van Assendelft int weer daer Roeloff Louwen nu ter tijt op woondt daer lenders off zijn. Dese pacht is gecoft om ƒ 100 die welcke Roeloff Louwen ende zijnen erven altoos wederom afflossen mach. Soe hebbe ick Gherit Henricxz Schout voors. desen brieff beseegelt met mijnen seegel hijer beneden aengehangen opten 28e dach julio int jaer ons heeren 1540. Ende alsoe die voors. lossrentenbrieff geschapen was te verouden verduisteren ende onleesbaer te worden, soe heeft Baert Jan Gaellen nomine uxoris houder des zelven brieffs versocht dese onze letteren van vidimus.

Op 24 augustus 1604 verkoopt Biertgen Pieters weduwe wijlen Aernt Jonckers haer laeste man geassisteert met Floris Pieterz haeren voocht Baert Jan Gaellen ende Jan Aerntsz weesmeesteren tot Assendelft ende oppervoochden vande kints kinderen vande selve Aernt Jonckers aen Trijn Engels wedue Gerrit IJsbrantsz met IJsbrant Geritsz haer kindt
een stucke landts groot 535 roeden leggende in Jan Claes Nijels weer.

Op 25 januari 1605 verkoopt Claes Pietersz als oom ende voocht van sijn broeders kinderen, geprocreert bij Jannitgen Jacopsdr ende vervangende in desen dselve Jannitgen Jacops ende bekende inder qualijte vercoft te hebben tot seggen van Cornelis vande Lange Laen, Gerit Roeloff Sijmons, Baert Jan Gaellen en de Huijch Claesz als gebuijren tot Assendelft daer toe geroepen. 

Baert Jan Gaellen verkoopt inden jaere 1606 aen Cornelis Roeleven een campe landts groot 269 roeden leggende in Heijntges weer, streckende van Roeloff Jaspers lant off tot Trijntgen Moellennaers lant toe. Cornelis Roeleven heeft tselve lant weder vercoft aen Cornelis Dercxz Goesinnen tot Uijtgeest (aangetekend 7 juni 1611).

Op 5 oktober 1611 stelt Jan Henricxz Gaell ‘leggende op zijn sieckbedde oudt omtrent 84 jaeren’ zijn testament op. Daarin verklaart hij ‘dat hij testateur tot een legaet voor uijt zijn goet gemaect heeft bij dezen Baert Jansz zijn zoon, het huijs ende worff sulcx hij testateur tselve beseeten heeft ende metter doot ontruijmmen sal. Ende bekende hij testateur dat hij midts zijn uijterste ouderdoem geen koebeesten aengeboet noch aengekocht en heeft ende sulcx met lancheijt van tijt geconsumeert ende versleeten zijn, ende deurdien die beesten die tot zijn testateurs huijse zijn alleen toebehooren die voorschreven Baert Jansz zijn zoon. Dat oock met tvoorschreven legaet Baert Jansz voldaen is van alle tgeene hij eenichsints op hem testateur zijn vader te eijschen off te pretendere heeft. Dies alles onvermindert doe heeft hij testateur van zijn ongedisponeerde goeden tot zijn universale errffgenamen genomineert ende geinstitueert soe hij oock deede bijdezen die voornoemde Baert Jansz, Trijn Jansdr, Griet Jansdr ende Engeltgen Jansdr zijn beminde kinderen hooft voor hooft ende effen nae’.

Op 13 mei 1613 verkoopt Cornelis Cornelisz Quast, woenende int lant van Schouwen, nomine uxoris, aen Baert Jan Gaellen zijn swaeger, voor de somme van f 1050, te betaelen op drie achtereenvolgende meijdaegen, ‘eerst een acker landts leggende in Sijmon Tijtten weer groot 87 roeden, noch drie ackeren landts leggende in Jan Gaellen weer groot 312 roeden leggende zijd op zijde, noch 350 roeden lants in een stucke landts genaempt “de Buijtcaijck” in Jan Gaellen weer geleegen met Baert Jansz voorschreven gemeen’.

Op 26 februari 1616 verkoopt Claes Sijmonsz, als man ende voocht van Griet Jan Gaellen, aen Baert Jan Gaellen zijn schoonbroeder voor de somme van f 3200, ‘een stucke landts groot een morgen landts leggende in Jan Gaellen weer aende uijter ven, noch die gerechte derde paert vande middelste meed int zelve weer, groot int geheel 1450 roeden, voorts met zijn uijterdijck tot het selffde lant behoorende’.

Op 16 februari 1618 koopt Baert Jan Gaellen van Aerian Maertsz voor de somme van f 230 ‘seeckere ackeren landts genaempt “die Delft ackertges” ende “die Hell”, groot tsamen 296 roeden leggende in Aernt Claesz weer’.

Op 17 februari 1623 verkoopt Baert Jan Gaellen aen Engel Cornelisz een stucke landts genaempt “die Drie Hondt landts maedts” groot 448 roeden geleegen in Heijntges weer. Voor de somme van ƒ 1250.
Op dito verkoopt Willem Pietersz Heijndricx aen Baert Jan Gaellen een stucke landts genaempt “tVentgen” in Steffens weer groot 892 roeden .Noch de uijterdijck vant voorn. Vengen mitsgaders de uijterdijck vant Laentgen in Steffens weer geleegen over de hooftbreed vant voorn. weer. Voor de somme van ƒ 2360.

Op 31 maart 1628 koopt Baert Jan Gaellen voor de somme van f 308 van Claes Dircxz, nomine uxoris, ’twee veenackers lants gelegen zijd op zijd binner Delft int Lange Laeners weer, groot tsamen 286 roeden’.

Op 28 maart 1630 koopt Jan Baerts Gael voor sijn vader Baert Jansz Gael van Jan Allertsz Coning voor de somme van f 2600, ‘een stucke landts genaemt “de Opper meed” gelegen in Roeloff Sijmons weer, groot 1355 roeden’.

 

Uit dit huwelijk:

Jan Baertsz Gael

Cornelis Baertsz Gael, overleden 1639-1642. Gehuwd met Trijn Claes

Claes Baertsz Gael, kerkmeester (1643)