Gael, Jan Baertsz (ca. 1585-1648/55)

Jan Baertsz Gael, schotvanger ‘int Kerkvierndel in de Vrije Heerlijckheijt van Assendelft’ (1629, 1634), heemraad in de Volger (1637), zoon van Baert Jan Gaelen en Duijfje Cornelis Adriaens, geboren ca. 1585, overleden 1648-1655

Gehuwd met

NN Gijsen

 

Bronnen: 1) Genealogische website Gaal, 2) Assendelft, register van transportakten 1620-1624. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2003. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 3) Assendelft, register van transportakten 1628-1634. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2005. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 4) Assendelft, register van transportakten 1634-1638. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2006. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 5) Assendelft, register van transportakten 1638-1641. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2007. Bewerking van de heer J.P. Ouweltjes, Sint-Pancras, 6) Assendelft, register van transportakten 1641-1646. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft , inv.nr. 2008. Bewerking van de heer J.P. Ouweltjes, Sint-Pancras, 7) velehanden.nl, 8) Transcriptie ORA Assendelft 1647-1653, 9) Transcriptie ORA Assendelft 1653-1658, 10) Transcriptie ORA Assendelft 1659-1666, 11) Transcriptie ORA Assendelft 1659-1666, 12) Transcriptie ORA Assendelft 1666-1677

Op 12 februari 1621 kopen Claes Baertsz, Cornelis Baertsz ende Jan Baertsz, gebroeders, voor de somme van f 1840 van Maerten Roeloff Pieter Wouters, ‘een stucke lants genaemt “het Achterventgen”, groot 730 roeden in Jan Gaellen weer. Op 17 februari 1623 verkoopt Baert Jan Gaellen voor de somme van f 1250 aan Engel Cornelisz ‘een stucke landts genaempt “die Drie Hondt landts maedts”, groot 448 roeden geleegen in Heijntges weer’. Op dezelfde dag koopt Baert Jan Gaellen voor de somme van f 2360 van Willem Pietersz Heijndricx, ‘een stucke landts genaempt “tVentgen” in Steffens weer, groot 892 roeden, nocht de uijteruijck vant voornoemde Vengen mitsgaders de uijterdijck vant Laentgen in Steffens weer geleegen over de hooftbreed vant voornoemde weer’.

Op 2 februari 1629 verkoopt Jan Baertsz, nomine uxoris, ‘voor de somme van f 600 aen Jannitgen Ghijsbertsdr onse buijervrijster, een stucke veen landts genaempt “Dobben hem”, groot 360 roeden, geleghen met het eijnde opte Vlietsloot’. Op dezelfde datum verkoop Jan Baertsz ‘voor de somme van f 700 aen Dirck Huijgen onse schoolmeester, een gerechte vierde paert in een stucke landts genaempt die “Vlietsven”, groot int geheel 1218 roeden geleghen met de cooper gemeen achter het Hoff’. Op 18 januari 1630 verkoopt Jan Baertsz Gael, nomine uxoris, voor de somme van f 1240 ‘aen Cornelis Pieter Jan Japen met sijn broders ende suters, de noortsijde van een stucke landts genaempt “de Ses koeven”, groot die noortsijde 829 roeden in Kruijven weer. Met een laste ofte opstal van f 1 tsjaers onlosbaer met andere landen int selve weer’. Op 28 maart 1630 koopt Jan Baerts Gael voor sijn vader Baert Jansz Gael van Jan Allertsz Coning voor de somme van f 2600, ‘een stucke landts genaemt “de Opper meed” gelegen in Roeloff Sijmons weer, groot 1355 roeden’.

Op 5 maart 1632 verkoopt Jan Baertsz Gael, nomine uxoris, ‘soo voor hem selven als oock voor Wouter Jansz sijn swager woonende tot Crommenie, aen Gerrit Gijsen ende Hillegundt Gijsendr, sijn schoonbroder ende suster, voor de somme van f 930, een stucke landts genaemt “de Hem” groot 536 roeden gelegen inde Hemmen’. Op 4 februari 1633 koopt Jan Baertsz Gael van Roeloff Maertsz voor de somme f 1170,17, ‘429 roeden in een stucke landts genaemt “die Dijckmeed” vant oppereijnde in, gelegen in Jan Gaelen weer, met de koper cum socijs gemeen, noch een ackertgen groot 77 roeden gelegen int Molen weer’. Op 11 maart 1633 verkoopt Jan Baertsz Gael, nomine uxoris, voor de somme van f 846, ‘aen Cornelis Adriaensz sijn neeff als man ende voocht van Hillegundt Gijsen, een stuck landts genaemt de suijder sijde vant “Achter ventgen” leggende achter de hoffstede daer Claes ende Gaeff Jan Claes Louckes in haer leven plachten te woonen, groot 303 roeden’. Op 10 februari 1634 koopt Jan Baertsz Gael voor de somme van f 662,10 van ‘Claes Pietersz nu ter tijt woonende aen Sintaechtendijck, een stucke lants genaemt “het Marcken” groot 420 roeden leggende in Huijch Blockhuijs weer’. Op 3 maart 1634 koopt Jan Baertsz van Maerten Roeloff Jaspers, voor de somme van f 410 ‘een omloopgen met noch een ackertgen daer aen gelegen in Claes Heijnen weer, groot tsamen 303 roeden’.

Op 22 februari 1636 koopt Jan Baertsz Gael van Roeloff Maertsz, ‘een stucke lants genaemt de Buijtcaijck’ gelegen in Jan Galen weer, groot 846 roeden. Op dezelfde datum verkoopt Jan Baertsz Gael, nomine uxoris, ‘aen Gerrit Gijsbertsz ende Hillegondt Gijsberts sijn schoonbroeder enende schoonsuster, twee veencampen genaemt “Half maden” leggende sijd op sijd in Willem Mathijssen weer en Gerrit Gijsbertsz het noordelijcke ende Hillegont Gijsberts het suijdelijcke, groot samen 724 roeden, voor de somme van f 921 boven een opstal van f 3 sjaers onlosbaer concernerende seecker persoon tot Leijden’.

Op 8 maart 1641 verkoopt Jan Baartsz Gael aan Jan Jansz Comes voor een bedraag van f 1176, een stuk land genaamd ‘de Meed’, 562 roe. Op dezelfde datum verkoopt hij tevens aan Cornelis Pietersz voor f 760, een stuk land genaamd “het Achterventjen”, 302½ roe. Eveneneens op 8 maart verkoopt hij aan Joost Claasz, buurvrijer nomine matris, twee stukjes land genaamd “Aechten Camppen”, 440½ roe. Op 20 december 1641 verkoop Jan Baartsz Gael aan Niel Roelofsz de helft van een stuk land genaamd “Pieter Jutten ventje”, dat deel 400½ roe. Op 14 maart 1642 koopt Jan Baartsz Gael, zich sterk makend voor Trijn Claas weduwe van Cornelis Baartsz Gael, van Jan Jansz van ’t Veer, een stuk meedland genaamd “het Made”, 537 roe ik Wilkes weer. Op dito koopt Jan Baartsz van Jan Auwelsz Moens, wonende in Purmerend, twee veenkampjes, same 300 roe in Vroonweer. Op 29 maart 1642 verkoopt Jan Baartsz Gael aan Maarten Jansz Machtelden, een stuk land genaamd “de Hemjes”, 847 roe bij de sluis bij Nauerna.

Op 17 juli 1648 is Jan Baertsz Gael belender. Op 15 april 1655 zijn de kinderen van Jan Baertsz Gael belender.

 

Uit dit huwelijk:

Baart Jansz Gaal

Gijsbert Jansz Gaal, overleden > 9 maart 1660

Hendrick Jansz Gaal, overleden 1656-1661. Gehuwd met Antje Hendricx, overleden > 25 februari 1661

Claes Jansz Gaal

Marij Jans Gaal

Duijfje Jans Gaal