Adriaensz, Cornelis (-<1579)

Cornelis Adriaensz, zoon van Aerian NN, overleden < 8 juni 1579

Gehuwd met

Anna Aernts, overleden < 3 mei 1580

 

Bronnen: 1) velehanden.nl, 2) Transporten van Assendelft, deel 1 van 8 juni 1579 t/m 16 juni 1581. O.R.A. 1993. Samengesteld door L. Muts en H. Rijswijk, 3) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 2 van 17 juli 1581 t/m 7 juni 1585, O.R.A. 1994. Samengesteld door L. Muts en H. Rijswijk, 4) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 4 van 15 april 1588 t/m 28 juni 1592, O.R.A. 1996. Samengesteld door L. Muts, 5) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 6 van 3 juni 1597 t/m 13 juni 1600, O.R.A. 1998. Samengesteld door L. Muts

Op 3 mei 1580 komen Jan Cornelisz, Pieter Cornelisz ende Adriaen Cornelisz, gebroeders elck voor zich ende Baert Jansz als man ende voocht van Duijff Cornelis haeren zuster, naegelaten kinderen van Cornelis Adriaensz en Anna Aerntsdr s.g., overeen:

  • dat Jan Cornelisz zal hebben een stucke landts, groet twee maeden meedts, noch een hont landts in de Boeveech altesamen gelegen in Ghijssen weer, noch twee campen veen in Baertges weer over die verste Reeff ende noch drie ackertgen int zelve weer binnen die henste Reeff ende is tgundt dat Jan Cornelisz te loote gevallen ende aengecavelt es.
  • dat Pieter Cornelisz sal hebben eerste een stucke lants genaempt ‘Bouwens ven’ groet twee koeven, noch een stucke lants genaempt ‘Jagers camp’ groet twee maeden, noch die twee Boeveech leggende in Gerit Willems weer achter Pieter Vrericken, noch een stucke lants genaempt ‘die Boeveech’ op Maerij Heijnen opten Delft ende is ooc tgeene dat Pieter Cornelis te loote gevallen ende aengecavelt es.
  • dat Adriaen Cornelisz sal hebben eerst twee maeden meedts in de oppermeed in Ghijssen weer, noch een stucke landts groet vier koeven leggende achter Meijnerts uijt, noch een stucke landts groet twee koeven leggende over Luttichwech in Ghijssen weer, noch twee veen campges in Joosten weer ende noch die gerechte helft van Cornelis Aerians worff ende is tgeen dat Adriaen Cornelisz te loote gevallen ende aengecavelt is.
  • dat Duijf Cornelisdr sal hebben eerst een madt meedts in de opper meedt voorschreven, noch twee stucken lants groet tsamen zes koeven gelegen achter Claes Meijnerts uijt, noch drie campen veens leggende binnen die voorschreven Reeff in Ghijssen weer ende, noch twee campen met een tuijntgen int selven weer binnen die henste Reeff ende noch gerechte wederhalft van Cornelis Aerians worff voornoemd ende is tgundt dat Duijff Cornelis te loote gevallen en aengecavelt is. Op deze landen ligt een borgplicht bij de Heijlige Geestmeesters tot Haerlem gelegen in Ghijssen weer, welke is aangegaan door Cornelis Aerians ten behoeve van zijn broer Willem Aeriansz.

Op 4 april 1585 Testament. Ons gevonden hebben voort siecke bedde van Guertgen Adriaens dochter. Dat zij testatrix institueerde ende nomineerde tot universaele erffgenamen van alle haeren goeden die kinderen van Cornelis Adriaensz haeren overleden broeder als Pieter Cornelisz, Adriaen Cornelisz, Duijff Cornelisdr die huijsvrouwe van Baert Jan Gaelen. Cornelis Jansz ende Antgen Jansdr tesamen inde plaetze van Jan Cornelisz haeren overleden vader, bij representatie. Ende die kinderen van Willem Adriaensz mede haer testatrice overleden broeder als Jan Willemsz, Marij Willemsdr ende Aernt Pietersz in de plaetze van Pieter Willemsz zijn overleden vader. Nochtans dat Aernt Pietersz hen sal affstaen met een gerecht vierendeel vande een helft de voors. goeden ende Jan Willemsz met Marij Willemsdr beijde voors. tsamen die drie vierendeel van de voors. helft. Ende wilde zij testatrix dat zulcx elcke stam van haeren voors. twee broeders haeren goeden halff ende halff.

Op 27 januari 1598 verkopen Maerten Jansz onsse medebroeder int Schepenampte Baert Dircxz elcx inde naeme van haer huijsvrouwen, Cornelis Pietersz als voocht van Trijn Willems wedue wijlen Aerian Cornelisz ende Pieter Cornelisz als oom ende rechtelijcke besturven voocht vande kinderen vande voors. Aeriaen geprocreert bijde voors. Trijn Willems, gesamentlijck erffgenaemen wijlen Willem Pieter Maerts, aen Allert Geritsz drie hondt landts meed gemeen mitte voors. Allert Geritsz leggende int noort endt.
Op 7 mei 1598 zijn Pieter Cornelisz ende Cornelis Jansz voor Pieter Jan Aerians haeren respective schoonsoone ende schoonbroeder.

 

Uit dit huwelijk:

Jan Cornelis Aerians, overleden 1580-1581. Gehuwd met Trijn Claes, overleden > 30 juli 1591

Pieter Cornelis Aerians

Aeriaen Cornelis Aerians, overleden < 27 januari 1598. Gehuwd met Trijn Willems, dochter van Willem Pieter Maerts

Duijfje Cornelis Adriaens