Gael, Jan Henricxz (1526/27->1611)

Jan Henricxz Gael, gemeene ingelande int Kerck vierndel te Assendelft (1580), zoon van Hendrick Jansz Gael, geboren 1526-1527, overleden > 5 oktober 1611

 

Bronnen: 1) velehanden.nl, 2) Transporten van Assendelft, deel 1 van 8 juni 1579 t/m 16 juni 1581. O.R.A. 1993. Samengesteld door L. Muts en H. Rijswijk, 3) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 3 van 7 juni 1585 t/m 19 maart 1588, O.R.A. 1995. Samengesteld door L. Muts en H. Rijswijk, 4) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 7 van 6 juni 1600 t/m 14 juni 1607, O.R.A. 1999. Samengesteld door L. Muts, 5) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 8 van 12 juni 1607 t/m 18 maart 1614, O.R.A. 2000. Samengesteld door L. Muts

Op 22 december 1579 verkoopt Willem Garbrantsz als man ende voocht van Lijsbeth Dircxdr, Griete Dircx dochter geassisteert met Jan Heijnricxz Gael haer gecooren voocht, erffgenamen van Comen Duijff haeren overleden moeder aen Jacob Willemsz ende Cornelis Willemsz gebroeders een stucke landts genaempt “die Dijc meed” groet derdalff madt landts leggende in Dirck Huijsseers ende Heijntges weer. Borgen Jan Heijnricxsz Gael, Jan Heijnricxsz Baertzen zijn gebroders ende Claes Garbrantsz.

Op 2 februari 1580 verkoopt Griete Dercxdr weduwe wijlen Huijch Willemsz aen Cornelis Heijnricxz een worff in de Kerkbuijert genaempt “Gerrit Willem Huijgen” worff, streckende van de Wechsloot off tot Jaep Snuijven Boeveech toe. Compareerden tevens Jan Gael voorschreven met Claes Claesz Cuijper, IJsbrandt Jansz ende Jan Dircxz ende hebben haer tesaemen geconstitueert ende inne gestelt voor de waernisse van de voornoemde worff, te weten Jan Gael alleen voor de eene helft, Claes Claesz Cuijper, IJsbrant Jansz ende Jan Dircxz tesaemen voor de wederhelft.
Op 4 maart 1580 verkoopt Willem Garbrandtsz als man en voocht van Lijsbeth Dercxdr, Griete Dircxdr geassisteerd met Jan Heijnricxz Gael haer voocht, als erffgenamen van Comen Duijff haeren overleden moedere aen Jacob Willemsz viervijfftendeel ende Cornelis Willemsz zijnen broeder een vijfftendeel van een stucke landts genaempt “die Dijck meed” groet derdalff madt lants leggende in Derrick Huijsseers ende Heijntgens weeren. Midts dat Jacob ende Cornelis Willemszn sullen supporteren alsulcke ƒ 6 jaerlicx, losbaer met ƒ 100 hooftgelt competerende Cornelis Claesz Schamelbloet van Lantsmoer, gehypotekeert opt voors. landt. Borgen Jan Heijndricxz Gael ende Jan Heijndricxz Baertgen voor Griete Dircx ende Claes Garbrantsz voor Willem Garbrantsz.
Op 29 augustus 1580 verkoopt Jan Engelsz als outste zoon en voocht van Trijn Jan Roeloffs dochter zijn moeder, Marijtgen Jan Roeloffs geassiteert met Jan Gael zijn voocht, Pieter Geritsz Ham als vader en voocht van zijn kinderen geprocreert bij Anna Jan Roeloffs zijn overleden huijsvrouwe ende Lijsbet Huijgen mede geassiteert met haer neeff Gerit Engelsz haeren voocht vervangende haer mede consorten aen Claes Willemsz, Jan Willemsz, Cornelis Willemsz, Griete Willemsdr ende Maerij Willemsdr, alle kinderen van Willem Jan Roen s.g. alle sulcke erffenisse aenbesturven bij overlijden van Griet Jan Roen. Van landen werff ende alle andere leggende inde bruijcklanden ende worff van Willem Jan Roen
kinderen voors.
Op 4 oktober 1580 compareert Jan Heijndricxz Gael, woenende int Kerck vierndel, voor de beëdiging als ingelande. De beëdiging vindt plaats ’ten huijsse van Baerent Schout tot Assendelft. Ende verclaerde zijn comparanten dat het zelve accoordt eijgelijck hier in bestaet vervattet ende geobserveert is dat het Brouck vierndel, tKerck vierndel ende tWoudt vierndel, Suijt westwerts streckende tot Madders weer incluijs van elck morgen sullen hebben elff voeten dijck ende dat het overschot voor gemeene dijck bijde vier vierndels onderhouden sal worden. In consormte als den nuwendijck gedaen wordt sonder dat het Nes vierndel om redene voorschreven meerdere laste aende achterkade voorschreven gehouden werdt te draegen’.

Op 28 januari 1581 bekent Jan Heijndricxz Gael schuldich te zijn ‘aen den Arme Huijssitteren een jaerlicxe losrente van f 7, hoofgelt f 100. Onderpande een stucke landts groet twee koeven genaempt “Die Marcken” leggende in Wilken Ballen weer. Borg is Baert Jan Gaelen.
Op 3 februari 1581 treedt Jan Gael op ‘als tuijgen ende buerluijden ende segsluijden’.

Op 3 maart 1587 compareren Jan Henricxz Gael, oudt 60 jaeren, Baert Jansz Gaell zijnen zoon, oudt 34 jaeren, ende Roeloff Zijmons, oudt 33 jaeren, rechtelijcken verdacht ende daertoe versocht sijnde ter instantie ende van weegen Claes Pietersz ende Claes Havincxz, Armehuijssittemeesters, omme der waerheijt getuichenisse te geven waerachtich te weezen als dat zijluijden getuijgen opten 21e Januarius laest leden dat die voorschreen Armehuijssittemeesters ter eenre ende Floris Huijgen volck met Heer Florissen kinderen ter andere zijde een vast bondich accoort maecken den teneur hier inne geinsereert volcht. Item die Armehuijssittemeesters zijn veraccordeert met Floris Huigen volck ende met Heer Florissen kinderen dat zij sullen hebben (te weeten dArmen) voor haer die gaerden landts die haer quam in Blockhuijs weer die twee buijt Caijcken tot heelinge van tlandt, te weeten van die Caijck off tot die Marcken toe ende zijn groot bevonden te saemen 2030 roeden ende hebben bij buijeren veraccordeert dat die Armemeesters zullen uijt keeren te Meij naestcomende f 20 ende die andere Meij te weeten 1588 daer anvolgende mede f 20 ende deze voorschreven perselen zijn belendt ZO endt die Caijck, ZW Jan Gaell met Maertigen Roeloffs, NW endt Huijgen volck, NO Cornelis Willemsz met Cornelis Willem Aerenden.
Op 28 juli 1587 worden die huwelijcxe voorwaerden opgesteld van Maerten Roeloffsz, geassisteert met Gerit Roeloffsz zijnen broeder ende Cornelis Willemsz zijn oom ter eenre, ende Jan Henricxz Gaell als vader ende voocht van Engel Jans zijnen dochter ter andere zijde. Op 4 mei 1604 compareerde Jan Henricxz Gael, als schoonvader van Cornelis Cornelisz Quast, ‘ende heeft zelffs mede hijer voore ten onderpande verobligeert een stucke landts genaempt “die Marcken” groot een morgen landts leggende in Wilke Ballen weer.

Op 4 mei 1604 verklaart Cornelis Cornelisz Quast schuldich aen Marijtgen Cornelisdr wedue wijlen Willem van Foreest poortersse tot Haerlem een jaerlicxe losrente van ƒ 62.10.-., hooftgelt ƒ 1000. Tot meerdere verseeckerheijt soe compareerde mede Jan Henricxz Gael schoonvader van Cornelis Cornelisz Quast ende heeft zelffs mede hijer voore ten onderpande verobligeert een stucke landts genaempt “die Marcken” groot een morgen landts leggende in Wilke Ballen weer. Borgen zijn Jan Henricxz Gaell ende Maerten Roeloff Zijmons. Daer voore die voors. Maerten Roeloffsz ten onderpande stelde twee ackeren landts leggende in Aernt Claessen weer twee campen over den Delft groot 339 roeden.

Op 5 oktober 1611 stelt Jan Henricxz Gaell ‘leggende op zijn sieckbedde oudt omtrent 84 jaeren’ zijn testament op. Daarin verklaart hij ‘dat hij testateur tot een legaet voor uijt zijn goet gemaect heeft bij dezen Baert Jansz zijn zoon, het huijs ende worff sulcx hij testateur tselve beseeten heeft ende metter doot ontruijmmen sal. Ende bekende hij testateur dat hij midts zijn uijterste ouderdoem geen koebeesten aengeboet noch aengekocht en heeft ende sulcx met lancheijt van tijt geconsumeert ende versleeten zijn, ende deurdien die beesten die tot zijn testateurs huijse zijn alleen toebehooren die voorschreven Baert Jansz zijn zoon. Dat oock met tvoorschreven legaet Baert Jansz voldaen is van alle tgeene hij eenichsints op hem testateur zijn vader te eijschen off te pretendere heeft. Dies alles onvermindert doe heeft hij testateur van zijn ongedisponeerde goeden tot zijn universale errffgenamen genomineert ende geinstitueert soe hij oock deede bijdezen die voornoemde Baert Jansz, Trijn Jansdr, Griet Jansdr ende Engeltgen Jansdr zijn beminde kinderen hooft voor hooft ende effen nae’.

 

Kinderen:

Baert Jan Gaelen

Trijn Jans Gael. Gehuwd met Cornelis Cornelisz Quast, overleden > 13 mei 1613

Griet Jans Gael, overleden > 20 december 1630. Gehuwd met Claes Sijmonsz Wildeboer, overleden < 5 maart 1627

Engeltgen Jans Gael. Gehuwd in 1587 (huwelijks voorwaarden 28 juli 1587) met Maerten Roeloffsz, schotvanger (1588) en schepen (1589) int Kerck vierndel te Assendelft, zoon van Roeloff Zijmonsz, geboren ca. 1560, overleden 1631-1633