Eijndhoven, Jacob Gerritsz van (ca. 1555-1640/41)

Jacob Gerritsz van Eijndhoven, zoon van Gerrit Petersz van Eijndhoven en Cornelia Henrick Thomas, geboren ca. 1555, overleden 1640-1641

Gehuwd met

Henrickgen Willems Cluetingh, dochter van Willem Gerritsz Cluetinck en Elisabeth Jacob Herman de Wijsen, overleden 1641-1642

 

Bronnen: 1) razu.nl, 2) NT00061_30. Nadere Toegang op inv. nr 30 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 3) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) NT00001_51A-B. Nadere Toegang op inv.nr 51A-B uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1). P. Heijmans, z.j. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) NT00061_54. Nadere Toegang op inv. nr 54 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 6) NT00061_55. Nadere Toegang op inv. nr 55 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 7) Wijk bij Duurstede index transporten 1546-1811, 8) hogenda.nl, 9) Repertorium op de lenen en tijnsen van de proosdij van Oudmunster, 1238-1661, J.C. Kort. In: Historische reeks Kromme-Rijngebied deel 11. Historische Kring Tussen Rijn en Lek. Houten, 2010, 10) Parenteel Van Eyndoven (Utrecht – Culemborg – Wijk bij Duurstede), Casper A. van Burik. In: Utrechtse parentelen voor 1650, deel 2. Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, 2011

In 1580 verkopen Jacob Gerrits van Eijndoven, Pelgrum van Velpen en Henrick Willems een huis en hofstede in de Oeverstraat te Wijk bij Duurstede aan Joffr. Anna van Steijnmoelen. Hoofdsom van 200 Carolus gld. Huis gekocht van de erfgenamen van Gerrit en Metgen Verbeeck voor 400 Carolus gld.

In 1582/5 gebruikt Jacob Gerritsz van Endhoven 4 morgen van de St. Janskerk te Wijk bij Duurstede.

Op 22 oktober 1584 transporteren Willem Henrickx met Jacob Gerritsz van Eijndoven en Pelgrum Jansz zijn vrunden de helft van 1 hoeve en van 4 morgen in Lopick en Lopikerkapel, hem met zijn broers en zusters aangekomen bij testament van Sophia van Broeckhoven.

Op 1 oktober 1590 Frans Willemsz Cluetinck, Jacob Gerritsz van Eijndhoven x Henricksken Willem Cluetincksdr erfgenamen van zaliger Willem Cluetinck hun vader
en voor de helft erfgenamen van Elisabeth Jacob Herman de Wijsendr hun moeder – versus Pelgrum van Velpen gedaagde; genoemd o.a. de Brevoet.

Op 13 november 1591 koopt Jacob Gerritsz van Eijndhoven wonend Wijk bij Duurstede van Pellegrom van Velpen Jansz voor 600 pont.

Op 31 augustus 1596 hebben ‘die regierders als possesseurs van de voors. vicarije vacherende deur dode van den overleden meester Dirck de Rataller verpacht ende verhuijrt desse nabescreven parthijen van landen toehorich aen de voors. vicarije. Alze in den eersten Jacob Gerritszoon van Eijndoven aen den Overdijck wonende vijer merghen soe boulant als weijlant gelegen op Luetervelt streckende uute Amerongensse Weeteringe over den Bandijck tot in de Rootvoetsse Sloot toe ende dat seven jaren lanck gedurende, ingaende Petri ad Cathedram naestcomende, jaerlicx ende elcke jair voor veertich Carolus gulden. Breder vermogens d’ huijrcedullen daervan gemaeckt ende hinc inde ontfanghen. Boven welcke pachtpenningen sal Jacob Gerritszoon voornoemt noch opbrenghen tot rantsoen eens d’ zomme van sess ende dartich gulden ende voor den armen eenen daelder / ende voorts breder vermogens die conditiën ende vorwairden daervan gemaeckt ende in den stadt huze openbairlijck opgelesen ende daervan zijnde’.

Op 6 mei 1597 een pachtbrief voor Adriaen Gijsbertsz na opdracht van Jacob Gerritsz van Eijndhoven 2 morgen. Voor hem zegelt Claes van Sompeken.

In het register van Oudschildgeld van Wijk bij Duurstede uit 1600 is onder ‘landen die gebruijkt worden bij den genen die aanden Overdijk, Leuterveld ende inden Melkwegh wonende sijn’ is Jacob Gerritsz van Eijdnhoven vermeld als gebruiker van 40 morgen en 3 morgen van dhr van Gent, van 2 morgen van het Capittel te Wijk, en van 4 morgen van heer Claes van Broeckhoven can. te Wijk possesseur van een vicarie in St. Anthoniscapel te Wijk.

In het overzicht van de pachten van het St Maria Magdalenaklooster te Wijk bij Duurstede uit 1601 is opgenomen: 

  • Jacob Gerritsz van Eijndoven gebruikt 8 hont inde Riethoven in Anthonis de Roijencamp ongesceijden en ongedeijlt, 12 gu – dit jaer sonder huer,
  • Jacob Gerritsz van Eijndoven, nu bij oversettinge Willem Pelgromss en Cornelis Corneliss van Hoppesteijn gebruiken des Convents Rijn en oplage die het convent selfs te bruken plach, voor 140 gu; dits het 8e negende jaar. Het convent mocht zelf de helft beweijden volgens overeenkomst met Willem Pelgrumss, betaelt: 70 gu.

Op 24 maart 1603 ‘hebben die regierders van 25 Wijck wedrom bij continuatie verhuijrt Jacob Gerritszoon van Eijndoven wonende aen de Overdijck in ‘t Wijcxe gerechte die vijer merghen lantz aen stadtz Vicarije gehorich, waervan d’ stadt ende die regierders van dijen deur collatie van zijn Excellentie possesseurs zijn. Ende dit voor den tijt van seven jaren aen een gedurende, ingaende Petri ad Cathedram anno 1604 naestcomende (ten welcken tijde d’ ouden voorgaende huyrjaren sullen zijn geëxpireert) ’s jaers voor 36 gulden te betalen ale jaer op gewoontelijcke pachtdagen, van alles vrijs gelts ende alssnu eens 27 gulden in gereeden gelde ten rantsoen ende voor den Armen eenen daler van dertich stuvers voorts op de voet van de voorgaende vorwairden ende conditiën, breder vermogens de nieuwe huijrcedulle dairvan zijnde, gedateert als boven, presentibus den heere schout, Hollant ende van der Smach, burgemeesteren mitten camerair Steven Gerritszoon van Eijndoven ende zijnen broeder Hubert Gerritszoon, schepen, mitten secretaris, nijet uutgesondert, oick van schellinck gelt, dan alleenlicken uut bescheijden op den oirlogen ende op den waijen.

Op 1 mei 1604 verkoopt Jacob Gerrits van Eijndoven aan Gerrit Eelgiss Tluxtinck en Ghijbert de Bije een kamp weiland van 5 morgen, genaamd “de Rietheuvel”, in Wijckerbroeck, strekkende uit de Weertwetering tot aan het bouland van de kopers. 

Op 11 augustus 1606 overmits testamentaire dispositie van zal. Cornelia Henrick Thomasdr, wedue Gerrit Petersz van Eyndtoven, nu: Jacob Gerritsz van Eijndtoven haar zoon 8 hont + 5 hont op de Olmen te Wijck: 8 hont bo Adriaen Aertsz nu Claes van Schevichovens erfg. + St Thomasaltaer in de kerk van Wijck, ben Gijsbert Schayen erfg.; 5 hont bo Vicarie St Aechtenaltaer in de kerk van Wijck, ben weleer Jan Hugen en nu Willem Jansz a/d Overdijck, Deze partijen zijn gesplit van 6 morgen die weleer Henrick Gerritsz zijn broeder aen 4 stucken in erfpacht kreeg van Oudmunster / f.ccxii ev. Op 19 april 1613 na opdracht van Jacob Gerritsz van Eijndtoven nu Huijbert Gerrits van Eijndhoven zijn broeder.

Op 7 januari 1611 is geresolveert dat men sal versoucken consent van de Edele Heeren Staten om te mogen vercopen seeckere acht mergen lants behoren(de) aen de vijcarie van de stadt d’ welcke gebruijckt worden bij Jacob Gerritszoon van Eijndoven ende Jan Lambertszoon ende is tot dien fijne gecommitteert den burgemeester Hermen van Bemmel.

Op 29 december 1612 alsoo den heere van Gent hadde doen aenseggen dat hij wel in handelinge ofte buijtinge soude willen treden tegen seeckere landen toebehorende aen de Vijcarije van de stadt die bij Jacob Geeritssoon werden gebruijckt van ’t welcke den burgemeester Bemmel rapport is gedaen, is bij die van den gerechten geresolveert bij aldien dat den voors. heere van Gent boven die drie mergen d’ welcke bij Pons Gerritszoon werden gebruijckt den acker die Hendrick van Oldenborch bruijckt will toe geven dat men alsdan met hem in handelingen sall treden.

In het ‘Register van de landerijen daer elck sijn gebruijck bij malcanderen compt, gelijck dat elck is gebruijckende inden jaere 1624‘ is opgenomen:

  • Jacob Gerrits br. fol.52 37 mergen, voor: Heijndrick Jans Keijser 1625, dh. erboven: Cornelis Jacobsz; fol.52 2 mergen vant Capittel en hij seijt dat het de heer Van Gent toebehoort 2 o.s. 21 st, voor: alsvoren; fol.52 br. van de heer van Gent 3 mergen 4 o.s. 21 st, voor: alsvoren; fol.79 8 hont van hemzelf 2 o.s. voor: dit heeft gecoft Dirck Baltussen 1633; fol.112 br. 4 mergen van de heer Van Gent sijnde een Vicarie van de heer van Broeckhoven 5 o.s. 30 st. voor: Heijndrick Jansen Keijser, dh. erboven: Cornelis Jacobsen; fol.32 2½ mergen van hemzelf 5 o.s., ervoor: dit hoort Jacob Gerrits van Eijndoven selffs; fol.28 2 mergen 1 hont gecomen uit een perceel van 22 mergen van Frederick Uijtenengh, gecoft van Gerrit Jacobss 3 o.s. 22½ st, voor: dit heeft gecoft Dirck Baltessen 1633 sijn tesamen 3½ mergen inden Engh; noch fol.90 4 mergen
    gecoft van Goijert Aerts gelegen bij Vogelpoel 9 o.s. 22 st (dhaald),
  • heeft noch anno 1633: Fol.32 2½ mergen van hemzelf 5 o.s.; fol. 90 4 mergen op 9 schilt 22 st.; fol. 24 7 hont gecoft van de kinderen van Petertgen van Ommeren 1635 aengevangen op 2 schilt.

Op 26 juni 1628 verkopen Jacob Gerritsz van Eijndoven c.s. aan Ghijsbert Willemsz van Bemmel een huis en hofstede in de Vorderstraat te Wijk bij Duurstede, strekkende tot de Achterstraat toe. 

Op 23 november 1631 verkopen Jacob Gerritss van Eijnthoven c.s. aan Jan Aertss in de Eng een huis op grond van het Convent aan de Amerongse Dijk.

Op 26 mei 1635 verkopen de kinderen van Wouter Claess. Helberch, zijnde Bernt Eliss en Maijcken Helberch, Anthonis van Santen en Adriaentgen Helberch, en Jan en Mechteld Helberch, aan Jacob Gerritss van Eijnthoven 7 hont land op de Langslach.
Op 1 september 1635 verkoopt Jacob Gerritss van Eijnthoven 3 ackers land in de Eng aan Dirk Balthasarss in de Eng. Belast met 100 gld. t.b.v. Dirck van Gemert.

Op 4 maart 1637 is Jacob Gerritsz van Eijndhoven beleend met een akker in Wijk bij Duurstede op de Langeslag, bij overdracht door Gerard Cock, raad in de vroedschap van Utrecht, voor Jan Woutersz van Helberg te Den Haag. In 1641 Gerrit Cornelisz van Eijndhoven bij dode van Jacob, zijn grootvader. 

 

Uit dit huwelijk:

Cornelis Jacobsz van Eijndhoven

Gerrichien Jacobs van Eijndoven, overleden < 25 september 1626. Gehuwd 1612-1613 met Johan Thonisz Verbrug, zoon van Thonis Dircksz Verbrug en Maria Claes, overleden 1626-1627

Janneke Jacob Gerrits van Eijndhoven, overleden april-mei 1659 (aangetekend 9 mei 1659), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Ondertrouwd 21 juni 1615 en gehuwd 13 juli 1615 voor het gerecht te Wijk bij Duurstede met Willem Goijersz Schijff, schepen van Wittevrouwen, zoon van Goijert Willemsz Schijff en Jannichgen Jans Lachmont, overleden oktober 1651 (aangetekend 27 oktober 1651), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

Elisabeth Jacob Gerrits van Eijndhoven, lakenkoopster, overleden 24 juli 1663 te Wijk bij Duurstede. Ondertrouwd 24 maart 1619 en gehuwd 31 maart 1619 voor het gerecht te Wijk bij Duurstede met Jan Andries Vosch van Avesaet, lakenkoper, potmeester van de armenpot, kerkmeester, rentmeester van het Maria Magdalena Convent te Wijk bij Duurstede, zoon van Andries Jansz Vosch en Anna Peter Thomas, overleden 1636-1637

Hendrickje Jacobs van Eijndhoven, overleden < 21 december 1654. Ondertrouwd 21 november 1621 en gehuwd 1 december 1621 voor het gerecht te Wijk bij Duurstede met Gijsbert Goosens Verweij, geboren te Amerongen, overleden < 21 december 1654

Marie Jacobs van Eijndoven, overleden 1625-1627. Ondertrouwd 4 januari 1625 en gehuwd 27 januari 1625 voor het gerecht te Wijk bij Duurstede met Hermen Jansz Keiser, geboren te (?) Wesel (D)