Eijndhoven, Cornelis Jacobsz van (-<1646)

Cornelis Jacobsz van Eijndhoven, zoon van Jacob Gerritsz van Eijndhoven en Henrickgen Willems Cluetingh, overleden < 10 april 1646

Gehuwd met

Huijbertgen Cornelis van Rijbeeck, dochter van Cornelis van Riebeeck en Metgen Aelberts van Bemmel, overleden > 5 oktober 1647

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) NT00061_55. Nadere Toegang op inv. nr 55 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) NT00061_1. Nadere Toegang op inv. nr 1 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). A.A.B. van Bemmel, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 22 november 1606 constitueren Cornelis Aelbertsz wonend aan de Neerdijck in het gerecht Wijck als mede voogd over de onmondige kinderen van zaliger Cornelis van Riebeeck, Cornelis Jacobsz wonend opte Duijnen bij Wijck x Huijbertgen Cornelis van Riebeeckxdr.

Op 29 juni 1608 in Gedeputeerde Staten van Utrecht antwoord op verzoek van Johanna van Gendt mitsgaders … Woutersz de Cruijff en Cornelis Jacobsz van Eijndhoven, beiden tot Wijk.

Op 9 mei 1617 is Cornelis Jacobsz van Eijndhoven, wonende te Wijck bij Duurstede, aangesteld door Onna van Els zu Babborch, wonende in De Lemers in het Furstendom Cleve, om voor domdeken en kapittel ten Dom te Utrecht ten behoeve van Hubert Gerritsz van Eijndoven te Wijk bij Duurstede f 800-0-0 te vestigen op de Hoge Steenweert, in gebruik bij geconstitueerde, gelegen voor Wijk bij Duurstede en leenroerig aan genoemd kapittel en om voor het hof van Utrecht die leenbrief te bevestigen en constituant in de inhoud daarvan te laten condemneren.

In het ‘Register van de landerijen daer elck sijn gebruijck bij malcanderen compt, gelijck dat elck is gebruijckende inden jaere 1624‘ is opgenomen:
Cornelis Jacobsen Eijndoven Inden eersten folij liii het eerste artijkel bruijckt van de vrou van Gent sevenendartich mergen landts, lxxxviii schilt xxv stuiver ii penning. Doorgehaald.
Noch folij lii artijkel twe bruijckt twe mergen van de vrou van Gent gecomen vant Capittel, ii schilt, xxi stuiver. Doorgehaald.

Op 28 november 1629 transporteert Cornelis Jacobsz van Eijndtoven 1/6e deel van 1/6e deel van de helft van de Steenweert op Jan Aertss inden Engh, in leen.

Op 10 april 1646 worden de huwelijkse voorwaarden opgesteld tussen Gerrit van Eijndoven, jongeman, geassisteerd met broer Aelbert van Eijndoven, broer Henrick van Eijndoven, broer Cornelis van Eijndoven, zwager Jan Peterss Crepoel, behuwde oom Willem Goijerss Schijff, behuwde oom Ghijsbert Goossenss Verweij, behuwde oom Peter van Noort van Maseijck en met de wel edele heere van Blijenborch, en Marichgen Gerrits, jongedochter, geassisteerd met vader Gerrit Willemss (Jutphaes), oom Jasper Willemss, oom Egbert Willemss, oom Antonis Dircxs, oom Dirck Peterss van Grol, broer Cornelis Gerritss, zwager Cornelis Janss, zwager Cornelis Antoniss,zwager Frans Corss en met Aernt van Westrhenen.

Op 5 oktober 1647 melden Huijbertgen van Rijbeeck weduwe van Cornelis Jacobsz van Eijndoven, moeder van Heijndrick Cornelisz van Eijndoven rademaker te Utrecht, en Gerrit Cornelisz van Eijndoven wonend aan de Overdijck buijten bij Wijck, de geboden van Heijndrick voorschreven met Geertgen Gerritsdr van der Graeff jongedochter.

Op 15 oktober 1648 benoemen Henrick Corneliss van Eijndoven, rademaker wonende buijten de Wittevrouwenpoort, en Geertruijdt Gerrits van de Gracht, de langstlevende, zijn broer Gerrit Corneliss van Eijndoven en haar broer Hermen Gerritss van de Gracht tot voogd over de onmondige na te laten kinderen en erfgenamen.

Op 20 maart 1650 wordt in de Gedeputeerde Staten van Utrecht behandeld een verzoek van Christoffel Stochius, collecteur ongelden over Wijk, jegens Gerard van Eijndhoven, als mede-erfgenaam van zijn vader Cornelis Jacobsz van Eijndhoven plus nog een verzoek van hem inzake huur door Jacob van Eijck van 4 morgen land van de vicarie Gillis de Bruijn.

Op 10 april 1660 procureren de mede-erven van Jacob Gerritss van Eijndoven en Henrickgen Cluetingh, in leven echtelieden, Nicolaes de Vael om voor leenhoven en gerechten ieders toegescheiden perceel gerechtelijk te laten registreren. De genoemde mede-erven zijn de kinderen van Jannichgen Jacobs van Eijndoven, dochter, te weten Vincent Dirxss Vercuijl gehuwd met Annichgen Willems Schijff en Jan van Schaijck gehuwd met Neeltgen Willems Schijff, en de kinderen en kleinkinderen van Cornelis Jacobss van Eijndoven, zoon, te weten Cornelis van Eijndoven, Henrick van Eijndoven, Elisabeth van Eijndoven, Cathalina van Eijndoven, de onmondige kinderen van Gerrit van Eijndoven en de onmondige kinderen van Aelbert van Eijndoven.

 

Uit dit huwelijk:

NN Cornelis van Eijndhoven, begraven 1614-1615 in de St. Janskerk te Wijk bij Duurstede

NN Cornelis van Eijndhoven, begraven 1614-1615 in de St. Janskerk te Wijk bij Duurstede

Hendrick Cornelisz van Eijndhoven, rademaker, overleden juni 1668 (aangetekend 15 juni 1668), begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Gehuwd 16 oktober 1647 voor het gerecht te Utrecht met Geertgen Gerrits van der Graeff, dochter van Gerrit Jansz van der Graeff, overleden maart 1672 (aangetekend 25 maart 1672), begraven in de Jacobikerk te Utrecht

Aelbert Cornelisse van Eijndhoven, overleden 1650-1660. Ondertrouwd 4 mei 1642 en gehuwd 18 mei 1642 voor het gerecht te Wijk bij Duurstede met Maijke Tonis van Bemmel, dochter van Anthonis Dirckx van Bemmel en Geertruijt Jans de Cruijff

Mechtelt Cornelis van Eijndhoven. Ondertrouwd 16 juli 1645 en gehuwd 30 juli 1645 voor het gerecht te Wijk bij Duurstede met Jan Jansz Craijpoel

Gerrit Cornelisz van Eijndhoven

Cornelis van Eijndhoven, bakker, overleden september 1670 (aangetekend 26 september 1670), begraven in de Buurkerk te Utrecht. (?) Gehuwd 18 februari 1660 voor het gerecht te Utrecht met Maeijchgen Gerrits van Cortenoever, overleden maart 1673 (aangetekend 1 april 1673), begraven in de Buurkerk te Utrecht

Lijsbeth Cornelis van Eijndhoven, overleden mei-juni 1664 (aangetekend 6 juni 1664), begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Gehuwd 13 februari 1664 voor het gerecht te Utrecht met Jan Pietersz van Broeckhuijsen

Cathalina van Eijndhoven, overleden 10 maart 1683, begraven in de Catharijnekerk