Cruijff, Hendrik Gerritsz de (ca. 1630-1689/90)

Hendrik Gerritsz de Cruijff (de Oude), boer, zoon van Gerrit Hendriksz de Cruijff en Willemtgen Hendriks, geboren ca. 1630 te Leusden, overleden 1689-1690

Gehuwd op 11 januari 1666 voor het gerecht van Leusden (get: vader Gerrit Henricksz Cruijff, vader Adriaen Cornelisz) (#) met

Gerritje Adriaans, dochter van Adriaen Cornelisz en Weijmtgen Everts, geboren ca. 1640, overleden < 21 juli 1715

Gehuwd op 26 juli 1691 te Woudenberg met

Reijer Petersz, geboren te Maarn, overleden > 1739

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) archiefeemland.nl, 3) oudscherpenzeel.nl, 4) Familiegeld 1675 (-1724) in Eemland. Eemlandse klappers 29, 1998, 5) De Sint Anna Broederschap van Woudenberg. A. van Gent, 1987, 6) Oudschildgeld Woudenberg en Geerestein 1536-1775. Historische toegangen van de gelderse vallei, deel 13. Bureau voor Familie Historie, Woudenberg, 1993, 7) Huisgezinnen Woudenberg en Geerestein 1675. Historische toegangen van de gelderse vallei, deel 11. Bureau voor Familie Historie, Woudenberg, 1990, 8) razu.nl, 9) NT00061_58. Nadere Toegang op inv. nr 58 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 20 januari 1672 krijgen Hendrick Gerritsz de Cruijf en Gerritgen Adriaens octrooi van het Hof van Utrecht om te testeren bij notaris Anthoni van Brinckesteijn te Amersfoort. Zij wonen dan in Woudenberg. Op 23 januari 1672 stellen zij hun testament op, waarbij zij elkaar te lijftocht van hun bezit tot weder huwelijk vermaken. Zij prelegateren aan Gerrit Henricks Cruijff, hun oudste zoon, f 50 waarmee zij begeren dat deze zoon afstand zal doen van zijn heerlijckheid. Dochters Marrij en Cornelisje Henricx. Erfgenamen zijn deze drie kinderen en de kinderen die zij nog mogen krijgen.

In 1675 is in het overzicht huisgezinnen van Woudenberg opgenomen ‘Hendrik Gerritsz aan de Schans, gebruikt het erf op de Wetering, eigendom van de Heer van Geerestein’. In het Familiegeld in Woudenberg uit 1675 is opgenomen ‘Henrick Gerritsz, bouwman, met vrouw en 3 minderjarige kinderen, te betalen heffing 8 guldens’.

Op 3 september 1676 compareren Henrick Gerrits Cruijff gehuwd met Gerrit Adriaens wonende aan de Schans, Henrick Gerrits de jonge gehuwd met Aeltgen Thonis wonend Leusderbroeck, Aelt Jans gehuwd met Dirckgen Gerrit Cruijff wonend in de Woudenberger Meent, Johannis Cornelus gehuwd met Ghijsberje Gerrits Cruijff, Roelof Thonis gehuwd met Trijntgen Gerrits Cruijff beide paren wonend aan ’t Heetveld onder den gerechte van Leusden, Willemtgen Henricx, hun moeder, lest weduwe van Bart Cornelis en tevoren weduwe van Gerrit Cruijff. De kinderen, alle kinderen van Gerrit Cruijff, verklaren, met consent en ten overstaan van hun moeder Willemtgen Henricx, dat enigen van hen hun vadersgoed waren betaald en dat Henrick Gerrits op de Schans niet had genoten. Zij zijn overeengekomen om de nalatenschap van haar moeder na haar overlijden in egale portien te delen. Henrick Gerrits in Leusderbroeck, Henrick Aerts in de Meent en Roelof Thonis op de Treeck hebben ieder, als man en voogd van hun resp huijsvrouw 510 gulden genoten, Aeltgen Jans en Johannis Cornelis ieder 250 gulden, terwijl Johannis Cornelis 80 gulden schuldig is voor een jaar pacht. De erfgenamen van Bart Cornelis zijn schuldig met de renten 426 gulden, Gerrit Wouters in Leusderbroeck 300 gulden in zijn erff gevestigd waarvan getogen 200 gulden, welke Thomas Thomas, vleeshouwer tot Amersfoort, competeert. Zo schiet over 2636 gulden, waarvan ieders zesde part bedraagt 439 gulden 6 stuivers en 10 penningen. De terugbetalingen van te veel verkregen gelden wordt geregeld, zodat zij na het overlijden van hun moeder in gelijke portien delen. Aelt Jans en Grietgen Gerrits, echteluijden, moeten ter zake van hun huwelijksgoed en klederen nog inbrengen 250 gulden. Grietgen, Dirckje en Ghijsbertje Gerrits zullen de klederen tot haars moeders lijf behorende, genieten.

Hendrik is in de jaren 1678 tot 1685 procurator van de Sint Anna Broederschap van Woudenberg samen met Hendrik Gerritsz van Geijtenbeek en Gerrit Hendriksz van Overeem. Hij geeft de functie in 1685 over aan zijn zoon Gerrit Hendriksz. De broederschap dateert van voor 1450 en richt zich op het zieleheil van de leden van de Broederschap, door er voor te zorgen dat voor gestorven leden een aantal requiem- of zielemissen worden opgedragen. Hiervoor waren individuele regelingen waarbij nauwkeurig is omschreven wat de belanghebbende wenst voor de door hem beschikbaar gestelde gelden. Daarnaast worden de gelden van de Broederschap besteed aan de verstrekking van voedsel aan de armen. In de regel worden de procuratoren belast met de juiste uitvoering van de getroffen regeling.

In het overzicht van Oudschildgeld van Woudenberg uit 1686 is vermeld ‘Hendrick aen de Schans is gebruiker van 25 mergen en een dardendeel van ½ hoef lands aan de Schans om 46 Karolij guldens, eigendom van Joffrouw van Lijden. De Schans (huis) of 2 mergen bruikt haar Ed. zelf en betaelt niet. Hendrik woont in de boerderij Duivestijn of Aan de Schans. De boerderij lag ter hoogte van het huidige adres Schans 19. In het uitzettingsoverzicht familiegeld (ingesteld door de Staten van Utrecht ten behoeve van de financiering van de vele oorlogen en conflicten in die tijd) is in 1688-1689 opgenomen ‘Hendrick Gerritsz de Cruijff, te betalen heffing 9 guldens’. In hetzelfde overzicht is in 1690-1691 opgenomen ‘Weduwe Hendrick Gerritsz de Cruijff, te betalen 8 guldens 11 stuivers ‘.

 

Uit dit huwelijk:

Gerrit Hendriksz de Kruijff

Maria Hendriks de Cruijff, geboren ca. 1670, overleden > 1736. Gehuwd met Dirck Cornelisz, landbouwer op Klein Rumelaer, zoon van Cornelis Evertsz en Ariaentje Jans, overleden 1711-1716

Cornelisje Hendriksz de Cruijf, geboren ca. 1672, overleden 1738-1739. Gehuwd op 18 januari 1692 te Woudenberg met Rijk Jansz Brom, zoon van Jan Lambertsz Brom en Aaltje Elissen, overleden > 1745

Dirk Hendriksz de Kruijff, geboren ca. 1675

Evert Hendriksz de Kruijf, geboren ca. 1677, overleden (?) 25 september 1765 te Woudenberg. Gehuwd op 12 november 1702 te Woudenberg met Teuntje Peters, geboren ca. 1680 te Maarn, overleden < 5 mei 1737. Gehuwd op 5 mei 1737 te Woudenberg met Hermijntje Jans Bosman, dochter van Jan Berentsz Bosman en Lijsbet Arissen, gedoopt 9 november 1704 te Lunteren, overleden 1737-1745. Gehuwd op 19 december 1745 te Woudenberg met Jannetje Jans van Berkesteijn, geboren ca. 1700