Cruijff, Gerrit Hendriksz (ca. 1590-1649)

Gerrit Hendriksz de Cruijff, landbouwer, zoon van Hendrick Gerritsz Cruijff en NN, geboren ca. 1590 te Woudenberg, overleden 1649 te Leusden

Gehuwd ca. 1620 met

Willemtgen Hendriks, geboren ca. 1600, overleden 1691-1695

Gehuwd met

Bart Cornelisz, buurmeester van Leusden (1667-1668), zoon van Cornelis Jansz, overleden 1672-1673

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) archiefeemland.nl, 3) oudscherpenzeel.nl, 4) Oudschildgeld Woudenberg en Geerestein 1536-1775. Historische toegangen van de Gelderse Vallei, deel 13. Bureau voor Familie Historie, Woudenberg, 1993, 5) Quotisatie en consumptie geld gerecht Woudenberg 1614. Historische toegangen van de Gelderse Vallei, deel 10, 6) Slaperdijkgeld Woudenberg, Leusden c.s., Renswoude 1653. Historische toegangen van de Gelderse Vallei, deel 19. Bureau voor Familie Historie, Woudenberg, 2000, 7) razu.nl, 8) NT00061_58. Nadere Toegang op inv. nr 58 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Gerrit Henricksen Cruijff is eigenaar en gebruiker van boerderij Loeffs aan het Heeltvelt onder Leusden. Na zijn dood, trouwt zijn vrouw met Bart Cornelisz die daarmee eigenaar wordt (als blijkt uit het register van oudschildgeld van onbekende datum). In het register van quotisatie- en consumptiegeld (quotisatie was het aandeel dat bewoners moesten opbrengen in de provinciale omslag die de bijdrage vormde van de gewesten in de algemene kosten van de republiek, consumptiegeld was een dorpsbelasting) van Woudenberg uit 1614 is vermeld ‘Gerrit Kruijf, quotisatie 5 stuivers, consumptie 6 stuivers’.

Op 24 december 1639 transporteren Gerrit Henrickx Cruijff te Leusden en Lambert Henrickx van Nienhuijsen te Woudenberg 4½ morgen in Leusden, voordien affgedeijlt van het goet Loeveseijn, aan Passchier van Loeveseijn, commissaris van de monstering.

Op 17 januari 1649 krijgen Gerrit en Willemtgen octrooi van het Hof van Utrecht om te testeren bij notaris Nicolaas de Cruijff. In datzelfde jaar woont Willemtgen Hendriks als weduwe op boerderij ’t Veentje aan het Heetveld.

In 1653 is in het overzicht van slaperdijkgeld (bijdrage aan beheer en onderhoud van de Slaperdijk) van Leusden vermeld ‘Gerrit Henricksz Kruijfs erffgenaemen ½ ploegh’.

Op 9 januari 1657 verkopen Dirck Jansz en zijn vrouw Henrickgen Willems verkopen aan Bart Cornelisz en zijn vrouw Willemtgen Henricks ca. een half morgen land, in de Eng aan het Heetveld, onder Leusden. Van de karweg tot aan de hei. Aan beide zijden: de kopers.

Op 23 januari 1672 stellen Bart Coneliszn, wonend op Heetveld te Leusden, en Willemtgen Henricx hun testament op. Er is land in Leusderbroek, in de Crommestart, in gebruik bij Lubbert Henricks, land aan de Steenebrugh bij Woudenbergh, erf aan het Heetveld waar zij nu woont en waarvan zij voor ’t huwelijk de helft bezat, in de Engh, camp land in Suijrbroeck. Erfgenamen van Bart zijn Theunitge Cornelis weduwe van Willem Jans, zuster van Bart, voor 1/3 part, de kinderen van Jan Cornelis, zijn overleden broer, voor 1/3 part en de kinderen van Thimon Cornelis, zijn overleden broer, voor 1/3 part. Ingeval vooroverlijden van Theunitge Cornelis, dan gaat dit deel naar zijn broeders en zusters kinderen in gelijke porties. Erfgenamen van Willemtge Henricxs is Grietge Gerrits, huijsvrouw van Aelt Janszn, of haar kinderen moeten eerst f 400 inbrengen zoals Grietge bij haar huwelijk heeft genoten.

Op 23 juni 1673 legateert Willemtgen Henricx, sieck te bedde leggende, wonend in Amersfoort, aan Henrick Gerrits den ouden en Henrick Gerrits d’jonge, Grietgen Gerrits, Dirckgen Gerrits en Gijsbertgen Gerrits, die genoemd zijn naar haar eerste man saliger Gerrit Henricks Cruijff, ieder de som van 100 gulden. Aan haar dochters Grietgen, Dirckgen en Ghijsbertgen Gerrits al haar kleden. Trijntgen zal hebben en behouden de zilveren onderriem. Op 19 november 1675 testeert Willemtgen Cornelis, won. Woudenberg. Zij verklaart nietig het legaat van 500 gulden, bij codicil van 23 juni 1673, aan de zonen van Henrick Gerritsz den Ouden, Henrick Gerritsz de jonge en Grietgen Gerrits, Dirckgen Gerrits en Ghijsbertgen Gerrits, kinderen van haar eerste man saliger, Gerrit Henricks. Het prelegaat betreffende de klederen blijft gehandhaafd.

Op 3 september 1676 compareren Henrick Gerrits Cruijff gehuwd met Gerrit Adriaens wonende aan de Schans, Henrick Gerrits de jonge gehuwd met Aeltgen Thonis wonend Leusderbroeck, Aelt Jans gehuwd met Dirckgen Gerrit Cruijff wonend in de Woudenberger Meent, Johannis Cornelus gehuwd met Ghijsberje Gerrits Cruijff, Roelof Thonis gehuwd met Trijntgen Gerrits Cruijff beide paren wonend aan ’t Heetveld onder den gerechte van Leusden, Willemtgen Henricx, hun moeder, lest weduwe van Bart Cornelis en tevoren weduwe van Gerrit Cruijff. De kinderen, alle kinderen van Gerrit Cruijff, verklaren, met consent en ten overstaan van hun moeder Willemtgen Henricx, dat enigen van hen hun vadersgoed waren betaald en dat Henrick Gerrits op de Schans niet had genoten. Zij zijn overeengekomen om de nalatenschap van haar moeder na haar overlijden in egale portien te delen. Henrick Gerrits in Leusderbroeck, Henrick Aerts in de Meent en Roelof Thonis op de Treeck hebben ieder, als man en voogd van hun resp huijsvrouw 510 gulden genoten, Aeltgen Jans en Johannis Cornelis ieder 250 gulden, terwijl Johannis Cornelis 80 gulden schuldig is voor een jaar pacht. De erfgenamen van Bart Cornelis zijn schuldig met de renten 426 gulden, Gerrit Wouters in Leusderbroeck 300 gulden in zijn erff gevestigd waarvan getogen 200 gulden, welke Thomas Thomas, vleeshouwer tot Amersfoort, competeert. Zo schiet over 2636 gulden, waarvan ieders zesde part bedraagt 439 gulden 6 stuivers en 10 penningen. De terugbetalingen van te veel verkregen gelden wordt geregeld, zodat zij na het overlijden van hun moeder in gelijke portien delen. Aelt Jans en Grietgen Gerrits, echteluijden, moeten ter zake van hun huwelijksgoed en klederen nog inbrengen 250 gulden. Grietgen, Dirckje en Ghijsbertje Gerrits zullen de klederen tot haars moeders lijf behorende, genieten.

Op 5 juni 1685 verhuurt Willempgen Henrick, laatst weduwe van Bart Cornelisse, aan Johannes Cornelisz en Ghijsbertje Gerrits de Cruijf, echtlieden, haar schoonzoon en dochter, een erf en goed enz. schaapschot met de landerijen gelegen aan het Heetveld onder Leusden. Voor 6 jaren voor 150 caroligulden jaarlijks. Op 13 augustus 1691 verhuurt Willempje Henricks, laatst weduwe van Bart Cornelisse voor haar en haar erfgenamen, aan Johannes Cornelisz en Ghijsbertje Gerrits echtlieden, het erf aan Het Heetveld, reeds bruiker, nu voor een tijd van 2 maal 6 jaren voor 105 caroligulden. Voorts op de conditie als in het huurcontract van 8 juni 1685. Op condities en voorwaarden zijn op 15 mei 1696 Henrick Gerrits Cruijff en Johannes Cornelisz, eigenaar van het erf aan Het Heetveld, tezamen geaccordeerd, dat Johannes Cornelisz, dit erf zal gebruiken voor 6 jaren, ingaand Petri 1696 en daarvoor aan Henrick Gerrits voor recht betalen zal 65 gulden; verder als in de voornoemde huurcedulle,

Op 28 oktober 1695 vindt er boedelscheiding plaats van de nalatenschap van Gerrit Hendricksz de Cruijf na overlijden Willemtje Hendriks. Henrick Gerrits Cruijff de Jonge, Grietje Gerrits Cruijff, weduwe van Aelt Janss, Dirckje Gerrits Cruijff, getrouwd met Henrick Aerts, Ghijsbertgen Gerrits Cruijff, getrouwd met Johannes Cornelissen, Trijntje Gerrits Cruijff, getrouwd met Aert Peters (van Schindel), en Henrick van Geijtenbeeck als gemachtigde van Gerrit Henricks de Cruijff, Dirk Cornelissen als ‘man ende voogd’ van Marij Henricx de Cruijff, Rijck Janss Brom als ‘man ende voogd’ van Cornelisje Henricx de Cruijff en Evert Henricks de Cruijff, kinderen en erfgenamen van Henrick Gerrits Cruijff den Oude. Te verdelen viel een ‘gemeen en onverdeelt was seecker erff ende goet mede huijs, hoff ende hoffstede, bergh ende schuur, ende landerijen daeraen behorende, beplantinghe op staende genaamt ‘Loeufs’ gelegen aen ’t Heetveld onder de Gerechte van Leusden, daeraen de’ene sijde Jan Jacobs van Loeveseijn Edele Heer van den Broeck, ende aen d’andere sijde de Heer van Incourt naest geland sijn, streckende van de Leusder gemeente aff tot aen de Grift toe, wesende thins en keurmedich goet van de domeijnen ’s Lands van Utrecht ende op sulcke vrijheden, gerechtigheden ende servituijten als d’andere hoeven van Leusden ende Leusderbergh van de voornoemde Domeijnen ten thins gehouden naar proportie genieten ende lastende sijn’. De verdeling was als volgt: -Grietje Gerrits Cruijff heeft haar vijfhonderd gulden ontvangen bij het ondertekenen. -Henrick van Geijtenbeeck ontving als gemachtigde van de kinderen van Henrick Gerrits Cruijff den Oude vijfhonderd gulden op 15 mei 1696. -Aert Peters van Schindel, getrouwd met Trijntje Gerrits Cruijff ontving vijfhonderd gulden op 23 apri1 1697. -Henrick Aerts, getrouwd met Dirckje Gerrits Cruijff ontving de vijfhonderd gulden op 29 april 1698.

 

Uit dit huwelijk:

Dirckje Gerrits de Cruijff

Hendrik Gerritsz de Cruijff (de Oude)

3 Trijntje Gerrits de Cruijff, geboren ca. 1640, overleden 1695-1699. Gehuwd op 16 oktober 1664 voor het gerecht van Leusden met Roelof Theunisz Brinckhorst, brouwer, zoon van Thonis Huijgen, overleden 1694-1695. Gehuwd op 29 maart 1695 voor het gerecht te Leusden en 2 april 1695 RK ’t Zand en voor het gerecht te Amersfoort met Aart Petersz van Schendel, overleden > 29 september 1717

Hendrik Gerritsz de Cruijff (den Jonge), brouwer, gerechtsman van Leusbroek (1674-1677), buurmeester van Leusbroek (1689-1693), geboren ca. 1645, overleden 1724-1734. Gehuwd met Aeltgen Thonis, dochter van Anthonis Hendricksz van Dorresteijn

Grietje Gerrits de Cruijff, geboren ca. 1646, overleden > 1696. Gehuwd met Aalt Jansen van de Wetering, landbouwer op Klein Geerestein, overleden 6 augustus 1677 te Woudenberg

Gijsbertje Gerrits de Cruijff, geboren ca. 1648, overleden > 3 september 1676. Gehuwd met Jan Ariensz Knoppert, landbouwer op Buurteinde onder Maarsbergen (ca. 1655-ca. 1668), zoon van Adriaen Jansen Knoppert en Gijsbertje Jans. Gehuwd met Johannes Cornelisz, landbouwer op Buurteinde onder Maarsbergen (ca. 1668-ca. 1675), zoon van Cornelis Gijsbertsz Bosch en Cornelisje Reijers, overleden > 3 september 1676. Gehuwd met Tijmen Meusz, zoon van Meus Petersz en Aeltgen Hendricks