Cool, Thonis Dircksz (ca. 1610-1636/42)

Thonis Dircksz Cool, zoon van Dirck Theunisz Cool en Peterken Claes Deventer, geboren ca. 1610, overleden 1636-1642

Ondertrouwd op 7 februari 1636 en gehuwd op 24 februari 1636 te Zijderveld (#) met

Heijltje Jaspers, dochter van Jasper Jacobsz en Aertken Marcelis, geboren ca. 1610 te Zijderveld, overleden 1651-1655

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1628-1646. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 3) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1646-1654. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 4) Everdingen, oud rechterarchief 1633-1727. B. de Keijzer, 5) Everdingen, oud rechterarchief 1603-1627. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 6) Everdingen, oud rechterarchief 1627-1644. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 7) Everdingen, oud rechterarchief 1644-1661. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer

Op 25 november 1614 vertoont Jasper Jacobsz een octroij van Walraven van Brederode, heer van Vianen etc dd 2-6-1614, en verklaart dat hij heeft liggen op Over Zijderveld in het land van Culemborg 4 morgen leengoed genaamd ‘Drie Vierdel’. Hij disponeert nu, dat de 3 nakinderen, die hij verwekt heeft bij Aertken Mercelisd namenlijk Mercelis Jaspersz,
Marij Jaspersd en Heijltgen Jaspersd van de voornoemde 4 morgen leengoed, 2 morgen vooruit en die andere 2 morgen zullen gelijkelijk gaan naar de 3 nakinderen en Gerrit Jaspersz als voorzoon van Jasper Jacobsz. 

Op 28 februari 1627 testeren Jasper Jacobsz x Aertken Mercelis (ziek) wonende op Zijderveld. Erfgenamen zijn:

  • hun dochter Heijlken Jaspers krijgt 4 morgen op Over Zijderveld genaamd ‘de Wijsdijk’, te weten de voorste camp met de ‘Dam akker’, liggende aan de bovenste zijde,
  • hun dochter Marijke Jaspers krijgt 4 morgen op Over Zijderveld van de zwager van Wouter Gerritsz, genaamd Willem van Nieupoort, voor stadhouder der lenen Van Brederode, etc.,
  • zijn zoon Gerrit Jaspersz. 

Op 17 februari 1631 Joost Claessen als oom en Dirck Toniss Cool als vader van Thonis, Anna, Lijsken, Willem ende Floris Dircxs Cool verwekt bij Dirck Toniss Cool x Peterke Claes zaliger; Cornelis Thoniss Cool x Willemke Claes en Claes, Arien, Jan en Abraham Claess voorhunzelf en tesamen kinderen en erfgenamen van Claes Willemss Deventer zaliger; deling als volgt:

  • Claes Claessen: met de gezamenlijke weeskinderen van Dirck Thoniss 3 morgen op het Hoogeind van Middelcoop genaamd “de grote Geer”,
  • Cornelis Toniss Cool en Jan Claessen: 2 morgen op Leusdorp genaamd “de Ses(?)camp”, strekkende van Gerit Jansen Verhups tot Jacob Gijsbertse en verder tot de Drift, nog het voorhuijs, berg en schuur op de Geeren in Nuland waar Merten Dircxs x zijn huisvrouw zaliger op plachten te wonen,
  • Willem Claessen: de helft van 2 morgen genaamd de “cleijne Geer” op Hoog Middelcoop; nog 200 gld sprekende op Lambert Roelofse,
  • Abraham Claesse: de wederhelft van de cleijne Geer en het huis waarin Claes Willemss zaliger in te wonen placht,
  • Joost en Arien Claessen: 2½ morgen op Middelcoop

Op 28 januari 1635 assigneert Maria Peters, weduwee en boedelhoudster van Peter Meijersz, Jan Aell(=b?)ertsz 109 gl 7 st 4 penn ‘op’ de 1e termijn van de cooppenningen van coop van 4 morgen op Bolgrij, gelijk Maria en Heijltgen Jaspers van comparante gekocht hebben.
Op 22 september 1635 testeert Adriaentgen Marcelis, wonende op Bolgerij onder Sijdervelt, geassisteert met Symen Cornelisz Verweij, haeren gecooren voogt, 2 morgen land gelegen op Boijcoop neffens de gemeen kaa sijnde leengoed sullen hebben na haar overlijden Maria en Heijltgen Jaspers, haren nichten, en dat volgens octroij van Leerdam d.d. 13-2-1634, en voorts 14 hont lant gelegen op Sijdervelt. En legateert aan huer zusters kinderen Marcelis, Jan en Cornelis Hendricx ijder de somme van 25 gld. Op dito testeren Maria en Heijltgen Jaspers, gesusters, wonende op Bolgerij onder Sijdervelt, geassisteert met Wouter Jansz van Leeuwen, langstlevende erfgenaam, en daarna op Adriaentgen Marcelis, haer moeije.

Op 9 mei 1636 transporteren Bauwen, IJsbrant en hun broer Jan Petersz voor hun zelf en als omen en bloedvoogden van de onmondige kinderen van Meijert Petersz en Gerrit Petersz, mitsgaders Stijntgen Peters weduwe van Meijert Petersz, Henrick Frans soldaat onder de Compagnie van kapitein Gerrit Smits x Fijcken Meijers, Aert Petersz Hackert en Jan Aertsz Hackert als oom en oudoom van de onmondige kinderen van Meijert Petersz; idem Neel Ariens weduwe van Gerrit Petersz zaliger en Jan Dircksz als neef en naaste bloedvoogd van moederszijde van Gerrit Petersz, aan Maria en haar zuster Heijltgen Jaspers 4 morgen op Over Bolgrij te Zijderveld, strekkende van Jacob Jacobsz Cruijff tot de Bolgrijse kade.

Op 5 augustus 1641 transporteren Jantgen en Maijken Gerrit Roelofsdr, beide weduwe, mitsgaders Aeltgen Roelofs dochter van zaliger Roelof Gerritsz; item Arris Pauwelsz vanwege Roelof Roelofsz (en) zijn huisvrouw, en de voornoemde comparanten voor Lijske Gerrits en Maijken Ariens, zuster en nicht; alle erfgenamen van zaliger Gerrit Roelofsz, aan Meijken en haar zuster Heijltgen Jaspers 4 morgen op Bolgrij. 

Op 5 maart 1642 Peterke Jans x Dirck Thonissen Cool en Thonis Thonissen Cool als oom en bloedvoogd van Maeijke en Jenneke Dircxs zijnde de 2 nagelaten nakinderen van de voornoemde Dirck Thoniss Cool zaliger, te eenre en Willem en Floris Dircxs, Leendert Ariens x Anneke Dircxs en de voornoemde Willem Dircxs als oom en voogd van het weeskind van Thonis Dircxs zaliger, te andere, deling als volgt: de weduwe met haar 2 kinderen ’t voorhuis van de hofstede waarin zij nu woont met de schuur ernaast, de anderen het achterhuis.

Op 11 juni 1649 transporteren Leendert Ariensen, Floris Dircxs, Hermen Evertsen voor hun zelf en Heijltien Jaspers x Thonis Dircxs, als moeder en voogd van hun kind genaamd Jasper Tonissen, aan Willem Dircxsen Cool de helft van een huis en erf en hofsteden aan de Leerdamse Diefdijk, strekkende van de halve Geerwetering af tot westwaarts over de dijk tot de halve tochtsloot toe. De totale koopsom bedraagt 150 gulden.

Op 9 januari 1651 doen Wilhelm Reijnoldi richter, Willem Petersz Rouwert en Cornelis Bastiaensz schepenen etc, condt geweest te zijn ten huize van Heijltgen Jaspers (ziek) weduwe van Anthonis Dircksz,die als volgt testeert. Haar zuster Maijke Jaspers zal alleen de voogdij hebben over [comparantes] enige onmondige zoon Jasper Antonisz en ook alleen het bewind voeren over de goederen door comparante na te laten. 

Op 19 september 1655 testeert Maria Jaspers, bejaarde dochter, en legateert ‘aen heer neve Jasper Tonisz, soon van Tonis Dirxcsz ende Heijltgen Jaspers, haar overleden swager en volle suster, komt hij te overlijden dan de helft op vaderssijde en de helft op moederssijde, leenland octroij 24-9-1635 van Leerdam, alsmede Brederode 22-12-1624, haer moeders suster Adriana Mercelis, legateert aan de nagelaten kinderen van haren halven broeder Gerrit Jaspers, verweckt bij Gerricken Cornelis Heijmensdr’. Eveneens op 19 september 1655 testeert Jasper Tonisz., j.m. van Zijdervelt, speciale octroij leenkamer Leerdam dd. 14- en 17 juni 1653 en nomineert alles aen sijne moeye ende moeders suster Maria Jaspers, en legateert Willem Dirks, Floris Dirx en Anna Dirx sijn volle oomen en moeije van vaderssijde, en aan Maria- en Neeltgen Dirx, sijn halve moeyen van ‘s- vaderssijde.

Op 29 juli 1667 Maria Jaspers, bejaarde dochter, wonende op Zijderveijt, octrooi leenkamer Vianen 22-12-1624, leenkamer Leerdam 28-6-1667, goederen natelaten aan Jasper Anthonis, zoon van Tonis Dircksz, in echt verweckt bij Heijltgen Jaspers (haar suster) of op zijn kinderen.

 

Uit dit huwelijk:

Jasper Teunisse Cool