Cool, Jasper Teunisse (ca. 1640-1686/94)

Jasper Teunisse Cool, schepen van Everdingen, Zijderveld en Goilberdingen, kerkmeester te Zijderveld, zoon van Thonis Dircksz Cool en Heijltje Jaspers, geboren ca. 1640, overleden 1686-1688

Gehuwd met

Maria Meertens, dochter van Meerten Willemsen en Maijken Peters, geboren ca. 1645, overleden 25 juni-9 december 1721

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Everdingen, oud rechterarchief 1633-1727. B. de Keijzer, 3) Everdingen, oud rechterarchief 1644-1661. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 4) Everdingen, oud rechterarchief 1661-1676. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 5) Everdingen, oud rechterarchief 1676-1698. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 6) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1661-1666. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer

Op 19 september 1655 testeert Maria Jaspers, bejaarde dochter, en legateert ‘aen heer neve Jasper Tonisz., soon van Tonis Dirxcsz ende Heijltgen Jaspers, haar overleden swager en volle suster, komt hij te overlijden dan de helft op vaderssijde en de helft op moederssijde, leenland octroij 24-9-1635 van Leerdam, alsmede Brederode 22-12-1624, haer moeders suster Adriana Mercelis, legateert aan de nagelaten kinderen van haren halven broeder Gerrit Jaspers, verweckt bij Gerricken Cornelis Heijmensdr’. Eveneens op 19 september 1655 testeert Jasper Tonisz., j.m. van Zijdervelt, speciale octroij leenkamer Leerdam dd. 14- en 17 juni 1653 en nomineert alles aen sijne moeye ende moeders suster Maria Jaspers, en legateert Willem Dirks, Floris Dirx en Anna Dirx sijn volle oomen en moeije van vaderssijde, en aan Maria- en Neeltgen Dirx, sijn halve moeyen van ‘s- vaderssijde.

Op 11 november 1655 transporteert Aelbert Petersz van Langerack, wonende te Goilberdingen, aan Jasper Tonisz, jongeman wonende te Zijderveld, 2 morgen in 4morgen op Neder Zijderveld gemeen met Maria Jaspers. Op 22 november 1655 testeert Adriaentgen Marcelis Cornelisdr, geassisteerd met Jan Cornelis van Schayck haren gecooren voeght,  en verwijst naar testament d.d. 22-9-1635, haar universele erfgenaam hare nichte Meria Jaspers en hare neve Jasper Thonis, in plaats van sijns moeders, ijder voor de helft, legateert hare susters kinderen met namen Marcelis, Jan ende Cornelis Henrix, heeft octroij leenkamer Leerdam 13-2-1634.

Op 24 mei 1661 transporteren Berhardus Roseus en Grietken Cornelis De Vosch, wonende in Heicoop, aan Jasper Tonissen, jongman wonende op Zijderveld, 4 morgen op Neder Zijderveld en 2 morgen op Bolgrij onder Zijderveld. Jasper Tonisz, mondig, geeft hen daarvoor een rentebrief groot 400 gl ten laste van Peterken Jans en staande op haar huis a/d Leerdamse Diefdijk.

Op 15 juni 1664 transporteren Floris Dircxs Cool voor hemzelf en voor Leendert Adriaenss, Willem Dircxs Cool zsm voor Jasper Theunis, wonende te Sijdervelt, Dirck Evertss wonende te Heijcoop, als oom en bloedvoogd van vaderszijde en Willem Dircxs Cool, als oom van moederszijde van de kinderen en erfgenamen van Hermen Evertss en met name Dirck en Geertge Hermens, aan Abraham Claess Deventer 1½ morgen op het hoogeind van Middelcoop genaamd “de grote geer”, strekkende van de steeghsloot van Pieter Hendricxs tot de keilspit van de nieuwe weg.

Op 14 juni 1667 gaan Maria Jaspers, bejaarde dochter, en Jasper Tonisz, beide won op Zijderveld, scheiding aan van gemeenschappelijk bezeten goederen en wel als volgt:

– Maria Jaspers: een huis en hofstad op Zijderveld a/d Steech, groot 2 morgen 2 hond, strekkende van de keelspit van Over Boeicoop tot de sloot van de Armen poth te Culemborg; nog 4 morgen  strekkende van de keelspit van Over Boeicoop tot de groending van Adriaen Fransen; nog 3m op Acquoi, strekkende van de meerdijk ttot de nasaten
van mr Hartoch schoolmeester; nog 4 morgen op Over Zijderveld leenroerig aan de huize van Vianen, strekkende van de keelspit van Bolgrij tot de sloot van het bouwland; 4 morgen op Over Boeicoop leenroerig aan de graaf van Leerdam, strekkende van de middelwetering tot het keelspit van Bolgrij; nog 1½ morgen op Over Boeicoop leenroerig als voren, strekkende van de sloot van de navolgende 1 morgen tot het keelspit van Bolgrij; nog 1 morgen op Over Boeicoop leenroerig als boven, strekkende  van de  voornoemde 1½ morgen tot Jasper Antonisz; nog 2m op Over Boeicoop leenroerig als voren, strekkende van de keelspit van Over Heicoop tot de middelwetering; nog 2½ morgen op Over Heicoop leenroerig als voren, strekkende  van de sloot van Cornelis Schouten tot de middelwetering; nog 4 morgen op Bolgrij onder Everdingen, strekkebde van Aert Cornelisz tot de Bolgrij[se] ka; nog 4m op Neder Zijdereveld, strekkende van de middelwetering tot de reesloot,

– Jasper Antonisz: huis en hofstede en schuur groot 6 morgen 4 hond op Zijderveld aan de Bolgrijse steech, strekkende van de keelspit van Over Boeicoop tot de Bolgrij[se] ka; nog 12 morgen op Zijderveld genaamd ‘Fijewerff’, strekkende van het voornoemde keelspit tot het ‘Kercke campke’ van Zijderveld; nog 1 morgen 1 hond griend op Zijderveld, strekkende van de weduwe van Jan Cornelisz tot de Bolgrij[se] ka; nog 2 morgen op Bolgrij onder Zijderveld, strekkende van Cornelis Govertsz tot de navolgende 4 morgen; nog 4 morgen op Bolgrij, strekkende van de voornoemde 2 morgen tot de Bolgrij [ka]; nog 9 morgen op Over Zijderveld, strekkende van het keelspit van Authenae tot de reesloot; nog 1 morgen 2 hond op Over Zijderveld, strekkende van Coen Petertsz tot de erfgenamen van Tonis Roeloffsz; nog 4 morgen op Over Boeicoop leenroerig aan de graaf van Leerdam, strekkende van de middelwetering tot het keelspit van Bolgrij; nog 1 morgen op Over Boeicoop; nog 2 morgen op Over Boeicoop, leenroerig als voren, strekkende van de ‘Molencamp’ tot de middelwetering; nog 4 morgen op Neder Zijderveld, strekkende van de middelwetering tot de reesloot.

Op 29 juli 1667 Maria Jaspers, bejaarde dochter, wonende op Zijderveijt, octrooi leenkamer Vianen 22-12-1624, leenkamer Leerdam 28-6-1667, goederen natelaten aan Jasper Anthonis, zoon van Tonis Dircksz, in echt verweckt bij Heijltgen Jaspers (haar suster) of op zijn kinderen.

Op 29 april 1675 Hessel Jaspersz x Lijsbeth Hermens voor hem zelf en caverende voor zijn huisvrouws broer en zusters, Barbara Henricx voor haar zelf en caverende voor haar broers, Aert Stoffels x Heijlten Reijers voor hem zelf en voor zijn vrouws zuster Teuntken Reijers en Joost Govertsz als neef en medevoogd over de onmondige kinderen van Baetgen Gerritsz, die weduwe was van Reijer Jacobsz en als neef en voogd van de onmondige kinderen van Jan Gerritsz, Willem Gerritsz mede voor hem zelf en als vader en voogd over de onmondige kinderen door hem verwekt bij Jacobjen Gerrits; mitsgaders Jan Reijersz van Zuijtdam x Ingen Jans (wettig geboorte); tesamen erfgenamen van zaliger Aert Ghijsbertsz, en verklaren in dese qualiteit te transporteren aan Jasper Tonissen, schepen alhier, een huis en hofstede en 2½ morgen op Bolgrij.

Op 7 maart 1678 en 2 juni 1679 treden Jasper Teunisz en Joost Goverts op als voogden over de onmondige kinderen van Jan en Baergen Gerrits.

Op 10 juni 1680 verklaren Teunis Leendertsz en Lijsbeth Hermens, echtelieden, wonende Zijdervelt, geld schuldig te zijn aan Jasper Teunisz., kerckmeester van de Zijderveltse Kerck. 

Op 28 juli 1682 testeren Maijken Peters, weduwe van Merten Willems, erfgenamen Geertien Mertens, huijsvrouw van Aert van Wijck, Maria Mertens, huijsvrouw van Jasper Teunisz, Willem Mertens, Jan Mertens ende 3 onmondige kinderen van haar overleden oudsten zoon Pieter Mertense met namen Merten, Jannigjen en Jan Peters, ieder voor 1/5e part, en nog de voorschreven Merten Peters als oudste soon van Peter Mertens ingevolge de erfpacht brieven voor een seckere hofstede, groot 4 morgen, gelegen op Bolgery onder Zijdervelt, tegen de kerck, sijnde erfpachtgoet een St. Pieter te Utrecht.

Op 12 maart 1686 testeren Willem Mertense en Adriaentje de Jongh, echteluijden wonende op Zydervelt, voogden Jasper Teunisz en Jan Meertens, haeren broeder en zwager. Op 26 juli 1694 testeren Willem Mertense, heemraad van Zijdervelt, en Adriaentje de Jongh, echteluijden, wonende op Neder-Zijdervelt. Zij verwijzen naar testament d.d. 12-3-1686, octrooi 1-7-1694 van de leenkamer Leerdam, tot voogd was benoemd Jasper Teunisz., die nu is overleden, daarvoor in de plaats Merten Jaspersz.

Op 27 juli 1688 is genoteerd dat Jasper Teunisz saliger eenige jaeren geleden van Gerigje Jaspers, laatst weduwe van Aert Gijsbertsz., een boomgaert etc gekocht heeft.

Op 16 december 1695 is genoteerd: ‘overleden op 6 december 1667 Maria Peters, heeft verwect bij Maarten Willems zaliger; Peter, Jan, Joost Meertens, Aert Cornelisz. van Wijk, gehuwd met Maria Meertens, eerder weduwe van Jasper Thonisz, Geertje Meertens (??).

Op 5 april 1700 benoemd Jan Mertens, wonende op Bolgerij onder Zijderveld, tot erfgenaam zijn broeder Willem Mertens, en oudste leenopvolger van de leengoederen, de overige goederen aan Willem Mertens, Maria Mertens, weduwe van Jasper Antonis Cool, de naergelaeten kinderen van Peter Mertens, verwekt aan Maria Jans van Bronkhorst, en de kinderen van Geertje Mertens, verwekt aan Aert van Wijck, ieder voor 1/4e part. 

Op 23 mei 1709 transporteren Peter Jansz., heemraad op Bolgery, voor hem selven, en voor Marigie Jans Thoen, weduwe van Wouter Jansz. Middelcoop, als moeder en voogdesse van de onmondige kinderen, en Peter Jansz voornoemd als oom en bloedvoogd en als gemachtigde van Harmen Ravehis, wonende te Amsterdam, als gehuwd met Maria Wouters Middelcoop, mede een nagelaten dochter van Wouter Jansz Middelcoop, Joost Joesten, gehuwd met Gerrigje Jans, Huijch Aertse van Muylwyck, weduwenaar van Willemijntje Jans, als vader en voogd van Aert Huijgen, Jan Huijgen, meerderjarige zonen van Willemijntje voornoemd, en Cornelis Jansz, gehuwd met Maegie Huijgen, allen kinderen en kintskinderen van Jan Peterse en Maagje Wouters, aan Maria Meertens, weduwe van Jasper Cool, een hofstede met een huijsinge, berg etc. met 5½ morgen land op Bolgery. 

Op 25 juni 1721 testeert Maria Meertens, weduwe van Jasper Thonisz. Cool, wonende op Bolgerij onder Zijdervelt. Zij verwijst naar testament voor Nots. Harmen Vatheus d.d. 1-12-1713; Cecilia Meertens dochter van haar overleden soon Maarten Jaspers Cool, Geertje- en Maria Alting, kinderen van haar overleden dochter Aartje Jaspers, in echt verweckt bij Herbert Harmensz. Alting, tot voogden van voornoemde Aartje Jaspers Cool zaliger, kinderen van Thonis Jaspers Cool, namelijk Jasper Maertens Cool en Jan Meertens de Raad en Herbert Harmens Alting, als toeziend voogd. Op 9 december 1721 vindt de boedelverdeling plaats van Jasper Teunisse Cool en Maria Meertens. Hun dochter Heijltje Jaspers Cool erft een hofstede bestaande uit een huis, 2 bergen, 2 schuren en 4½ morgen kennip- en weiland op Lang Bolgerijen, 4 morgen wei- en hooiland op Boeicop, 3 morgen weiland op Acquoy en 1 morgen 2 hont bouwland op Zijderveld. Het laatstgenoemde land is nog voor 2 jaar verhuurd voor 14 gulden per jaar. Samen de overige erfgenamen krijgt zij het ‘brougereetschap bestaende in ketel, kuijp, koelbak, rooster en wat daer toe verder behoort’. Aan de erfgenamen van lot B moet zij 200 gulden uitkerken.

 

Uit dit huwelijk:

Maarten Jaspersen Kool

Heijltje Jaspers Kool, geboren ca. 1670, begraven 26 februari 1736 in de kerk te Zijderveld. Gehuwd op 9 augustus 1691 te Zijderveld met Maerten Jansz de Raedt, landbouwer, veehouder, schepen en president-schepen van Everdingen, Zijderveld en Goilberdingen (1694-1714), zoon van Jan Cornelisz de Raedt en Maaiken Jans, geboren ca. 1665, overleden 1716-1721

Aartje Jaspers Kool, geboren ca. 1675, overleden 1707-1715. Gehuwd op 1 mei 1698 te Zijderveld met Herbert Hermensz Alting, geboren ca. 1670, te Meerkerk, overleden > 7 juli 1726

Teunisje Jaspers Kool, gedoopt 21 januari 1677 te Zijderveld

Teunis Jaspersz Cool, schepen van Everdingen en Zijderveld, gedoopt 19 mei 1678 te Zijderveld, begraven 8 augustus 1737 in de kerk te Zijderveld. Gehuwd op 24 mei 1711 te Hei- en Boeikop met Sijgje Barends Peijserman, dochter van Barent Cornelisz Pijserman, gedoopt 6 januari 1684 te Hei- en Boeikop, begraven 31 mei 1748 te Zijderveld

Joost Jaspersz Kool, gedoopt 21 januari 1682 te Zijderveld

Siligjen Jaspers Kool, gedoopt 24 juni 1683 te Zijderveld