Cool, Theunis Theunisz (ca. 1546-<1613)

Theunis Theunisz Cool, zoon van Tonis Cornelisz en Marij Tonis, geboren ca. 1546, overleden < 10 juni 1613

Gehuwd met

Mari Theunis, dochter van Anthoenis Melis Cool en Ariaantje Steenis, geboren ca. 1550 te Culemborg, overleden 1615-1617

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Kwartierstaat Bothof – Kool, A. Bothof en C. Bothof (gepubliceerd Oegstgeest 2003; ISBN 90-9016610-6), 3) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1572-1589, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 4) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1590-1602, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 5) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1590-1602, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 6) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1614-1618, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 7) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1615-1627, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 8) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1620-1719, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 9) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1628-1646, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 10) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1646-1654, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer

NB: In dezelfde tijd leefde ook Theunis Theunisz Peertcoper aan de Schoonrewoerde Diefdijk. Er zou verwisseling plaats kunnen vinden daar waar geen achternaam gebruikt is. Het lijkt er op deze Theunis Theunisz (zoon van Alit Tonis weduwe en broer van Herman Theunisz) woonde aan de Nieuwe Wiel (volgens overdracht door zijn moeder te Leerdam op 21 februari 1572). 

(?) Op 28 september 1571 transporteert Tonis Tonisz aan de weduwe van Jacop Coel genaamd Deliaen Tonis met haar … Dirck Jacopsz zijn kindsgedeelte in huis, hofstede aan de Leerdamse Diefdijk, strekkende van het gasthuisland tot de Culemborgse vliet, strekkende van Lambert Dircxsz goet tot Jan Vincken goet.

Op 3 november 1585 Meus en Willem Toniss, broers en kinderen van Tonis Corneliss za x Gerrichie Cornelis de Keijsersdr, te eenre en Henrick Jan Pauwelss x Marij Tonis uit Heicoop weduwe van de voornoemde Tonis Corneliss za en Theunis Theuniss zijnde de zoon van de voornoemde Tonis Corneliss za x de voornoemde Marij Tonis, te andere; deling als volgt:

  • de broers Meus en Willem Toniss een huis en hofstad en 7½ morgen op Cortgerecht met een last van 100 car gul die Joris Aertss x Elisabeth van der Velde op sprekende heeft,
  • Henrick Jan Pauwelss 6 morgen op Neer Boeijcoop,
  • Theunis Theuniss 3 morgen 3 hont te Acquoij.

Op 28 maart 1588 verklaren Ghijsbert Guertss alias Buijck en Theunis Theuniss Cool 2 weken geleden verzocht te zijn door schepenen te zeggen dat de weduwe van Jan Stevense wonende op de Schoonrewoerdse Diefdijk (ziek) haar kinderen als erfgenaam aanwees.

(?) Op 14 april 1593 transporteert Henrick van Veen Berentsz aan Theunis Theunisz een hofstede aan de Schoonrewoerdse Diefdijk, strekkende van de Geersloot tot de Dootslange (??) op Cortgerecht, boven Marij Theunis en beneden Ghijsbert Reijersz.

Op 26 mei 1594 de bruijckers en ingelanden van de heerlijkheid Acquoy met name Henrick Berndtsz, Henrick Huijbertsz, Bert Cornelisz, Theunis Theunisz Peertcoper, en Theunis Theunisz Cool en ook namens de andere geërfden, etc.
(?) Op 26 december 1594 transporteert Jantken Dircxdr van Schoonderwoert aan Theunis Theunisz een werfke en hofstede aan de Schoonrewoerdse Diefdijk, strekkende van de geersloot tot de oostslagen van Cortgerecht, boven de erfgenamen van Wouter Dircxs en beneden de voorn Theunis Theunisz.

Op 22 januari 1596 Bastiaen Huijbertsz oud 47 jaar en Jan Cornelis Zegersz oud ca 42 jaar inwoners, burgers en geërfden der Graafschap Leerdam, mitsgaders Theunis Theunisz Cool als geërfde op de Geere oud ca 50 jaar verklaren op verzoek van de gemene pachters der landen in Gheeren tegenover de lage landen van Acquoy etc omtrent de recente overstroming.
(?) Op 26 maart 1596 Theunis Theunisz belooft Gerrit Gerritsz Creijt en Willem Roelofsz als gasthuismeesters te Schoonderwoerd ten behoeve van voornoemd gasthuis 1 kar gul vanwege de coop van een stuk onderdijk met griendeke, strekkende van de kruin van de dijk af tot de Geersloot, boven Theunis Theunisz en benede de erfgenamen van Vleckerincx.
(?) Op 31 maart 1596 transporteert Jan Henricxsz van Veen aan Theunis Theunisz 20 hont in de Geeren, strekkende van de Geersloot af tot de Culemborgse vliet.

Op 2 november 1598 belooft Meeus Theunisz te vrijen Theunis Theunisz mitsgaders Marij Theunisdr, laatst nagelaten weduwe van Henrick Jan Pauwelsz die zij tot haar last genomen had ten behoeve van Lijs Cools te Culemborg. Hij neemt dan ook tot zijn last de hoofdsom groot 100 kg staande op te Cortgerecht en waarvan de helft aan comparant behoort en de andere helft aan Bauwen Aelbertsz.

Op 10 maart 1600 Jan Adriaensz, inde wandeling Hopman, verklaart ten verzoeke van Toenis Toeniss Cool, wonend aan de Diefdijk, dat hij wel weet dat een erfke buiten de Schoonderwoertsche Diefdijk, boven hij producent ben Jacob Gerritsz erfgenamen, altijd toebehoorde aan het gasthuis te Schoonderwoert.

Op 10 juni 1613 is de weduwe van Thonis Thonisz Cool belendster aan 4 morgen strekkende van de Culemborgse vliet tot de Geersloot.

Op 30 september 1615 compareert Mari Theunis weduwe Thonis Thoniss Cool za geassisteerd met haar broer Hendrick Theuniss, te eenre en Dirck Theuniss Cool, Theunis Theuniss Cool, Cornelis Theuniss Cool, Jan Evertss gehuwd met Maijke Theunis en Bastiaen Theuniss, tesamen kinderen en erfgenamen van eerst genoemd echtpaar, te andere; deling als volgt:

  • de weduwe een hofstede aan de Schoonrewoerdse Diefdijk waarin haar zoon Cornelis Theuniss Cool in woont, strekkende van de Geersloot tot de dijksloot; nog 20 hont in de Geeren strekkende van de Culemborgse Vliet af tot de Geersloot toe; nog 1 morgen op Cortgerecht achter de hofstede strekkende van Cornelis Theuniss tot Cornelis Teuniss,
  • Cornelis Theunis en ? Theuniss Cool wat zij vroeger reeds van hun vaderlijk goed becomen hebben,
  • Jan Evertss de helft van 11 hont in de Geeren gemeen met de voornoemde Cornelis Theuniss, strekkende van de Culemborgse Vliet tot de Geersloot; nog de helft van 7 hont achter de voornoemde hofstede gemeen in ’t selfde weer met Bastiaen Theunisse, strekkende van de dwarssloot van Cornelis Theuniss tot de dwarssloot van Jan Bastiaenss,
  • Cornelis Theuniss de helft van 11 hont in de Geeren gemeen met zijn zwager Jan Evertss, strekkende van de Culemborgse Vliet tot de Geersloot; nog op Cortgerecht achter de voornoemde hofstede, strekkende van de dijksloot tot de dwarssloot van zijn moeder.

Op 27 december 1617 renuncieert Cornelis Theunisz Cool voor hem zelf en voor zijn broers en zusters zijn besterfenis, die hij sprekende mocht hebben op een griending gelegen voor de Schoonderwoerdse Diefdijk, strekkende van de “Cruijn” van de Diefdijk tot de Geersloot.

Op 6 mei 1619 koopt Cornelis Theunisz van zijn broer Bastiaen de andere helft van de hofstede. In 1620 bezitten Cornelis en zijn broers Dirck en Bastiaan landerijen in de polder Nieuw Schaeijk.

 

Uit dit huwelijk:

Dirck Teunisz Cool

Theunis Theunisz Cool, geboren 1578-1579 te Schoonrewoerd, overleden september-oktober 1654. Gehuwd met Theuntien Cornelis, overleden < 16 augustus 1645. Gehuwd met Lijsbeth Jans, overleden > 9 oktober 1654

Cornelis Theunisz Cool, overleden 1631-1640. Gehuwd met Willempje Claes Deventer, dochter van Claes Willemsz Deventer en Adriana Joosten, overleden > 23 november 1665

4  Maijken Teunis Cool, overleden > 28 september 1615. Gehuwd met Jan Evertsz, overleden > 28 september 1615

Bastiaen Theunisz Cool, overleden 1626-1631. Gehuwd met Maijke Claes, dochter van Claes Matheus en Neeltie Tijssen, overleden < 28 november 1631