Cool, Floris Dircksz (ca. 1615-<1667)

Floris Dircksz Cool, zoon van Dirck Teunisz Cool en Peterken Claes Deventer, geboren ca. 1615, overleden 1665-1667

Gehuwd met

Neeltje Geerlofs Hartigh, dochter van Geerlof Ariensz Hartogh en Neeltje Hendricks, geboren ca. 1615, overleden > 25 oktober 1669

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Everdingen, oud rechterarchief 1633-1727. B. de Keijzer, 3) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1615-1627. Door: Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 4) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1628-1646. Door: Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 5) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1646-1654. Door: Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 6) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1655-1661. Door: Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 7) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1661-1666. Door: Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 8) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1665-1682. Door: Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer

Op 25 juli 1621 Dirck Thonisse Cool x Peterke Claes zaliger als boedelhouder van hun 6 onmondige kinderen met name Thonis, Anneke, Jantie, Willem, Lijske en Floris Dircxs geassisteerd met zijn broer Theunis Theuniss Cool, te eenre en Claes Willemss Deventer als bestevader van de kinderen, te andere, deling van hun moederlijke goederen.

Op 17 februari 1631 Joost Claessen als oom en Dirck Toniss Cool als vader van Thonis, Anna, Lijsken, Willem ende Floris Dircxs Cool verwekt bij Dirck Toniss Cool x Peterke Claes zaliger; Cornelis Thoniss Cool x Willemke Claes en Claes, Arien, Jan en Abraham Claess voorhunzelf en tesamen kinderen en erfgenamen van Claes Willemss Deventer zaliger; deling als volgt:

 • Claes Claessen: met de gezamenlijke weeskinderen van Dirck Thoniss 3 morgen op het Hoogeind van Middelcoop genaamd “de grote Geer”,
 • Cornelis Toniss Cool en Jan Claessen: 2 morgen op Leusdorp genaamd “de Ses(?)camp”, strekkende van Gerit Jansen Verhups tot Jacob Gijsbertse en verder tot de Drift, nog het voorhuijs, berg en schuur op de Geeren in Nuland waar Merten Dircxs x zijn huisvrouw zaliger op plachten te wonen,
 • Willem Claessen: de helft van 2 morgen genaamd de “cleijne Geer” op Hoog Middelcoop; nog 200 gld sprekende op Lambert Roelofse,
 • Abraham Claesse: de wederhelft van de cleijne Geer en het huis waarin Claes Willemss zaliger in te wonen placht,
 • Joost en Arien Claessen: 2½ morgen op Middelcoop

Op 5 maart 1642 Peterke Jans X Dirck Thonissen Cool en Thonis Thonissen Cool als oom en bloedvoogd van Maeijke en Jenneke Dircxs zijnde de 2 nagelaten nakinderen van de voornoemde Dirck Thoniss Cool zaliger, te eenre en Willem en Floris Dircxs, Leendert Ariens x Anneke Dircxs en de voornoemde Willem Dircxs als oom en voogd van het weeskind van Thonis Dircxs zaliger, te andere, deling als volgt: de weduwe met haar 2 kinderen ’t voorhuis van de hofstede waarin zij nu woont met de schuur ernaast, de anderen het achterhuis.

Op 11 juni 1649 transporteren Leendert Ariensen, Floris Dircxs, Hermen Evertsen voor hun zelf en Heijltien Jaspers x Thonis Dircxs, als moeder en voogd van hun kind genaamd Jasper Tonissen, aan Willem Dircxsen Cool de helft van een huis en erf en hofsteden aan de Leerdamse Diefdijk, strekkende van de halve Geerwetering af tot westwaarts over de dijk tot de halve tochtsloot toe, mitsgaders nog de helft van een griendeke op Nieuw Schaijk groot ½ morgen (totale koopsom 150 gulden).

Op 3 februari 1653 transporteert Floris Dircxs aan heren hoogheemraden etc 10 hont in de Geeren, strekkende van de Geersloot tot de Cuijlenburgse Vliet (1.700 gld).

Op 1 december 1654 verklaren Floris Dircxs Cool en Isaack Toniss Cool, als waersluijden van de Geeren, schuldig te zijn aan Joost Claess van Thienen als aannemer van de nieuw gestelde windwatermolen op de voornoemde polder 676 gulden 13 stuijvers en 5 penningen.

Op 19 september 1655 testeert Jasper Tonisz., j.m. van Zijdervelt, speciale octroij leenkamer Leerdam dd. 14- en 17 juni 1653 en nomineert alles aen sijne moeye ende moeders suster Maria Jaspers, en legateert Willem Dirks, Floris Dirx en Anna Dirx sijn volle oomen en moeije van vaderssijde, en aan Maria- en Neeltgen Dirx, sijn halve moeyen van ‘s- vaderssijde.

Op 21 oktober 1655 Wel Ed. Jonkr. Adriaan van Naaltwijk in qualiteit als Drossaerd deser Stede (Leerdam) ende de waarslieden van de Geer ressorterende onder dese Graafschappe Leerdam voorschreven namentlijck Floris Dircksen ende Isaacq Antonissen Cool en hebben in dien qualiteit bekend en gelijck sij bekennen bij dese dat sij schuldig sijn aan Lambert Lambertsen van Riebeeck een jaarlijkse rente van 53-2-0 k.gl. sulks met de cap. som van ƒ 850,- k.gl. die de voorschreven comparanten bij dese lichten ten behoeve van de polder de Geeren voorschreven doch onder die conditie dat de capitale som niet eerder mag worden opgeëist namelijk ƒ 420,- k.gl. over twee jaren uit te staan over de gemeene  landsrekeninge en het jaar daarop de rest van de capitale som, stelt hij comparant als onderpand seekere 59 mergen lants en een half als zijnde de polder de Geeren voorschreven, Lambert Lambertsz van Rietbeeck zegt dat de last is voldaan op 19 januari 1664.

Op 19 december 1657 transporteert Otto van Sijdervelt aan Floris Dircxs Cool 1 morgen in de Geeren (124 carolus gulden).

Op 14 april 1662 transporteert Arien Hendricxs, won aan de Leerdamse Diefdijk, aan Floris Dircxs Cool al zijn goederen wegens achterstallige huur waarin comparant woont en gelegen aan de Leerdamse Diefdijk. Op 19 april 1662 transporteert Hendrick Barentss van Veen aan Floris Dircxs (??) Cool 4 morgen op Nieuw Schaijk, strekkende van de dwarssloot tot de dwarssloot van de erfgenamen van Heer Otto van Eck (135 vlaams groot = vgt).

Op 25 maart 1663 transporteert Geerlof Arienss Hartigh aan Floris Dircxs Cool een gedeelte van een hofstede aan de Diefdijk van Leerdam, strekkende van de Geersloot tot de Tochtsloot zoals gecocht door comparant op 3 maart 1653. Floris Dircsen Cool verklaart schuldig te zijn aan Mr Thijman van Gessel, medecine doctor te Utrecht, 500 carolus gulden en stelt als onderpand een gedeelte van huis en hofstede aan de Diefdijk.

Op 15 juni 1664 Floris Dircxs Cool voor hemzelf en voor Leendert Adriaenss, Willem Dircxs Cool zsm voor Jasper Theunis, won te Sijdervelt, Dirck Evertss won te Heijcoop als oom en bloedvoogd van vaderszijde en Willem Dircxs Cool als oom van moederszijde van de kinderen en erfgenamen van Hermen Evertss en met name Dirck en Geertge Hermens, en transporteren aan Abraham Claess Deventer 1½ morgen op het hoogeind van Middelcoop genaamd “de grote geer”, strekkende van de steeghsloot van Pieter Hendricxs tot de keilspit van de nieuwe weg.

Op 14 oktober 1667  Jan Corneliss op ’t Sant x Peterke Floris Cool, Dirck Floris Cool, Jasper Thoniss Cool als voogd van vaderszijde en Abraham Geerloffs Hartigh als voogd van moederszijde van de onmondige Geloff en Theunis Floriss Cool, tesamen kinderen en erfgenamen van Floris Dircxs Cool zaliger x Neeltjen Geloffs Hartigh gaan over tot deling en wel als volgt:

 • Jan Corneliss: 3½ morgen  op Renoij zijnde leengoet; nog 11 hont op Cortgerecht, strekkende van de Cortgerechtse Vliet tot Arien Geloffse cs 3 morgen toe;
 • Dirck Floriss Cool: 3½ morgen op Nieuw Schaijk, strekkende van Arien Geloffsen tot Lou Theuniss,
 • Geeloff Floriss Cool: huis en hofstede aan de Diefdijk waar zijn ouders hebben gewoond, strekkende van de schousloot tot de Geersloot; nog 10 hont in de Geeren,
  strekkende van de dwarssloot af tot de Culemborgse Vliet,
 • Theunis Floriss Cool: huis en hofstede aan de voornoemde Diefdijk, strekkende van de schousloot tot de Geersloot; nog 1 morgen in de Geeren gemeen met de Heeren van de Alblasserwaart; nog de helft van 3 morgen op Cortgerecht, onverdeeld met Arien Geloffss Hartigh

Op 25 oktober 1669 Claes Geloffs Hartigh, Abraham Geeloffss Hartigh, Arien Geeloffss Hartigh, Hendrick Geeloffss Hartigh, Jan Cornelis op ’t Sant x Peterke Floris zijnde een dochter van Floris Dircxs Cooll x Neeltie Geeloffs voor hun zelf en voor de verdere kinderen en erfgenamen van Geeloff Arienss Hartigh zaliger x Neelke Hendricxs en het testament van hun voornoemde ouders gesloten op 27 maart 1665, goed. Het testament luidde als volgt: “Wij schepenen van Acquoij Geeloff Janss en Harmen Stevenss doen condt dat compareerde Geloff Arienss Hartigh x Neelke Hendricx (weinig sieckelijk) en testeren als volgt:

 • Claes Geloffs: de helft van 7 morgen gemeen met Abraham Geloffs en gelegen op Acquoij met nog 2 morgen op de Geere,
 • Abraham Geloffss: 3½ morgen op Acquoij genaamd “de Santcamp”; nog 3 morgen op Renoij genaamd “de Mollencamp”,
 • Hendrick Geeloffss: 4 morgen achter Willem Arienss Hartigh op Nieuw Schaijk,
 • Floris Dircxs: 3½ morgen op Renoij genaamd “Crijntgens camp” met nog 11 hont op Cortgerecht achter Hendrick van Haar,
 • Arien Geeloffss: huis en hofstede groot 2 morgen, het kind van Cornelia Geloffs za genaamd Maria Aelst Willems: 1.300 carolus guldens.

 

Uit dit huwelijk:

Peterken Floris Cool, geboren ca. 1640, overleden > 9 november 1684. Gehuwd < 29 augustus 1664 met Jan Cnelisse op ’t Sant, zoon van Cornelis op ’t Sant en Trijn Cornelis, overleden 1670-1674. Gehuwd op 3 augustus 1674 te Schoonrewoerd met Peter Jacobsen

Dirck Florissen Cool

Geerlof Florissen Cool

Theunis Florissen Cool, overleden > 25 mei 1699