Hartogh, Geerlof Ariensz (1588/89-1665)

Geerlof Ariensz Hartogh, eigenaar van grienden en land, hoepmaker, zoon van Arien Willemsz Deventer en Neeltje Geerlofs, geboren 1588-1589 te Schoonrewoerd, overleden 20 mei 1665 te Schoonrewoerd

Gehuwd ca. 1612 met

Neeltje Hendricks, geboren 1585-1586 te Schoonrewoerd, overleden 22 november 1666 te Schoonrewoerd

 

Bron: 1) hogenda.nl, 2) Genealogie van de familie Hertoch, Hartoch, Deventer uit de Vijheerenlanden. Ing. H. den Hertog. In: Zuidhollandse Genealogieën, 1986, 3) Schoonrewoerd, grafzerken in de Ned. Herv. Kerk. Dr. A.P.J. van der Burg, in: De Nederlandsche Leeuw jrg. 110 (1993), kolom 163-165. 4) Leerdam, oud rechterlijk archief 1620-1719. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 5) Leerdam, oud rechterlijk archief 1628-1646. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 6) Leerdam, oud rechterlijk archief 1646-1654. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 7) Leerdam, oud rechterlijk archief 1655-1661. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 8) Leerdam, oud rechterlijk archief 1661-1666. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 9) Leerdam, oud rechterlijk archief 1665-1682. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer

Op 3 juli 1628 transporteert Isaack van Veen Hendricxs aan Geerloff Adriaenss een hofstede aan de Leerdamse Diefdijk waarin hij woont, strekkende van de geersloot tot de Wiel; nog 2 morgen bij de hofstede, strekkende van Aert Aertss Streeff tot Berndt van Veen, met nog 3 morgen 4 hont op Nieuw Schaijk, strekkende van de dijksloot tot Maei Wouterse.

Op 30 mei 1629 verklaart Geerloff Adriaenss schuldig te zijn aan Thonis Arienss Focker 450 gld met als onderpand een huis en hofstede aan de Nieuw Schaijkse Diefdijk, strekk van de geersloot tot de dijksloot.

Op 25 juni 1630 transporteren Roeloff Henricxs voorhemzelf en als oom en bloedvoogd van het onmondige weeskind van Corst Corstense x Fijcke (??) Henricx met name Corst Corstenss en Denijs Jansen x Maijke Henricxs aan Geerloff Arienss hun deel in 1½ morgen op Cortgerecht en hun toegecomen door dode van hun vader en moeder Henrick Toniss zaliger x Neeltien Roelants zaliger, strekkende w/d Wiel tot het kerke-eijndt.

Op 27 september 1632 transporteren Anneke Cornelis x Arien Willemss Deventer zaliger voor haar zelf en voor hun onmondige kinderen Willem, Cornelis, Neeltien en Deliaantie Ariens Deventer geassisteerd met haar broer Jan Corneliss en Willem Otten de Leu x Maijke Ariens, Jan Arienss x Willemke Ariens, aan Geerlof Ariensen de helft van 2 morgen in de Geeren.

Op 13 juni 1640 transporteert Geerloff Arienss aan Hendrick Petersen x Geertien Aerts, Aert, Aeffken en Jan Aertss en de absente Wouter Aertss, tesamen kinderen en erfgenamen van Aert Aertss Streeff zaliger, een halve akker groot 2½ hont op Cortgerecht, strekkende van Cors Corssen tot het kerkengriendeke (200 gld).

Op 15 mei 1651 verklaart Geerloff Arienss Hertogh schuldig te zijn aan Arien Corneliss x Maijke Ariens wonende op Lakervelt 700 gld en stelt als onderpand zijn huis en hofstede aan de Diefdijk groot 10 morgen op Nieuw Schaijk. Op 13 juni 1651 verklaart Cornelis Toniss van Odijck schuldig te zijn aan Geeloff Arienss Hartogh 2.233-06-00 gld als rest van cooppenningen van land en stelt als onderpand 7 mrogen op Bruinsdel, etc. Daarop transporteert Gerloff Arienss Hartogh, wegens absentie van zijn zoon Claes Geloffs, aan Abraham Corneliss Cool, genoemde 7 morgen op Bruinsdel, strekkende van de Achterdijk tot de Staten van Hollant (3.400 gld). 

Op 3 maart 1653 transporteert Dirck Janss Storniet aan Geerloff Arienss Hartwigh een gedeelte van een hofstede aan de Leerdamse Diefdijk, van de Geersloot tot de tochtsloot toe. Op 25 maart 1663 transporteert Geerlof Arienss Hartigh aan Floris Dircxs Cool een gedeelte van een hofstede aan de Diefdijk van Leerdam, strekkende van de Geersloot tot de Tochtsloot zoals gecocht door comparant op 3 maart 1653. Op 31 mei 1658 krijgt hij de het gedeelte van de hofstede van Dirck Janss Storniet in handen die hij vervolgens transporteert aan Willem Adriaenss Hartigh.

Op 19 augustus 1654 verbindt Hendrick Peter Willemss, wonende aan de Leerdamse Diefdijk, zijn huis aan Geerlof Arienss Hartogh, staande aan de Leerdamse Diefdijk, strekkende van de Geersloot tot de Tochtsloot.

Op 9 december 1653 compareren Maeijke Jans weduwe van Cornelis Meeuss zaliger, geassisteerd met Geerlof Arienss Hartich, te eenre en Aert Corneliss Peertcooper ende Abraham Geerloffse Hartich x Hendricxske Cornelis, kinderen van Cornelis Meeuss zaliger, te andere voor de deling van diens nalatenschap.

Op 21 december 1654 transporteert Gerlof Adriaenss Hartogh, procuratie hebbende van Cors Corstenss wonende op Zijdervelt, aan Claes Cornelisse een boomgaert en griend aaan de Leerdamse Diefdijk (400 gld).

Op 17 mei 1656 compareert Maaijcken Ariens, weduwe van zaliger Willem Ottensen de Leeuw, geassisteerd met Geerlof Ariens Hartich haren broeder, Jan ende Arien Willems de Leeuw, kinderen van de voornoemde Willem Ottensz aan de voornoemde Maaijcken Ariens haren moeder verwect ende bekende voor haar haren erven ende nacomelinghen wel ende wettelijck schuldich te wesen Sr. Nicolaas van Royen, sijdelaackenkooper wonende tot Utrecht hem sijnen erven ende nacomelinghen ofte de rechten thoonder deses een jaarlijckse rente van 62 kgl. 20 stv. etc. met de cap. somme van 1.000 kgl., stellende sij comparante tot onderpand seecker huys ende hoffstede met boomgaart hennipwerf, griendinge ende rietplecke staande ende gelegen aan de Leerdamse Diefdijk groot omtrent 5 mergen lants ofte soo groot ende cleijn tselve aldaar gelegen leijt, mitsgaders noch seecker veertien hond lants gelegen voor de voorschreven hofstede en polder de Geeren. Betaald 27 augustus 1687.

Op 20 januari 1657 transporteren Magdaleentjen Frans weduwe van Peter Corneliss van den Bergh zaliger en Jan Corneliss van den Bergh als bloedvoogd van de 2 nagelaten onmondige kinderen van eerst genoemd echtpaar, aan Geerlof Arienss Hartigh 8 hont op Cortgerecht, strekkende van de Cortgerechtse wetering tot ZM (595 cg).

Op 23 juli 1663 betaalt Geerlof Ariensen Hartogh aan Geerigen Dircx inzake een schuld van Hendrick Cornelissen Dickens aan n Geeregen Dircx weduwe van zaliger Frederick Hermansen Ruck. Scjhuldbekentenis op 29 november 1655.

Op 5 februari 1664 stelt Geerloff Ariens Hartogh zich borg. Op 31 oktober 1664 verklaart Jan Tonisse wonende Over Heicoop schuldig te zijn aan Geelof Ariense Hartoch 180 cargul wegens geleend geld. Op 28 december 1664 verklaart Jan Tonisse, wonende in Over Heicoop schuldig te zijn aan Geloff Arienss Hartigh 400 cargul en stelt als onderpand 10 hont op Over Heicoop; nog zijn huis en hofstede aldaar waarin hij nu in woont; nog ½ morgen, strekkende van de huibert tot de wetering.

In de Protestante Kerk te Schoonrewoerd is het grafzerk aangetroffen van Geerlof en Neeltje. De grafzerk ligt momenteel achter op het kerkhof dat naast de kerk van
Schoonrewoerd ligt. De tekst op het grafzerk luidt: HIER LEYT BEGRAVEN GELIF AERYENSEN DEN HERTIGH OUT 76 STERFT DEN 2. MAYUS 1665 ENDE NELTI HENDERICKS SYN HUISVROU OUT 80 STERFT DEN 22 NOVEMBER 1666.

Op 25 oktober 1669 compareren Claes Geloffs Hartigh, Abraham Geeloffss Hartigh, Arien Geeloffss Hartigh, Hendrick Geeloffss Hartigh, Jan Cornelis op ’t Sant x Peterke Floris zijnde een dochter van Floris Dircxs Cooll x Neeltie Geeloffs, voor hun zelf en voor de verdere kinderen en erfgenamen van Geeloff Arienss Hartigh zaliger x Neelke Hendricxs en het testament van hun voornoemde ouders gesloten op 27 maart 1665, goed. Het testament luidde als volgt:
Wij schepenen van Acquoij Geeloff Janss en Harmen Stevenss doen condt dat compareerde Geloff Arienss Hartigh x Neelke Hendricx (weinig sieckelijk) en testeren als volgt:

  • Claes Geloffs: de helft van 7 morgen gemeen met Abraham Geloffs en gelegen op Acquoij met nog 2 morgen op de Geere,
  • Abraham Geloffss: 3½ morgen op Acquoij genaamd “de Santcamp”; nog 3 morgen op Renoij genaamd “de Mollencamp”,
  • Hendrick Geeloffss: 4 morgen achter Willem Arienss Hartigh op Nieuw Schaijk,
  • Floris Dircxs: 3½ morgen op Renoij genaamd “Crijntgens camp” met nog 11 hont op Cortgerecht achter Hendrick van Haar,
  • Arien Geeloffss: huis en hofstede groot 2 morgen,
  • het kind van Cornelia Geloffs zaliger genaamd Maria Aelst Willems: 1.300 cargul.

Op 3 april 1719 doet Willem Exalto, procuratie hebbende van de kindskinderen van Geerlof Ariens Hartogh, arrest op een hofstede aan de Leerdamse Diefdijk, nom ux toebehorende Jan Maertense en Steven Janss x Teuntke Maertens zaliger, kinderen en erfgenamen van Maerten Pietersen etc.

 

Uit dit huwelijk:

Neeltje Geerlofs Hartigh

Hendrick Geerloffsz Hartich, (substituut) bode van Schoonrewoerd (1676-1702), diaken en ouderling, geboren ca. 1617 te Schoonrewoerd, overleden > 24 augustus 1684. Gehuwd met Catrijntje Jans. Gehuwd met Maaike Dirks. Ondertrouwd 10 augustus 1684 en gehuwd op 24 augustus 1684 te Everdingen met Neeltje Willems de Rouwaert

Arien Geerlofsz Hartigh, schepen van Acquoy (1688-1689), ouderling, geboren ca. 1620, overleden 1701-1705. Gehuwd met Neeltje Huijberts van Mierloo, dochter van Huibert Heijmenss Mierlo en Lijske Gerrits Creijt, geboren ca. 1635

Cornelia Geerlofs Hartigh, geboren ca. 1622, overleden < 25 oktober 1669

Claes Geerlofsz Hartigh, geboren ca. 1625 te Leerdam, overleden 1680-1690. Gehuwd met Geertje Franks, dochter van Franck Franckens en Annichje Adriaens, overleden < 18 november 1667. Gehuwd met Gerritje Bastiaans

Abraham Geerlofsz Hartigh, geboren ca. 1627 te Leerdam overleden > 6 februari 1700. Gehuwd op 11 november 1652 met Hendrikje Cornelis Keijser, dochter van Cornelis Meeusz en Maeijcken Jans, overleden < 17 april 1662. Gehuwd op 20 juli 1683 te Deil met Adriaentje Jans van Wachem, overleden 1683-1689