Burch, Jan Arentsz Touw van der (ca. 1539-1595)

Jan Arentsz Touw van der Burch, gezworene en schepen van ’t Wout, Woutharnas, Groenevelt en St. Aegtenrecht (1582), Heilige Geestmeester (1578-1579) en kerkmeester (1583) in De Lier, zoon van Arent Tou Jansz en Lenertgen Pieters, geboren ca. 1539 te Naaldwijk, overleden 8 augustus 1595, begraven te De Lier

Gehuwd ca. 1560 met

Neeltgen Willems Corssen van der Vliet, dochter van Willem Corssen en Pietertgen Adams, geboren ca. 1540, overleden 15 september 1606, begraven te De Lier

 

Bronnen: 1) Van Dorp een schets van een oorspronkelijk Westlands geslacht. Genealogie (deel 2) en parenteel, Mr. J.J.F. Lots en Drs. P. van der Hoeven. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 71 (2016), 2) hogenda.nl, 3) De goederen van de Heilige Geest in De Lier, K.F. van Dijk. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 34 (1979), 4) Notariële archieven Zuid-Holland voor 1843. Inventarisnummer 6164 d.d. 1588-1597 Naaldwijk. Notaris Cornelis Aertsz. Ketelaer. Bewerkt door Anthonius van der Tuin, 5) Rekeningen van de landgifter van Hof van Delft 1589 – 1621. SA Delft – Archieven van het stadsbestuur van Delft inv. 1092. Teun van der Vorm, versie 1.0 d.d. 9-4-2021, 6) Het verzweerboek van het ‘Hoff van Delff’ over 1589, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 41 (1986), 7) D. van Baaien, Bij een grafzerk in de Ned. Herv. Kerk te De Lier (Aantekeningen betreffende Tou van der Burch en van Vliet van der Woert). In: De Nederlandsche Leeuw jrg. 70 (1953), kol. 201-210, 8) Repertorium op de lenen van de Hofstad te Hontshol, 1253-1770, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht’, jrg. 27 (1972), 9) Oud rechterlijk archief Naaldwijk (1581-1587) inv. 4. Historisch Archief Westland, Naaldwijk. Bewerkt door Pieter van der Hoeven, 9) Acten betreffende’ t Woud, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 39 (1984)

In de NH kerk in De Lier is het graf te vinden van Jan Arentsz Touw van der Burch en Neeltgen Willems Corssen van der Vliet: “Hier leijt begraven Jan Arent zoon Tou van der Burch ende starf den achsten Augusti anno 1595. Virtute Ulciscor Invidos”, wapen een hoekige dwarsbalk (zaag), en “Hier leit begraven Neelgen Willem Corse  vand Vliet de Huijsvrouwe van Jan Arentz Tou starf den 15 September anno 1606. Deucht Heucht Hoop is Blide”, zie afbeelding links, uit bron 1).

Op 29 december 1541 is Jan Arent Touwez beleent met de helft van 5½ morgen land in ’t Woudt. Hij draagt het leen over aan zijn moeder Lenaertgen Pietersdochter, gehuwd met Tou Jansz opte Zwet te versterven op haar oudste zoon Jan Arent Touwez gewonnen bij Arent Tou Jansz. Op 25 februari 1578 Jan Arent Touwez opte Zwet bij dode van zijn moeder Lenertgen Pietersdochter. Op 19 september 1596 Arent Tou Jansz hulde door Pouwels Adriaensz van Dijck, bij dode van zijn vader Jan Arent Touwez.

Op 20 oktober 1565 bekent Jan Touwesz aan Lenertge Pietersdr, sijne moeder, schuldig te zijn de somme van f 9600 wegens de koop van de woning daar Lenertgen voorschreven nu ter tijd op woont en verbindt daartoe de woning en nog de helft van 32 morgen 2 hont eigen land in de Hof van Delft.

Op 25 februari 1578 oorkonden de schepenen van Woutharnas en Groeneveld dat zij ‘verleent hebben verlijen en verleenen mitsdesen onse brieven Jan Arent Touwens opt Swet, de helft van sestalff margen lants gelegen opt Wout in Jansambacht van Groenevelt gemengder aerden mit hen ende zijne mede erfgenaemen van wijlen Arent Touwe Janss sijn vader, belegen opte oostzijde selver mit eijgen, mit der erffgenaemen voorss opt zuijteijnde die Vlietsloot, opto westzijde hij selffs mette voornoemde andere erffgenaemen, opt noorteijndc de Swetwech den voorn. Jan Arent Touwenss aengecomen bij doode ende overlijden van Lenaertgen Pietersdochter sijne moeder, die tselve lant van ons te leen te houden plaeh’.
In mei 1578 koopt Jan Arent Touwes van zijn broer Arent Touw Jacobsz alle percelen land die hij door het overlijden van hun moeder Lenertgen Pieters in bezit is gekomen. ‘Te weten eerst een vierdepaert van sestalff margen lants genaemt die vette wij belast met boterpacht, belopende die seven margen met een kinnetgen boters, mitsgaders elcke margen III blancken tsjaers,, belendt aen de noordzijde die swedtwech, doestzijde Adriaen Jacob Bruijnsz en Cornelis Jorisz tijsuijtende ende de westzijde Jan Touwez voorss met S. Urselen convent. Noch een vierdepaert van XVI hontlants genaemt tbuijtelant dair een Bijstuijn opstaende is, belendt aentsuijteijnde die Swedtwech aentnoorevnde de swet, twesteijnde Jan Reijersz tot Delff. Noch een vierdepaert van XXX morgen 11 hont lants eijgen ofte vrijlant in welcke XXX margen 11 hont lants begrepen is het leen ende is groot omtrent II margen III hont, belendt het noerteijnde de Swetwech doestzijde Jan Touwez ende S. Urselen convent tzuijteijnde de molensloot de westzijde Jan Reijersz voorschreven. Noch die helft van V½ margen lants gelegen opt Woudt inde polder genaemt poeldijck ende is belendt aent noorteijnde die Swedtcae aent zuijteijnde de molensloot ande oestzijde Pieter Allertsz cum socijs ende Crijntgen Jansdr de wede van Claes Prsz aende westzijde het gasthuijs te Delff. Ende geeft hij comparant opte coepe vande zelve landen toe zijn gerechte helft vande ruijetvelde inde Lijer mits dat den comparant triet dair opwassende zal moegen laten snijden zoelange zij gebroeders beijde in levende liive zijn. Geeft hij comparant noch de gerechte helft van een halff margen buijtenlants gelegen opt Woudt aende woninge van Claes Dircxs alias Osgen ende Arent Cornelisz beijde opt Swedt’.

Op 16 juli 1585 draagt Jan Thouw Arentsz wonende opt Zweth als man en voocht van Neelge Willemsdr op aan Dirk Jansz Vercroft een perceel land, groot omtrent “sestalff” morgen, die “hem comparant inde qualite voors(chreven) bij dode en (de) overlijden van Pietergen Aemendr weduwe wijlen Willem Corss zijns voorn(oemde) huysvr(ouw) vader en (de) moeder was za te lote ende cavel gevallen is in de schiftinge en(de) scheydinge desselfs boels”.

Op 22 december 1585 Vranck Vranckensz onsen buijerman en(de) bekende hoe dat Jan Thouw Arentsz wonende upt Sweth soe voir hem selven voir een vijerdepaert en(de) noch de selve Jan Thouw Arentsz als voocht vande weeskinderen van z: Jan Willemsz en(de) Trijngen Corn(elis)dr weduwe wijlen van(den) selven Jan Willemsz mede voir een vijerdepaert, Dirck Ph(ilip)sz wonen(de) binnen der stede van Delff en(de) Wormbrecht Jansz binnen der stede van sGravenzande elx mede voir een vijerdepaert haer selven gestelt verobligeert en verbonden hebben borgen voirde custingpenn(ingen) van(de) woninge en(de) landen met den aencleven van dijen bij hem gecoft van Crijngen Jorisdr wed(uw)e wijlen Frans Pietersz Coppelle breeder blijckende bijde constitutiebrijeff daer van zijnde in date den XXIIen decembris a° XVC vijff en(de) tachtich inhoudende ten behouve van(de) voirs. Crijngen Jorisdr de somme van vijerduijsent achthondert gulden.
Op dito Vranck Vranckensz onsen buijerman en(de) bekende sculdich te weesen Crijngen Jorisdr wed(uw)e wijlen Frans P(iete)rsz Coppelle de somme van vijerduijsent achthondert guldens ter cause van coop van een woninge en(de) acht mergen eijgen lants mitsgaeders koeijen, paerden, jonge beesten, varcken, scapen, huijsraet, plooch, eijens, stoppen, mouwen en(de) anders. Compareerde noch de naebescreven perzonen constitueren(de) haer selven penn(ing)borgen voir tgundt voirs. is te weeten Jan Thouw Arentsz upt Zweth voir hem selven en(de) noch de selve Jan Thou als voocht van(de) achtergebleven weeskinderen wijlen Jan Willemsz mitsgaeders Trijngen Corn(elis)dr wed(uw)e wijlen des selfs Jan Willemsz. z:g: te samen voir een vijerdepaert, Dirck Ph(ilip)sz wonende binnen der stede van Delff, Wormbout Jansz tot sGravensande … [veel doorhalingen, nauwelijks leesbaaer] mede elx van hemluijden voir een vijerdepaert daer onder verbindende respective alle heurluijder goederen.

Op 31 mei 1586 Jan Thouw Arentsz van der Burch als man en(de) voocht van Neelgen W(ille)msdr voir hem selven, de selve als oom en(de) voocht van(de) achtergebleven weeskinderen wijlen Baertgen Willemsdr mitsgaders de selve Jan Thouw vervangende en(de) hem starck maeckende voir de kinderen van Maritgen W(ille)msdr, Lucas Corstiaensz
wonen(de) tot Delff voir hem selven en(de) hem selven starckmaeckende voir zijn broeder en(de) zusters, kinderen van Corstiaen Willemsz, Boeckel Reijersz mede tot Delft voirs. als man en(de) voocht van Trijngen P(iete)rsdr vervangen(de) Jan Huijgensz van Rijck als man en(de) voocht van Maritgen P(iete)rsdr, kinderen wijlen Machtelt Willemsdr, en(de)
Trijngen Corn(elis)dr wed(uw)e wijlen Jan Willemsz mit haer voochts hant in desen Jan Thouw Arentsz voirs. en(de) de selve Jan Thouw mede als voocht des selfs Jan Willemszoons achtergebleven weeskinderen, alle erffgen(amen) wijlen Pietergen Aemendr wed(uw)e wijlen Willem Corssen in haer leven wonen(de) tot Naeldijck voirs. en(de) bekenden zij comparanten respective en(de) elx van hemluijden bijsonder in zijne qualite voirs. vercoft te hebben Sijtgen Ariensdr alsulcke twee cameren ofte huijsen mettet erff dair die up staende zijn als hemluijden aengecomen waren bij dode en(de) overlijden van Pietergen Aemendr voirnt. za:ge: staende en(de) gelegen binnen den dorpe voirs.
Op dito Dirck Jansz Vercrocht onsen buijerman en(de) bekende sculdich te weesen Jan Thouw Arentsz als man en(de) voocht van Neelgen Willemsdr de somme van derthijenhondert vijftich gulden ter cause van coop van lant van ontrent sestalff mergen lants bij de hoop sonder maet sulx tselve den voirs. Jan Thouwensz aengecomen was bij dode en(de) overlijden van zijns huijsvrouwen vader en(de) moeder.

Op [ongedateerd] Jan Thouw Arentsz van der Burch, Dirck Ph(ilip)sz, Adriaen Michielsz en(de) Bastiaen Dircksz als voochden ende inde name van(de) achtergebleven weeskinderen wijlens Vranck Vranckensz z:ge: in zijn leven wonachtich binnen desen ambachte en(de) bekende vercoft te hebben Corn(elis) Pietersz een woninghe als huijs
schuijren bargen en(de) geboomte met acht margen eijgen lants daar de selve woninghe up staande is. Constitueerden zij comparanten voors. haar selven te samen in haar prive namen borgen.

Op 23 juni 1588 oorkonden de schepenen van Woutharnas en Groeneveld dat ‘Joris Cornelisz, wonende jegenwoerdich int amboecht van Naeltwijc, verkocht aan Jan Arent Touwensz, wonende inde parochie van de Lijer inden amboecht van Woutharnasch, een woninge met huijs, bijhuijs, schuijr, barge ende gheboemte dair op staende voor vrij eigen mitsgaders ende dartich margen drie hont acht en tsestich gaerden lants alle leggende in den amboecht van Woutharnasch in Groeneveltsepolder aen de swedtkaede ofte swedtwech’.

In het verzweerboek van het Hof van Delft uit 1589 is opgenomen: ‘Jan Arent Touesz 3 morgen land, gekocht van Cors Antonisz. als voogd van Joris, het weeskind van Cornelis Jorisz’.

Op 24 september 1590 en 24 oktober 1591 treedt Jan Touwen van der Burch op als oom en voogd over Maertgen Jansdr, weeskind van zaliger Jan Willem Corsz te Naaldwijk. Op 19 januari 1593 treedt Jan Thouw Arendsz van der Burg op als oom en voogd van vaders zijde van Joris Cornelisz opde Vlijet te Naaldwijk bij het opstellen van diens huwelijksvoorwaarden met Neeltgen Touwen te Delfgauw.

Op 6 januari 1594 hebben Jan Arent Touwesz en Adriaen Willemsz, omen van Neeltgen Arent Touw Jacopsdr gift gegeven aan Joris Cornelisz als getrouwd hebbende Neeltgen Arents, van 13 morgen hofland leggende in het Zuideinde van Delfgauw, zulks dat haar aangekomen zijn bij het overlijden van Neeltgen Cornelisdr haar moeder.

Op 31 maart 1595 koopt Jan Touw Aertsz van der Burch 1 morgen eigen tarwepachtland. Borgen zijn Pieter van Adrichem en Cornelis Aertsz. De heilige geest behoudt een rente van 10 gulden op het land. Op 17 mei 1595 heeft Jan Arent Touwensz de gift gegeven aan Huijch Jansz wonende tot Naaldwijk van 3 morgen hofland leggende in de Poeldijk.

Op 13 juni 1596 (?) is Jan Tou Aertsz beleend met 5½ hond land onder Naaldwijk, na overdracht door Jacob d’Assigny als curator van de desolaten boedel van Lucas Korstiaensz. Op 19 september 1596 Arent Tou Jansz. bij dode van zijn vader Jan Tou Aertsz.

Op 19 september 1596 Arent Tou Jansz hulde door Pouwels Adriaensz van Dijck, bij dode van zijn vader Jan Arent Touwez, op de helft van 5½ morgen land in ’t Woudt. Op 11 juni 1597 compareert Neelgen Willemsdr, weduwe van wijlen Jan Thouw Aertsz van der Burch woonende op de Sweth met haer voochds hand in deesen Pouwels Adrijaensz van Dijck en(de) bekende schuldich te weesen den voochden van het achtergebleeven weeskind van wijlen Jan Willem Corssen met name Maritgen Jansdr in zijn leven wonende tot Naeldwijck de somme van achthonderd gulden ter cause van deuchdelicke geleende penningen.

Op 28 juni 1611 benoemen de erfgenamen van Jan Adriaen Touwen en Neeltgen Willemsdr, te weten Arent Tou Jansz op ’t Woud, Willem Jansz Tou te Vlaardingen, Pouwels Adriaensz, getrouwd met Jannitgen Jans Tou, Jacob Riddersz als man en voogd van Pietertgen Tou Jansdr, elk voor henzelf en vervangende Jan Pietersz Groen, getrouwd met Leentgen Jan Touwendr, en genoemde Arent en Willem Janszoons als voogden van de nagelaten weeskinderen van Claes Jansz Tou, twee procureurs om te procederen tegen Michiel Camerling.

 

Uit dit huwelijk:

Arent Jansz Thou van der Burch, begraven 12 januari 1630 in de Oude Kerk te Delft. Gehuwd met Neeltgen Dircx, dochter van Dirck Dircksz de Zeeu en Ermpgen Aernts, overleden < 19 juli 1603

Claes Touw van der Burch, geboren ca. 1570, overleden ‘omtrent inde Vasten’ 1610. Gehuwd in 1608 (huwelijkse voorwaarden 19 juli 1608) met Maritge Claes Vercroft, dochter van Claes Jansz Vercroft en Neeltgen Andries, geboren ca. 1585

Jannitgen Jans Tou van der Burch

Pietertje Jans Tou van der Burch, geboren ca. 1580 te Naaldwijk, overleden > 12 oktober 1645. Gehuwd op 31 mei 1609 te Naaldwijk met Jacob Riddersz Dockum, ambachtsbewaarder (1612-1614) en schepen (1617-1618) te Vlaardingerambacht, bouwman in de Holierhoekse polder, zoon van Ridder Heijndricksz Dockum en Divertgen Vredericks, overleden 1618-1619

Willem Jansz Touw van der Burch, achtman te Vlaardingen (1614), bouwman te Zouteveen, overleden 1637-1639. Gehuwd met Annetje Gerrits Brouck, dochter van Gerrit Jansz Brouck en Lijsbeth Leenderts Coppert, overleden 1615-1617 te Vlaarderingerambacht. Gehuwd 1617-1618 met Lijsbet Cornelis de Graaff, overleden 1632-1634

Leentge Jans Touwen, begraven 22 oktober 1613 te Naaldwijk. Gehuwd 25 januari 1609 te Naaldwijk met Jan Pietersz Groen, collecteur van de verpondingen De Lier (1609-1610), Heilige Geestmeester Naaldwijk (1615), zoon van Pieter Jansz Groenevelt en Maritgen Adriaens van der Valck, gedoopt 25 oktober 1587 te Naaldwijk, begraven 29 mei 1620 te Naaldwijk