Zeeu, Dirck de

Dirck (? Eewouts) de Zeeu

 

Bronnen: 1) stadsarchiefdelft.nl, 2) hogenda.nl, 3) Rechtelijk archief Stompwijk. Transporten, hypotecaties e.d. Inventarisnummer 58, 216 dubbele folio’s, 04-04-1604 t/m 04-05-1608. Bewerking door Anthonius van der Tuijn te Rhoon, 4) Rechterlijk archief van Voorschoten Inv.nr. 3, H.J. van der Waag

Op 13 april 1604 verklaart Ermpgen Aerntsdr, weduwe Dirck Dircxz Zeeu, geassisteerd met Blasius Pietersz wonende op ‘t Woud en Phillips IJsbrantsz wonende Honselersdijk haar neven en gekozen voogden, dat tussen haar als moeder van Neeltgen Dircxdr overleden huisvrouw van Aernt Tou Jansz, gedaagde ter ene zijde, mitsgaders Cornelis, Jan en Louris Dircxzonen gebroeders van de voorsz. Dirck Dircxz., eisers ter andere zijde, proces was gerezen. Hetzelve is bij compromis gebleven op 19 juli 1603, waarop zekere uitspraak gevolgd is in dato 18 augustus 1603 en zekere liquidatie in dato 17 september 1603. In conformite daarvan bekende zij comparante de voorsz. broers in eigendom opgedragen te hebben 10 morgen land in de ban van Stompwijk naar uitwijzen de oude principale brief. Hieraan zullen de broers zich hebben te reguleren, tot hetwelk einde zij comparante t.b.v. dezelve transporteert alle briefs recht en waring van dien.

(?) Op 3 mei 1620 Annetje Hendriksdr weduwe van Louris Dirk Eeuwouts geassisteerd met Louris Meeszn van Roon haar gekoren voogd voor de ene helft en Crijn Louriszn en Huig Louriszn, elk voor hen zelve mitsgaders Cornelis Dirk Eeuwouts oom en rechte bloedvoogd over de minderjange kinderen van Louris Dirkszn als Ermpje Lourisdr, Dirk Louriszn, Arend Louriszn en Jan Louriszn tezamen kinderen van de voorsz. Louris Dirkszn voor de andere helft verkopen Cornelis Janszn wonende Voorschoten zeker huizinge met 266 roe land onder Voorschoten, belast met 3 gld per jr (hoofdsom 48 gld). Voldaan met een custingbrief van 787 gld 10 st.

 

Kinderen:

Dirck Dircksz de Zeeu, overleden < 19 juli 1603. Gehuwd met Ermpgen Aernts, overleden > 13 april 1604

Cornelis Dircksz de Zeeu, waard (1593), overleden > 17 januari 1628

Jan Dircksz

Louris Dircksz, overleden (?) < 3 mei 1620. Gehuwd met (?) Annetje Hendriks

5  (?) Lenert Dircksz de Zeeuw