Baars, Teunis Cornelisz

Teunis Cornelisz Baars, zoon van Cornelis Baars

Gehuwd met

Geertgen Huijberts van Dijck, dochter van Huijbert Rutgersz van Dijck

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 11 februari 1665 constitueren de onmondige kinderen van Aert Rutten onder voogdij van hun moeder Maijchgen Ariens wonende te Driebergen, Cornelis Aertss van Dijck wonende te Bodegraven, Steven Aertss van Dijck wonende te Oudenrijn, Tonis Corneliss Baers gehuwd met Geertgen Huijberts wonende De Bilt, en Bastiaen Jacobss gehuwd met Jannichgen Huijberts wonende De Bilt, Peter van Resant om een huis te transporteren en kooppenningen te innen. De lastgevers zijn mede-erfgenamen van Antonia Rutgers van Dijck in leven gehuwd met Dirck Salomonss Tonis Aertss van Dijck en de echtgenote van Gijsbert Willemss Gruijters zijn ook mede-erfgenamen van Antonia Rutgers van Dijck. Koop en verkoop door Jan Beerntss c.s. aan Johan Hagenaer wordt goedgekeurd.

Op 8 mei 1665 procureren de erven Anthonia Rutgers van Dijck in leven gehuwd met Dirck Salomonsz van Arnhem, Peter Jansz van Resant weduwenaar van Metgen Rutgers van Dijck zuster wonende De Bilt, zijn kinderen, Trijntgen Rutgers van Dijck zuster weduwe Anthonis Baers wonende De Bilt, de kinderen van Aert Rutgerss van Dijck broer zijnde Thonis Aertss van Dijck, Steven Aertss van Dijck, Cornelis Aertss van Dijck, Ghijsbert Aertss van Dijck, twee onmondige kinderen bijgestaan door hun moeer Maijchgen Adriaens weduwe Aert Rutgerss van Dijck wonende Driebergen, Thonis Cornelisz Baers gehuwd met Geertgen Huijberts dochter van Huijbert Rutgersz van Dijck broer wonende De Bilt, Bastiaen Jacobsz gehuwd met Jannichgen Huijberts dochter van Huijbert Rutgersz van Dijck broer wonende De Bilt, en Gijsbert Willemsz Gruijter gehuwd met Trijntgen Huijberts dochter van Huijbert Rutgersz van Dijck broer wonende Montfoort, Anthoni Houtman notaris ’s hoffs van Utrecht om voor het gerecht van Utrecht een huis c.a. en 2 kameren te transporteren ten behoeve van Johan de Vrij te Utrecht, een huis c.a. ten behoeve van Joost Cornelisz int Velt, een huis c.a. ten behoeve van Cornelis van Lottum en een huis c.a. ten behoeve van Caspar Jansz Lemmen, schilder te Utrecht en kamer ten behoeve van Conde Adamss. De huizen zijn openbaar verkocht Dirck Salomonsz van Arnhem, in leven timmerman te Utrecht.

Op 22 juli 1719 vindt de boedelscheiding plaats van de boedel van Gijsbert de Gruijter, in leven burgemeester van Montfoort, en zijn eerste overleden huisvrouw Trijntie van Dijck. De scheiding vindt plaats tussen “de erffgenaemen vande gemelten Gijsbert de Gruijter namentlijck de heeren Jacobus ende Albartus Foreest beijde voor haer selven ende als oomen ende gestelde voogden over de nagelaten kinderen van haarl. overleden broeder de heer Dirck Foreest met naemen Nicolaes, Cornelis, Gijsbartius ende Dirck Foreest bij representatie in plaetsen van haar vader, volgens de testamentaire dispositie bij den voornoemde Gijsbert de Gruijter” en “de erffgenamen van de voornoemde Trijntie van Dijck namentlijck de kinderen van haer overleden halven broeder Cornelis Philipsz sijnde Philips Cornelis van Cauwenhoven, en Claes Cornelisz van Cauwenhoven, item de kinderen van haar overleden heele suster Geertie van Dijck, sijnde getrouwt geweest aen Anthonis Baers de welke sijn de nabenoemde alse Cornelis Anthonisz Baers, Sijchie Anthonis Baers huijsvr. van Jan Petersz van Resant, Maria Anthonis Baers huijsvrou van Dirck Versteech, en het naergelaten dochtertie van Oetje Anthonis Baers verweckt bij Cornelis Wingelaer gent. Geertruid Wingelaar waervan Jan Petersz van Resant voocht is ende kinderen van haar overleden mede heele suster Jannichie van Dijck sijnde getrouwt geweest met Bastiaan Jacobsz dewelke sijn de navolgende alse Huijbert Bastiaensz, en Neeltie Bastiaense wede. van Gijsbert Eersten de Roij”. Op 26 december 1719 procureren Cornelis Tonisz Baers en met zijn nicht Geertruijd Wingelaer, Dirck Versteech, mr kuijper te Leijden, om met de overige erfgenamen van Trijntje van Dijck en de erfgenamen van Gijsbert de Gruiijter, het huis De Drie Gecroonde Wateremmers te Leiden, te verkopen (#).

 

Uit dit huwelijk:

Cornelis Teunisse Baars

Seijchje Teunis Baars, overleden > 19 februari 1724. Gehuwd met Jan Peterse van Resant, zoon van Peter Jansz van Resant en Metgen Rutgers van Dijck, overleden > 19 februari 1724

Oetje Baers. Gehuwd met Cornelis Jacobsz Wingelaer

Marijtje Baers, geboren ca. 1675, overleden > 22 juli 1719. Gehuwd op 22 maart 1697 te Leiden (get: Lambertus van Soelen, bekende Steenschuijr, Hester Krom, bekende Bunnick) met Dirk Versteeg, kuiper, overleden > 26 december 1719