Dijck, Rutger Gijsbertsz van (1565/67->1650)

Rutger Gijsbertsz van Dijck, zoon van Ghijsbert Rutgersz van Dijck en Trijntje Henrickx, geboren 1565-1567, overleden > 20 maart 1650

Gehuwd met

Marrichgen Huberts de Beer, geboren ca. 1573, overleden > 18 juli 1643

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) Nadere Toegang op inv. nr. 18 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

In 1599 is in het register van huijsgeld te Seijst opgetekend: “Rut Gijsberts opde Woerd – 3p”. In 1600 is in het register van Oudschildgeld te Driebergen opgetekend: “Rutger Gijsbertsz opt Woert”.

Op 18 juli 1643 Rut Gijsbertsz, omtrent 80 jaer, gehuwd met Marrichgen Huberts de Beer, oud omtrent 70 jaer, wonend ten huize van Adriaen Otten hun schoonzoon te Driebergen, over 34m te Driebergen omtrent hun schoonzoons huis; zij zijn ca 48/49 gehuwd geweest en hebben daarvan 38/39 jaer gewoond in dit huis – zijn ouders woonden er reeds.

Op 20 maart 1650 attesteert Ruth Gijsbertsz van Dijck, oud 83 of 84 jaar, op verzoek van Justus van Rijsenburch. Hij verklaart over bekendheid met Huijbert Gijsbertsz, zoon van Gijsbert Dircksz, die gewoond hebbende op de Woert te Driebergen na de dood van zijn vader zijn intrek heeft genomen op de hofstede die Evert Hermansz als laatste gebruikt heeft. Huijbert Gijsbertsz heeft een dochter nagelaten, die getrouwd is geweest met Philips Willemsz, die beide hofsteden jaren lang samen gebruikt heeft. De hofstede van Gijsbert Dircksz is later verkocht aan Evert Hermansz, waarna de weduwe van Philips Willemsz weer is gaan wonen op de hofstede op de Woert.Verder verklaart attestant dat Huijbert Gijsbertsz nooit landen, verkocht aan Adriaen Cornelisz Drost, heeft verhuurd, maar dat Philips Willemsz wel een kampje op de Woert aan Adriaen Drost heeft verhuurd. Attestant weet dit alles omdat hij ook op de Woert gewoond heeft.

Op 13 februari 1663 compareert Anthonia Rutgers van Dijck, huijsvrouw van Dirck Salomonsz van Arnhem. Zij benoemt tot haar erfgenamen Oth Adriaensz van Driebergen, zoon van haer saliger overleden jongste suster Ghijsbertgen Rutgers verweckt aen Adriaen Otten van Driebergen, Trijntgen Rutgers van Dijck en Metgen Rutgers van Dijck, susters, de tsamenlijcke kinderen van Huijbert Rutgersz van Dijck, de tsamenlijcke kinderen van Aert Rutgersz van Dijck en Sijken Anthonis Baers, dogter van Trijntgen Rutgers voornoemd.

Op 4 februari 1665 wordt Peter Janss van Resant geprocureerd door Anthonis Aertss van Dijck, Gijsbert Willemss Gruijter en Trijntgen van Dijck, weduwe van Tonis Baers, om een huis te transporteren aan Johannes Hagenaer. Allen zijn mede-erfgenamen van Anthonia Rutgers van Dijck, in leven gehuwd met Dirck Salomonss.

Op 11 februari 1665 constitueren de onmondige kinderen van Aert Rutten onder voogdij van hun moeder Maijchgen Ariens wonende te Driebergen, Cornelis Aertss van Dijck wonende te Bodegraven, Steven Aertss van Dijck wonende te Oudenrijn, Tonis Corneliss Baers gehuwd met Geertgen Huijberts wonende De Bilt, en Bastiaen Jacobss gehuwd met Jannichgen Huijberts wonende De Bilt, Peter van Resant om een huis te transporteren en kooppenningen te innen. De lastgevers zijn mede-erfgenamen van Antonia Rutgers van Dijck in leven gehuwd met Dirck Salomonss Tonis Aertss van Dijck en de echtgenote van Gijsbert Willemss Gruijters zijn ook mede-erfgenamen van Antonia Rutgers van Dijck. Koop en verkoop door Jan Beerntss c.s. aan Johan Hagenaer wordt goedgekeurd.

Op 14 februari 1665 wordt Peter van Resant geprocureerd door Gijsbert Aertss van Dijck, zoon van Aert Rutten van Dijck, wonende in het Hoochlant achter Amersfoort, tot transport van een huis, op 15-12-1664 door Jan Beerntss c.s. verkocht aan Johannes Hagenaer. Comparant is met zijn broers en zusters voor 1/4 deel mede-erfgenaam van Antonia Rutgers van Dijck in leven gehuwd met Dirck Salomonss.

Op 8 mei 1665 procureren de erven Anthonia Rutgers van Dijck in leven gehuwd met Dirck Salomonsz van Arnhem, Peter Jansz van Resant weduwenaar van Metgen Rutgers van Dijck zuster wonende De Bilt, zijn kinderen, Trijntgen Rutgers van Dijck zuster weduwe Anthonis Baers wonende De Bilt, de kinderen van Aert Rutgerss van Dijck broer zijnde Thonis Aertss van Dijck, Steven Aertss van Dijck, Cornelis Aertss van Dijck, Ghijsbert Aertss van Dijck, twee onmondige kinderen bijgestaan door hun moeer Maijchgen Adriaens weduwe Aert Rutgerss van Dijck wonende Driebergen, Thonis Cornelisz Baers gehuwd met Geertgen Huijberts dochter van Huijbert Rutgersz van Dijck broer wonende De Bilt, Bastiaen Jacobsz gehuwd met Jannichgen Huijberts dochter van Huijbert Rutgersz van Dijck broer wonende De Bilt, en Gijsbert Willemsz Gruijter gehuwd met Trijntgen Huijberts dochter van Huijbert Rutgersz van Dijck broer wonende Montfoort, Anthoni Houtman notaris ’s hoffs van Utrecht om voor het gerecht van Utrecht een huis c.a. en 2 kameren te transporteren ten behoeve van Johan de Vrij te Utrecht, een huis c.a. ten behoeve van Joost Cornelisz int Velt, een huis c.a. ten behoeve van Cornelis van Lottum en een huis c.a. ten behoeve van Caspar Jansz Lemmen, schilder te Utrecht en kamer ten behoeve van Conde Adamss. De huizen zijn openbaar verkocht Dirck Salomonsz van Arnhem, in leven timmerman te Utrecht.

Op 18 maart 1671 Thonis Aertss van Dijck, Steven, Cornelis, Gijsbert en Jan Aertss van Dijck, mondige kinderen van zaliger Aert van Dijck won. Driebergen, voogden van Maria van Dijck hun minderjarige zuster, cederen “uijt lieffde” Maychien Aerts hun moeder te Driebergen alsulke actie die zij hebben op Arien Willemsz als x (gehuwd ?) Gijsbertgen Rutgers die weduwe was van Arien Ottens, ten regarde van uijtcooppenningen van de goederen van Ruth Gijsberts hun grootvader; eodem die compareert Maijgen Aerts weduwe Aert Rutgersz te Driebergen en constitueert tegen Adriaen Willemsz voorschreven.

 

Uit dit huwelijk:

Aert Rutgersz van Dijck, overleden < 11 februari 1665. Gehuwd met Maijchgen Ariens, overleden > 18 maart 1671

Huijbert Rutgersz van Dijck

Anthonia Rutgers van Dijck, overleden < 22 augustus 1664. Gehuwd met Dirck Salomonsz van Arnhem, timmerman, geboren 1603-1604, overleden augustus 1664 (aangetekend 22 augustus 1664 te Utrecht)

Metgen Rutgers van Dijck, overleden 1664-1665. Gehuwd met Jacob van Resant. Gehuwd met Peter Jansz van Resant, overleden 1681-1682

Trijntgen Rutgers van Dijck, overleden > 8 mei 1665. Gehuwd met Anthonij Baers, overleden < 4 februari 1665

Ghijsbertjen Rutgers van Dijck, overleden (?) < 13 februari 1663. Gehuwd met Adriaen Otten van Driebergen. (?) Gehuwd met Arien Willemsz, overleden > 18 maart 1671