Amerongen, Johan Gevertsz van (ca. 1535-1577)

Johan Gevertsz van Amerongen, burger hopman, procureur van de proost van St. Jan en St. Marie te Utrecht, zoon van Gevert Petersz van Amerongen en Sophia van Brouchoven, geboren ca. 1535, overleden 1 maart-20 december 1577

Gehuwd in 1564 (huwelijkse voorwaarden 25 oktober 1564) met

Francisca van Diepholt, dochter van Coenraet van Diepholt en Fransken van IJsselstein, overleden juli 1605 (overluid 13 juli 1605 te Utrecht)

Gehuwd met

Philips Harderman, drossaard in de stad en ’t graefschap van Leerdam ende d’heerlijckheijt van Acquoij (1598-1619), dijkgraaf, overleden > 13 februari 1619. Gehuwd 7 augustus 1606 in de Domkerk te Utrecht met Maria van Splitloff, overleden januari 1645 (aangetekend 20 januari 1645), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) Recepta ex pulsatione campanarum in funeribus defunctorum. Archief domkapittel no 651 (fabrieksrekeningen) en 702, Simon den Daas. Utrecht, 2012, 3) Overluidingen te Utrecht. Overgenomen uit De Navorscher deel 36 (1886) tot en met deel 51 (1901). Oorspronkelijk gepubliceerd in 1881 onder de titel Necrologie de differ. personnes illustres des Pays-Bas 1614-1651, 4) razu.nl, 5) NT00061_4. Nadere Toegang op inv. nr 4 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 6) NT00061_10. Nadere Toegang op inv. nr 10 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 7) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 8) NT00061_48. Nadere Toegang op inv. nr 48 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 9) NT00061_54. Nadere Toegang op inv. nr 54 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 10) hogenda.nl, 11) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1590-1602, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 12) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1602-1611, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 13) Repertorium op de lenen van de bisschop van Utrecht in de provincie Zuid-Holland, 1298-1649, C.Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 44 (1989), 14) archiefeemland.nl

Op 30 april 1555 transporteert Gijsbert Aertsz een halve hoeve te Tienhoven aan Steven Gevertsz van Amerongen, Anthonis Gevertsz van Amerongen en Johan Gevertsz van Amerongen gebroeders.

Jan Govertsz van Amerongen wordt op 29 juli 1561 beleend met landt in Vreeswijk. Op 1 juni 1569 wordt hij beleend met een hofstede in Schalkwijk bij dode van zijn moeij Maria van Broeckhoven krachtens testament van Jacob van Broeckhoven, raad, van 4 februari 1554.

Op 25 oktober 1564 wordt de akte van huwelijkse voorwaarden opgesteld tussen Jan Geurtsz van Amerongen en Francisca Coenraedtsdr van Diepholt.

In 1565 vonnis van het gerecht van Utrecht tusschen Dijrck Willemss Cremer en Jan Gevertsz van Amerongen, houdende verwerping der exceptie tot renvooi der zaak naar het Hof.

Rekening van den kanunnik Johannes van Schade, aanvangende 1577 1 maart: Item super obitu Johannis Gerardi ab Amerongen semel fuit pulsata Maria facit, IIII flor.

Op 20 december 1577 Na dode van Jan Gevertsz van Amerongen ontvangt Gevert van Amerongen, als oudevader van Peter, Jan van Amerongens oudste zoon, een viertel in Achttienhoven bij de zijdewij. Op 7 april 1578 spreekt het Hof van Utrecht een vonnis uit waarbij ten verzoeke van de potmeesters een halve hoeve te Tienhoven, toebehoorende aan Francisca van Diepholt, weduwe van Jan van Amerongen, executabel wordt verklaard voor een daaruit gaande rente van 40 gulden ’s jaars. Met executoriaal 5 maart 1579.

Op 27 juli 1581 leent Willem Jansz van Schoonhoven namens Margrijt, zaliger Andries van Broeckhovens weduwe, met Lambert Wijnen haar momber, een hoofdsom van 650 gulden van Jan Willemsz. Jan Willemsz zal schadeloos gehouden worden van borgtocht in ’t proces tussen Margrijt en Jan Amerongen Gevertsz nagelaten weduwe.

Op 20 december 1582 Jfr Francisca van Diepholt weduwe Johan van Amerongen versus Anthonis Gerritsz Cleuting.

Op 16 januari 1583 sluit Mechtelt Vorlinx te Utrecht een plecht bij Francoise Diepholt, weduwe van Jan van Amerongen op een huis aan de westzijde in de Vorderstraat te Wijk bij Duurstede. De hoofdsom bedraagt 100 Carolus gulden.
Op 22 april 1583 Jfr Francisca van Diepholt weduwe Johan van Amerongen Gevertsz versus de weduwe van Andries van Broechoven. Jan van Amerongen was erfgenaam van Marie van Broechoven. Genoemd Margriet weduwe van Andries van Broechoven, Mechtelt Corlinckx van Broechoven, Gerrit v/d Bobbert x Sophia van Broechoven, allen erfgenamen van Andries. Nu wordt verkocht een rente op 4 morgen bos en lant in Loosdrecht, aan Willem Willemsz van Rossum.
Op 23 april 1583 Jfr Franchoise van Diepholt weduwe van Jan van Amerongen versus Anthonis Gerritsz Cleuting wonend gerecht Cothen als x Geritgen, weduwe eerst van Cornelis Dirckx de Cruijff. Jfr Franchoise is enige erfgenamen van Marie van Broeckhoven moeije van haar man en heeft een rente spreken op de voorschreven Dirick Cornelisz [sic], later zijn weduwe en nu Anthonis Cleuting voorschreven. Marie had ook Andries van Broeckhoven als erfgenaam; de rentebrief is van 12 mei 1553. Volgens gedaagde is de brief gepasseerd bij zaliger Cornelis Jansz de Cruijff [sic] met wiens weduwe hij getrouwd is.

Op 3 januari 1590 is Roelof van Amerongen beleend met een vierde deel van de Haechse hoeff onder Hagestein bij dode van zijn grootvader Goevert Petersz van Amerongen. Op 23 maart 1592 Roeloff van Amerongen bij dode van zijn vader, waarna zijn moeder jonkvrouwe Françoise van Diepholt, gehuwd met Philips Hardeman, het leen overdraagt aan Dirck Adriaensz Solderman.

Opmetingen Lekdijk: 580: 22 mei 1592 de erfgenamen van Jan van Amerongen in plaats van Gevert voorschreven en Melchior Weijman in plaats van alsvoren samen een halve hoeve, 1602 de erfgenamen van Jan van Amerongen in plaats van Gevert van Amerongen, Willem Cornelisz en Gerrit Dirckx opte Vaert in plaats van Melchior Weijman samen een halve hoeve. 581: 19 mei 1572 Jan van Amerongen en Dirck van Oostrum een halve hoeve, 15 mei 1582 Benjemin van Oostrum in plaasts van Dirck van Oostrum en Jan van Amerongen een halve hoeve, 22 mei 1592 de weduwe van Jan van Amerongen een viertel, 6.2 x 1.

Op 25 april 1595 benoemt Mechtelt Corlincx Thomas de kinderen van Jan van Amerongen Gevertsz en Francisca van Diepholt tot haar erfgenamen, met benoeming van Philips Jolijns, kanunnik van de St. Peter te Utrecht, en Pouwels Soest, advocaat, tot executeurs.
Op dito testeert Mechtelt Thomasdr Corlinck te Utrecht. Zij wil begraven worden in de grafstede van haar vader in de Buijrkerck. Ze legateert Burrichgen Anthonisdr van Honthorst, Maria Cors Jansdr is haer jegenwoordige dienstmaecht, Anna van der Berch wed. Jan van Haeften en haar dochter Neeltgen van Haeften, Margaretha van der Berch huisvrouw van Jan Bruijnen, Aefgen van der Berch x Anthonis van Honthorst – zij zijn haar drie nichten. Dirckgen Jan Jansdr van Wevelinchoven te Wijck is ook haar nicht net als
Adriana Cruijven ook te Wijck; Anthonia Cornelis Gijsbertsdr van Portengen; Coenraed en Jacob van Amerongen. Genoemd 10 morgen land te Vleuten waaruit een rente voor Maria Cors Jansdr voorschreven en na haar dood te komen op Jacob van Amerongen, zoon van Jan van Amerongen Gevertsz. Universele erfg.: de kinderen van Jan Gevertsz van Amerongen x Jfr Francisca van Diepholt, uitgezonderd Roeloff van Amerongen. Nog heeft zij 4 morgen en hofstede te Wijk bij Duurstede, nu in gebruik bij Peter Jansz op Riebeeck: dit land is voor Roeloff van Amerongen voorschreven.

Op 16 november 1596 machtigen de erfgename van Johan van Amerongen, met name Fransisca van Diepholt eerder weduwe van Johan van Amerongen, en Fransisca van Amerongen dochter, Philips Hadderman en Coenraert van Amerongen, zoon van Fransisca van Diepholt, om voor het gerecht van Amerongen aan Henrickgen Gerrits van Schaffelaer, weduwe van Jan Quint, twee percelen land te transporteren, een genaamd Die Drie Kijntsdeelen gelegen op Gerborchweerdt ’s lands van Gelre, het ander genaamd De Drie Kijntsdeelen van den Lande gelegen op de Ameronger Eng. De moeder machtigt haar man, de dochter machtigt haar broer percelen uit de nalatenschap van de grootvader van de overleden zoon en de dochter.
Op dito constitueert te Amerongen Jfr Francisca van Diepholt weduwe Jhr Johan van Amerongen zaliger en nu gehuwd met Philips Haddeman, moeder en erfgename van Jhr Johan van Amerongen, voor haarzelf en voor Jfr Francisca van Amerongen haar dochter, Jhr Coenraet van Amerongen om te Amerongen te transporteren aan Henrickgen Gerritsdr van Schaffelaer wedue van Jan Quindt 2 stukken land: 1) int l/v Gelre op Gerborchsweert en 2) op Amerongerenge, hen aangekomen van hun grootvader, welk land Henrick van Noort voor en Gerrit Eelgisz van Velpen nae gebruickt hebben.

Op 22 januari 1597 benoemt Steven van Amerongen, zoon van Jan van Amerongen Gevertsz en Fransisca van Diepholt, Philips Hadderman, stiefvader, om land en hofstede in Zegvelderbroek te verhuren, te verkopen of te bezwaren en de opbrengst te gebruiken voor de afbetaling van zijn schulden.

Op 29 februari 1599 consenteren Philips Hardeman drost x Jonkfrouwe Franchoise van Diepholt dat hun neef Christoffel van Diepholt 200 gulden opnemen mag van een zekere
rentebrief groot 2.000 kg gestipuleerd op 19 m te Abcoude dd 21 april 1575 en hem toegecomen door dode van zijn vader Jonker Floris van Diepholt.

Op 26 juli 1600 machtigen de erven van Mechtelt Corlincx genaempt Van Broeckhoven Dirck Aertsz van Buijren, procureur voor den hove t’ Uijtrecht, om te procederen. Genoemde erven zijn Jacob, Coenrard en Steven van Ameronghen, zonen van Jan van Amerongen Gevertsz, neef, Mathijs Camp gehuwd met Soijef van Ameronghen, Michiel Klocker gehuwd met Maria van Amerongen, Maria van Diepholt weduwe van Geraert van Elderborn, en Fransose van Ameronghen. Op 3 augustus 1600 verlenen dezelfde erven Philips Jolijns, canonick St. Peters, en Pauwels Soest, advocaet in den hove t’ Uijtrecht, onstlag uit executeurschap.
Op 9 augustus 1600 stelt Jacob van Ameronghen, zoon van Jan van Amerongen Gevertsz, zijn testament op. Erfgenamen zijn Fransisca van Amerongen, zuster, Sophia van Amerongen gehuwd met Mathijs Camp, zuster, Coenraert van Amerongen, broer, Steeven van Amerongen, broer, Maria van Amerongen gehuwd met Michiel Klocker rechten doctor en sindicus van Aken, zuster, en het onmondige kind van Roeloff van Amerongen, broer. Vier mergen landts uijten bij Wijck bij de hoffstadt Rhiebeeck gaat naar Coenraert van Amerongen, vier mergen landts in De Vaert gaat naar Steeven van Amerongen, en een portie van vier ende twee mergen goets, huijsinge, hoffstadt en bomgaert buijten bij Wijck op Rhiebeeck gaat naar Fransisca van Amerongen. Zijn moeder Fransisca van Diepholt, gehuwd met Philips Hadderman, drossaard te Leerdam, krijgt lijftocht in plaats van legitieme portie. Dit testament zal van kracht zijn indien hij kinderloos overlijdt; indien hij kinderloos en gehuwd overlijdt krijgt zijn weduwe lijftocht na overlijden van zijn moeder.

Op 2 april 1603 verklaart Anneke Adriaensdr vroedmoeder van Leerdam dat Thijsken Gilofsd dienstmaagd van de drossaart alhier Philips Harderman een dochter gebaard heeft en opgezworen heeft aan Jacob van Amerongen, wiens broer knecht was van de drossaart.

Op 2 augustus 1604 Haijo van Roussell constitueert Dirck Roeloffsz om voor het gerecht van Vinkeveen f 400-0-0 ten laste van de erfgenamen van Johan van Amerongen en Franchoijse van Diepholt te transporteren aan Cornelis Herpertsz. Akte dd 27-04-1588 voor gerecht van Vinkeveen.

1605: Die XIIIa Julij in obitu et funere domicelle Fransisce de Dieffholt, uxoris Philippi Hardeman, drossati in Leerdam, Salvator bis, XII fl..

Op 8 juni 1616 testeren Mr Elbertus Sosius x Jfr Francisca van Amerongen oa op Sosius; zij Jfr Zophia van Amerongen weduwe Jhr Mathijs Camps haar zuster en de kinderen van zaliger Jhr Steven van Amerongen haar broer.

Op 17 juni 1617 constitueert Dr Elbertus Zosius x Jfr Francoise van Amerongen zijn clerck om te Aken met Jhr Johan Wellen van Hohenfeltz heer to Rissich als x Jfr Jacoba Maria van Amerongen zijn schoonzuster te delen de erfenis van zaliger Jfr Maria van Diepholt weduwe Elderborm.

 

Uit dit huwelijk:

Peter Jansz van Amerongen

Coenraet van Amerongen, overleden april 1610 (overluid 9 april 1610 te Utrecht)

3  Sophia van Amerongen, overleden 1638 op Kasteel Duurstede te Wijk bij Duurstede. Ondertrouwd op 26 juli 1590 te Utrecht met Matthijs Camps, jonker, geboren te Maastricht, overleden < 8 juni 1616. Ondertrouwd op 11 augustus 1616 en gehuwd op 20 augustus 1616 te Utrecht met Johan van Hatttem van Rijnesteijn, commandeur op het Huis Duurstede, schepen (1615, 1627) en burgemeester (1629-1637) van Wijk bij Duurstede, zoon van Johan van Hattem van Rijnesteijn en Johanna van Nijewael, overleden 1 januari-20 september 1638

Steven van Amerongen

Roeloff van Amerongen, overleden 1595-1599. Gehuwd met Catharina van Wijler

Johan van Amerongen

Jacoba Maria van Amerongen. Gehuwd met Michael Kloecke, rechten doctor en sindicus van Aken (1600), burgemeester van Aken. Gehuwd met Johan Weller van Sollenfelten, jonker, heer tot Rissich

Francisca van Amerongen, overleden oktober 1636 (overluid 12 oktober 1636 en aangetekend 17 oktober 1636, begraven in de Mariakerk te Utrecht. Ondertrouwd op 21 november 1613 en gehuwd op 28 november 1613 in de Jacobikerk te Utrecht met Elbert Soest, alias Elbertus Zoesius, raad ordinaris in de hove van Utrecht, overleden januari 1622 (overluid 30 januari 1622 te Utrecht)

Jacob van Amerongen, overleden 1622-1628. Ondertrouwd op 9 november 1614 en gehuwd 22 november 1614 te Wijk bij Duurstede met Heijlwich van Hattem van Rijnesteijn, zoon van Johan van Hattem van Rijnesteijn en Maria van Oostrum, geboren te Wijk bij Duurstede, overleden 1636-1639