Amerongen, Gevert Petersz van (ca. 1505-1589)

Gevert Petersz van Amerongen, procureur te Utrecht, deurwaarder van het Hof van Utrecht (1535), zoon van Peter Gevertsz en Elijsabeth Quint, geboren ca. 1505, overleden mei 1589 (overluid 9 mei 1589 te Utrecht)

Gehuwd met

Sophia van Brouchoven, dochter van Jacob van Brouchoven, overleden < 21 mei 1556

Gehuwd met

Geertruijt Jans de Haen, overleden 1585-1586

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) Recepta ex pulsatione campanarum in funeribus defunctorum. Archief domkapittel no 651 (fabrieksrekeningen) en 702, Simon den Daas. Utrecht, 2012, 3) razu.nl, 4) NT00061_4. Nadere Toegang op inv. nr 4 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) NT00061_7. Nadere Toegang op inv. nr 7 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 6) NT00061_13. Nadere Toegang op inv. nr 13 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 7) NT00061_38. Nadere Toegang op inv. nr 38 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 8) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 9) NT00061_54. Nadere Toegang op inv. nr 54 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 10) hogenda.nl, 11) De lenen van de hofstede Wijk, 1355-1664 (1677), J.C. Kort. In: Historische reeks Komme-Rijngebied 6 (2001)

Op 11 augustus 1535 Gevert Petersz van Amerongen duerwaerder van het Hof provinciael in plaats van Jan IJsbrandtsz alias Focx.

Op 19 juni 1539 is Govert van Amerongen Pietersz beleend met de tienden in Schalkwijk, genaamd 4½ hoeven tienden, bij overdracht door Joost van Hardenbroek. Op 17 november 1545 draagt Govert van Amerongen over aan Heer Marcus van Weeze, kanunnik ten Dom te Utrecht.

Op 14 juli 1544 te Oostveen Gevert van Amerongen, procureur van heer Goert Boelen, vicaris DOM impetrant, versus Heijltgen Claes Wemmers weduwe, nu huisvrouw van Aernt Sem, gedaagde. 

Op 17 november 1545 transporteert Gevert Petersz van Amerongen 22 Rijnsche Gu uijt de tiende geheten de 7½ hoeve tiende te Schalkwijck aan heer Marcus van Weeze kanunnik ten Dom en proost te Culemborch.

In 1548 wordt Gevert Petersz van Amerongen ‘geijegent in de husinge Raephorst opde Coornmerct’ te Utrecht.

Opmetingen Lekdijk:

  • 580: 29 mei 1553 Gevert van Amerongen een halve hoeve, 8 juni 1562 Gevert van Amerongen een halve hoeve, 19 mei 1572 geheel alsvoren, 15 mei 1582 Gevert van Amerongen een halve hoeve, 22 mei 1592 de erfgenamen van Jan van Amerongen in plaats van Gevert voorschreven en Melchior Weijman in plaats van alsvoren samen een halve hoeve, 1602 de erfgenamen van Jan van Amerongen in plaats van Gevert van Amerongen, Willem Cornelisz en Gerrit Dirckx opte Vaert in plaats van Melchior Weijman samen een halve hoeve,
  • 581: 29 juni 1544 Gevert van Amerongen en Dirck van Oostrum een halve hoeve, 29 mei 1553 Gevert van Amerongen en Dirck van Oostrum een halve hoeve, 8 juni 1562 Gevert van Amerongen en Dirck van Oostrum een halve hoeve, 19 mei 1572 Jan van Amerongen en Dirck van Oostrum een halve hoeve, 15 mei 1582 Benjemin van Oostrum in plaasts van Dirck van Oostrum en Jan van Amerongen een halve hoeve, 22 mei 1592 de weduwe van Jan van Amerongen een viertel, 6.2 x 1.

Op 9 januari 1554 is Govert van Amerongen beleend met 7 morgen in het kerspel Wijk voor heer Nikolaas van Broekhoeven, kanunnik te Wijk, bij dode van mr. Jacob van Broekhoven, raad in de Hof van Utrecht.
Op 13 februari 1554 is Anthonis Gevertsz beleend met een viertel bij de Zijdeweij na overlijden van mr. Jacob van Broeckhoven canonick St Marie, zijn neve. Op 10 december 1558 Steven Geverts, na overlijden van Anthonis Gevertsz, zijn broer. Op 10 mei 1561 Jan Gevertsz, na overlijden van Steven Gevertsz, zijn broer. Op 20 december 1577 na dode van Jan Gevertsz van Amerongen ontvangt Gevert van Amerongen, als oudevader van Peter, Jan van Amerongens oudste zoon, een viertel in Achttienhoven bij de zijdewij. 

Op 30 april 1555 transporteert Gijsbert Aertsz aan Steven, Antonius en Johan Gevert van Amerongens kinderen een halve hoevelandts in Tienhoven. 

Op 21 mei 1556 transporteert Cornelis Dircksz van de Velde, gehuwd met Cornelia, aan Gevert van Amerongen, gehuwd met Geertuijt, een huis.

Op 23 maart 1557 heer Nicolaes en heer Jacob van Broeckhoven, kanunniken te Wijck, voor henzelf en vervangende Geertruijt Corlinckx, hoer nicht, Andries van Broeckhoven, Marichgen van Broeckhoven, Anna Johan van Broeckhovens wedue voor hen zelf en vervangende haar kinderen, Mechtelt Corlincx voor haarzelf en vervangende Anthonis Corlinckx hoer uijtlandige broeder, Gevert van Amerongen als weduwenaar van Sophia van Broeckhoven (bij wie kinderen), altesamen erfgenamen en prelegatarissen van zaliger Mr. Jacob van Broeckhoven, kanunnik St. Marie.
Op 30 juni 1557 is hij beleend met ¼ van de Haechse Hoef in Hagesteijn.
Op 30 december 1557 Gevert van Amerongen, gehuwd met Geertruijdt Jan die Hanendr, also Beernt Wttenengh, gehuwd met Laurens Henrick Nobelsdr, eertijts – 22 maart 1543, een actie passeerden, etc. 

Op 10 april 1560 machtiging van de gasthuisbroederschap op den rentmeester van het gasthuis Johan Wasman, op Adriaen van Mierloo, op Gevert van Amerongen en op Aert Ram, om het gasthuis in rechte te vertegenwoordigen.

Op 30 juni 1557 wordt Gevert Petersz door de bisschop van Utrecht beleend met een vierde deel van de Haechse hoeff gelegen in ‘der Joncfrouwen Hage tussen de Hoeve en de queldamme’ te Hagestein. Op 3 januari 1590 gaat het leen over op Roelof van Amerongen bij dode van zijn grootvader Goevert Petersz van Amerongen. Op 23 maart 1592 is Roeloff van Amerongen beleend bij dode van zijn vader waarna zijn moeder jonkvrouwe Francoise van Diepholt, gehuwd met Philips Hardeman, het leen overdraagt aan Dirck Adriaensz Solderman (bron: Repertorium op de lenen van de bisschop van Utrecht in de provincie Zuid-Holland, 1298-1649).

Op 24 januari 1562 Sebastiaen Petersz van Amerongen, vicaris van de St. Pieter, Gevert Petersz van Amerongen, procureur Hof van Utrecht, Marij Petersdr van Amerongen weduwe van Cornelis Roeloffsz, Agniet Petersdr, Anthonia Petersdr gehuwd met Anthonis Jansz Quint, kinderen van Peter Gevertsz van Amerongen en Elijsabeth (eerst overledene). Andere kinderen Adriaen, Aelbert en Jan Petersz van Amerongen.
Op 12 september 1562 heer Sebastiaen Petersz van Amerongen, Gevert Petersz van Amerongen, Adriaen Petersz, Jan Petersz, Marije Petersdr weduwe Cornelis Roeloffsz, Agniet Petersdr, Anthonis Jansz Quint als gehuwd hebbende Anthonia Petersdr, al erfgenamen van zaliger Peter Gevertsz en Elijsabeth, hebben zaak met Aelbert Peterswz. Het huis van hun ouders was wel 5 tot 6 keer vertimmerd voor bij elkaar 500 a 600 gulden; het stond op thinsgoed van Jan Ruijsch en nu is daar kwestie over. Aelbert zegt: onze vader kocht het niet, maar hun overleden broer Hubert Petersz en wel van Willem Jacobsz.

Op 31 december 1563 Angeniet Petersdr wonend Amerongen principael, Gevert van Amerongen procureur Hof van Utrecht, haar broeder, borg, vstw de Noodthulp 11 gouden keijserlijcke guldens jaarlijks verzekerd op haar goed. 

Op 13 november 1571 Beernt Dirckx x Kuneer verklaren schuldig te wezen aan Anthonia Peter Gevertsdr huijsvrouw van Anthonis Jansz Quint en Peter Anthonisz Quint hun zoon wonend te Amerongen 75 gu lijfrente verzekerd op zijn hofstede a/d Steenwech te Utrecht. Naast: doorgedaan 9 april 1586 bij Anthonis Quint Jansz x Anthonia Peter Gevertsdr vader van Peter zijn zoon en met consent van Gevert van Amerongen zijn zwager.

Op 4 februari 1575 ‘zijn die staten ‘slants van Utrecht bescreven ende inde cancelrie ‘shoofs van Utrecht vergadert geweest om te horen lezen die requeste vande griffier ‘shoofs provinciael van Utrecht ende Gevert van Amerongen, mitten twee notarien. Ende nae lange communicatie opte revocatie voorsz gehadt, zijn geresolveert dat die notarien met Gevert van Amerongen sullen hoire moeiten en perijclen selfs begroten oft estimeren naer redelicheijt om d’selve gesien daer op bij de staten regard genomen ende gedisponeert te worden naer behoren’.

Op 13 november 1580 Gevert Petersz van Amerongen constitueert Gevert Aelbertsz, secretaris te Amerongen, om uijt sijn naem te transporteren, ten overstaan van stadtholder en leenmannen van Bueren ten behoeve van Jacob Willemsz Vernoij, de helft van 6 morgen leggend in Eck en Maurick aan de Stichtse Sijde, boven Peter Gevertsz erfgenamen en nu Gevert van Amerongen voorschreven, beneden Aelbert Jansz, welk leengoed Jacob Vernoij voorschreven toegeleijt is als crediteur van zaliger Adriaen Petersz.

Op 19 november 1582 Gevert van Amerongen, procureur, en Cornelis Dirckss, wonend in Tollesteech, waren te achteren aen Wijer Janss -> gerecht verkoop van hofstede te Vechten bij Bunnick het stuck land aldaer bij de Steenen brugh. 

Op 30 juli 1586 geeft Gevert van Amerongen, procureur hove van Utrecht en weduwenaar van Geertruijt Jans de Haen, opdracht tot opening van het besloten testament van zijn heden overleden echtgenote, in aanwezigheid van Cornelis Nobell, Jan van Bockholt als man van Anna Nobels, Jan van der Burch als man van Geertruijt Nobels en Gerarda Nobels echtgenote van Marten Schepperius, verwanten van de overledene. Superscriptie d.d. 29-08-1583 voor notaris Joost Bouckaert.
Op 26 november 1586 geeft Gevert van Amerongen, procureur Hof van Utrehct, over aan Alidt Egbertsdr van Rosweijde als geinstitutioneerd erfgename van zaliger Juffrouw Geertruijt de Haen zijn huisvrouw, een half huis.

Op 17 mei 1587 constitueert Otto de Man als erfgenaam ab intestato van zaliger Jfr Geertruijt Johan de Haensdr die huijsvrouw was van Gevert Petersz van Amerongen.
Op 9 oktober 1587 Jan de Wijs boedelhouder is overkomen met Gevert van Amerongen, procureur te Utrecht, en Gevert van Amerongen, secretaris te Amerongen, als naeste vrunden van Sophia Cornelisdr, zijn zaliger huisvrouw, ook met toedoen van zijn comparants oom Selbastiaen de Wijs, zijn twee weeskinderen Marichgen en Cornelis de Wijs, verwekt bij Sophia voorschreven, 400,- moederlijk goed te geven.

Op 24 juli 1588 Peter Jans van Amerongen Gevertsz constitueert zijn grootvader Gevert van Amerongen, procureur hove van Utrecht, Henrick Botter van Snellenberch en Frederick van Gent Fredricxsz den jongen, om leengoederen en erfpachten te ontvangen, goederen te beheren en op te treden in rechtszaken.

1585-1588 “Item super obitu domine Gertrudis Haen, uxoris Gerardi de Amerongen, bis fuit pulsata Maria facit – VIII flor.”.
1589: “Item IXa Maij super obitu Gerardi de Amerongen bis Maria facit – VIII flor.”.

Op 16 mei 1589 wijzen Henrick Botter van Snellenberch en Cornelis van Cuijck hun benoeming tot curators en executeurs af, gedaan in het testament van Gevert van Amerongen, in leven procureur hof van Utrecht. Zij doen tevens afstand van legaat.

 

Uit het 1e huwelijk:

Antonius van Amerongen, overleden 1554-1558

Steven van Amerongen, overleden 1558-1561

Johan Gevertsz van Amerongen