NN, Aerian

Aerian NN

 

Bronnen: 1) velehanden.nl, 2) Transporten van Assendelft, deel 1 van 8 juni 1579 t/m 16 juni 1581. O.R.A. 1993. Samengesteld door L. Muts en H. Rijswijk, 3) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 2 van 17 juli 1581 t/m 7 juni 1585, O.R.A. 1994. Samengesteld door L. Muts en H. Rijswijk

Op 4 april 1585 Testament. Ons gevonden hebben voort siecke bedde van Guertgen Adriaens dochter. Dat zij testatrix institueerde ende nomineerde tot universaele erffgenamen van alle haeren goeden die kinderen van Cornelis Adriaensz haeren overleden broeder als Pieter Cornelisz, Adriaen Cornelisz, Duijff Cornelisdr die huijsvrouwe van Baert Jan Gaelen. Cornelis Jansz ende Antgen Jansdr tesamen inde plaetze van Jan Cornelisz haeren overleden vader, bij representatie. Ende die kinderen van Willem Adriaensz mede haer testatrice overleden broeder als Jan Willemsz, Marij Willemsdr ende Aernt Pietersz in de plaetze van Pieter Willemsz zijn overleden vader. Nochtans dat Aernt Pietersz hen sal affstaen met een gerecht vierendeel vande een helft de voors. goeden ende Jan Willemsz met Marij Willemsdr beijde voors. tsamen die drie vierendeel van de voors. helft. Ende wilde zij testatrix dat zulcx elcke stam van haeren voors. twee broeders haeren goeden halff ende halff.

 

Kinderen:

Cornelis Adriaensz

Willem Aeriansz, overleden 1579-1581

Guertgen Adriaens, overleden 1585-1588